Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” broj:15/13 – 05.04.2013.

PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
GRAD SLUNJ

Ožujak 2013.godine

UVOD
Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 15. do 30. Pravilnika o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN br. 38/08, 11812), a sukladno Odluci o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Slunj („Glasnik Karlovačke žuapnije“ br. 30/12), donosi se,

PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA SLUNJA

Plan zaštite i spašavanja Grada Slunja sastoji se od plana djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog nositelja, čijim ostavarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na području Grada Slunja.
Dijelovi Plana su:
1. Upozoravanja,
2. Pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga,
3. Mjere zaštite i spašavanja,
4. Grafički dio Plana zaštite i spašavanja,
5. Plan civilne zaštite.
Pri izradi Plana korišteni su dostupni podaci iz dokumenata:
1. Procjena ugroženosti od prirodnih i tehničkih katastrofa i velikih nesreća Grada Slunja, 2012.god.,
Ovim Planom utvrđuje se način sprečavanja i otklanjanja posljedica katastrofa ili velike nesreće utvrđenih Procjenom ugroženosti.
NAPOMENA:
Sukladno naputku DUZS, Sektor za civilnu zaštitu broj KLASA:810-01/12-01/53, URBROJ:543-10-04-02-12-1, od 27.12.2012. god. pravne osobe koje su u državnom ili županijskom vlasništvu ne mogu biti pravni subjekti od značaja za zaštitu i spašavanje u ingerenciji čelnika jedinice lokalne samouprave (JLS). Te pravne osobe aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju.
Eventualne van planske aktivnosti moraju biti usklađene na Stožerima ZiS i dobiti odobrenje središnjeg tijela državne uprave zaduženog za taj resor.
U tom smislu sve snage koje se navode u ovom planu koje nisu u ingerenciji gradonačelnika a imaju određene zadatke, treba usuglasiti i dobiti pristanak za njihovo angažiranje od njihovih matičnih ustanova (vlasnika – osnivača).

Ovaj dokument u cijelom svom sadržaju predstavlja vlasništvo Grada Slunja, te je zabranjeno kopiranje, umnožavanje ili pak objavljivanje u bilo kojem obliku osim zakonski propisanog bez prethodne pismene suglasnosti odgovorne osobe Grada Slunja
Zabranjeno je umnožavanje ovog dokumenta ili njegovog dijela u bilo kojem obliku i na bilo koji način bez prethodne suglasnosti ovlaštene osobe tvrtke Protection d.o.o. Umag.
SADRŽAJ:
POPIS KRATICA 7
1. UPOZORAVANJE 8
2. PRIPRAVNOST, MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) I NARASTANJE OPERATIVNIH SNAGA 11
2.1. Pripavnost operativnih snaga Grada Slunja 11
2.2. Mobilizacija operativnih snaga Grada Slunja 12
2.2.1. Mobilizacija Stožera zaštite i spašavanja Grada Slunja 12
2.2.2. Aktiviranje Dobrovoljnog vatrogasnog društava (DVD) 14
2.2.3. Aktiviranje komunalnih službi 14
2.2.4. Aktiviranje Crvenog križa Grada Slunja 14
2.2.5. Aktiviranje lovačkih društava 14
2.2.6. Aktiviranje sportsko-ribolovnog društva 14
2.2.7. Aktiviranje obrta i tvrtki koje raspolažu građevinskom mehanizacijom i sredstvima transporta 14
2.3. Aktiviranje pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje 15
2.3.1. Aktiviranje veterinarske službe 15
2.3.2. Aktiviranje Doma zdravlja Slunj 15
2.3.3. Aktiviranje centara za socijalnu skrb 15
2.3.4. Aktiviranje Hrvatskih šuma – PUŠ Karlovac – Šumarija Slunj 15
2.3.5. Aktiviranje Gorske službe spašavanja – stanica Karlovac 15
2.3.6. Aktiviranje MUP Policijska uprava Karlovačka – Policijska postaja Slunj 15
2.3.7. Aktiviranje Hrvatskih cesta 15
2.3.8. Hrvatske vode VGO Karlovac 15
2.3.9. Aktiviranje HEP d.o.o. Zagreb – Elektra Karlovac 16
2.3.10. Aktiviranje Opće bolnice Karlovac 16
2.3.11. Aktiviranje Zavoda za javno zdravstvo 16
2.3.12. Aktiviranje Županijske vatrogasne zajednice Karlovačke županije 16
2.4. Organizacija popune operativnih snaga zaštite i spašavanja obveznicima i osobnim i skupnim materijalno-tehničkim sredstvima 16
2.4.1. Popuna operativnih snaga obveznicima 16
2.4.2. Organizacija popune osobnim i skupnim materijalno tehničkim sredstvima 16
2.4.3. Materijalno tehnička sredstva u vlasništvu/na raspolaganju Grada Slunja 16
2.5. Aktiviranje davatelja materijalnih sredstava 19
2.6. Pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga u slučaju potresa 19
2.7. Pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga u slučaju katastrofe s opasnim tvarima 19
2.8. Pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga u slučaju radiološke i nuklearne katastrofe i velike nesreće 20
3. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 23
3.1. Poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana 23
3.2. Potres 23
3.2.1. Organizacija rasčišćavanja ruševina i spašavanje zatrpanih 23
3.2.2. Snage za zaštitu i spašavanje u slučaju potresa 24
3.2.3. Zadaće snaga civilne zaštite za spašavanje iz ruševina (razrađuje se Planom CZ) 25
3.2.4. Organizacija uspostavljanja funkcija objekata kritične infrastrukture i suradnja s nadležnim tvrtkama 25
3.2.5. Organizacija gašenja požara 26
3.2.6. Organizacija reguliranja prometa i osiguranja tijekom intervencija 26
3.2.7. Lokacije za odlaganje materijala 26
3.2.8. Organizacija pružanja medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja 26
3.2.9. Organizacija pružanja veterinarske pomoći 27
3.2.10. Organizacija zbrinjavanja (razrađuje se Planom CZ) 27
3.2.11. Organizacija evakuacije (razrađuje se planom CZ) 27
3.2.12. Organizacija humane asanacije i indentifikacije poginulih 27
3.2.13. Organizacija higijensko-epidemiološke zaštite 27
3.2.14. Organizacija osiguranja hrane i vode za piće 27
3.2.15. Organizacija prihvata pomoći 28
3.2.16. Organizacija asanacije terena 28
3.2.17. Troškovi angažiranih pravnih osoba i redovnih službi 28
3.3. Opasnosti od prirodnih uzroka 29
3.3.1. Organizacija mjera zaštite i spašavanja od posljedica ekstremnih vremenskih uvjeta 29
3.3.2. Organizacija obavještavanja o pojavi opasnosti 29
3.3.3. Organizacija provođenja asanacije terena 29
3.3.4. Pregled raspoloživih snaga i sredstava za otklanjanje posljedica 30
3.3.5. Organizacija i mogućnost pružanja prve medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja 31
3.3.6. Organizacija veterinarske pomoći 32
3.3.7. Organizacija spašavanja iz ruševina 32
3.3.8. Organizacija zbrinjavanja (razrađuje se u Planu CZ) 32
3.3.9. Troškovi angažiranja pravnih osoba i redovnih službi 32
3.4. Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u gospodarstvu i prometu 32
3.4.1. Obveze pravne osobe u kojoj je došlo do nesreće 32
3.4.2. Pregled pravnih osoba, redovnih službi i drugih potrebnih kapaciteta za provođenje aktivnosti na zaštiti 33
3.4.3. Pregled raspoloživih sredstava i mogućih lokacija za dekontaminaciju stanovništva, životinja i materijalnih dobara 34
3.4.4. Reguliranja prometa i osiguranja za vrijeme intervencije 35
3.4.5. Gašenje požara u slučaju tehničko-tehnoloških nesreća 35
3.4.6. Organizacija sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja ugroženog stanovništva (razrađuje se Planom CZ) 36
3.4.7. Organizacija i mogućnost pružanja prve medicinske pomoći 36
3.4.8. Organizacija veterinarske pomoći i animalne asanacije u slučaju tehničko-tehnoloških nesreća 37
3.4.9. Organizacija asanacije 37
3.4.10. Pregled prometnica po kojima je dozvoljen prijevoz opasnih tvari 38
3.4.11. Organizacija i mogućnosti provođenja specifičnih i propisanih mjera za ublažavanje posljedica od nesreća ili akcidenta 39
3.4.12. Organizacija osiguranja područja 40
3.4.13. Organizacija spašavanja materijalnih dobara (iz Plana CZ) 40
3.4.14. Nadležnost u postupcima izrade zahtjeva za naknadu troškova angažiranja pravnih osoba i redovnih službi 41
3.5. Zaštita i spašavanje od nuklearnih i radioloških nesreća 41
3.6. Epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija 43
3.6.1. Organizacija preventivnih mjera za slučajeve epidemija, epizotija, biljnih bolesti 43
3.6.2. Organizacija provođenja kurativnih mjera u slučaju epidemija, epizotija i biljnih bolesti 44
3.6.3. Organizacija sudjelovanja – uključivanja dodatnih operativnih snaga i nositelja 45
3.6.4. Organizacija asanacije s pregledom pravnih osoba koje mogu osigurati snage i sredstva za asanaciju 45
3.6.5. Nesreće na odlagalištima otpada 47
3.7. Djelovanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u slučaju nastanka velikih požara urbanog i otvorenog prostora 47
3.7.1. Provođenje evakuacije ugroženih 47
3.7.2. Objekti i prostori potencijalno ugroženi od velikih požara 48
3.7.3. Zbrinjavanje evakuiranih građana u slučajevima velikih požara urbanog i otvorenog prostora (sukladno planu CZ) 48
3.8. GRAFIČKI DIO PLANA 49
3.8.1. Prometnica i naselja s prikazanim brojem stanovnika 49
3.8.2. Vodoopskrba i kanalizacija 49
3.8.3. Pošta i telekomunikacije 49
3.8.4. Elektroenergetika, zapaljive tekućine, eksplozivni plinovi, odlagalište otpada i moguće minirani teren 49
3.8.5. Razmještaj operativnih snaga zaštite i spašavanja i lokacije opreme za zaštitu i spašavanje 49
3.8.6. Prikaz mjesta smještaja ugroenih ljudi i objekata za sklanjanje 49
3.8.7. Prikaz mjesta za zbrinjavanje i smještaja ugroženih ljudi, objekata za sklanjanje, zdravstvene ustanove i mjesto ukopa 49
3.8.8. Glavni pravci evakuacije 49
3.8.9. Lokacije za zbrinjavanje 49
3.9. PRILOZI 49

POPIS KRATICA

kratica značenje
CZ Civilna zaštita
DDD dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
DHMZ Državni hidrometeorološki zavod
KŽ Karlovačka županija
DVD Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj
DUZS PU Karlovac Državna uprava za zaštitu i spašavanje –
Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac
PUZS Područni ured zaštite i spašavanja
ZiS Zaštita i spašavanje
DZ Slunj Dom zdravlja Slunj
ZHMP KŽ Zavod za hitnu medicinsku pomoć Karlovačke županije
JVP Javna vatrogasna postrojba
OB Karlovac Opća bolnica Karlovac
Plan CZ Plan civilne zaštite
PON CZ Postrojba opće namjene civilne zaštite
Povjerenici CZ Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite
PSN CZ Postrojba specijalističke namjene civilne zaštite
PSN CZ – tim za spašavanje iz ruševina Postrojbu specijalističke namjene – tim za spašavanje iz ruševina
PP Slunj Policijska postaja Slunj
PU KŽ Policijska uprava Karlovačke županije
Stožer ZiS Stožer zaštite i spašavanja Grada Slunja
Stožer ZiS KŽ Stožera zaštite i spašavanja Karlovačke županije
VGI Vodno gospodarska ispostava
ZJZ KŽ Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije
ŽC 112 Županijski centar 112 Karlovac
HEP Hrvatska elektroprivreda
HŠ Hrvatske šume
HGSS Hrvatska gorska služba spašavanja
DHMZ Državni hidrometeorološki zavod
MORH Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
MUP Ministarstvo unutarnjih poslova
PUŠ Podružnica uprave šuma
JLS Jedinica lokalne samouprave
MTS Materijalno-tehnička sredstva
MO Mjesni odbor

1. UPOZORAVANJE
Čelnici Grada Slunja mogu dobiti informacije o poduzimanju mjera upozoravanja od:
1. Državnog centra 112 ili Županijskog centra 112 PUZS Karlovac,
2. od pravnih subjekta, središnjih tijela državne uprave, zavoda, institucija, inspekcija,
3. od građana,
4. neposrednim stjecanjem uvida u stanje i događaje na svom području koji bi mogli zadesiti županiju i pripadajuće jedinice lokalne samouprave.

Informacije kojima je cilj upozoravanje stanovništva, operativnih snaga i drugih pravnih osoba s obzirom na moguće prijetnje dostaviti će gradonačelnik Slunja:
– operativnim snagama ZiS koje djeluju na području Slunja;
– pravnim osobama od interesa za ZiS na području Grada Slunja, određenih odlukom o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za ZiS;
– udrugama građana i stanovništvu i to:
Hrvatskim vodama,
ukoliko se dobiju informacije da će u kraćem vremenskom razdoblju područje Grada zahvatiti iznimno velika količina oborina, događaj tehničko-tehnološkog značaja (nesreće u cestovnom ili željezničkom prometu) sa isticanjem opasnih tvari u okolinu, kao i eventualne nesreće u stacionarnim objektima, lociranih uz određene značajnije vodotoke i drugo.
Županijskoj vatrogasnoj zajednici Karlovčke županije, dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi (DVD-a) Grada Slunja,
u slučajevima, iznimno velikih količina oborina, mogućim orkanskim i olujnim vjetrovima, očekivanim dugim sušnim razdobljima, tehničko tehnološkim nesrećama postrojenja s opasnim tvarima ili u prometu njima, pojavama mogućeg širenja požara otvorenog prostora i drugo,
Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije,
u svezi mogućih pojava zaraznih bolesti većeg broja stanovništva (epidemije), o mogućim posljedicama na objektima za opskrbu pitkom vodom, mogućim posljedicama po stanovništvo u slučajevima prirodnih ugroza, tehničko-tehnoloških nesreća i drugo.
Veterinarskim ustanovama –Veterinarskoj ambulanti ”Banija” d.o.o Karlovac i Veterinarska Stanica Vojnić – ambulanta Slunj
u svezi moguće pojave zaraznih bolesti životinja, moguće nesreće na odlagalištima otpada, posljedicama po stočni fond u slučajevima prirodnih nepogoda, nesreća u tehničko-tehnološkim postrojenjima i drugo.
Policijskoj upravi karlovačkoj, Policijskoj postaji Slunj,
u svezi mogućeg nastanka događaja gdje je potrebna intenzivnija djelatnost policije na regulaciji prometa, zatvaranju prometnica i zabrane kretanja roba i ljudi i drugo.
Komunalnim i građevinskim tvrtkama, tvrtkama za prijevoz osoba i tereta, tvrtkama sa smještanim kapacitetima,
– Komunalac d.o.o.,Slunj,
– Građevinski obrt Špelić, Slunj,
– Slunj GZZP, Slunj,
– Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević, Mali Vuković, Slunj,
– MPS-67 d.o.o., Slunj,
– JAPA d.o.o., Slunj,
– Autopromet d.d., Slunj,
– Ceste Karlovac d.d., Slunj,
– Gaj d.o.o. – prenočište ”Park”, Slunj,
– Ugostiteljski obrt Mirjana, Donji Nikšić,
– HEP d.o.o., ”Elektra” Karlovaca, pogon Ogulin – pogonski ured Slunj,
– HŠ Uprava šuma Karlovac – Šumarija Slunj,
– drugim pravnim osobama koje su od interesa za zaštitu i spašavanje,
– fizičkim osobama koje se bave građevinarstvom u svezi njihovog mogućeg angažiranja na otklanjanju posljedica određene ugroze na području nadležnosti i drugim,u svezi njihovog mogućeg angažiranja na otklanjanju posljedica određene ugroze na području nadležnosti.
Zdravstvenim ustanovama,
– Opća bolnica Karlovac,
– Dom zdravlja Slunj,
za smještaj i zbrinjavanje oboljelih i povrijeđenih.
Ustanovama za socijalnu skrb i crvenom križu,
– Područni centar za socijalnu skrb Slunj i
– Gradsko društvo crvenog križa Slunj,
za pripreme i angažiranje u slučajevima evakuacije i zbrinjavanja stanovništva.
Udrugama,
– Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Karlovac,
– Lovačko društvo ”Trčka”, Slunj,
– Lovačko društvo ” Korana”, Slunj,
– druge udruge od značaja za zaštitu i spašavanje, utvrđenih Procjenom ugroženosti i Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje za eventualno reagiranje u određenoj ugrozi.
Inspekcijskim službama,
– u čijoj nadležnosti su određena nalaganja u cilju sprečavanja daljnjih ugroza ili njihovih smanjenja.
Državni hidrometereološki zavod,
– vremenske prilike.
Građanima
– o mogućoj ugrozi.

