Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br. 06/13 – 18. 02. 2013.

UVOD
Temeljem članka 13. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara pristupilo se je ažuriranju i usklađivanju ovog plana s novonastalim uvjetima na području Grada Slunja.
Izmjene i dopune, temeljem Pravilnika, te ažuriranje podataka potrebno je voditi kontinuirano, kako se mijenjaju odgovorne osobe u pojedinim subjektima, brojevi telefona kao i sami subjekti koji su navedeni u Planu. U slučaju kada radi objektivnih okolnosti nije moguće odmah unijeti podatak o promjeni, isti postupak mora se provesti odmah čim prestanu razlozi zbog kojih tu radnju nije bilo moguće provesti.
Plan je izrađen temeljem Pravilnika o planu zaštite od požara (NN br. 51/10).
Usklađivanje je izvršeno sa stanjem u siječnju 2013. godine.

1. LOKACIJA 3
2. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 3
2.1. POSTOJEĆE STANJE 3
2.2. POSTUPCI KOD DOJAVE, UZBUNJIVANJA I IZLASKA NA INTERVENCIJU 3
2.3. PLANIRANO STANJE IZ PROCJENE 4
2.3.1. Ustroj vatrogasnih snaga 4
2.4. STATUS OSTALIH REGISTRIRANIH DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA NA PODRUČJU GRADA 5
2.5. UKLJUČIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 5
2.5.1. Planirano stanje 6
3. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA POŽARA 6
4. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 7
5. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA 7
6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJI GAŠENJA POŽARA 7
7. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA 7
8. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA 8
9. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM 8
10. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA 8
11. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA 8
11.1. OPREMA I VOZILA POSEBNE NAMJENE 8
11.2. OSIGURANJE VOZILA I MEHANIZACIJE 9
12. NAZIV GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA 9
12.1. GRAĐEVINE I DRUGE NEKRETNINE 9
12.2. OTVORENI PROSTORI 9
13. NAZIV GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI 9
1. LOKACIJA
Grad Slunj se nalazi u sastavu Karlovačke županije i druga je prostorno velika jedinica lokalne samouprave. Zauzima površinu od 392,54 km2, što čini 10,84% sveukupne površine Karlovačke županije.
Na zapadu graniči s općinama Plaški, Josipdol, Tounj i Barilović, na sjeveru s općinom Krnjak, na istoku s općinama Vojnić i Cetingrad, a na jugu s općinom Rakovica, sve iz Karlovačke županije, ali gotovo se dodiruje na istoku sa susjednom državom Bosnom i Hercegovinom pa se može smatrati da dijelom predstavlja pogranično područje.
2. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Zadaće javnih vatrogasnih postrojbi (JVP) i dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) određene su člankom 1. – 6. Zakona o vatrogastvu (pročišćeni tekst) (NN 139/04), a među ostalim naglašava se sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, na području za koji su osnovane pa i na širem području po zapovjedi nadležnog županijskog vatrogasnog zapovjednika.
Područje djelovanja i područje odgovornosti definirani su u istim Zakonima.
Pomoć u intervenciji traži se preko županijskog vatrogasnog zapovjednika, a specifičnu pomoć u vatrogasnoj tehnici i ljudstvu mogu pružiti najbliže profesionalne vatrogasne postrojbe.
2.1. Postojeće stanje
Na području Grada Slunja operativno djeluje DVD Slunj iz Slunja sa ukupno 32 operativna člana.
Tablica 2 1
naziv ukupno članova operativni vatrogasci sa ispitom vatrogasca osigurani zdravst. pregledani vozila i oprema* dom -spremište
središnje DVD Slunj
DVD Slunj 173 32 74 173 32 1AC, 1ZV, 1ŠV, 1TV, 1PV,1VPV
MVŠ-2 kom, da
* NV = navalno vozilo, AC = autocisterna, TV = tehničko vozilo, ŠV = vozilo za gašenje šumskih požara, ZV = zapovjedno vozilo, PV=posebno vozilo, VPV=vozilo za prijevoz vatrogasca
U Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Slunj zaposlena su 3 profesionalna djelatnika (zapovjednik, zamjenik zapovjednika, vozač – vatrogasac) sa završenim odgovarajućim stručnim spremama, odgovarajuću spremu imaju i dva zapovjednika odjeljenja (vatrogasna škola, državni ispit za vatrogasce sa posebnim ovlastima i odgovornostima).
