Aktualnosti|

Poziv – vlasnicima kuća za odmor

Obaveza je vlasnika kuća za odmor na području Grada Slunja da do 31. ožujka tekuće godine dostave prijavu podataka o kući za odmor nadležnoj poreznoj upravi,  radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor.  

 

Prema članku 25. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” br. 115/16 i 101/17) i članku 12. Odluke o porezima Grada Slunja („Službeni glasnik Grada Slunja“ br. 16/17), propisano je da je obveznik poreza na kuću za odmor pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području grada Slunja.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, izuzev gospodarskih zgrada koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, alata i sl.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje u iznosu 10,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj sukladno članku 56. Zakona o lokalnim porezima.       

Vlasnik kuće za odmor prijavu podataka ispunjava na propisanom obrascu i predaje u Poreznu upravu, Ispostava Ogulin, u Slunju, Trg dr. Franje Tuđmana 12, Slunj.

Informacije se mogu dobiti u Gradu Slunju, tel. 047/674 710

 

Obrazac Prijave možete preuzeti ovdje:

Obrazac prijave poreza na kuće za odmor

Close Search Window