Aktualnosti, Poljoprivreda|

Pozivamo zainteresirane poljoprivrednike da podnesu zahtjev za zakup ili prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, nakon čega će se temeljem zaprimljenih zahtjeva provesti priprema natječaja, prikupiti potrebna dokumentacija i raspisati javni natječaj.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u kojemu su navedeni podaci o zemljištu i način na koji se može raspolagati predmetnim zemljištem. Poslove raspolaganja (prodaje i zakupa) provodi u ime RH Grad Slunj za svoje područje.

Opširnije informacije mogu se dobiti u Odsjeku za gospodarstvo Grada Slunja, Trg dr. Franje Tuđmana 12. u Slunju, na telefon: 047 674 710 ili na e-mail: irena.matesa@slunj.hr

Grad Slunj je izradio Program raspolaganja na temelju podataka o zemljištu koje je preuzeo iz Državne geodetske uprave. Naglašavamo da Grad nema saznanja o eventualnom korištenju zemljišta na terenu, osim službenih podataka kojima raspolaže iz zemljišnih knjiga i katastra o zemljištu u državnom vlasništvu.

Program je usvojilo Gradsko vijeće Grada Slunja i na isti je dobivena Suglasnost nadležnog Ministarstva poljoprivrede i  pozitivno Mišljenje Karlovačke županije.

Nakon provedenog natječaja, Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće, na prijedlog Povjerenstva za zakup i prodaju. Pravo prvenstva na javnom natječaju,  propisano je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, kao i način bodovanja pristiglih ponuda.

Podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva:

Zahtjev se može podnijeti za zemljište koje se nalazi u Tablici sa popisom zemljišta koja je sastavni dio Programa raspolaganja  prema namjenama u stupcu 9. Tablice. Zahtjev se podnosi Gradu Slunju na propisanom obrascu 1. za zakup ili obrascu 2. za prodaju, poštom, osobno ili na e-mail: irena.matesa@slunj.hr .

Površine (stupac 9. Tablice) određene za:

  • ZAKUP daju se u zakup na vrijeme od 25 godina, sa mogućnošću produljenja za isto razdoblje, zakupnina se plaća godišnje
  • OSTALE NAMJENE daje se u zakup javnim natječajem na rok do 5 godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni
  • PRODAJU – zahtjev za prodaju može se podnijeti samo za one čestice zemljišta koje su u Programu predviđene za prodaju.

dokumentacija:

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Tablica popis zemljišta

Karte po katastarskim općinama: 

KO Blagaj

KO Cvitović

KO Donje Primišlje

KO Donji Lađevac

KO Furjan

KO Gornje Primišlje

KO Gornji Lađevac

KO Kuzma Perjasička

KO Nikšić

KO Popovac

KO Slunj

KO Slunj 1

KO Točak

KO Tržić Primišljanski

KO Veljun

Cijene zemljišta – zakup

Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vl. RH te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture – NN br. 89/18

Tablica – cijene zakupa Grad Slunj

Obrazac 1. – Zahtjev za raspisivanje javnog poziva za zakup

Obrazac 2. – Zahtjev za raspisivanje javnog poziva za prodaju

Close Search Window