2.2. Postupci kod dojave, uzbunjivanja i izlaska na intervenciju
Dojavu o nastalom događaju dobiva se putem fiksne i mobilne mreže, te putem radio stanice (u vrijeme radnog vremena) od operativnog centra JVP Karlovac (193), operativnog centra 112 Karlovac, Policije Slunj – dežurni djelatnik, djelatnika Šumarije Slunj i građana. Dojavu zaprima dežurni vatrogasac. Dežurni vatrogasac poziva zapovjednika, odnosno ako zapovjednika trenutno nema, poziva zamjenika zapovjednika i putem vatrogasne sirene ili telefonom poziva operativne vatrogasce DVD-a, te ih po dolasku obavješćuje o nastalom događaju. Na intervenciju izlazi zapovjednik intervencije (sa odgovarajućom stručnom spremom) i 3 vatrogasca – prema evidenciji izlazaka na intervencije u dosadašnjim periodima. Intervencijom rukovode naprijed navedeni vatrogasci koji imaju odgovarajuću stručnu spremu, (pretežno zaposlenici). Kod šumskih požara i požara otvorenog prostora pozivaju se i djelatnici Hrvatske šume – Šumarije Slunj.
Radno vrijeme djelatnika DVD-a je od 07-15 sati radnim danom, a u preostalom periodu od 15-07 sati kao i vikendom (petak od 15 sati do ponedjeljka do 07 sati) jedan profesionalni djelatnik je u kućnoj pripravnosti. Dežurni vatrogasac je dežurni 7 dana.
Postupak kod zaprimanja poziva za intervenciju je slijedeći: dežurni vatrogasac – djelatnik zaprimi dojavu (bilo za vrijeme radnog vremena ili na kućnom dežurstvu) od pozivatelja nastalog događaja, na način da uzme podatke o mjestu događaja, provjeri broj sa kojeg zove i trenutna situacija na mjestu intervencije (ima li povrijeđenih, poginulih, površini koja gori…).
Broj 193, je lociran u JVP Karlovac i Ogulin.
DVD Slunj se uzbunjuje na dežurni telefon: 047/777-001, 24 sata.
2.3. Planirano stanje iz Procjene
Veličina vatrogasnih snaga i tehnike planirana je Procjenom, a na temelju mjerila za ustroj, razvrstavanje i način djelovanja vatrogasnih postrojbi. Planirane snage na području Grada uz pravovremeno okupljanje mogu efikasno intervenirati u vremenu do 15 minuta na području planiranih požarnih zona što dopušta formiranje 1 požarnog područja s 2 požarne zone.
2.3.1. Ustroj vatrogasnih snaga
Javna vatrogasna postrojba Slunj ima zonu odgovornosti u zoni Slunj, a djelovanja na cjelokupnom području Grada Slunja i po dojavi izlazi na intervenciju potrebnim snagama i tehnikom.
Temeljem Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (čl.12) JVP Karlovac razvrstana je u ”VRSTU1” vatrogasnih postrojbi.