2. PRIPRAVNOST, MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) I NARASTANJE OPERATIVNIH SNAGA
Operativne snage zaštite i spašavanja Grada Slunja određene su Odlukom gradonačelnika o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Slunju („Glasnik Karlovačke županije“ br. 39/12). Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Grada Slunja su:

1. Stožer zaštite i spašavanja Grada Slunja,
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj,
3. Komunalac d.o.o. Slunj,
4. Gradsko društvo crvenog križa Slunj,
5. Veterinarska stanica Vojnić d.o.o.– ambulanta Slunj,
6. Sportsko-ribolovno društvo Slunj,
7. Lovačko društvo ”Korana”, Slunj,
8. Lovačko društvo ”Trčka”, Slunj,
9. Građevinski obrt Špelić, Slunj,
10. Slunj GZZP, Slunj,
11. Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević, Mali Vuković, Slunj,
12. MPS-67 d.o.o., Slunj,
13. JAPA d.o.o., Slunj,
14. Autopromet d.d., Slunj,
Pod pojmom pripravnosti podrazumjeva se postupno dovođenje postojećih operativnih snaga i sredstava za zaštitu i spašavanje u stanje spremnosti za izvršenje namjenskih zadaća, spašavanja ljudskih života i imovine u slučaju katastrofa i velikih nesreća u katastrofi.
2.1. Pripavnost operativnih snaga Grada Slunja
Stanje pripravnosti utvrđuje se:
– temeljem dojave – obavijesti ŽC 112, o mogućim prijetnjama ili velikim nesrećama,
– temeljem dojave – obavijesti nadležnih službi redovnih djelatnosti,
– temeljem dojave – obavijesti pravnih osoba.
Mjerom pripravnosti određuje se pripadnicima operativnih snaga, pravnim osobama i ostalim subjektima zaštite i spašavanja:
– upozorenje članovima operativnih snaga da se ne udaljuju iz mjesta stanovanja,
– da se uvede pasivno dežurstvo,
– da se provjere materijalno-tehnička sredstva i oprema,
– uspostave dežurstva na lokaciji prihvata ili obavljanja dužnosti.
Poduzimanje mjera pripravnosti nalaže gradonačelnik a u njegovoj odsutnosti načelnik stožera zaštite i spašavanja.
Gradonačelnik uvodi pripravnost operativnih snaga i pravnih osoba te udruga od značaja za zaštitu i spašavanje sa slijedećim obvezama:
Tablica 2 1
PRIPRAVNOST OPERATIVNIH I DRUGIH SNAGA OD INTERESA ZA ZiS
operativne snage, pravne osobe i udruge značajne za zaštitu i spašavanje* mjere odgovorne osobe način priopćavanja
stožer zaštite i spašavanja, vatrogastvo, zdravstvo, crveni križ, socijalna služba, uvesti dežurstvo (aktivno) svih potrebnih operativnih snaga i provesti ocjenu spremnosti zaposlenika i stanja materijalno tehničkih sredstava za djelovanje u slučaju određene ugroze čelnici navedenih operativnih snaga ili njihovi zamjenici pisanim nalogom faks-om, e-mailom, putem ŽC 112, osobnom naredbom
građevinske, komunalne tvrtke,tvrtke za prijevoz osoba i tereta, za osiguranje prehrane i smještaja, za distribuciju energenata i vode, te udruge građana, HGSS, lovačke udruge uvesti pasivno dežurstvo u pravnim osobama i udrugama od interesa za zaštitu i spašavanje (određenih odlukom gradonačelnika Slunja), s ciljem ocjene stanja i spremnosti ljudi i popunjenosti materijalnim sredstvima čelnici navedenih pravnih osoba i udruga ili njihovi zamjenici putem pisane zapovijedi dostavom na faks, e-mail, mob., tel., ŽC 112, osobnim pozivanjem i drugo
*Sukladno Odluci o određivanju pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje na području Grada Slunja i odluci središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju pojedine pravne osobe i udruge
2.2. Mobilizacija operativnih snaga Grada Slunja
Pravo na mobilizaciju i obveza mobilizacije (čl. 30. i 53. Zakona o zaštiti i spašavanju NN 174/04, 79/07)
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području Grada Slunja, gradonačelnik ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja te jedinice lokalne samouprave, sukladno planu zaštite i spašavanja.
2.2.1. Mobilizacija Stožera zaštite i spašavanja Grada Slunja
Mobilizacija je skup mjera, postupaka i aktivnosti kojima se operativne snage i sredstva zaštite i spašavanja dovode u stanje pripravnosti za organizirano uključivanje u provođenju mjera zaštite i spašavanja. Gradonačelnik donosi odluku o pripremi i provođenju mobilizacije.
Način pozivanja
Pozivanje i aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja Grada Slunj izvršiti će se u slučaju prijetnje nastanka velike nesreće ili na sljedeći način:
– gradonačelnik donosi odluku o mobilizaciji Stožera zaštite i spašavanja,
– pismenim ili usmenim putem nalaže Županijskom centru 112 sukladno članku 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08 i 44/08) da provede mobilizaciju – pozivanje Stožera zaštite i spašavanja,
– istovremeno gradonačelnik osobno poziva načelnika stožera da odmah dođe u prostorije gradonačelnika u Slunju , Trg dr. Franje Tuđmana 12 i prati tijek mobilizacije,
– po dolasku u prostorije gradske uprave načelnik stožera zaštite i spašavanja može osobno pozivati putem telefona članove stožera da se odmah jave i dođu u prostorije gradske uprave,
– načelnik stožera može u pojedinim slučajevima, kada je prisutna potencijalna opasnost koja nije dostigla nivo veće nesreće, prema svojoj prosudbi pozvati članove Stožera ZiS radi usklađivanja aktivnosti na rješavanju specifičnih situacija i problema.
– u slučaju nemogućnosti pozivanja telefonom iz bilo kojeg razloga načelnik stožera osobno poziva sve članove stožera.
Prva zadaća Stožera zaštite i spašavanja je izrada grube procjene posljedica uzrokovanih katastrofama i velikim nesrećama (potres, poplava, i dr). Procjena se vrši u najkraćem mogućem vremenu sa pristiglim članova stožera.
Procjena treba dati približno stanje posljedica kod stanovništva odnosno ugroženim i stradalim područjima. Na osnovi toga potrebno je utvrditi prioritete za organiziranu zaštitu i spašavanje.
Popis članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Slunj
Stožer zaštite i spašavanja Grada Slunja imenovan je Odlukom Gradskog vijeća o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 25/09, 08/12 i 51/12).
tablica 2 2
ime i prezime funkcija zvanje/zanimanje adresa zaposlenja telefon mobitel
Dr. Vladimir Bakalar načelnik Doktor opće medicine
(zamjenik gradonačelnika) Dom zdravlja Slunj, Plitvička 18 A, Slunj 047/778-100 091/500-1894
– zamjenik – – – –
Alen Holjevac član Vatrogasni zapovjednik DVD-a Slunj DVD Slunj, Plitvička 9, Slunj 047/777-001, 047/777-175 098/419-193
Zdravko Jandrlić član Djelatnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 8, Karlovac 047/664-133 091/112-1039
Nenad Katić član Načelnik Policijske postaje Slunj Policijska postaja Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana13, Slunj 047/664-829 ili 824 098/9282 013
Ivanka Magdić član Ravnateljica Doma zdravlja Slunj Dom zdravlja Slunj, Plitvička 18A, Slunj 047/777-652, 091/1777-660
Ivan Jurilj član Zapovjednik Središta za borbenu obuku i Vojnog poligona Središte za borbenu obuku, V.P. 3505, Slunj 047/626-801 –
Dinko Puškarić član Direktor komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. Komunalac d.o.o., Petra Svačića 5, Slunj 047/777-202, 047/801-818 098/253-037
Mirjana Puškarić član Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj Gradsko društvo Crvenog križa Slunj, Školska 11, Slunj 047/777-204 098/680-380
Milan Bitanga član Predstavnik Područnog centra za socijalnu skrb Slunj Područni centar uza socijalnu skrb Slunj, Ulica braće Radića 1, Slunj 047/777-107 091/182-71-43
Danijela Kusanić član Predstavnica tvrtke Radio Slunj Radio Slunj, Ulica braće Radića 7, Slunj 047/777-050
Mjesto okupljanja Stožera zaštite i spašavanja Grada Slunja je u sjedištu gradonačelnika, Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12.
Mjesto rada Stožera zaštite i spašavanja može biti i izvan mjesta okupljanja, u prostorima određenih mjesnih odbora, zavisno od mjesta događaja, u kojima se mogu osigurati osnovni uvijeti za rad Stožera (prostor, računalna oprema, energija, sustav veza i dr).
2.2.2. Aktiviranje Dobrovoljnog vatrogasnog društava (DVD)
tablica 2 3
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a Grada Slunja
DVD Slunj
funkcija ime i prezime telefon mobitel
zapovjednik Alen Holjevac 047 777 270 091 479 3200
zamjenik Zlatko Moćan 047 777 052 091 524 0899
2.2.3. Aktiviranje komunalnih službi
tablica 2 4
naziv odgovorna osoba adresa telefon / mobitel
Komunalac d.o.o. Dinko Puškarić, direktor Petra Svačića 5, Slunj 047 777-202, 047 801-817
2.2.4. Aktiviranje Crvenog križa Grada Slunja
Mobilizaciju (aktiviranje) Gradske organizacije crvenog križa Grada Slunja vrši se po zapovijedi gradonačelnika – na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja.
Gradskom društvu Crvenog križa naložiti će da pozove ekipe za pružanje prve medicinske pomoći.
Ekipe Crvenog križa organizirat će i vršiti:
– njegu bolesnika i lakših ranjenika po kućama i razvijati će službu traženja nestalih,
– organizirat će dobrovoljno davanje krvi,
– organizirat će podjelu hrane, pokrivača, odjeće i obuće.
tablica 2 5
naziv odgovorna osoba adresa telefon / mobitel
Gradsko društvo Crvenog križa Slunj Mirjana Puškarić Gradsko društvo Crvenog križa Slunj, Školska 11, Slunj 047 777-204, 098/680-380
Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Grada Slunja aktivirat će ekipe za pružanje prve medicinske pomoći prema vlastitom planu.
2.2.5. Aktiviranje lovačkih društava
tablica 2 6
naziv pravne osobe odgovorna osoba telefon
Lovačko društvo Trčka, Slunj Nikola Bogut 098 447-010
Lovačko društvo Korana, Slunj Milenko Bosanac 098 17-38-050
2.2.6. Aktiviranje sportsko-ribolovnog društva
Tablica 2 7
naziv pravne osobe odgovorna osoba adresa telefon
Sportsko-ribolovno društvo Slunjčica Branko Petković Prilaz centrali bb, Slunj 047 777 348 / 098 659 506
2.2.7. Aktiviranje obrta i tvrtki koje raspolažu građevinskom mehanizacijom i sredstvima transporta
Tablica 2 8
naziv pravne osobe odgovorna osoba adresa telefon
Građevinski obrt vl. Nikola Špelić Nikola Špelić Lumbardenik 95, Slunj 098 287-567
Slunj GZZP Josip Vuković Petra Svačića 5, Slunj 098 246-370
Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević Slavko Kovačević Mali Vuković, Slunj 091 520-8836
MPS-67 d.o.o. Željko Požega Nikole Zrinskog 3, Slunj 091 2777-047
JAPA d.o.o. Zdravko Požega Nikole Zrinskog 1, Slunj 098 347-023
Autopromet d.d. Tomo Turkalj Petra Svačića 5, Slunj 098 245-312
2.3. Aktiviranje pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
Sve niže navedene pravne osobe i udruge (t.2.3.1. do 2.3.11) aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju.
2.3.1. Aktiviranje veterinarske službe
Tablica 2 9
naziv pravne osobe odgovorna osoba adresa telefon
Veterinarska stanica Vojnić d.o.o – ambulanta Slunj Davor Požega Ivana Trnskog 18, Slunj 047 777 167
Vetrinarska ambulanta Banija d.o.o. Karlovac Tomislav Kavčić V. Jagića 6, Karlovac 047 648 830
2.3.2. Aktiviranje Doma zdravlja Slunj
tablica 2 10
naziv odgovorna osoba telefon / mobitel adresa
Dom zdravlja Slunj Ivanka Magdić, ravnateljica 047 777-652, 091 1777-660 Plitvička 18A, Slunj
2.3.3. Aktiviranje centara za socijalnu skrb
tablica 2 11
naziv pravne osobe odgovorna osoba adresa telefon
Područni centar za socijalnu skrb Slunj Predraga Stipić Ulica braće Radića 1, Slunj 047 777-779
2.3.4. Aktiviranje Hrvatskih šuma – PUŠ Karlovac – Šumarija Slunj
tablica 2 12
naziv pravne osobe odgovorna osoba adresa telefon
Šumarija Slunj Željko Rendulić Stara cesta 4, Slunj 047 777-134, 047 811-410
2.3.5. Aktiviranje Gorske službe spašavanja – stanica Karlovac
tablica 2 13
naziv odgovorna osoba adresa telefon / mobitel
Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Karlovac Dubravko Butala Vladka Mačeka 48, Karlovac 091/721-0005
2.3.6. Aktiviranje MUP Policijska uprava Karlovačka – Policijska postaja Slunj
tablica 2 14
naziv odgovorna osoba funkcija telefon / mobitel
Policijska postaja Slunj Nenad Katić načelnik 047 664-824ili 801, 098/9282 013
2.3.7. Aktiviranje Hrvatskih cesta
tablica 2 15
naziv pravne osobe odgovorna osoba adresa telefon
Hrvatske ceste, nadcestarija Slunj Nikola Štefanac Donje Taborište 52 047 777 313
2.3.8. Hrvatske vode VGO Karlovac
Aktiviraju se u slučaju uvođenja mjera od poplava, tj. odmah nakon uvođenja redovne obrane od poplava.
Daljnje postupanje i poduzimanje mjera obrane od poplava provodit će se prema zapovijedima nadležnih rukovoditelja dionica ili sektora iz Hrvatskih voda.
U slučaju opasnosti od poplava načelnik Stožera zaštite i spašavanja uvodi stalno dežurstvo u prostorijama stožera te redovito vrši kontakt s odgovornom osobom Hrvatskih voda, VGI Karlovac.
tablica 2 16
naziv odgovorna osoba broj telefona adresa
HRVATSKE VODE VGI KARLOVAC Biljana Željeznjak 047 694 780 Obala Račkoga 10, Karlovac
2.3.9. Aktiviranje HEP d.o.o. Zagreb – Elektra Karlovac
tablica 2 17
HEP ODS ELEKTRA Karlovac, pogon Ogulin, pogonski ured Slunj telefon /mobitel
Pogonski ured Slunj – pogonska pripravnost kod kuće (radnim danom od 15,00 do 07,00 sati, za državne praznike i u dane vikenda) 098 404 553
dežurna služba – dispečer u Karlovcu (0-24 sata) 047 411 109
2.3.10. Aktiviranje Opće bolnice Karlovac
tablica 2 18
naziv odgovorna osoba broj telefona adresa
OPĆA BOLNICA -KARLOVAC prim.mr.sc. Nedjeljko Strikić dr.med. 047 608 177 A. Štampara 3, Karlovac
2.3.11. Aktiviranje Zavoda za javno zdravstvo
tablica 2 19
naziv odgovorna osoba telefon / mobitel adresa
Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije Dr. Boško Milanković 047/411-258, 047/411-288 Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac
2.3.12. Aktiviranje Županijske vatrogasne zajednice Karlovačke županije
Tablica 2 20
ZAPOVJEDNA STRUKTURA ŽUPANIJSKE VATROGASNE ZAJEDNICE KARLOVAČKE ŽUPANIJE
vatrogasni zapovjednik Karlovačke županije telefon / mobitel
Dragutin Foschio 047 412 761 / 091 4793 101
predsjednik VZ Karlovačke županije telefon / mobitel
Želimir Misir 047 715 246 / 091 4793 100
2.4. Organizacija popune operativnih snaga zaštite i spašavanja obveznicima i osobnim i skupnim materijalno-tehničkim sredstvima
2.4.1. Popuna operativnih snaga obveznicima
vrši se:
– imenovanjem na dužnosti u stožer ZiS-a (predstavničko tijelo),
– na principu radne obveze za pravne osobe koje se poslovima zaštite i spašavanja bave u redovitoj djelatnosti,
– određivanjem stručnih timova ili potrebitog broja zaposlenika ili članova udruga za izvršavanja dobivene zadaće u zaštiti i spašavanju.
2.4.2. Organizacija popune osobnim i skupnim materijalno tehničkim sredstvima
1. Članovi Stožera ZiS popunjavaju se:
– opremom i sredstvima za rad od stručnih službi Grada Slunja (sredstva veze, računalna oprema, i ostala sredstva za rad).
2. Ostale Operativne snage (zdravstvo, vatrogastvo, veterinarstvo, socijalna služba, organizacija crvenog križa, Hrvatske vode, policija);
– popunjavaju se materijalnim sredstvima koje koriste i tijekom redovnih poslova iz svojih vlastitih izvora.
4. Ostale pravne osobe i udruge građana od interesa za ZiS, koriste opremu i sredstva vlastitih-tvrtki, te udruga, sukladno dobivenoj zadaći u zaštiti i spašavanju.
2.4.3. Materijalno tehnička sredstva u vlasništvu/na raspolaganju Grada Slunja
a) Materijalno tehnička sredstva komunalnog poduzeća
Tablica 2 21
naziv materijalna sredstva
Komunalac d.o.o. Slunj – kombinirka, – kamion kiper, – kamion samopodizač, – 2 kamiona smećara
– traktor s priključcima, – 3 kamioneta, – kombi vozilo
b) Materijalno tehnička sredstva smještena kod pravnih osoba
tablica 2 22
naziv pravne osobe vozila i mehanizacija
Građevinski obrt vl. Nikola Špelić 2 kombinirke, 2 kamiona
Slunj GZZP kombinirka, kamion
Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević bager, kamion, utovarivač
MPS-67 d.o.o. 3 šumarska kamiona, kamion, 6 viličara, utovarivač
JAPA d.o.o. 4 šumska traktora
Autopromet d.d. 4 šumska kamiona
Ceste Karlovac d.d. – Nadcestarija Slunj 2 kamiona, traktori s priključcima
c) Materijalno tehnička sredstva vatrogasnih snaga
Tablica 2 23
Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj
vrsta vozila tip vozila
(litara vode, pjenila) godina proizvodnje oprema koju vozilo posjeduje
Zapovjedno vozilo
(ZV) Lada NIVA 2004. -vatrogasni aparat s prahom za početno gašenje
-radio uređaj MOTOROLA GM 360
VOZILO ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA

