Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U GKŽ 11/13 – 18. 03. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/01
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 15. 03. 2013.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 25. stavka 1. alineja 2. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Slunj na svojoj 38. sjednici održanoj dana 15. 03. 2013. godine, donijelo je

POSLOVNIČKU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 2. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09) (u daljnjem tekstu: Poslovnik) na način da se tekst „najstariji član Vijeća“ zamjenjuje tekstom „prvi izabrani član s kandidacijske liste koje je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjeda prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću“.

Članak 2.
U članku 7. Poslovnika iza postojećeg teksta dodaje se nova alineja koja glasi:
„-pravo uvida u popis birača za vrijeme dok obavlja dužnost“

Članak 3.
Članak 9. Poslovnika mijenja se i glasi:
„Vijećniku miruje mandat za vrijeme dok obnaša dužnost za koju je zakonom određeno da je nespojiva sa vijećničkom, odnosno za vrijeme za koje je stavio vijećnički mandat u mirovanje.
Vijećnik je dužan o stjecanju uvjeta za mirovanje mandata izvijestiti predsjednika Vijeća u roku od 8 dana od dana prihvaćanja obnašanja nespojive dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.
Ukoliko vijećnik ne dostavi obavijest iz prethodnog stavka mandat mu miruje po sili zakona.
Za vrijeme mirovanja mandata, vijećnika zamjenjuje zamjenik kojeg odredi politička stranka koja je bila predlagatelj liste na kojoj se nalazio vijećnik kojemu mandat miruje.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran i vijećnik, a kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao vijećnik kojemu mandat miruje ili je prestao, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu ili dogovoru ako sporazum nije zaključen, a ako ne postignu dogovor zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo grada koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja mandata, ukoliko podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća u roku od 8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata vijećnika prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Nastavljanje s obnašanjem dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.
Za vrijeme mirovanja mandata, vijećniku miruju sva prava i dužnosti, ukoliko Zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije drukčije određeno.

Članak 4.
Članak 10. Poslovnika mijenja se i glasi:
Mandat vijećniku prestaje i prije isteka četverogodišnjeg mandata u slijedećim slučajevima:
 ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
 ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke
 ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom prvomoćnosti sudske presude,
 ako mu prestane prebivalište na područja Grada, danom prestanka prebivališta
 ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
 smrću.
Pisana ostavka iz stavka 1. alineje 1. ovog članka mora biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Vijeća. Ostavka treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije njenog podnošenja.
Ostavka koja nije podnesena sukladno prethodnom stavku ne proizvodi pravni učinak.
Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. alineja 5. ovog članka.
U svim slučajevima prestanka mandata, Mandatni odbor podnosi izviješće Gradskom vijeću koje se o istome posebno ne izjašnjava.

Članak 5.
U članku 13. Poslovnika riječ „troškova“ briše se.

Članak 6.
Iza članka 46. dodaje se novi članak 46a. koji glasi:

„Članak 46a.
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada podnosi gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom.
Gradonačelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.
Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Gradskog vijeća za proračun ili najmanje 1/3 vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.“

Članak 7.

Članak 61. Poslovnika mijenja se i glasi:
Sjednicu Gradskog vijeća saziva predsjednik Gradskog vijeća.
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 vijećnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
„Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će, na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 vijećnika, sazvati gradonačelnik u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva.
Nakon proteka roka iz prethodnog stavka, sjednicu će na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Sjednica Gradskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Članak 8.
U članku 62. Poslovnika iza postojećeg teksta dodaje se stavak 5. koji glasi:
„Sjednice Gradskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.“

Članak 9.
Sve odredbe Poslovnika ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 10.
Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“ osim članka 4. stavka 5. koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Davor Požega

Close Search Window