Tablica 2 2
ukupne snage profesi-onalci dobro-voljci ukupno vozila
za područje
Grada Slunj 14* 30 1 zapovjedno, 1 navalno, 1 voda-pjena, 1 tehničko malo, 3 autocisterne, 1 prikolica “S-250”, 1 terensko vozilo s visokotlačnim modulom, 2 kombi vozilo
koje se predlaže rasporediti kako slijedi
lokacija snage vozila
Slunj JVP Slunj – djeluje na cijelom području Grada (profesionalne snage)
12 / 4×3+ 2** – oprema prema čl. 3. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi – NN 43/95:
1 zapovjedno, 1 navalno, 1 voda-pjena, 1 tehničko malo, 1 autocisterna, 1 prikolica “S-250”,
Prema procjeni a sukladno članu 6a Pravilnika o dopunama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 110/05) uz obveznu opremu iz čl.3. Pravilnika opremiti još sa:
1 malo terensko vozilo (4×4) opremljeno za početno gašenje šumskih požara (modul do 400 l vode, visokotlačna pumpa, 2 vitla 100 m),
Blagaj središnje DVD u zoni Blagaj- Veljun, djeluje u zoni Blagaj-Veljun
– 20*** oprema prema čl. 40. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi – NN 43/95:
1 navalno vozilo, 1 autocisterna i 1 kombi vozilo
Prema procjeni a sukladno članu 6a Pravilnika o dopunama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 110/05) predlaže se smanjenje opremanja,odnosno predlaže se da se DVD ne popunjava navalnim vozilom
Slunj ostala DVD u zoni Slunj – djeluje kao ispomoć JVP Slunj
– 10 oprema prema čl. 1. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi – NN 43/95:
1 autocisterna
* ukoliko se ostalo DVD Slunj nebi ustrojavalo tada je potrebno JVP Slunj povećati za 2 vatrogasca što znači da bi ukupno bilo u postrojbi 16 vatrogasaca, odnosno dvije smjene bi se pojačale s po jednim vatrogascem u smjeni.
**ukupan broj / dvije 4 smjene sa 3 vatrogasca u + zapovjednik i zamjenik
*** najmanje dok se ne stvore uvjeti za ustroj DVD-a Blagaj potrebno je zadržati DVD Slunj u funkciji radi osiguranja vatrogasnog dežurstva u vrijeme požarne sezone (po procjeni i zapovjedi zapovjednika JVP Slunj ili županijskog vatrogasnog zapovjednika)
Kako je sada izvjesno da se u dogledno vrijeme neće moji ustrojiti DVD u 2. zoni (Blagaj) niti je to moguće učiniti na nekom drugom mjestu na području zone, predlaže se kao privremeno rješenje, do stvaranja uvjeta za ustroj novog središnjeg DVD, područje požarne zone Blagaj – Veljun u kritičnim periodima (pom procjeni i zapovjedi zapovjednika JVP Slunj ili županijskog vatrogasnog zapovjednika) pokriti dislokacijom dijela ljudstva i tehnike na područje Blagaja, a koji bi mogli promptno reagirati po dojavi požara ili drugog akcidenta na području 2. požarne zone (Blagaj – Veljun).
2.4. Status ostalih registriranih dobrovoljnih vatrogasnih društva na području Grada
Temeljem članka 3. stvka 2. i 3. Zakona o vatrogastvu (NN139/04) ostala niže navedena društva koja su registrirana na području Grada imaju zadaću ispomoći središnjem društvom, a područje djelovanja je na području za koje su osnovana i nemaju definiranu zonu odgovornosti. Ova društva moraju imati postrojbe minimalne jačine 10 dobrovoljnih vatrogasaca i potrebno ih je opremiti sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN91/02).
Obzirom da postoji objektivna potreba za angažiranjem postojećeg popunjenog i opremljenog DVD-a Slunj koji bi u slučaju ustroja JVP Slunj izgubio status središnjeg društva na području Grada to se preporuča njegovo daljnje aktiviranje na ispomoći JVP kao središnjoj postrojbi u zoni Slunj.
Tablica 2 3
ukupne snage profesi-onalci dobro-voljci ukupno vozila
Slunj ostala DVD Slunju zoni Slunj – djeluje kao ispomoć JVP Slunj
– 10 oprema prema čl. 1. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi – NN 43/95:
1 autocisterna
2.5. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara
Vatrogasne snage na području Grada uključuju se u akciju gašenja požara po dojavi ili samoinicijativno. Pri požaru većih razmjera aktiviraju se i dodatne snage.