(ŠV) NISSAN PICK-UP 4×4
-voda 250 l,
-pjenila 12 l 2009. -radio uređaj MOTOROLA GM 360
-visokotlačni uređaj za gašenje s vodom i pjenilom, vitlo (60 m.)
-dvije motorne puhaljke CIFARELLI
-motorna pila STIHL
-četri naprtnjače
-dvije prijenosne lampe u EX izvedbi
-hidrantski pribor
-vatrogasni aparat s prahom za početno gašenje
-vatrogasne cijevi i ostala sitna oprema,
-svjetlosna signalizacija
VOZILO ZA PRIJEVOZ VATROGASACA RENAULT MASTER 15+1 2008. -15 + 1 sjedišta za prijevoz vatrogasaca
-vatrogasni aparat s prahom za početno gašenje,
-svjetlosna signalizacija
MALO TEHNIČKO
VOZILO
(TV) Fiat IVECO
-voda 700 l
-pjenilo 50 l 2001. -visokotlačni uređaj za gašenje s vodom i pjenilom, vitlo (60 m.),
-strujni agregat (8,3 kw) s reflektorima (2 kom.x1000 w)
-hidraulički kombinirani razvalni alat
(LUKAS) s hidrauličkom pumpom (HONDA)
-hidrauličke razupore 2 kom. (LUKAS) s hidrauličkom pumpom (BRIGGS& STRATTON)
-motorna pila STIHL
-hidrantski pribor
-dva aparata za zaštitu dišnih organa DRÄGER s zaštitnim maskama,
-nosila za nošenje unesrećenih osoba,
-ljestve rastegače,
-užad penjačka i radna ,
-četri naprtnjače,
-vatrogasni aparat s prahom (2 kom.),
-vatrogasni aparat CO2 (1 kom.),
-visokotlačni zračni jastuci za podizanje tereta (10,20,32,40 tona) HOLLMATRO s kontrolnom jedinicom,
-radio uređaj MOTOROLA GM 360,
-kutna brusilica,
-vitlo za osiguranje i izvlačenje vozila,
-svjetlosna signalizacija,
-dvije prijenosne svjetiljke u EX izvedbi
AUTOCISTERNA

POSEBNO VATROGASNO VOZILO MAN TGM 18.280
-voda 7000 l
-pjenilo 25 l 2009. -radio uređaj MOTOROLA GM 360
-kombinirana vatrogasna pumpa kardanski pogonjena
-visokotlačno vitlo Ø19, 60 m
-srednjetlačno vitlo Ø32, 30 m
-četri usisne cijevi s odgovarajućom opremom za usis vode,
-vatrogasni aparat s prahom za početno gašenje
-tlačne B cijevi
-tlačne C cijevi
-razne mlaznice
-prijenosne svjetiljke u EX izvedbi (2 kom.)
-hidrantski pribor
-dva aparata za zaštitu dišnih organa DRÄGER s zaštitnim maskama
-bacač vode,
-mlaznice za pranje ceste,
-svjetlosna signalizacija
-mlaznica za dobivanje zračne pjene sa odgovarajućom opremom
AUTOCISTERNA
(AC) FAP 13 14
-voda 7650 l 1978. -tlačne B cijevi,
-tlačne C cijevi,
-vatrogasna pumpa kardanski pogonjena,
-bacač vode,
-razna vatrogasna oprema
AUTO PRIKOLICA PONGRATZ LPA 180 U
-voda 200 l 2009. -dvije motorne puhaljke CIFARELLI,
-četri naprtnjače,
-četri metlenice

Tablica 2 24
Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj
oprema komada
vatrogasne pumpe
vatrogasna motorna pumpa ROSENBAUER 1
vatrogasna motorna pumpa T – 81 – 1 1
vatrogasna motorna pumpa TOMOS 1
elektro potopna muljna pumpa PEDROLLO MC 15/45 1
elektro potopna muljna pumpa PEDROLLO Mcm 15/45 1,2 kw 1
elektro potopna muljna pumpa 1
vatrogasne cijevi
usisne cijevi Ø 110 7
usisne cijevi Ø 75 6
tlačne cijevi Ø 75 255 m
tlačne cijevi Ø 52 375 m
druga oprema
vatrogasne naprtnjače 28
vatrogasne brentače 5
vatrogasni aparati za početno gašenje 5
metlenice za šumske požare 15
vatrogasni kombinezoni za gašenje šumskih požara 32
vatrogasno zaštitno odjelo TEXPORT 21
vatrogasne zaštitne kacige 46
vatrogasne zaštitne rukavice 29
vatrogasne zaštitne čizme 26
odjelo za prolazak kroz vatru 2
vatrogasni opasači 46
prijenosni radio uređaji ICOM IC-F15 6
motorna pila HUSQARNA 1
pjenilo 150 l
prijenosne svjetiljke u EX izvedbi 3
prijenosni strujni agregat ENDERSON 1
radno uže 20 1
penjačko uže L-15/20 m 1
ručne male sirene 3
visokotlačni uređaj za pranje KARCHER 1
2.5. Aktiviranje davatelja materijalnih sredstava
U slučaju velike nesreće ili katastrofe mobilizirati će se strojevi i osoblje pravnih osoba navedenih u točkama 2.2.1. do 2.2.7. Mobilizacija će se provesti na način da načelnik Stožera zaštite i spašavanja Grada Slunja ili član kojeg on odredi po primljenom nalogu gradonačelnika odmah poziva odgovorne osobe navedenih pravnih osoba koji mobiliziraju strojeve i osoblje prema svojim popisima.
Prioritetni zadaci: Raskrčavanje i odstranjivanje ruševina, odstranjivanje ruševina na cesti i oslobađanje prometnica za nužni prolaz vozila koja su u funkciji spašavanja i evakuacije stanovništva.
Načelnik Stožera će u slučaju potrebe tražiti da se aktiviraju davatelji materijalnih sredstava prema evidenciji predsjednika MO-a.
Grad Slunj je dužan uz ovaj Plan zaštite i spašavanja imati popis mjesnih odbora.
Zadaća odgovornih osoba koje odredi Grad je izrada popisa i vođenje evidencije MTS-a, popis priručnih sredstava (dizalice, alati za rad na vodovodima, plinovodima, i elektroinstalacijama, tesarski i stolarski alati, ljestve, užad i koloturnici, krampovi, lopate, škare za sječenje željeza) te popisa stanovnika od posebnih znanja i vještina koji se mogu uključiti u zaštitu i spašavanje (medicinsko osoblje, varioci, tesari, stolari, građevinari, dimnjačari i sl.).
2.6. Pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga u slučaju potresa
Tablica 2 25
nositelj aktivnosti vrijeme pripravnosti napomena
Grad Slunj, gradonačelnik – nalaže djelovanje operativnim snagama na području Grada,
– osigurava područje za evakuaciju i provodi zbrinjavanje stanovništva,
– usklađuje djelovanje vlastitih operativnih snaga zaštite i spašavanja,
– sudjeluje u planiranju obnove odmah nakon potresa Grad surađuje s: DUZS PU Karlovac, MUP RH PP Slunj, HEP Elektra Ogulin, HC-nadcesterija Slunj, Dom zdravlja Slunj, Opća bolnica Karlovac, HGSS –stanica Karlovac i drugim operativnim snagama ZiS i pravnim osobama od intresa za zaštitu i spašavanje na području Grada Slunja
Navedene pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
Stožer zaštite i spašavanja Grada Slunja – procjenjuje spremnost ljudstva i stanje MTS za djelovanje u slučaju potresa,
– planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja kod potresa.
DVD-a Slunj, GO crvenog križ Slunj,
”Autopromet”d.d. Slunj, Komunalac d.o.o Slunj -mobiliziranje sveukupnih ljudskih i materijalnih kapaciteta,
-postupanje po nalozima nadležnih tijela,
– aktiviranje vlastitih planova zaštite i spašavanja,
-angažiranje svih operativnih snaga na zaštiti i spašavanju od posljedica potresa odmah nakon potresa i sukcesivno prema razvoju situacije
2.7. Pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga u slučaju katastrofe s opasnim tvarima
Tablica 2 26
nositelj aktivnosti vrijeme pripravnosti napomena
Grad Slunj, gradonačelnik odmah po dojavi o nesreći nalaže poduzimanje mjer zaštite i spašavanja, odnosno postupanje po planovima ZiS. ODMAH,
predstavljaju operativne kapacitete za prvi odgovor, mjera se može uvoditi i sukcesivno ovisno o razvoju događaja i odlukama mjerodavnih koordinativnih i zapovjednih tijela – prvo se uključuje DVD-a Slunj,
-povjerenici i voditelji skloništa aktivno se uključuju u otklanjanju posljedica katastrofe s opasnim tvarima prema planovima, operativnim planovima djelovanja te prema odlukama mjerodavnih tijela i osoba
Grad surađuje s: DUZS PU Karlovac, MUP RH PP Slunj, HEP Elektra Ogulin, Ceste Karlovac d.d, Dom zdravlja Slunj, Opća bolnica Karlovac, i drugim operativnim snagama ZiS i pravnim osobama od intresa za zaštitu i spašavanje na području Grada Slunja
Navedene pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju

Stožer zaštite i spašavanja Grada Slunj – mobilizira operativne snage ZiS
– procjenjuje spremnost ljudstva i stanje MTS za djelovanje u slučaju katastrofe s opasnim tvarima,
– planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja angažiranih operativnih snaga ZiS.
DVD-a Slunj, GO crvenog križ Slunj,
”Autopromet”d.d. Slunj, Komunalac d.o.o Slunj -mobiliziranje sveukupnih ljudskih i materijalnih kapaciteta,
-postupanje po nalozima nadležnih tijela,
– aktiviranje vlastitih planova zaštite i spašavanja,
-angažiranje svih operativnih snaga na zaštiti i spašavanju od posljedica katastrofe s opasnim tvarima
Operateri -procesno osoblje aktivira se momentalno po nastanku nesreće, aktiviraju timove i sve kapacitete za zaštitu i spašavanje, dostavljaju informacije Gradu, DUZS PU Karlovac ŽC 112, postupaju po svojim unutarnjim planovima i/ili operativnim planovima ODMAH
2.8. Pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga u slučaju radiološke i nuklearne katastrofe i velike nesreće
Tablica 2 27
nositelj aktivnosti vrijeme pripravnosti napomena
Grad Slunj, gradonačelnik Stožer zaštite i spašavanja Grada predlaže angažiranje svih neophodnih materijalnih resursa iz djelokruga rada jedinice lokalne samuprave, odnosno pravne osobe iz kojih su imenovani,
Grad Slunj nalaže pripravnost i mobilizaciju operativnih snaga Grada i osiguravaju područja za evakuaciju i zbrinjavanje stanovništva,
Druge operativne snage i sudionici zaštite i spašavanja postupaju prema nalozima mjerodavnih tijela i prema vlastitim planovima djelovanja ODMAH,
po nastanku događaja ili sukcesivno po zahtjevu nadležnih osoba/tijela u sustavu ZiS
Grad surađuje s: DUZS PU Karlovac, MUP RH PP Slunj, HEP Elektra Ogulin, Ceste Karlovac d.d, Dom zdravlja Slunj, Opća bolnica Karlovac, ZZJZ KŽ, HGSS –stanica Karlovac i drugim operativnim snagama ZiS i pravnim osobama od intresa za zaštitu i spašavanje na području Grada Slunja
Navedene pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
Stožer zaštite i spašavanja Grada Slunja
DVD-a Slunj, GO crvenog križ Slunj,
”Autopromet”d.d. Slunj, Komunalac d.o.o Slunj

SHEMA PRENOŠENJA ZAPOVJEDI ZA MOBILIZACIJU

PODSJETNIK ZA IZVRŠITELJA MOBILIZACIJE

3. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
3.1. Poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana
Nema opasnosti od poplava na području Grada. Akomulacijskih brana na području nema.
3.2. Potres
3.2.1. Organizacija rasčišćavanja ruševina i spašavanje zatrpanih
Tablica 3 1
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci, kapaciteti, napomena
Organizacija rasčišćavanja ruševina i spašavanja zatrpanih, utvrđivanje zadaća s pregledom zadaća i nadležnosti Grad Slunj u području nadležnosti – definirati sigurne zone u ugroženom području, uzbunjivanje stanovništva, evakuacija i zbrinjavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, osobna i uzajamna pomoć te obavljanje potrebnih radnji i izvođenje radova na ruševinama uz utvrđivanja pravnih osoba s pregledom zadaća i odgovornih osoba s imenima i prezimenima, brojevima telefona, mobitela i adresama, ostvarivanje komunikacije sa stožerom ZiS, mobilnost i veze, način provedbe uključujući ostale mjere zaštite i spašavanja na smanjenju rizika i zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva i imovine te uklanjanje posljedica;
– provedba drugih aktivnosti IZVRŠITELJI:
– operativne snage ZiS i pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje.

