Ostali akti grada|

Objavljeno u Glasniku Karlovačke županije br. 22/14 – 30.05.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 601-02/14-01/04
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 23. 05. 2014.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“ 10/97, 107/07, 90/10, 94/13) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj dana 23. 05. 2014. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u
Dječji vrtić Slunj

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za upis i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj (u daljnjem tekstu: vrtić), te ostala pitanja od značaja za upis djece u Vrtić.

Članak 2.
U vrtić se upisuju djeca koja do 31.08. tekuće godine navrše godinu dana života i to:
– djeca čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada
– djeca čiji roditelji nemaju prebivalište na području Grada za koju roditelji plaćaju punu ekonomsku cijenu ili im troškove smještaja sufinancira jedinica lokalne samouprave u kojoj imaju prebivalište.

Članak 3.
Upis djece u redovite programe vrtića obavlja se u skladu sa Godišnjim planom i programom rada Vrtića i Planom upisa koji su usklađeni sa Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.
Upisi u redovite programe provode se u pravilu tijekom svibnja tekuće godine za iduću pedagošku godinu.
Upisi djece u ostale programe (predškola i drugi programi) provode se po potrebi.
Oglas za upis djece objavljuje se na oglasnoj ploči vrtića, u lokanim medijima, na web stranici Grada, te na drugi primjeren način.
Oglas za upis sadrži:
-uvjete i kriterije upisa
-rok za podnošenje prijava
-popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu
-rok i mjesto objavljivanja rezultata upisa.

Članak 4.
Prednost pri upisu djece u vrtić imaju: djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

Članak 5.
Uz prijavu za upis djece obvezno se prilaže:
– izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list djeteta
– preslike osobnih iskaznica oba roditelja
– potvrde o radnom statusu i primanjima roditelja djeteta.
Pored dokaza iz prethodnog stavka podnositelji prijava dužni su, radi dokazivanja okolnosti iz prethodnog članka, dostaviti:
– za dijete roditelja invalida Domovinskog rata- rješenju o statusu vojnog ili civilnog invalida Domovinskog rata,
– za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – izvatke iz matične knjige rođenih ili rodne listove za svako dijete iz obitelji mlađe od 18 godina
– za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrdu poslodavca o zaposlenju i dokaz o samohranosti (rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o utvrđenom statusu)
– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno odgovarajuću potvrdu Centra za socijalnu skrb
– za dijete sa razvojnim i/ili zdravstvenim poteškoćama – nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja pri Centru za socijalnu skrb
– za dijete roditelja koji primaju doplataka za djecu – rješenje o pravu na doplatak.

Članak 6.
Postupak upis djece u Vrtić vodi Ravnatelj.
U slučaju kada je broj prijavljene djece veći od kapaciteta kojeg vrtić može primiti, postupak upisa provodi povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće.
Povjerenstvo broji 5 članova od kojih najmanje dva člana imenuje Gradonačelnik kao predstavnike osnivača.

Članak 7.
U slučaju da je broj prijavljene djece veći od kapaciteta vrtića Povjerenstvo utvrđuje listu reda prvenstva primjenjujući slijedeće kriterije i bodove:
– dijete roditelja s prebivalištem na području Grada Slunja 20 bodova
– dijete invalida Domovinskog rata (prema % invalidnosti) 10%=1 bod
– dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 2 boda
– dijete samohranog roditelja 1 bod
– dijete kojem su oba roditelja zaposlena 10 bodova
(isti broj bodova dobiva i samohrani roditelj ukoliko je zaposlen)
– dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece 4 boda
– dijete s teškoćama u razvoju 3 boda
– dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu 1 bod
Prijave za upis djece koja s početkom pedagoške godine neće navršiti godinu dana života neće biti bodovane po naprijed navedenim kriterijima nego će biti uvrštene na konačnu listu sa nula bodova, prema datumu rođenja djeteta, od starijeg ka mlađem.

Članak 8.
Bodovi utvrđeni po kriterijima iz prethodnog članka zbrajaju se i na temelju ukupnog broja bodova utvrđuje se lista reda prvenstva od najvećeg broja bodova do najmanjeg.
Ako više prijava ostvaruje jednak broj bodova rangiranje se obavlja po datumu rođenja djeteta, od starijeg ka mlađem.

Članak 9.
Odluka o upisima i lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Vrtića.
Obavijest o upisu dostavlja se svakom podnositelju prijave.
Na odluku o upisima zainteresirani roditelj može uložiti prigovor.
Prigovor se podnosi Upravnom vijeću u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti.
Odluka Upravnog vijeća po uloženom prigovoru je konačna.

Članak 10.
Dijete upisano u vrtić započinju pohađati vrtić 01. rujna tekuće godine ako drugačije nije utvrđeno ugovorom između roditelja i vrtića.

Članak 11.
Ako roditelj (novo)upisanog djeteta bez opravdanog razloga ne dovede dijete u vrtić u roku od osam dana od dana početka pedagoške godine, a o razlozima nedolaska djeteta ne obavijesti vrtić, smatrat će se da je odustao od upisa. U tom slučaju dijete će u roku od idućih deset (10) dana biti ispisano iz vrtića po službenoj dužnosti.

Članak 12.
Ako se tijekom pedagoške godine oslobodi jedno ili više mjesta u vrtiću, na ta se mjesta upisuju djeca redom prema postignutom mjestu na listi reda prvenstva, odnosno djeca koja se duže nalaze na listi čekanja za upis.

Članak 13.
Sa roditeljima djeteta koje je upisano u vrtić zaključuje se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Članak 14.
Dijete se može ispisati u Vrtića na zahtjev roditelja.
Ispis djeteta obavlja se Ispisnicom koju potpisuju Ravnatelj i roditelj djeteta.
Ispisnica se izdaje roditelju nakon što se utvrdi da su podmirene sve obveze prema vrtiću.
Ako roditelj prestane koristiti usluge vrtića, a da prethodno nije ispisao dijete, dužan je platiti troškove smještaja djeteta u Vrtić za vrijeme koje je potrebno da se ispis provede po službenoj dužnosti.

Članak 15.
Dijete će po službenoj dužnosti biti ispisano iz Vrtića:
1. ako 30 dana neopravdano izostane iz vrtića
2. ako ni nakon opomene da je dužan platiti zaostale troškove smještaja u Vrtić roditelj to ne učini u narednih 15 dana
Akt o ispisu djeteta iz vrtića donosi Ravnatelj.
Ukoliko roditelj djeteta koje je ispisano sukladno stavku 1. ovog članka nakon podmirenja svih dugovanja prema Vrtiću, zatražiti ponovni upis djeteta u vrtić, dijete će se razvrstati na kraj liste reda prvenstva odnosno na kraj liste čekanja za upis.

Članak 16.
Vrtić organizira i provodi program predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.
Za djecu koja pohađaju vrtić program predškole integriran je u redoviti program vrtića.
Za djecu koja ne pohađaju vrtić, a koja su prijavljena radi pohađanja programa predškole, vrtić će organizirati program sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 17.
Za ostvarivanje posebnih programa upis se obavlja prema zainteresiranosti djece i roditelja.

Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window