Redoslijed uključivanja postrojbi u akciju gašenja biti će promijenjen i ubrzan po broju postrojbi i vatrogasaca u slučajevima nekontroliranog ili ubrzanog razvoja požara.
2.5.1. Planirano stanje
tablica 2 4
redoslijed uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara (dinamika)
r.b. aktivnost dojava -način postrojba/tehnika broj uključenih
ljudi napomena
(*)
1. dojava požara telefon, mobitel, RU dežurni u dežurstvu* 1 24-satno dežurstvo (telefon 193) u VOC JVP Karlovac i DUZS Centar 112 Karlovac, PP Slunj
intervencija vatrogasnih snaga na požarnom području Slunj
3. uzbunjivanje dežurne smjene zvonom dežurni u JVP 1 24-satno dežurstvo u JVP (193)
izlazak smjene na intervenciju dežurna smjena 4 izlazi dežurna smjena JVP = 4 osobe,
, a ostale smjene se aktiviraju prema operativnom planu JVP
uzbunjivanje smjene u pripremi RU
telefon
mobitel smjena u pripremi 3 ako je dežurna smjena JVP već na intervenciji, vrši se uključivanje smjene u pripremi
uzbunjivanje slobodnih smjena slobodne smjene 6 u slučaju potrebe za intervencijom
uzbunjivanje zapovjednika središnjeg DVD u zoni* RU
telefon
mobitel dežurni u dežurstvu JVP Slunj / VOC Karlovac 1/1 ako je zapovjednik nedostupan, dežurni JVP/VOC-a uzbunjuje zamjenika
uzbunjivanje odjeljenja središnjeg DVD u zoni i
pokret RU telefon mobitel
sirena * prvo odjeljenje
DVD u zoni
/ vozilo po vrsti požara 5* 4-5 ljudi i zapovjednik kreću na intervenciju ne čekajući puni broj (ostali moraju pristići za njima)
intervencija odjeljenja DVD u zoni telefon mobitel
RU * prvo odjeljenje
DVD u zoni
/ vozilo po vrsti požara 5* vatrogasac koji je ostao do prispjeća preostalih vodi i preostale na intervenciju
4. uzbunjivanje 2. odjeljenja središnjeg DVD u zoni i
pokret telefon mobitel
RU * drugo odjeljenje
DVD u zoni
/ vozilo po vrsti požara 10 kod širenja požara a po procjeni zapovjednika
(okupljanje može teći kao u prethodnoj točki)
intervencija svih vatrogasnih snaga na području Općine i šireg područja
4. *aktiviranje svih snaga s područja RU telefon mobitel
sirena središnje DVD na požarnom području i ostalo DVD
/sva vozila

20+10

kod ubrzanog širenja požara a po procjeni zapovjednika akcije gašenja uzbunjuju se oba društva (središnje i ostalo).
5. * uzbunjivanje snaga sa šireg područja RU telefon/
mobitel sastavi JVP, DVD van područja Grada, dodatne snage
/ helikopteri i zrakoplovi po procjeni potrebe pri vrlo velikim požarima zapovjednik intervencije izvješćuje županijskog vatrogasnog zapovjednika koji odlučuje o snagama
3. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA POŽARA
Intervencijom zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je prva započela s intervencijom.
Zapovjednik dobrovoljne postrojbe zapovijeda intervencijom i postupa sukladno odredbama članka 33. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04).
Odluku o dinamici uključivanja većeg broja postrojbi u akciju gašenja donosi nadležni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti, a na prijedlog voditelja intervencije.