Izviđanje i spašavanje iz ruševina (zadaće snaga ZiS)
aktivnosti operativnih snaga Grada Slunja za zaštitu i spašavanje od potresa:
1. organizacija gašenja požara
2. organizacija izviđanja i pretraživanja ruševina,
3. organizacija neposrednog spašavanja stradalih iz ruševina,
4. evakuacija stradalih (Plan CZ),
5. zbrinjavanje stradalih (Plan CZ),
6. druge aktivnosti operativnih snaga ZiS (popis odgovornih osoba, brojeva telefona, mobitela, adresa i ostvarivanje komunikacija sa stožerom ZiS i suradnja s drugim operativnim snagama ZiS, mobilnost i veze, način provedbe uključujući i ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva i imovine, te način provedbe) IZVRŠITELJI:
Operativne snage ZiS
Uporaba MTS za zaštitu od potresa Popis MTS operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje,
Popis MTS građana,
Popis MTS Gradske organizacije Crvenog križa,
troškove angažiranih pravnih osoba i redovitih službi prema vrsti određenih aktivnosti s dnevnim troškovima strojeva i ljudi
Način zaštite ugroženih objekata kritične infrastrukture
1. provedba osiguranja tehničke zaštite proizvodnih objekata i distribucijske mreže( istraživanje i spašavanje iz ruševina i sl, operativne snage ZiS, građani),
2.provedba osiguranja neometanog djelovanja ključnih procesa i operacija,
3. provedba osiguranja zamjenskog specjalističkog osoblja i opreme,
4. provedba preseljenja infrastrukture,
5. drugi načini zaštite,
– sve uz popis odgovornih osoba, brojeva telefona, mobitela, adresa i ostavrivanje komunikacija sa stožerom ZiS i suradnja s drugim operativnim snagama ZiS, mobilnost i veze, način provedbe uključujući i ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva i imovine, te način provedbe. IZVRŠITELJI:
vasnici objekata kritične infrastrukture (pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje) i operativne snage ZiS u suradnji s distributerima, operaterima, zdravstvenim ustanovama
Obavješćivanje javnosti PODSJETNIK ZA OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI
1. Obavijest sredstvima javnog priopćavanja daje gradonačelnik ili osoba koju ovlasti
2. Stanje na pogođenom području
3. Opasnostima za ljude materijalna dobra i okoliš
4. Mjerama koje se poduzimaju
5. Putovima evakuacije i lokacijama za prihvat i pružanje PMP
6. Provođenju osobne i uzajamne zaštite
7. Sudjelovanju i suradnji s operativnim snagama ZiS
8. Pristup dodatnim informacijama
9. Ostalim činjenicama u svezi sa specifičnim okolnostima događaja
IZVRŠITELJI:
gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti
3.2.2. Snage za zaštitu i spašavanje u slučaju potresa
Za dostatnu zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara od posljedica potresa na području Grada Slunja angažirati će se slijedeće snage:
Postojeće snage za zaštitu i spašavanje u slučaju potresa
Tablica 3 2
r.br snage broj izvršitelja vozila/
strojevi zadaće
Postojeće snage koje se angažiraju na području Grada Slunja
1. Stožer zaštite i spašavanja 10 2/ planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja
2. DVD-a Slunj 30 6/ provodi mjere tehničkih intervencija, gašenja požara i spašavanje iz ruševina, opskrbu pitkom vodom
3. Građevinski obrt vl. Nikola Špelić 30 14/9 osigurava ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica potresa po zahtijevu stožera ZS
4. Slunj GZZP
5. Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević
6. MPS-67 d.o.o.
7. JAPA d.o.o.
8. Autopromet d.d. osigurava normalan prijevoz stanovništva po
zahtjevu stožera ZS
9. Komunalno poduzeće ”Komunalac”d.o.o. 20 8/2 osigurava redovnu isporuku pitke vode, radi na sanaciji oštećene i/ili uništene vodovodne infrastrukture
10. Gradski odbor Crvenog križa Slunj 10 2 pruža prvu pomoć ozlijeđenima i bolesnima, brine o smještaju
11. Lovačka udruga ” Trčka” aktiviraju se kao potpora operativnim snagama
12. Lovačka udruga ” Korana”
14. Sportsko-ribolovno društvo Slunjčica
Potrebne snage zaštite i spašavanja u slučaju potresa
Postojeće organizirane snage zaštite i spašavanja koje su navedene u tablici 3-2 neće biti dovoljne. Stoga se predlaže angažiranje snaga van područja Grada.
Pravne osobe i udruge navedene u tablici 3-3 aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju.
Tablica 3 3
r.br snage broj izvršitelja broj vozila/
strojeva zadaće
Snage koje djeluju na području Grada
1. Ceste Karlovac d.d. – Nadcestarija Slunj sanacija prometnica
2. HEP, Elektra Karlovac – pogon Ogulin – pogonski ured Slunj pogon Ogulin
osigurava neprekidnu isporuku električne energije, sanira posljedice potresa na elektroenergetskim postrojenjima
3. Opća bolnica Karlovac zdravstveno zbrinjava teže povrijeđene i bolesne
4. Dom zdravlja Slunj pružaju hitnu medicinsku pomoć povrijeđenim i bolesnima
5. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije – Tim HMP Slunj
6. Veterinarska stanica Vojnić – ambulanta Slunj vrši animalnu asanaciju terena uz pomoć komunalnih poduzeća, vlasnika stoke, lovačkih društava i dr.
7. Veterinarska ambulanta Banija
8. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije provodi mjere protivepidemijske zaštite
9. Policijska uprava Karlovačka, policijska postaja Slunj regulira promet u ugroženom području i osiguravaju ugroženi prostor sprječavajući pristup nepozvanim
10. Hrvatska gorska služba spašavanja –stanica Karlovac 1- 2 udarne grupe snage do 10 ljudi radi na pretraživanju terena i spašavanju ljudi
11. Specijalistički laki tim za spašavanje iz ruševina (USAR) specijalistički tim CZ Karlovačke županije – aktivira se kao dodatna snaga gotovim snagama
12. Snage iz zemlje i inozemstva – po planu i koordinaciji DUZS RH
3.2.3. Zadaće snaga civilne zaštite za spašavanje iz ruševina (razrađuje se Planom CZ)
Tablica 3 4
zadaća (mjera CZ) nositelj operativni postupci napomena
zadaće snaga CZ za spašavanje iz ruševina
specijalistička postrojba CZ:
-laki tim USAR KŽ
1. organizacija izviđanja i pretraživanja ruševina,
3. organizacija neposrednog spašavanja stradalih iz ruševina,
4. rasčišćavanja ruševina i spašavanja zatrpanih,
5. druge zadaće po zapovjedi zapovjedništva CZ laki tim USAR angažira se po planu Stožera ZIS KŽ
3.2.4. Organizacija uspostavljanja funkcija objekata kritične infrastrukture i suradnja s nadležnim tvrtkama
Tablica 3 5
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija i uspostavljanje funkcija kritične infrastrukture i provođenje drugih aktivnosti s pregledom pravnih osoba te službi koje se uključuju u zaštitu od potresa (zadaće nositeljima na području) Grad Slunj u području nadležnosti 1. pregled pravnih osoba i službi koje se uključuju u zaštitu od potresa s imenima i prezimenima, brojevima telefona, mobitela i odgovornih osoba u pravnim osobama te pripadajuća MTS,
2. definiranje obveza pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje te operativnih snaga ZiS, utvrđivanje odgovornih osoba s imenima i prezimenima, brojevima telefona, mobitelima i adresama, uz ostvarivanje komunikacije sa stožerom ZiS i suradnja s drugim operativnim snagama ZiS,
3. mobilnost i veze,
4. način provedbe zadaće na terenu,
5. druge mjere i aktivnosti (ustrojavanje snaga za provođenje zadaća po zahtjevu gardonačelnika),
IZVRŠITELJI:
-operateri – vlasnici objekata kritične infrastrukture materijalnih i kulturnih dobara nadležnog područja i druge operativne snage ZiS

Načelnik stožera zaštite i spašavanja Grada Slunja prioritetno će pozivati nadležne službe i odgovorne osobe u njima radi uspostave neophodnih infrastrukturnih funkcija za brže normaliziranje stanja na ugroženom području.
3.2.5. Organizacija gašenja požara
Tablica 3 6
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija gašenja požara Grad Slunj u području nadležnosti
Sukladno Planu zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Slunja
IZVRŠITELJI:
DVD Slunj
3.2.6. Organizacija reguliranja prometa i osiguranja tijekom intervencija
Tablica 3 7
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
reguliranje prometa i osiguranja u tijeku intervencije Grad Slunj u području nadležnosti 1. ocjenu stanja i funkcionalnosti prometa i komunikacijskih sustava i objekata,
2. donošenje odluke o zabrani cestovnog prometa radi zaštite sigurnosti na pogođenom području i pregled prioritetnih korisnika,
3. uspostava alternativnih prometnih pravaca,
4.osiguranje telekomunikacijskih veza korisnika sprednošću uporabe,
5. nadzor i čuvanje ugroženog područja,
6. osiguranje područja intervencije i druge provedbene aktivnosti sa popisom utvrđivanja odgovornih osoba, brojeva telefona, mobitela, adresa i ostavrivanje komunikacija sa stožerom ZiS i suradnja s drugim operativnim snagama ZiS, mobilnost i veze, način provedbe uključujući i ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva i imovine te uklanjanje posljedica za slijedeće aktivnosti. IZVRŠITELJI:
-pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada
i
Policijska uprava Karlovačka – Policijska postaja Slunj temeljem svojeg plana aktivnosti
3.2.7. Lokacije za odlaganje materijala
Materijal će se odlagati na odlagalištu građevnog materijala na područu Grada Slunja, budući da ima dovoljno slobodnih površina za navedene namjene. Pretežno su to danas određene depresije na terenu. Gradonačelnik će Odlukom odrediti privremeno odlagalište za te potrebe na području Grada.
3.2.8. Organizacija pružanja medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja
Tablica 3 8
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija pružanja prve medicinske pomoći i psihološke potpore Grad Slunj u području nadležnosti Popis utvrđenih pravnih osoba i zadaća te odgovornih osoba s imenima i prezimenima odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela, adresama koje su zadužene za:
– pružanje specijalističke pomoći,
– higijensko-epidemiološke mjere,
– opskrbu sanitetskim materijalom i opremom,
– psihološku potporu operativnim snagama ZiS i stradalom stanovništvu,
– način provedbe IZVRŠITELJI:
GO Crvenog križ Grada; Dom zdravlja Slunj, ZZHM KŽ, Bolnica Karlovac,
Pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
3.2.9. Organizacija pružanja veterinarske pomoći
Tablica 3 9
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija pružanja veterinarske pomoći Grad Slunj u području nadležnosti 1. praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka i/ili širenja zaraznih bolesti,
2. nadzor nad prometom i distribucijom namirnica životinjskog porijekla,
3. prikupljanje i zbrinjavanje životinja, lječenje, klanje ili eutanazija životinja,
4. druge provedbene aktivnosti a sve sa utvrđenim pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje s odgovornim osobama s imenima i prezimenima, brojevima telefona, mobitela, adresama te definiranim zadaćama, mobilnost veze
5. način provedbe IZVRŠITELJI:
-pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje
(lovačka društva, vlasnici stoke i druge operativne snage ZiS na području Grada)
i
veterinarska inspekcija i ovlaštene veterinarske organizacije temeljem svojih planova

3.2.10. Organizacija zbrinjavanja (razrađuje se Planom CZ)
3.2.11. Organizacija evakuacije (razrađuje se planom CZ)
3.2.12. Organizacija humane asanacije i indentifikacije poginulih
Tablica 3 10
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija provođenja humane asanacije i indentifikacije poginulih Grad Slunj u području nadležnosti 1. indentifikacija poginulih,
2. sanitarni nadzor nad ukapanjem mrtvih,
3. osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i druge provedbene aktivnosti uz utvrđivanje odgovornih osoba s imenima i prezimenima odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela i adresama, MTS te zadaće i način provođenja uključujući i ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštitu i spašavnaje ugroženog stanovništva i imovine te uklanjanje posljedica,
IZVRŠITELJI:
-humanu asanaciju i indentifikaciju poginulih vršiti će po posebnim propisima (sudac, policijski službenici, liječnik, povjerenik ZiS).
– sahranjivanje poginulih vršiti će se na mjesnim grobljima po mjestu prebivališta poginulih.
– gotove snage za sahranjivanje – poduzeća za pružanje pogrebnih usluga.
3.2.13. Organizacija higijensko-epidemiološke zaštite
Tablica 3 11
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija higijensko- epidemiološke zaštite Grad Slunj u području nadležnosti Utvrđuju se nositelji sukladno operativnim planovima nositelja, razrađuju zadaće i postupci pričuvnih kapaciteta, posebno osobne i uzajamne zaštite IZVRŠITELJI:
– Dom zdravlja Slunj u suradnji sa ZZJZ Karlovačke županije
Higijensko-epidemiološku zaštitu provoditi će djelatnici Doma zdravlja Slunj i Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju uz pomoć ekipa građana koji će u okviru osobne i uzajamne zaštite provoditi zadaće deratizacije, dezinfikacije i dezinskecije.
Zaštitu pitke vode u vodovodnom sustavu Slunj i Veljun provoditi će djelatnici Komunalca d.o.o. Slunj.
3.2.14. Organizacija osiguranja hrane i vode za piće
Vršiti će ugostiteljsko-turističke tvrtke na području Grada. Vitalne životne namirnice osigurati će trgovačka poduzeća i obrti u Slunju sukladno odluci gradonačelnika.
Popis tvrtki za proizvodnju i trgovanje prehrambenim artiklima
Tablica 3 12
naziv odgovorna osoba adresa telefon / mobitel
Kordun d.d.
(Supermarket Buk, Trgovački centar Meteor, Pekara Rastoke, Market Ana i Market Ribarska) Mile Turkalj, direktor Školska 19, Slunj 047/777-341
Pekara Europa Trg dr. Franje Tuđmana 4, Slunj
Pekara Park Trg dr. Franje Tuđmana 15 098/364-832
Trgovački obrt Dado 14. Domobranske pukovnije 3, Slunj 047/777-258
Trgovački obrt Gavranović Ulica braće Radić 7, Slunj 047/777-344
Trgovački obrt Gavranović Kralja Zvonimira 15, Slunj 047/844-429
Balila d.o.o. (trgovina prehrambenim proizvodima) Kralja Zvonimira bb, Slunj 047/777-455, 047/777-475
Trgovački obrt Bogović Braće Radića 11, Slunj 047/777-855
Trgovački obrt EN-LA Trg dr. Franje Tuđmana 2, Slunj 047/777-068
Trgovački obrt MT Ladihovićeva 24, Slunj 047/777-272
Popis ugostiteljskih tvrtki
Tablica 3 13
naziv pravne osobe odgovorna osoba adresa telefon
Ugostiteljski obrt Mirjana Slunj, Donji Nikšić 101 047/787-205
Ugostiteljski obrt Feniks Slunj, Plitvička 73 047/778-140
Ugostiteljski obrt Pino Slunj, Gornji Nikšić bb 047/787-123
Ugostiteljski obrt Grand Slunj, Lapovac 1a 098/833-539
Slovin Unique Rastoke Slunj, Rastoke 25 b 047/801-460
Ugostiteljski obrt Petro Slunj, Rastoke 29 047/777-709
Konoba Kum Slunj, Rastoke 5 047/778-120
Bistro Centar Slunj, Braće Radića 3 047/777-183
Trgovačko cvjećarski obrt „3M cvjećarnica“ (UO u Ladihovićevoj ulici) Slunj, Ladihovićeva 24 047/777-056
3.2.15. Organizacija prihvata pomoći
Tablica 3 14
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija prihvata pomoći Grad Slunj u području nadležnosti – organizacija prihvata pomoći u ljudstvu i materijalnim sredstvima,
– određivanje punktova za prihvat pomoći IZVRŠITELJI:
Stožer ZiS Grada Slunja

