Ostali akti grada|

 

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 1/2015. – 10. 03. 2015.                  

   REPUBLIKA   HRVATSKA

    KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

         GRADSKO VIJEĆE

    

KLASA: 402-07/15-01/01

URBROJ: 2133/04-03/05-15-6

Slunj, 06. 03. 2015.

 

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 25. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće na svojoj 20. sjednici održanoj dana 06. 03. 2015. godine, donijelo je

 

 

Program

dodjele potpore male vrijednosti

Radio Slunju u 2015. godini

 

 

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se uvjeti i način dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2015. godini kao jedinom elektroničkom mediju koji ima koncesiju za područje Grada Slunja, a koji proizvodi i emitira sadržaje od interesa za Grad Slunj.

  

Članak 2.

Ovaj Program usklađen je s Uredbom Europske komisije br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije broj: L 325 od 24. prosinca 2013. godine).  

 

Članak 3.

Potpora male vrijednosti koja je predmet ovog Programa dodjeljuje se u obliku subvencija kojima je cilj pružanje financijske potpore Radio Slunju za proizvodnju i emitiranje kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih i drugih) kojima se:

–          promiču teme od osobitog interesa za građane Grada Slunja;

–          ostvaruje pravo građana Grada Slunja na javno informiranje;

–          obrađuju teme o gospodarskim aktivnostima u Gradu;

–          potiče kulturno stvaralaštvo i promiče tradicija Grada;

–          potiče razvoj športa u Gradu;

–          potiče razvoj odgoja, obrazovanja, znanosti i umjetnosti u Gradu;

–          obrađuju teme o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti građana Grada Slunja;

–          obrađuju teme o osobama s invaliditetom i braniteljima;

–          potiče dijalog, kultura, tolerancija te svijest mladih o izgradnji civilnog društva;

–          potiče zaštita okoliša i razvoj ekološke svijesti;

–          promiču interesi Grada kao jedinice lokalne samouprave.

 

Članak 4.

Sredstva potpore osigurana su u Proračunu Grada Slunja za 2015. godinu unutar Glave 4., program „Ostale javne potpore“ aktivnost „Radio Slunj“, konto 352 „subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora“ u iznosu od 216.000,00 Kn.    

Iznos odobrene i doznačene subvencije na godišnjoj razini ne može iznositi više od proračunom osiguranih sredstava iz prethodnog stavka.

 

Članak 5.

Vrijednost pojedinog programskog sadržaja koji se subvencionira utvrđuje se u slijedećim iznosima:

–          prijenos sjednice Gradskog vijeća                                                   – 7000,00 Kn

–          emisija „Okrugli stol“                                                             – 1000,00 Kn

–          emisija posvećena braniteljima                                                        – 1000,00 Kn

–          emisija „Veliki odmor“                                                                       – 1000,00 Kn

–          emisija „Naše zdravlje“                                                                     – 1000,00 Kn

–          prijenos Svete mise                                                                          – 1000,00 Kn

–                      prijenos i praćenje aktualnih događanja i manifestacija

-za svakih započetih 30,00 min trajanja prijenosa ili praćenja     –   500,00 Kn

 

Članak 6.

Subvencije se doznačuju mjesečno, temeljem zahtjeva Radio Slunja u kojem se navode planirani programski sadržaji koji se namjeravaju realizirati tijekom mjeseca, te potrebna sredstava za njihovu realizaciju.

O zahtjevu iz prethodnog stavka odlučuje Gradonačelnik.

Radio Slunj dužan je izviješće o utrošku doznačenih sredstava dostaviti po isteku tekućeg mjeseca.

U izvješću se detaljno navode programski sadržaji i emisije koji su realizirani s datumom emitiranja, dužinom trajanja, temom itd.

Ukoliko Radio Slunj nije u dostavljenom izviješću opravdao sva doznačena mu sredstva, subvencija za slijedeći mjesec može se umanjiti za neopravdani iznos doznačene subvencije.

  

Članak 7.

Nadležna tijela Grada imaju pravo u svakom trenutku zatražiti izviješće i/ili dodatna pojašnjenja vezano uz trošenje doznačene subvencije ili u tu svrhu obaviti nadzor nad trošenjem doznačenih sredstava.

 

Članak 8.

Potpore odobrene Radio Slunju sukladno ovom Programu ne smiju zajedno sa potporama iz drugih izvora premašiti iznos od 200.000,00 Eura u trogodišnjem razdoblju koje obuhvaća tekuću i prethodne dvije fiskalne godine.

 

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom Glasniku Grada Slunja“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

                                                                                              

                                                                                                                                                                                          PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                        GRADSKOG VIJEĆA:

 

                                                                                                                                                                                          Marina Mrkonja

 

 

Close Search Window