Ako zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, postupa temeljem odredbi članka 33. Zakona o vatrogastvu
tablica 3 1
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a Grada Slunja
DVD Slunj
funkcija ime i prezime telefon mobitel
zapovjednik Alen Holjevac 047 777 270 091 479 3200
zamjenik Zlatko Moćan 047 777 052 091 524 0899

tablica 3 2
ZAPOVJEDNA STRUKTURA ŽUPANIJSKE VATROGASNE ZAJEDNICE KARLOVAČKE ŽUPANIJE
vatrogasni zapovjednik Karlovačke županije telefon / mobitel
Dragutin Foschio 047 412 761 / 091 4793 101
predsjednik VZ Karlovačke županije telefon / mobitel
Želimir Misir 047 715 246 / 091 4793 100
4. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi isključenja električnog napajanja objekta ili područja poziva dispečera HEP.
tablica 4 1
HEP ODS ELEKTRA Karlovac, pogon Ogulin, pogonski ured Slunj telefon /mobitel
Pogonski ured Slunj – pogonska pripravnost kod kuće (radnim danom od 15,00 do 07,00 sati, za državne praznike i u dane vikenda) 098 404 553
dežurna služba – dispečer u Karlovcu (0-24 sata) 047 411 109
5. UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA
Voditelj vatrogasne intervencije po potrebi osiguranja povećanog protoka vode uključuje u akciju gašenja požara dežurnu službu.
tablica 5 1
naziv odgovorna osoba telefon
Komunalac d.o.o. Slunj Dinko Puškarić 098 253 037
6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJI GAŠENJA POŽARA
Kod velikih požara (događaju se povrede ili nesreće), uključiti ekipu za prvu medicinsku pomoć (liječnik, medicinska sestra / tehničar i vozač sanitetskog vozila).
Tablica 6 1
naziv odgovorna osoba telefon / mobitel adresa
Dom zdravlja Slunj Ivanka Magdić 047 777 652/ 091 1777 660 Plitvička 18A, Slunj
tablica 6 2
zdravstvena ustanova za pružanje prve pomoći telefon
Hitna medicinska pomoć 194
7. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJI GAŠENJA POŽARA
Pri velikim intervencijama u trajanju preko 8 sati osigurava se opskrba gasitelja hranom i pićem. Preuzimanje i dopremu hrane i pića vrše vatrogasne postrojbe osobnim snagama i sredstvima.
tablica 7 1
subjekti za opskrbu hranom i pićem mobitel
Kordun d.d. Školsla 27, Slunj 047 777 341
8. NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA NA GAŠENJU POŽARA
Zamjena se vrši dovoženjem svježih snaga iz pričuve. Snage koje sudjeluju u gašenju povlače se na odmor nakon četiri sata djelovanja odnosno na temelju procjene i odluke voditelja akcije gašenja (u slučaju da voditelj procijeni da bi se u slijedećih pola sata ili sat vremena uspjelo ugasiti požar, nastavlja akciju s postojećim snagama).
Izvlačenje snaga na odmor i dovođenje svježih snaga vrši se vozilima postrojbi.
9. SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM
Kad požar poprimi veće razmjere voditelj vatrogasne intervencije obavješćuje i upoznava čelnike Grada sa situacijom na terenu.
tablica 9 1
ime i prezime funkcija telefon/mobitel
Ivan Bogović gradonačelnik 047 777 122 / 098 247 105
dr. Vladimir Bakalar zamjenik gradonačelnika 047 778 100 / 091 500 1894
Đuro Mihajlović zamjenik Gradonačelnika 047 777 122
10. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA
Planom zaštite od požara predviđeno je uključivanje vatrogasnih snaga izvan područja Grada za požare širih razmjera isključivo na temelju procjene županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti, a u skladu sa županijskim Planom zaštite od požara i eksplozija.
11. NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU OSOBA
11.1. Oprema i vozila posebne namjene
Kod spašavanje povrijeđenih iz vozila u prometnim nesrećama neophodna je uporaba specijalne opreme (škare i razupore), a za spašavanje s visina predviđena je uporaba autoljestva ili hidraulične platforme. DVD Slunj ne raspolaže autoljestvama niti platformom. U slučaju potrebe tražiti pomoć od JVP Karlovac koja raspolaže navedenom opremom.