3.2.16. Organizacija asanacije terena
Tablica 3 15
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija i provođenje animalne asanacije Grad Slunj u području nadležnosti PROVEDBENO DEFINIRATI
zadaće komunalnim poduzećima:
1. organizacija prikupljanja životinjskih leševa,
2. praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprečavanju nastanka i/ili širenja zaraznih bolesti,
3. određivanje lokacija za ukop životinjskih lešina. IZVRŠITELJI:
– veterinarska inspekcija, vetrinarska ambulanta Slunj, komunalno poduzeće ”Komunalac”, vlasnici stoke, lovačka društva i angažirani građani
Ukoliko životinjske lešine nije moguće otpremiti radi daljnje utilizacije putem sabirališta nusproizvoda u kafileriju, lokacije za ukop životinjskih lešina odrediti će gradonačelnik svojom odlukom, uz prethodnu suglasnost veterinarske inspekcije.
Veterinarska inspekcija i veterinarska stanica i ambulanta aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju.
3.2.17. Troškovi angažiranih pravnih osoba i redovnih službi
Obračun troškova angažiranih pravnih osoba i redovnih službi vršiti će se prema stvarno izvršenim poslovima i po važećim cijenama u trenutku izvršenja zadataka.
3.3. Opasnosti od prirodnih uzroka
3.3.1. Organizacija mjera zaštite i spašavanja od posljedica ekstremnih vremenskih uvjeta
tablica 3 16
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija mjera ZiS od posljedica ekstremnih vremenskih uvjeta Grad Slunj u području nadležnosti 1. SUŠA I TOPLINSKI VAL: osiguranje preventivnih mjera, opskrba stanovništva vodom i hranom
2. TUČA i OLUJNO NEVRIJEME, ORKANSKI VJETAR, SNJEŽNE OBORINE i dr.: otklanjanje posljedica oštećenih građevinskih objekata, objekata kritične infrastrukture, omogućiti odvijanje prometa, raščišćavanje, sanacija uklanjanje i odvođenje na unaprijed određene lokacije i sl. IZVRŠITELJI:
Pravne osobe kojima je ZiS redovita djelatnost, pravne osobe vlasnici objekata kritične infrastrukture, pravne osobe od značaja za ZiS, operativne snage ZiS
3.3.2. Organizacija obavještavanja o pojavi opasnosti
tablica 3 17
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Obavješćivanje javnosti Grad Slunj u području nadležnosti PODSJETNIK ZA OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI
1. Obavijest sredstvima javnog priopćavanja daje gradonačelnik ili osoba koju ovlasti;
2. Stanje na pogođenom području
3. Opasnostima za ljude materijalna dobra i okoliš
4. Mjerama koje se poduzimaju
5. Putovima evakuacije i lokacijama za prihvat i pružanje PMP
6. Provođenju osobne i uzajamne zaštite
7. Sudjelovanju i suradnji s operativnim snagama ZiS
8. Pristupu dodatnim informacijama
9. Ostalim činjenicama u svezi sa specifičnim okolnostima događaja IZVRŠITELJI:
gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti
Obavjest o pojavi opasnosti od prirodnih uzroka po primitku od Državnog hidrometeorološkog zavoda dostavlja-distribuira prema korisnicima DUZS – područni ured Karlovac, Županijski centar 112.
3.3.3. Organizacija provođenja asanacije terena
Tablica 3 18
humana asanacija
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija provođenja humane asanacije i indentifikacije poginulih Grad Slunj u području nadležnosti 1. indentifikacija poginulih,
2. sanitarni nadzor nad ukapanjem mrtvih, osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i druge provedbene aktivnosti uz utvrđivanje odgovornih osoba s imenima i prezimenima odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela i adresama, MTS te zadaće i način provođenja uključujući i ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštitu i spašavnanje ugroženog stanovništva i imovine te uklanjanje posljedica,
IZVRŠITELJI:
-humanu asanaciju i indentifikaciju poginulih vršiti će po posebnim propisima (sudac, policijski službenici, liječnik, povjerenik ZiS).
– sahranjivanje poginulih vršiti će se na mjesnim grobljima po mjestu prebivališta poginulih.
– gotove snage za sahranjivanje – poduzeća za pružanje pogrebnih usluga.
Tablica 3 19
animalna asanacija
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija i provođenje animalne asanacije Grad Slunj u području nadležnosti PROVEDBENO DEFINIRATI
zadaće komunalnim poduzećima
– organizacija prikupljanja životinjskih leševa,
2. praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprečavanju nastanka i/ili širenja zaraznih bolesti,
3. određivanje lokacija za ukop životinjskih lešina. IZVRŠITELJI:
– veterinarska inspekcija, vetrinarska ambulanta Slunj, komunalno poduzeće ”Komunalac”, vlasnici stoke, lovačka društva i angažirani garađani
Ukoliko životinjske lešine nije moguće otpremiti radi daljnje utilizacije putem sabirališta nusproizvoda u kafileriju, lokacije za ukop životinjskih lešina odrediti će gradonačelnik svojom odlukom, uz prethodnu suglasnost veterinarske inspekcije.
Veterinarska inspekcija i veterinarske stanica i ambulanta aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju.
3.3.4. Pregled raspoloživih snaga i sredstava za otklanjanje posljedica
Temeljem procjene ugroženosti procjenjene snage za otklanjanje posljedica nastalih od prirodnih uzroka su:
– Suše
Za dostatnu zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara od posljedica suše na području grada Slunja angažirati će se slijedeće snage:
tablica 3 20
r.br snage broj izvršitelja broj vozila/
strojeva zadaće
Snage koje djeluju na području Grada
1. Stožer zaštite i spašavanja 10 2/ planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja
2. DVD Slunj 32 6/ provode mjere tehničkih intervencija, gašenja požara i spašavanje iz ruševina, snabdjevanje opskrbu pitkom vodom
3. Komunalno poduzeće ”Komunalac”d.o.o. 10 3/2 osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica suše po zahtijevu stožera ZS, osigurava redovnu isporuku pitke vode
4. Gradski odbor Crvenog križa Slunj 10 2 pruža prvu pomoć ozlijeđenima i bolesnima, brine o smještaju
5. Lovačka udruga ” Trčka” aktiviraju se kao potpora operativnim snagama
6. Lovačka udruga ” Korana”
Snage van podučja Grada
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
1. Opća bolnica Karlovac zdravstveno zbrinjava teže povrijeđene i bolesne
2. Dom zdravlja Slunj pružaju hitnu medicinsku pomoć povrijeđenim i bolesnima
3. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
2. Oluja i orkansko nevrijeme
Za zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara od posljedica djelovanja oluje ili orkanskog nevremena i pijavice na području Grada Slunja angažirati će se slijedeće snage:
tablica 3 21
r.br snage broj izvršitelja broj vozila/
strojeva zadaće
Snage koje djeluju na području Grada
1. Stožer zaštite i spašavanja 10 2/ planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja
2. DVD Slunj 32 6/ provode mjere tehničkih intervencija, gašenje požara, vatrogasna dežurstva
3. Komunalno poduzeće ”Komunalac”d.o.o. 10 3/2 osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica oluje i orkanskog nevremena po zahtijevu stožera ZS
4. Gradski odbor Crvenog križa Slunj 10 2 pruža prvu pomoć ozlijeđenima i bolesnima, brine o smještaju
5. Lovačka udruga ” Trčka” aktiviraju se kao potpora operativnim snagama
6. Lovačka udruga ” Korana”
Snage van podučja Grada
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
1. Ceste Karlovac d.d. – Nadcestarija Slunj osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica oluje i orkanskog nevremena po zahtijevu stožera ZS
2. HEP, Elektra Karlovac – pogon Ogulin – pogonski ured Slunj pogon Ogulin
osigurava neprekidnu isporuku električne energije, sanira posljedice oluje i orkanskog nevremena na elektroenergetskim postrojenjima
3. Opća bolnica Karlovac zdravstveno zbrinjava teže povrijeđene i bolesne
4. Dom zdravlja Slunj pružaju hitnu medicinsku pomoć povrijeđenim i bolesnima
5. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
– Tuča, poledica i snježno nevrijeme
Za zadovoljavajuću zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara od posljedica djelovanja većih sniježnih oborina, poledica i tuča na području Grada Slunja angažirati će se slijedeće snage:
tablica 3 22
r.br snage broj izvršitelja broj vozila/
strojeva zadaće
Snage koje djeluju na području Grada
1. Stožer zaštite i spašavanja 10 2/ planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja
2. DVD Slunj 32 6/ provode mjere tehničkih intervencija, gašenje požara, vatrogasna dežurstva
3. Komunalno poduzeće ”Komunalac”d.o.o. 10 3/2 osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica tuče, poledice i snježnog nevremena po zahtijevu stožera ZS
4. Gradski odbor Crvenog križa Slunj 10 2 pruža prvu pomoć ozlijeđenima i bolesnima, brine o smještaju
5. Lovačka udruga ” Trčka” aktiviraju se kao potpora operativnim snagama
6. Lovačka udruga ” Korana”
Snage van podučja Grada
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
1. Ceste Karlovac d.d. – Nadcestarija Slunj osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica tuče, poledice i snježnog nevremena po zahtijevu stožera ZS
2. HEP, Elektra Karlovac – pogon Ogulin – pogonski ured Slunj osigurava neprekidnu isporuku električne energije, sanira posljedice tuče, poledice i snježnog nevremena na elektroenergetskim postrojenjima
3. Opća bolnica Karlovac zdravstveno zbrinjava teže povrijeđene i bolesne
4. Dom zdravlja Slunj pružaju hitnu medicinsku pomoć povrijeđenim i bolesnima
5. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
3.3.5. Organizacija i mogućnost pružanja prve medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja
Tablica 3 23
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija pružanja prve medicinske pomoći i psihološke potpore Grad Slunj u području nadležnosti
Popis utvrđenih pravnih osoba i zadaća te odgovornih osoba s imenima i prezimenima odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela, adresama koje su zadužene za:
– pružanje specijalističke pomoći,
– higijensko-epidemiološke mjere,
– opskrbu sanitetskim materijalom i opremom,
– psihološku potporu operativnim snagama ZiS i stradalom stanovništvu,
– način provedbe IZVRŠITELJI:
-pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Grada: (GO Crvenog križa Slunj, druge operativne snage ZiS)
i
Dom zdravlja Slunj, Bolnica Karlovac, ZZHM KŽ aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
3.3.6. Organizacija veterinarske pomoći
Tablica 3 24
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija pružanja veterinarske pomoći Grad Slunj u području nadležnosti 1. praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka i/ili širenja zaraznih bolesti,
2. nadzor nad prometom i distribucijom namirnica životinjskog porijekla,
3. prikupljanje i zbrinjavanje životinja, lječenje, klanje ili eutanazija životinja,
4. druge provedbene aktivnosti a sve sa utvrđenim pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje s odgovornim osobama s imenima i prezimenima, brojevima telefona, mobitela, adresama te definiranim zadaćama, mobilnost veze
5. način provedbe
IZVRŠITELJI:
-pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje
(lovačka društva, vlasnici stoke i druge operativne snage ZiS na području Grada)
i
veterinarska inspekcija i ovlaštene veterinarske organizacije temeljem svojih planova

3.3.7. Organizacija spašavanja iz ruševina
Tablica 3 25
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Izviđanje i spašavanje iz ruševina (zadaće snaga ZiS) Grad Slunj u području nadležnosti aktivnosti operativnih snaga Grada Slunja za zaštitu i spašavanje:
1. organizacija gašenja požara
2. organizacija izviđanja i pretraživanja ruševina,
3. organizacija neposrednog spašavanja stradalih iz ruševina,
4. Evakuacija stradalih (Plan CZ),
5. Zbrinjavanje stradalih (Plan CZ),
6. druge aktivnosti operativnih snaga ZiS (popis odgovornih osoba, brojeva telefona, mobitela, adresa i ostvarivanje komunikacija sa stožerom ZiS i suradnja s drugim operativnim snagama ZiS, mobilnost i veze, način provedbe uključujući i ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva i imovine, te način provedbe) IZVRŠITELJI:
Operativne snage ZiS
3.3.8. Organizacija zbrinjavanja (razrađuje se u Planu CZ)
3.3.9. Troškovi angažiranja pravnih osoba i redovnih službi
Obračun troškova angažiranih pravnih osoba i redovnih službi vršiti će se prema stvarno izvršenim poslovima i po važećim cijenama u trenutku izvršenja zadataka.
3.4. Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u gospodarstvu i prometu
3.4.1. Obveze pravne osobe u kojoj je došlo do nesreće
Tablica 3 26
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Obveze pravne osobe u kojoj je došlo do nesreće, pregled sposobnosti Operater (vlasnik i korisnik postrojenja)
– Obavijestiti ŽC112 o nesreći s opasnom tvari i provedbi postupka ZiS na postrojenju:
(izvijestiti o vrsti tima koji sudjeluje u ZiS na postrojenju, o broju osposobljenog procesnog osoblja tima, o vrsti opasne tvari, dostatnosti MTS za sprječavanje posljedica nesreća, opsegu nesreće i procijenjenom stupnju zagađenja opasnom tvari, načinu čišćenja i uklanjanja otpadnog materijala)
-Po potrebi provesti druge aktivnosti IZVRŠITELJI:
Operater
-vlastiti spasilački interventni timovi, procesno osoblje
-ostale operativne snage ZiS
3.4.2. Pregled pravnih osoba, redovnih službi i drugih potrebnih kapaciteta za provođenje aktivnosti na zaštiti
Tablica 3 27
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Pregled pravnih osoba, redovnih službi i drugih potrebnih kapaciteta za provođenje aktivnosti na zaštiti od opasnosti ove vrste, s utvrđenim zadaćama Grad Slunj komunalne službe, zaštita okoliša na županijskoj razini – inspekcija zaštite okoliša, služba za javno zdravstvo,
inspekcijske službe -Napraviti pregled (popis) pravnih osoba, službi i drugih potrebnih kapaciteta Grada Slunja koje će biti uključene za slučaj da se posljedice nesreće s opasnom tvari prošire izvan poslovnog prostora operatera s njihovim adresama, sa zaduženjima, imenima i prezimenima, brojevima telefona i mobitela njihovih odgovornih osoba
-Odrediti zadaće svake pravne osobe
(način provedbe i mjere ZiS koje će se primijeniti za smanjenje rizika i ZiS stanovnika i materijalnih dobara te uklanjanja posljedica nesreće s opasnom tvari)
-Napraviti pregled MTS-a (popis, vrsta, karakteristike, njihov broj, ime i prezime, telefonski broj, broj mobitela i adresa vlasnika MTS te podaci o lokaciji na kojoj se MTS nalazi) koje će se koristiti za sprječavanje nastanka i uklanjanje posljedica u slučaju da se posljedice nesreće s opasnom tvari prošire izvan poslovnog prostora operatera IZVRŠITELJI:
Operateri –vlastiti spasilački interventni timovi, procesno osoblje –
temeljem svojih planova
Grad Slunj – vatrogasne postrojbe (DVD) – osposobljeni građani
Druge snage van Grada
-PUZS Karlovac,
– ŽC 112
– zdravstveni djelatnici HMP, bolnice, DZ,
-ambulanta za veterinarsku medicinu
temeljem svojih planova

Za zadovoljavajuću zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara od mogućih tehničko-tehnoloških katastrofa izazvanih nesrećama u gospodarskim objektima na području Grada Slunja angažirati će se slijedeće snage:
tablica 3 28
r.br snage broj izvršitelja broj vozila/
strojeva zadaće
Snage koje djeluju na području Grada
1. Stožer zaštite i spašavanja 10 2 planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja
2. DVD Slunj 32 6/ provode mjere tehničkih intervencija, gašenje požara, sanacije prosutih, prolivenih opasnih tvari u pogonima
3. Građevinski obrt vl. Nikola Špelić 20 10/6 osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica tehničko-tehnološke katastrofe po zahtijevu stožera ZS
4. Slunj GZZP
5. Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević
6. MPS-67 d.o.o.
7. JAPA d.o.o.
8. Autopromet d.d.
9. Komunalno poduzeće ”Komunalac”d.o.o. 10 4/2 osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica tehničko-tehnološke katastrofe po zahtijevu stožera ZS, radi na sanaciji oštećene i/ili uništene vodovodne infrastrukture
10. ”Autopromet” d.o.o. 2 2/ osiguravaju normalan prijevoz stanovništva po
zahtjevu stožera ZS
Snage van podučja Grada
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
1. Ceste Karlovac d.d. – Nadcestarija Slunj
2. HEP, Elektra Karlovac – pogon Ogulin – pogonski ured Slunj osigurava neprekidnu isporuku električne energije, sanira posljedice tehničko-tehnološke katastrofe na elektroenergetskim postrojenjima
3. Opća bolnica Karlovac zdravstveno zbrinjava teže povrijeđene i bolesne
4. Dom zdravlja Slunj pružaju hitnu medicinsku pomoć povrijeđenim i bolesnima
5. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
6. Policijska uprava Karlovačka – policijska postaja Slunj reguliraju promet u ugroženom području i osiguravaju ugroženi prostor spriječavajući pristup nepozvanim
7. Veterinarska stanica Vojnić – veterinarska ambulanta Slunj saniraju posljedice na prostorima, objektima i životinjama zahvaćenim tehničko-tehnološkom katastrofom
8. Vetrinarska ambulanta Banija Karlovac
Za zadovoljavajuću zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara od mogućih tehničko-tehnoloških nesreća (katastrofa ) izazvanih u prometu (cestovnom) na području Grada Slunja angažirati će se slijedeće snage:
tablica 3 29
r.br snage broj izvršitelja broj vozila/
strojeva zadaće
Snage koje djeluju na području Grada
1. Stožer zaštite i spašavanja 10 2/ planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja
2. DVD Slunj 32 6/ provode mjere tehničkih intervencija, gašenje požara, sanacije prosutih, prolivenih opasnih tvari na prometnici
3. Građevinski obrt vl. Nikola Špelić 20 10/6 osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica tehničko-tehnološke katastrofe po zahtijevu stožera ZS
4. Slunj GZZP
5. Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević
6. MPS-67 d.o.o.
7. JAPA d.o.o.
8. Autopromet d.d.
9. Komunalno poduzeće ”Komunalac”d.o.o. 10 4/2 osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica tehničko-tehnološke katastrofe po zahtijevu stožera ZS, radi na sanaciji oštećene i/ili uništene vodovodne infrastrukture
10. ”Autopromet” d.o.o. 2 2/ osiguravaju normalan prijevoz stanovništva po
zahtjevu stožera ZS
Snage van podučja Grada
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
1. Ceste Karlovac d.d. – Nadcestarija Slunj
2. HEP, Elektra Karlovac – pogon Ogulin – pogonski ured Slunj osigurava neprekidnu isporuku električne energije, sanira posljedice tehničko-tehnološke katastrofe na elektroenergetskim postrojenjima
3. Opća bolnica Karlovac zdravstveno zbrinjava teže povrijeđene i bolesne
4. Dom zdravlja Slunj pružaju hitnu medicinsku pomoć povrijeđenim i bolesnima
5. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
6. Policijska uprava Karlovačka i policijska postaja Slunj reguliraju promet u ugroženom području i osiguravaju ugroženi prostor spriječavajući pristup nepozvanim
7. Veterinarska stanica Vojnić – veterinarska ambulanta Slunj
Vetrinarska ambulanta Banija d.o.o. Karlovac saniraju posljedice na prostorima, objektima i životinjama zahvaćenim tehničko-tehnološkom katastrofom
3.4.3. Pregled raspoloživih sredstava i mogućih lokacija za dekontaminaciju stanovništva, životinja i materijalnih dobara
Tablica 3 30
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Lokacije i resursi za dekontaminaciju ljudi, životinja i materijalnih dobara Grad Slunj , službe: komunalna, sanitarna, za zaštitu okoliša s odgovarajućim inspekcjama – napraviti pregled MTS (popis, karakteristike, broj, ime prezime, tel. broj, adresa vlasnika, lokacija) koja će se koristiti za spriječavanje nastanka i uklanjanje posljedica nesreće s opasnim tvarima (unutar poslovnog prostora operatera),
-napraviti pregled lokacija za dekontaminaciju stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru (popis, karakteristike, adresa lokacije) izvan prostora operatera na otvorenom/zatvorenom prostoru,
– napraviti pregled lokacija za dekontaminaciju životinja i materijalnih dobara (popis, karakteristike, adresa lokacije),
– Osigurati (izolirati) prostor za dekontaminaciju stanovništva, životinja i materijalnih dobara od nepozvanih,
– osigurati prostor za neškodljivo odlaganje kontaminiranog otpada (odjeće, obuće, kontaminirane hrane, otpadne vode ..) Izvršitelji:
IZVRŠITELJI:
Operateri -vlastiti spasilački interventni timovi, procesno osoblje –
temeljem svojih planova
Grad Slunj – vatrogasne postrojbe (DVD) – Stožer ZiS – osposobljeni građani
Druge snage van Grada
– djelatnici HMP, bolnice, DZ,
-ambulanta za humanu/ veterinarsku medicinu
– policijske snage za osiguranje –
temeljem svojih planova

Dekontaminaciju na području Grada Slunja vršiti će:
tablica 3 31
subjekti dekontaminacije snage za dekontaminaciju sredstva dekontaminacijska mjesta
stanovništvo vatrogasna postrojba Grada Slunja (DVD Slunj) vlastitim sredstvima Slunj –staro gradsko igralište
životinje veterinarska stanica i ambulanta na području – temeljem svojih planova vlastitim sredstvima Slunj –staro gradsko igralište
materijalna dobra pripadnici snaga ZiS po odluci stožera ZiS sredstvima iz popisa Slunj –staro gradsko igralište
3.4.4. Reguliranja prometa i osiguranja za vrijeme intervencije
Tablica 3 32
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Reguliranje prometa i osiguranja za vrijeme intervencija (uskladiti s policijom) Grad Slunj zaštitarske službe, komunalne službe – Suradnja vatrogasnih snaga i policijskih snaga, zaštitarskih snaga Grada Slunja,
– Provoditi mjeru ZiS sa svojim MTS za boravak u okruženju s opasnom tvari,
– Osigurati mjesto nesreće s opasnom tvari sa svojim MTS,
– Osigurati tijek redovitog prometa,
– Osigurati pomoćne puteve za održavanje tijeka redovitog prometa u Gradu Slunju (pregled – popis puteva),
– Osigurati javni red i mir za vrijeme intervencije, evakuacije i na mjestima prihvata i zbrinjavanja stanovništva,
-Osigurati konvoje i prometnice (putove evakuacije),
-Informirati stanovništvo putem sredstava javnog priopćavanja o stanju u prometu (za vrijeme intervencije u okruženju s opasnom tvari). Izvršitelji:
1.Operativne snage ZiS
– Snage vatrogastva Vatrogasne postrojbe (DVD) Grada Slunja
i
2.Policijske snage za regulaciju prometa i održavanje reda i mira PU/PP Grada Slunja
3. PUZS ŽC 112
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
3.4.5. Gašenje požara u slučaju tehničko-tehnoloških nesreća
Tablica 3 33
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Gašenje požara Grad Slunj u području nadležnosti – obavjestiti nadležni centar 112 (PU Karlovac) o požaru i provedbi postupaka (ukoliko je požar počeo gasiti operater izvijestiti o odgovornoj osobi – ime, prezime, broj telefona/mobitela, vrsta tima i korištenim MTS, vrsti opasne tvari, opsegu požara, procjenjenom stupnju zagađenja s opasnom tvari, o broju povrijeđenih)
– organizirati gašenje požara i spašavanje
Izvršitelji:
1. Operater- vatrogasne snage operatera
2. Drugi operateri – vatrogasne snage drugih operatera
3.Stožer ZiS
4. PUZS, ŽC 112
5. vatrogasne snage – postrojbe DVD-a Grada Slunja,
Organizacija gašenja požara vršiti će se sukladno Planu zaštite od požara Grada Slunja.
3.4.6. Organizacija sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja ugroženog stanovništva (razrađuje se Planom CZ)
Tablica 3 34
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizacija provođenja sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja (razrađuje se Planom CZ) Potencijalne opasnosti i posljedice od nuklearnih i radioloških nesreća razrađuju se na državnoj razini a jedinice lokalne (i područne) samouprave planiraju provođenje obveza iz državnih planova i programa. Grad Slunj – prema obvezama iz državnih planova i programa Sklanjanje je samozaštitna mjera, a provodi je ugroženo stanovništvo uz pomoć povjerenika ZiS i aktivista HCK. Provođenje mjere predlaže Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost; ukoliko nema skloništa osnovne zaštite, stanovništvo se sklanja u druge adekvatne prostore npr. podrume, prostorije bez prozora te prostorije udaljene od otvora (prozora i vrata). Na prozorima i vratima obavlja se hermetizacija brtvljenjem otvora širokim ljepljivim trakama.
Evakuacija, odnosno premještanje stanovništva provodi se s ugroženog na neugroženo područje, kako bi se izbjegla kratkotrajna izloženost visokim dozama zračenja. Provodi se u potpunosti prije dolaska radioaktivnog oblaka, jer je u suprotnom slučaju stanovništvo izloženije ionizirajućem zračenju tijekom evakuacije, nego ako ostane u svojim kućama i drugim objektima.
Zbrinjavanje evakuiranog stanovništva provodi se na neugroženom području, na lokacijama i na način sukladno planu zbrinjavanja Grada Izvršitelj
-Vatrogasne snage
-Aktivisti CK
-Građani
-Snage komunalnih i drugih pravnih osoba Grada Slunja
i
-PUZS – ŽC112
– Zdravstvene stanove
-Veterinarska stanica
-Poljoprivredna stanica
-Policijske snage
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
3.4.7. Organizacija i mogućnost pružanja prve medicinske pomoći
Tablica 3 35
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizacija i mogućnosti pružanja prve medicinske pomoći (utvrđivanje zadaća nositeljima), Grad Slunj,
Zdravstvena ustanove (bolnica, DZ, ambulanta opće medicine, stomatološka ambulanta), zavod za javno zdravstvo
Stožer ZiS – Odrediti mjesto za trijažu povrijeđenih,
– Pružiti hitnu medicinsku pomoć
(pregled-popis zdravstvenih
ustanova, stručnih timova i građana osposobljenih za pružanje pomoći),
– Pružiti hitnu specijalistiĉku pomoć
(pregled-popis najbližih specijalističkih
zdravstvenih ustanova- bolnice i dr., stanice CK, stručnih timova- bolničari za provedbu pomoći),
– Osigurati puteve za prijevoz
povrijeđenih do zdravstvenih ustanova,
– Osigurati prijevoz povrijeđenih u
nedostatku specijaliziranih vozila
(pregled-popis i vrsta vozila, podaci o vlasniku i lokaciji vozila),
– Osigurati zračni prijevoz s
nepristupačnih terena,
– Provoditi mjeru ZiS sa sanitetskim MTS (pregled -popis zaduženih za
opskrbu),
– Provesti opskrbu lijekovima (pregled – popis ljekarni zaduženih za opskrbu, odgovornih osoba/vlasnika s imenom i prezimenom, brojem telefona ili mobitela, adresom),
– Identificirati poginule (pregled-
popis poginulih),
– Zdravstveno zbrinuti povrijeđene
u stacionarnim zdravstvenim
ustanovama i drugi oblici
zdravstvene skrbi ugroženog
stanovništva. Izvršitelj
1. U zoni prometnih
pravaca – s malo poginulih
– Zdravstveni
djelatnici*
– Osposobljeni građani za pružanje PMP
– Policijske snage*
( PU/ PP)
– Vatrogasne
postrojbe
– s više poginulih
– Zdravstveni
djelatnici*
– Osposobljeni građani za pružanje PMP
– Policijske snage*
( PU/ PP)
– Vatrogasne
postrojbe
– Aktivisti CK
– Pripadnici
HGSS*
2. Na teško dostupnom terenu za hitni slučaj
– Pripadnici HGSS*
+ Pripadnici
helikopterskog
spašavanja*

* aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
3.4.8. Organizacija veterinarske pomoći i animalne asanacije u slučaju tehničko-tehnoloških nesreća
Tablica 3 36
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizacija veterinarske pomoći i animalne asanacije (utvrđivanje zadaća nositeljima), Grad Slunj,
Komunalna i druga poduzeća i udruge te specijalizirane pravne osobe ili koncesionari
i
tijela za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, inspekcije: veterinarska, sanitarna, vodopravna, zaštitu okoliša – aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju – Pružiti hitnu veterinarsku pomoć-
(pregled-popis veterinarskih, lovačkih i drugih ustanova, stručnih timova i građana osposobljenih za pružanje veterinarske pomoći)
– Pružiti specijalističku pomoć
(pregled-popis najbližih specijalističkih veterinarskih
ustanova s adresama odgovornih)
– Osigurati puteve za prijevoz
povrijeđenih do veterinarskih ustanova
– Organizirati prikupljanje životinjskih leševa
– Neškodljivo ukloniti ranjene, ozlijeđene
ili bolesne životinje
– Osigurati prijevoz vozilima uginulih/povrijeđenih/bolesnih životinja(pregled-popis i vrsta vozila, podaci o vlasniku, ime i prezime, telefon, mobitel, adresa i lokaciji vozila)
– Pratiti stanje i provedbu aktivnosti na sprečavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti,
– Provesti mjeru ZiS sa veterinarskim MTS (pregled -popis zaduženih za
opskrbu)
– Provesti opskrbu lijekovima (pregled – popis ljekarni zaduženih za opskrbu, odgovornih osoba/vlasnika s imenom i prezimenom, brojem telefona i mobitela i
– Organizirati animalnu asanaciju i
(utvrditi zadaće komunalnim i dr. organizacijama)
– Osigurati prostor za prikupljanje poginulih (odrediti lokaciju i rezervne lokacije i njihove adrese)
– Organizirati prikupljanje životinjskih leševa
– Provesti sanitarni nadzor nad ukapanjem uginulih životinja Izvršitelj
– Fizičke i pravne osobe vlasnici životinja, lovci..
– Veterinarski
djelatnici (liječnici, bolničari..)*
– Osposobljeni građani za pružanje VP
– Vatrogasne
postrojbe
– Policijske snage
( PU/ PP)*

* aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
Veterinarsku pomoć provode ovlaštene veterinarske organizacije.
Animalnu asanaciju (sakupljanje, zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje lešina životinja) vršiti će Veterinarska stanica Vojnić – ambulanta Slunj, uz pomoć komunalnog poduzeća, vlasnika stoke, lovačkih društava i angažiranih građana i drugih.
Ukoliko životinjske lešine nije moguće otpremiti radi daljnje utilizacije putem sabirališta nusproizvoda u kafileriju, lokacije za ukop životinjskih lešina odrediti će gradonačelnik svojom odlukom, uz prethodnu suglasnost veterinarske inspekcije.
3.4.9. Organizacija asanacije
Tablica 3 37
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizaciju asanacije (utvrđivanje zadaća nositeljima), Operateri (vlasnici i korisnici postrojenja)
Grad Slunj Komunalna poduzeća -sve službe – za građevinarstvo, ceste i ostalu infrastrukturu, druga poduzeća i udruge te specijalizirane pravne osobe ili koncesionari,
i
inspekcijske službe, sanitarna, zdravstvena, veterinatska, zaštite okoliša – aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju – Organizirati tehnički dio asanacije (pregled-popis pravnih osoba i njihovih MTS-a i lokacija na kojima se nalaze, njihovih odgovornih osoba s imenom prezimenom,brojem telefona i mobitela, adresom zaduženih za raščišćavanje ruševina i terena, odvoz otpada, popravak putova, objekata kritične infrastrukture..),
-Organizirati humanu asanaciju i identificirati poginule (pregled- popis poginulih),
– Odrediti nadležne za identifikaciju (popis identifikatora s imenom i prezimenom, službenom funkcijom, telefonom, mobitelom i adresom),
-Odrediti mjesto i rezervno mjesto skupljanja za identifikaciju poginulih (pregled- popis i adresa lokacije),
-Odrediti mjesto ukopa (pregled popis groblja i lokacija groblja),
-Odrediti mjesto ukopa ako groblje nema dovoljno ukopnih mjesta(pregled-popis, lokacija),
– Provesti sanitarni nadzor nad ukopom poginulih ljudi,
– Uvesti karantenu za spriječavanje širenja epidemije/epizootije (popis naselja/dijela naselja s uvedenom karantenom),
– Organizirati osiguranje područja, fizičku zaštitu i zabranu,kretanja/prometovanja i zabranu pristupa mjestima za identifikaciju, prikupljanje, pokapanje zbog sprečavanja širenja zaraze,
-Organizirati animalnu asanaciju (odrediti lokaciju za prikupljanje leševa),
– Odrediti lokaciju s adresom za ukop uginulih životinja,
– Odrediti nadležne iz veterinarske službe za identifikaciju (popis identifikatora s imenom i prezimenom, službenom funkcijom, telefonom, mobitelom i adresom),
– Provesti sanitarni nadzor nad ukopom uginulih životinja,
– Odrediti mjesto za neškodljivo uklanjanje (klanje) oboljelih životinja (pregled-popis lokacija, popis osoba s imenom i prezimenom, brojem telefona i mobitela te adresom),
– Odrediti lokaciju s adresom za odlaganje štetnih i pokvarenih organskih tvari,
– Provesti sanitarni nadzor nad odlaganjem štetnih i pokvarenih organskih tvari,
– Osigurati provedbu detoksikacije i DDD (pregled-popis lokacija pravnih osoba i njihovih odgovornih osoba s imenom i prezimenom, brojem telefona i mobitela te adresom),
– Osigurati opskrbu hranom i pitkom vodom, Izvršitelj:
– Fizičke i pravne osobe, vlasnici životinja, lovci..
– Zdravstveni
djelatnici (liječnik/stomatolog/veterinar, bolničar..)
– Osposobljeni građani za pružanje MP/VP
– Vatrogasne
postrojbe
– Policijske snage za:
Osiguranje javnog reda i mira, prometa,
Fizičku zaštitu lokacije
( PU/ PP)
– Komunalni djelatnici (grobari- popis, ime prezime, telefon, mobitel,adresa)