Kod većih požara kad je izvjesno, odnosno kada voditelj vatrogasne intervencije procijeni da ne može snagama na kopnu lokalizirati i ugasiti požar izvijestiti će o tome nadležnog zapovjednika (zapovjednika postrojbe, odnosno područnog zapovjednika ukoliko intervenciju vodi zapovjednik postrojbe) sa prijedlogom za potraživanje pomoći zrakoplovnih snaga.
Područni vatrogasni zapovjednik (odnosno zapovjednik postrojbe ukoliko nema područnog vatrogasnog zapovjednika) potražuje pomoć od županijskog vatrogasnog zapovjednika.
Županijski vatrogasni zapovjednik sukladno Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH (NN 25/01) potražuje pomoć zrakoplovima i helikopterima preko Operativnog vatrogasnog središta Divulje, a odluku donosi Glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on zato ovlasti.
11.2. Osiguranje vozila i mehanizacije
Kod većih požara otvorenih prostora osigurava se teške građevinske strojeve (buldožeri, rovokopači) radi izrade protupožarnih prosjeka i zapreka.
Tablica 11 1
naziv pravne osobe vozila i mehanizacija telefon
Građevinski obrt vl. Nikola Špelić kombinirke, kamioni 098/287-567
Slunj GZZP kombinirka, kamion 098/246-370
Obrt za prijevoz i usluge strojevima Slavko Kovačević bager, kamion, utovarivač 091/520-8836
MPS-67 d.o.o. šumarski kamioni, utovarivač 091/2777-047
JAPA d.o.o. šumski traktori 098/347-023
Autopromet d.d. šumski kamioni 098/245-312
Ceste Karlovac d.d. kamioni, traktori s priključcima 098/408-677
12. NAZIV GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORA NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA
12.1. Građevine i druge nekretnine
Tablica 12 1
pravna osoba lokacija djelatnost gorive i opasne tvari
objekti povišene ugroženosti od požara
Benzinska postaja INA, Plitvička 82 Slunj prodaja naftnih derivata i plina naftni derivati (benzini, dizel gorivo, plin)
Plinska postaja, Autopromet Slunj, Gornje Taborište
Dječji vrtić kulturno, odgojno, obrazobna / objekti sa većim brojem osoba drvo, tkanina, knjige, časopisi, novine, plastika, platno
OŠ Slunj
SŠ Slunj
prenočište ”Park” objekti sa većim brojem osoba kuhinje, namještaj, drvo, tkanine, plin
Ugostiteljski obrti Mirjana
Feniks
Pino
Grand
Slovin unique Rastoke Rastoke
Gradska uprava Slunj poslovna zgrada uredski materijal, drvo, plastika, papir
12.2. Otvoreni prostori
Šume II. kategorije ugroženosti prema grafičkom prilogu.
13. NAZIV GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI
Tablica 13 1
vrsta tvari tip spremišta kapacietet
Benzinska postaja INA, Slunj, Plitvička 82, D1
Eurosuper 95 class podzemni spremnici 20m³
Eurosuper 95 bs 20 m³
Eurodiesel class 20 m³
Eurodiesel bs 20 m³
UNP boce 85 bocax10 kg
Plinska postaja Autopromet d.o.o. Slunj, Gornje Taborište
Autoplin – 2×4,85 m³
Eurodiesel class (za vlastite potrebe) podzemni spremnik 30 m³
Srednja škola – Slunj
lož ulje podzemni spremnik 15 000 l
Osnovna škola – Slunj
lož ulje podzemni spremnik 14 000 l
Benzinska postaja u naselju Lapovac (uz D1), nije u funkciji
Eurosuper 95 class podzemni spremnici 25m³
Eurosuper 95 bs 50 m³
Eurodiesel class 50 m³
Eurodiesel bs 50 m³
lož ulje 25 m3
plavi dizel 25 m3
autoplin 4,85 m3
*Izvor podataka: Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Slunja
i Grad Slunj

 

Close Search Window