Organizaciju humane asanacije i indentifikacije poginulih vršiti će se po posebnim propisima (sudac, policijski službenici, liječnik, povjerenik ZiS i dr).
Sahranjivanje poginulih vršiti će se na mjesnim grobljima po mjestu prebivališta poginulih.
3.4.10. Pregled prometnica po kojima je dozvoljen prijevoz opasnih tvari
Tablica 3 38
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Pregled prometnica po kojima je dozvoljen prijevoz opasnih tvari, Grad Slunj, tijela nadležna za cestovni i promet opasnom tvari, zaštitu okoliša i kontrolu prometa 1.Cestovna mreža
Obveza operatera (prijevoznika):
– Prijaviti svaki prijevoz opasne tvari nadležnom tijelu za gospodarstvo, zdravstvo, promet, sigurnost,
– Instalirati signalnu opremu (narančaste rotirke),
– Tražiti pratnju policijske službe PU/PP MUP-a po zahtjevu nadležnog tijela koje izdaje dozvolu za prijevoz
Obveza Grad Slunj:
– Odrediti javne ceste na području svoje
nadležnosti koje su posebnim propisom dozvoljene za prijevoz opasnih tvari (pregled-popis i duljina nerazvrstanih cesti u području nadležnosti Grada Slunja)
Izvršitelji:
– Grad Slunj-
i
tijela nadležna za cestovni promet s opasnom tvari
– PUZS- ŽC 112
– Policijske snage PU/PP MUP-a Grada Slunja za regulaciju prometa i pratnju –
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju

– Ostale operativne snage ZiS sukladno vlastitim planovima, zakonu i SOP-ovima.
Prometnice po kojima je dozvoljen prijevoz opasnih tvari određene su Odlukom o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenja za prijevoz opasnih tvari javnim cestama (NN114/12).
Na području Grada Slunja motorna vozila mogu prevoziti opasne tvari slijedećim cestovnim pravcima:
– D1.
Prijevoz opasnih tvari drugim cestama na području Grada Slunja nije dozvoljen osim u slučajevima opskrbe gospodarskih objekata, benzinskih postaja i stanovništva.
3.4.11. Organizacija i mogućnosti provođenja specifičnih i propisanih mjera za ublažavanje posljedica od nesreća ili akcidenta
Tablica 3 39
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizacija i mogućnosti provođenja specifičnih i propisanih mjera za ublaživanje posljedica od nesreće ili akcidenta Operateri (na stacionarnom objektu i prijevoznici opasne tvari)
Grad Slunj tijela nadležna za promet s opasnom tvari, zaštitu okoliša i kontrolu prometa- PU/PP MUP-a Čišćenje zagađenja na kopenim vodotokovima cestovnim prometnicama:
-Odrediti pravne osobe za provođenje zaštite od prolivene /prosute opasne tvari, s adresama, telefonima, mobilnim telefonima odgovornih osoba, navedenom lokacijom gdje su smještena MTS )
-Odrediti pravne osobe koje mogu provesti specifične mjere za ublažavanje posljedica nesreća s opasnom tvari na cestovnim prometnicama (pregled-popis pravnih osoba koje imaju specifična MTS ( spec. sredstva za uklanjanje masnoća i ulja, krutih kemikalija, pijesak…) za provođenje zaštite od prolivene/prosute opasne tvari, s adresama, telefonima, mobilnim telefonima odgovornih osoba, navedenom lokacijom gdje su smještena MTS ) Napomena: Operateri na stacionarnom objektu postupaju sukladno planovima ZiS, SOP-ovima, posebnim propisima (ZZO, Uredba , Plan intervencija)
Operateri (prijevoznici opasne tvari) u prometu postupaju sukladno posebnim propisima, Zakon o prijevozu opasnih tvari
Izvršitelji:
– Operater:
Vlastiti spasilački interventni timovi, procesno osoblje
– Snage komunalnih poduzeća
– Vatrogasne postrojbe (DVD)
– Ostale operativne snage ZiS
3.4.12. Organizacija osiguranja područja
Tablica 3 40
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizaciju osiguranja područja (fizička zaštita prostora, zabrana kretanja/prometovanja do saniranja nastalih posljedica – u dogovoru s policijom) Operateri,
Grad Slunj,
tijela nadležna za promet s opasnom tvari, u cestovnom prometu, zaštitu okoliša i kontrolu prometa-PU/PP MUP-a -Osigurati prometa unutar kontaminiranog područja
– Osigurati promet izvan kontaminiranog područja
-Osigurati alternativni- obilazni put (navesti ime, broj, prometnice, dužinu obilazne dionice) u Gradu Slunju
-Napraviti popis želj. pruga, mostova, tunela, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, prijelaza za divlje životinje i prometnica s njihovim karakteristikama kako bi spasilačke ekipe nesmetano mogle pristupiti mjestu nesreće te kako bi se preusmjereni promet mogao odvijati bez poteškoća.
-Napraviti popis energetske i telekomunikacijske i druge infrastrukture koja prelazi preko prometnica (treba odrediti njihove karakteristike – visinu te iznijeti podatak prolaze li alternativni pravci kroz neka od zaštićenih područja (nacionalni parkovi, crpilišta…), odnosno postoje li na tim područjima ograničenja.
– Provesti fizičku zaštititu i osiguranje prostora te uvesti zabranu kretanja/ prometovanja do saniranja nastalih posljedica poslova. Izvršitelj
– Operater:
Vlastiti spasilački interventni timovi, procesno osoblje,
– Za regulaciju i osiguranje prometa, za kontrolu obilaznih putova izvan kontaminiranog područja do ponovnog otvaranja dionice za redovan promet
promet na cestama:
Policijske snage(PU/PP) Grada Slunja
– Za organizaciju prometa unutar kontaminiranog područja:
redoviti put:
Tim za održavanje prometa cesta + vatrogasne postrojbe
-Ostale snage ZiS
3.4.13. Organizacija spašavanja materijalnih dobara (iz Plana CZ)
Tablica 3 41
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizaciju spašavanja materijalnih dobara (pravne osobe, redovne služe i djelatnosti, obveze lokalnih zajednica, provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite te djelovanje po mjerama civilne zaštite iz Plana CZ) Operateri (vlasnici i korisnici postrojenja)
sa područja Grada Slunja Komunalna poduzeća -sve službe – za građevinarstvo, ceste i ostalu infrastrukturu, druga poduzeća i udruge (lovačke, ribolovne, sportske..) te specijalizirane pravne osobe ili koncesionari, inspekcijske službe, građevinska sanitarna, zdravstvena, veterinarska, zo,zis.. -Odrediti pravne osobe, operatere zadužene za spašavanje materijalnih dobara (pregled-popis, navesti odgovorne osobe, ime i prezime, broj telefona i mobitela, adresa)
-Odrediti lokaciju i rezervnu lokaciju za pohranu spašenih materijalnih dobara koja ne treba dekontaminirati (pregled-popis lokacija, odgovorna osoba za prijem dobara te njeno ime i prezime, broj telefona i mobitela, adresa)
-Odrediti lokaciju i rezervnu lokaciju za pohranu spašenih materijalnih dobara koja treba dekontaminirati (pregled-popis lokacija, odgovorna osoba za prijem dobara te njeno ime i prezime, broj telefona i mobitela, adresa)
– Načiniti popis spašenih materijalnih dobara i lokaciju gdje se ista nalaze
– Napraviti upute i obavijesti (vrijedi za sve građane) za provedbu mjera osobne i uzajamne zaštite
-Napraviti upute za provedbu mjera CZ sklanjanje, evakuacija, zbrinjavanje, asanacija..)
-Pradvidjeti naknadu troškova i izraditi zahtjeve (sukladno Zakonu o ZiS, Pravilniku o mobilizaciji) Izvršitelj
Operater: Vlastiti spasilački interventni timovi, procesno osoblje
– Vatrogasne postrojbe (DVD)
-Snage komunalnih poduzeća
-Vlasnici prijevoznih sredstava (prema popisu)
i
-Veterinarske snage
– Policijske snage
-Zdravstveni djelatnici (humana/veterinarska
zaštita)
– Pripadnici HGSS
+ Pripadnici
helikopterskog
spašavanja
– Tim za psihološku pomoć
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju

3.4.14. Nadležnost u postupcima izrade zahtjeva za naknadu troškova angažiranja pravnih osoba i redovnih službi
Tablica 3 42
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Nadležnosti u postupcima izrade zahtjeva za naknadu troškova angažiranja pravnih osoba i redovnih službi za sudjelovanje u saniranju nastalih posljedica Grad Slunj – Odrediti opremu za zaštitu i spašavanje (osobna zaštitna oprema, vozila, specijalistička oprema koju koriste stručnjaci, spasioci i ostale službe…) na razini Grada Slunja
– Napraviti (pregled-popis pravnih osoba vlasnika opreme s adresom, brojem telefona i mobitela,vrstom, količinom-brojem, cijenom/h s djelatnikom, utrošenim satima rada, ukupni iznos u kunama za korišteno),
– Planiranje potrebnih financijska sredstva (naknada troškova redovnih službi u saniranju nastalih posljedica, privatnih pravnih osoba, dnevnica te drugih troškova)
– Odrediti ukupna potraživanja svih sudionika ( da se isplaćuju po završetku provedene akcije) Izvršitelji:
-Grad Slunj
-Stožer ZiS
-Snage vatrogastva Grada
-Aktivisti CK Grada Slunja
i
– PUZS, ŽC 112
-Snage HMP/PVP
-Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju

Zahtijeve za naknadu troškova angažiranja pravnih osoba i redovnih službi vršiti će se od strane davatelja usluga odnosno angažiranih pravnih osoba i redovnih službi prema nadležnom stožeru zaštite i spašavanja na nivou Grada.
3.5. Zaštita i spašavanje od nuklearnih i radioloških nesreća
Tablica 3 43
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizacija provođenja obveza iz Državnog plana i programa zaštite od ionizirajućeg zračenja i Državnog plana i programa postupaka u slučaju nuklearne nesreće Grad Slunj u području nadležnosti: Gradonačelnik
i
redovne zdravstvene, veterinarske, agrarne, komunalne, građevinske i druge službe aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
Obavijestiti o prisustvu velikih ili malih količina opasnih tvari
Postupati sukladno s Izvješćem o sigurnosti, odnosno s Unutarnjim planom ili Obavijesti da se utvrde smjernice i mjere za intervenciju kod tehničko- tehnološke nesreće
Aktiviranje vlastitih intervencijskih timova
Sudjelovati po potrebi u provedbi Vanjskih planova
Sudjelovati u provođenju Unutanjih planova za uzbunjivanje
Provoditi mjere ZiS sa svojim MTS za sprječavanje posljedica nesreća s opasnom tvarima
Koja sredstva i oprema će se koristiti za sprječavanje nastanka i uklanjanje posljedica nesreće u postrojenju za djelatnike i materijalna dobra (način provedbe)
Odgovorna osoba za organizaciju djelovanja kod nesreće (ime i prezime, brojevi telefona, mobitela, adresa)
Obavijestiti ŽC112 o nesreći s opasnom tvari i provedbi postupka ZiS na postrojenju:
( izvijestiti o vrsti tima koji sudjeluje u ZiS na postrojenju, o broju osposobljenog procesnog osoblja tima, o vrsti opasne tvari, dostatnosti MTS za sprječavanje posljedica nesreća, opsegu nesreće i procijenjenom stupnju zagađenja opasnom tvari, načinu čišćenja i uklanjanja otpadnog materijala)
Po potrebi provesti druge aktivnosti IZVRŠITELJI:

– GRAD SLUNJ – stožer ZiS, pravne osobe, (osobna i uzajamna zaštita, mjere zaštite i spašavanja i mjere civilne zaštite), građani putem osobne i uzajamne zaštite
i
– PUZS (centr 112, interventni specijalistički timovi CZ RH za RKBN zaštitu),
– Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost,
– vatrogastvo (zapovjedništva i postrojbe),
– krizni stožer Ministarstva zdravlja,
– ustanove zdravstva i socijalne skrbi RH (za javno zdravstvo, toksikologiju, za zaštitu zdravlja),
– laboratoriji,
– MUP,
– postrojbe OS RH
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
Zadaće operativnih snaga i način uzbunjivanja i obavješćivanja stanovnika o opasnostima Grad Slunj u području nadležnosti Zadaće operativnih snaga zaštite i spašavanja propisane su posebnim propisima: Operativnim planom djelovanja RKBN interventnih specijalističkih postrojbi civilne zaštite Republike Hrvatske, planovima zaštite i spašavanja na svim razinama, operativnim planovima pravnih osoba i drugim planovima i propisima.
Uzbunjivanje stanovništva i postrojbi zaštite i spašavanja vrši se temeljem Uredbe o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje putem sirena, zatim izdavanjem priopćenja za stanovništvo i putem medija Izvršitelj
– Grad Slunj
-Stožer ZiS
– povjerenik, voditelj skloništa
– postrojbe vatrogastva (DVD)
– komunalne i druge službe
– aktivisti CK
i
PUZS,pročelnik ŽC 112
– Postrojbe DUZS
(DIP) ISPCZRH
– Zdravstvena službe
– Veterinarske službe
– Policijske snage PP/PU
– RKBN-postrojbe oružanih snaga RH
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
Lokacije i resursi za dekontaminaciju ljudi, životinja i materijalnih dobara Grad Slunj u području nadležnosti Određuju se i razrađuju dokumentima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prvenstveno iz radijalnih područja I i II oko NE Krško IzvršiteljI:
-Snage ZiS
-Vatrogasne snage
-Policijske snage
-Postrojbe RKBN OS RH
Organizacija upoznavanja građana o preventivnim mjerama, osobnoj i uzajamnoj zaštiti, nastaloj opasnosti i o postupanju (pregled nositelja po zadaćama) Grad Slunj u području nadležnosti Edukacija stanovništva o preventivnim mjerama provodi se distribucijom edukativno-informacijsko-promidžbenog materijala (letaka, brošura), održavanjem predavanja i radionica, napisima i objavama u sredstvima javnog informiranja (televizija, tisak, radio, internet). Kroz edukaciju najugroženije stanovništvo se obavještava o načinu provedbe prvenstveno hitnih zaštitnih mjera te o načinu provedbe dugoročnih mjera, koje se poduzimaju nakon prolaska radioaktivnog oblaka. – Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost,
– PUZS, Stožer ZiS RH, centri 112,
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
-Aktivisti CK
– Drugi sudionici
Organizacija i mogućnost pružanja prve medicinske pomoći (utvrđivanje zadaća nositeljima) Grad Slunj u području nadležnosti -Osigurati preventivnu zaštitu (protuepidemijske i higijenske mjere ZiS)
-Pružiti operativnu zaštitu (PMP standardnim i priručnim sredstvima na licu mjesta, provesti medicinsku trijažu povrijeđenih i oboljelih)
-Osigurati sanitetsku evakuaciju i transport do zdravstvene ustanove
-Osigurati krv, krvne pripravke i lijekove
-Osigurati psihosocijalnu potporu ugroženom stanovništvu
-Voditi evidenciju bolesnih i povrijeđenih
-Dodatna je hitna mjera koja se provodi uzimanjem tableta kalijevog jodida/jodata- nejasno, a primjenjuje se samo u slučaju nesreće u NE Krško, uz primjenu drugih zaštitnih mjera (sklanjanje, zaklanjanje)
-Zdravstveno zbrinuti životinje Izvršitelj
-Snage ZiS
PUZS Karlovac
ŽC112
– Zdravstvene stanove
-Veterinarska stanica
-Poljoprivredna stanica
-Vatrogasne snage
-Policijske snage
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
-Aktivisti CK
Provedba preventivnih mjera (educiranje stanovništva) obveza je svih sudionika sustava pripravnosti, u okviru njihove nadležnosti.
Provedba hitnih mjera zaštite i spašavanja (zaklanjanje, evakuacija, jodna profilaksa i drugo medicinsko zbrinjavanje stanovništva, kontrola hrane, kontrola vode za piće i druge) u nadležnosti su Državne uprave za zaštitu i spašavanje, sanitarne inspekcije ministarstva nadležnog za zdravstvo, Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i drugih nadležnih tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Provedba dugoročnih mjera zaštite i spašavanja (privremeno i trajno preseljenje, kontrola prekograničnog prometa ljudi i robe, različite zaštitne mjere u poljoprivredi, dekontaminacija i druge mjere zaštite okoliša) u nadležnosti su Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Carinske uprave i drugih nadležnih tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Provedba hitnih mjera zaštite i spašavanja kao i provedba dugoročnih mjera zaštite i spašavanja poduzima se sukladno odgovarajućem operativnom postupku za poduzimanje pojedine mjere zaštite i spašavanja
3.6. Epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija
3.6.1. Organizacija preventivnih mjera za slučajeve epidemija, epizotija, biljnih bolesti
Tablica 3 44
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizacija preventivnih mjera za slučajeve epidemija, epizootija, biljnih bolesti Građani
Grad Slunj
i
Redovne – higijensko- epidemiološke, veterinarske i agrarne službe
pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju. – Osigurati mjesta za provedbu karantene (pregled-popis lokacija, za odgovornu osobu ime i prezime, broj telefona, mobitela i adresu)
-Osigurati zalihe lijekova, cjepiva dr.
-Suradnja epidemiologa, sanitarnog i veterinarskog inspektora te poljoprivrednog stručnjaka
– Laboratorijski istraživati uzročnike bolesti
– Surađivati s nadležnim ŽC 112
-Prijavljivati i pratiti kretanje pojave zaraznih bolesti te izrađivati izvješća o tome
– Osigurati zdravstveno ispravne namirnice i promet istih
– Osigurati zdravstveno ispravnu vodu za piće provedbom sanitarne zaštite izvorišta i objekata za opskrbu vodom
-Osigurati sanitarno-tehničke i higijenske uvjete odvodnje otpadnih voda i drugih otpadnih tvari
-Osigurati prijevoz, izolaciju i liječenje oboljelih od zaraznih bolesti
-Provesti imunizaciju, seroprofilaksu i kemoprofilaksu protiv pojave zaraznih bolesti
– Provoditi preventivne i obvezne preventivne DDD mjere u objektima pravnih osoba (pregled-popis, odgovorne osobe s imenom i prezimenom, brojem telefona i mobitela, adresom) za javnu vodoopskrbu vodom za piće
-Provoditi redoviti zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenicima i drugim osobama
-Provoditi zdravstvenu edukaciju Izvršitelji:
-ZZJZ KŽ nadležan za Grad Slunj
-Služba za mikrobiologiju ZZJZ KŽ
-DZ/ PZZ/ Bolnica
-Vet. stanica/ ambulanta Grada Slunja
-Poljoprivredne stanice i dr.
pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju.
-Vlasnici stoke / poljoprivrednici
-Snage ZiS
Služba za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, sa sjedištem u Karlovcu, pokriva u svom radu područje cijele Županije pa tako i Grada Slunja.
Organiziran je sustav trajne pripravnosti epidemiologa, a u cilju ranog otkrivanja izvora zaraze i putova prenošenja zaraze. Epidemiolog na Županijskoj razini povezan je na vertikalnoj razini sa dežurnim epidemiologom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Na horizontalnoj razini epidemiolog je povezan sa sanitarnom i veterinarskom inspekcijom, a preko sustava 112 i sa Županijskim stožerom za zaštitu i spašavanje.
Preventivne mjere kao i protuepidemijske mjere će se poduzimati ovisno o uzročniku odnosno bolesti koja je izazvala epidemiju i sa subjektima koji su navedeni u prethodnom odjeljku.
U Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u čl. 12., propisane su Posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, a u Karlovačkoj županiji nositelji su:
– za rano otkrivanje izvora zaraze i putova širenja (Služba za epidemiologiju ZZJZ KŽ, HZZJZ)
– laboratorijsko ispitivanje uzročnika (Služba za mikrobiologiju ZZJZ KŽ, HZZJZ)
– prijavljivanje (DZ Slunj, PZZ, OB Karlovac)
– prijevoz, izolacija i liječenje oboljelih (DZ Slunj, PZZ, OB Karlovac)
– provođenje preventivne i obvezne preventivne DDD ( ovlaštene pravne osobe koje je ovlastilo Ministarstvo zdravstva: ZZJZ KŽ, Veterinarska stanica Vojnić – ambulanta Slunj)
– protuepidemijske DDD mjere provodi ZZJZ KŽ
– zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenicima i drugim osobama (ZZJZ KŽ)
– zdravstveni odgoj (ZZJZ KŽ)
– imunizacija, seroprofilaksa i hemoprofilaksa (ZZJZ KŽ)
– informiranje zdravstvenih radnika i pučanstva (Stožer za krizna stanja, ZZJZ KŽ)
Odjel za DDD Službe za epidemiologiju ZZJZ KŽ ima ovlaštenje Ministarstva zdravstva za provođenje preventivnih i obveznih preventivnih DDD mjera, kao i za provođenje protuepidemijske DDD.
Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije aktivira se i sudjeluje u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
3.6.2. Organizacija provođenja kurativnih mjera u slučaju epidemija, epizotija i biljnih bolesti
Tablica 3 45
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizacija provođenja kurativnih mjera u slučaju epidemija, epizootija i biljnih bolesti Grad Slunj
i
Redovne – higijensko- epidemiološke, veterinarske i agrarne službe
pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju -Spriječiti širenje zaraznih bolesti (u stambenim objektima, javnim prostorijama, sredstvima javnog prijevoza i prijevoza namirnica) provedbom DDD postupaka
-Izolirati kliconoše
-Prijaviti zaraznu bolest
-Laboratorijski ispitati uzročnika zarazne
bolesti
– Odrediti mjesto za karantenu (za slučaj epidemije / epizootije)
-Pod nadzor staviti zdravlje zdravstvenih djelatnika koji skrbe za oboljele i koji rade u proizvodnji i distribuciji lijekova
-Provjeriti zdravlje osobama školskih i predškolskih i drugih ustanova gdje borave djeca
-Staviti pod zdravstveni nadzor osobe koje posluju s namirnicama i koje se bave poslovima osobnih usluga (frizeri, za njegu lica i tijela…)
-Provoditi vakcinaciju
-Odrediti mjesto higijensko odlaganje otpada
-Obaviti pogreb i iskopavanje umrlih (dobiti suglasnost službe za unutarnje poslove) Izvršitelji:
-ZZJZ nadležan za Grad Slunj
-Služba za mikrobiologiju ZZJZ KŽ
-DZ Slunj/ PZZ/ Bolnica Karlovac
-Vet stanica/ ambulanta
Grada Slunja
-Poljoprivredne stanice i dr.
– Policijske snage za osiguranje reda i mira, osiguranje prometa, identifikaciju umrlih.
PU/PP MUP-a Grada Slunja -uključuju se
temeljem svojih planova
i
-Vlasnici stoke / poljoprivrednici
– ostale snage ZiS
Grada Slunja
U slučaju pojave epizotija kao što su ptičja gripa, svinjska kuga i kravlje ludilo, te druge bolesti nositelj provođenja mjera biti će ekipe Vaterinarske stanice Vojnić – ambulanta Slunj uz pomoć individualnih poljoprivrednih proizvođača.
3.6.3. Organizacija sudjelovanja – uključivanja dodatnih operativnih snaga i nositelja
Tablica 3 46
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizacija sudjelovanja-uključivanja dodatnih operativnih snaga i nositelja u provođenju mjera naloženih od strane nadležnih službi Građani,
Grad Slunj
i
Redovne – higijensko- epidemiološke, veterinarske i agrarne službe, komunalne, sigurnosne snage – pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju – Odrediti karantenu humanu / životinja
– Provesti zabranu kretanja životinja i promet životinja ( naredbom)
-Zabraniti održavanja stočnih sajmova i izložbi (naredbom)
– Provesti zabranu ispaše, kupnju i napajanje životinja na rijekama i potocima, klanje stoke u svrhu (naredbom) korištenja mesa za hranu (naredbom)
-Provesti dezinfekciju osoba koje su bile u dodiru sa zaraženim životinjama, dezinsekciju i deratizacije prostora i objekata za smještaj stoke te preradu i čuvanje bilja
– Provesti zabranu uzgoja pojedinih vrsta bilja za određeno vrijeme i na određenom području (naredbom)
– Zabraniti promet kontaminiranim biljem i biljnim proizvodima (naredba)
-Sterilizirati predmete koji su bili u dodiru s uzročnikom bolesti
-Uništavati zaraženo bilje (naredba)
– Objaviti naredbe putem sredstava javnog priopćavanja Izvršitelj
-ZZJZ nadležno za Grad
-Veterinarska stanica
nadležna za Grad
-Sanitarni djelatnici
-Policijske snage PU/PP MUP-a Slunj
-Mediji za javno priopćavanje –
uključuju se sukladno svojim opertivnim planovima
i
-Fizičke i pravne osobe, vlasnici usjeva i životinja, lovci..
-Komunalni djelatnici
– Snage ZiS

3.6.4. Organizacija asanacije s pregledom pravnih osoba koje mogu osigurati snage i sredstva za asanaciju
Tablica 3 47
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizacija provođenja asanacije s pregledom pravnih osoba koje mogu osigurati snage i sredstva za asanaciju Grad Slunj Organizirati i nadzirati provedbu asanacije (humane/animalne)
– Komunalne za pokapanje poginulih –Pregledom medicinskih pravnih osoba s licencom za identifikaciju leševa i koordinaciju aktivnosti na asanaciji
-Prikazom lokacija za pokop poginulih
-Pregled lokacija za prikupljanje i neškodljivo uklanjanje štetnih i pokvarenih organskih tvari,
-Popis pravnih osoba koje obavljaju DDDD mjere
-Pregled pravnih osoba, redovnih službi i djelatnosti koje se uključuju u provedbu asanacije na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave Izvršitelj
-ZZJZ KŽ
Ambulanta PZZ/DZ/ bolnica
-Veterinarska stanica/ambulanta
-Poljoprivredna stanica
– Sanitarna služba
– Policijske snage PU/PP MUP-a Grada Slunja
uključuju se sukladno svojim opertivnim planovima
i
-Komunalna služba
-Građevinska služba
– CK Grada Slunja
Fizičke i pravne osobe, vlasnici usjeva i životinja, lovci…
Sve pravne osobe koje sudjeluju u provođenju mjera zaštite i spašavanja na području Grada Slunja biti će angažirane na tehničkom dijelu asanacije terena: čišćenju ruševina, odvozu građevinskog otpada, popravku putova i svih objekata komunalne infrastrukture. Isto tako biti će angažirani i na humanoj asanaciji (skupljanju tijela eventualno poginulih osoba), prikupljanju uginulih životinja, na opskrbi stanovništva pitkom vodom i poduzimanju mjera sprečavanja pojave zaraznih bolesti.
tablica 3 48
r.br snage broj izvršitelja broj vozila/
strojeva zadaće
1. Stožer zaštite i spašavanja 10 2/ planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja
2. Građevinski obrt vl. Nikola Špelić 20 5/5 osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na animalnoj i humanoj asanaciji po zahtijevu stožera ZS
3. Slunj GZZP
4. Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević
5. MPS-67 d.o.o.
6. JAPA d.o.o.
7. Komunalno poduzeće ”Komunalac”d.o.o. 10 4/2
5. Crveni križ Grada Slunja 20 – pruža pomoć u ljudstvu oko provedbe humane asanacije
Snage van područja Grada
pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
Osnovni nositelj animalne asanacije na području Grada Slunja
1. Veterinarska stanica Vojnić – veterinarska ambulanta Slunj planira, organizira, zapovjeda, usklađuje i nadzire provođenje zadaća asanacije terena
Osnovni nositelj humane asanacije na području Karlovačke županije
1. Zavod za javno zdravstvo KŽ planira, organizira, zapovjeda, usklađuje i nadzire provođenje zadaća humane asanacije
Druge snage van područja Grada
1. Opća bolnica Karlovac provode mjere trijaže i zbrinjavanja nastradalih
2. Dom zdravlja Slunj
3. Policijska uprava Karlovačka i policijska postaja Slunj reguliraju promet u ugroženom području i osiguravaju ugroženi prostor spriječavajući pristup nepozvanim
4. Poljoprivredna poduzeća provode zapovjeđene mjere animalne asanacije na prostorima kojima gospodare
Organizaciju humane asanacije i indentifikacije poginulih vršiti će se po posebnim propisima (sudac, policijski službenici, liječnik, povjerenik CZ i dr).
Sahranjivanje poginulih vršiti će se na mjesnim grobljima po mjestu prebivališta poginulih.
Popis pravnih osoba Grada Slunja koje gospodare grobljima i/ili pružaju pogrebne usluge
tablica 3 49
naselje naziv pravne osobe odgovorna osoba telefon mobitel
Područje Grada Slunja Komunalac d.o.o.
(uprava groblja) Dinko Puškarić, direktor 047/777-202 098/253-037
Područje Grada Slunja Trgovačko cvjećarski obrt Cvjećarnica 3M (koncesija za prijevoz pokojnika) Vl. Evica Katić 047/777-115 098/364-319
Nositelji animalne asanacije (skupljanje i ukop leševa životinja) su veterinarska stanica Vojnić – veterinarska ambulanta Slunj uz pomoć komunalnog poduzeća Grada Slunja, vlasnici stoke, lovačka društava i angažirani građani.
Lokacije za ukop životinjskih lešina odrediti će gradonačelnik svojom odlukom uz suglasnost veterinarske službe.
3.6.5. Nesreće na odlagalištima otpada
Tablica 3 50
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena

Nesreće na odlagalištima otpada gradonačelnik -Planirati, organizirati, zapovijedati, nadzirati provedbu ZiS
-Provesti mjere gašenja požara
-Mjeriti kvalitetu zraka, vode, tla
– Provesti sanaciju opasne tvari na deponiji
– Osigurati snage i sredstva na saniranju posljedica (pregled, popis pravnih osoba, odgovornih osoba s imenom, prezimenom, brojem telefona, adresom, popis i vrsta opreme i vozila, lokacija vozila)
-Osigurati zdravstveno zbrinjavanje, povrijeđenih i bolesnih
– Pružiti hitnu medicinsku pomoć povrijeđenim i bolesnim
– provesti animalnu asanaciju i asanaciju terena
-Provesti DDD mjere (preventivne i -protuepidemijske)
-Provesti animalnu asanaciju i asanaciju terena
-Osigurati promet i zaštitu lokacije

-Komunalna služba
-Građevinska služba
i
– Policijske snage PU/PP MUP-a Grada Slunja
-Sanitarna služba
uključuju se sukladno svojim operativnim planovima
U slučaju ugroženosti od opasnosti deponija otpada, za zaštitu ljudi, životinja i biljaka angažirati će se slijedeće snage zaštite i spašavanja.
tablica 3 51
r.br snage broj izvršitelja broj vozila/
strojeva zadaće
Snage na području Grada Slunja
1. Stožer zaštite i spašavanja 10 2/ planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja
2. DVD Slunj 32 6/ provode mjere gašenje požara, provode sanaciju opasnih tvari na odlagalištu
3. Građevinski obrt vl. Nikola Špelić 10 2/4 osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica na odlagalištima otpada po zahtijevu stožera ZS
4. Slunj GZZP
5. Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević
6. MPS-67 d.o.o.
7. JAPA d.o.o.
8. Komunalno poduzeće ”Komunalac”d.o.o. 6 2/1
Snage van područja Grada
pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
1. Opća bolnica Karlovac provode mjere trijaže i zbrinjavanja nastradalih
2. Dom zdravlja Slunj
3. Zavod za javno zdravstvo KŽ provodi preventivne i obvezne DDD mjera, kao i protuepidemijske DDD mjere
4. Poljoprivredna poduzeća provode zapovjeđene mjere zaštite poljoprivrednih površina, životinja
5. Veterinarska stanica Vojnić – veterinarska ambulanta Slunj vrše animalnu asanaciju
3.7. Djelovanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u slučaju nastanka velikih požara urbanog i otvorenog prostora
3.7.1. Provođenje evakuacije ugroženih
Prvo treba definirati koji su to urbani i otvoreni prostori na području Grada Slunja na kojima su mogući veliki požari, (koji su to dijelovi naselja-stare gradske jezgre, gospodarske zone ili drugo, kao i koje su to vanjski prostori na kojima može doći do velikih požara (šumske površine, žitna polja). (Iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Grada Slunja).
a) definirati koji je to broj stanovnika ili drugih građana (turista) koje bi bili ugroženi i koji bi podlijegali provođenju evakuacije,
b) definirati lokacije za prihvat osoba koje se evakuiraju,
c) odrediti pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje s djelatnošću pružanja usluga prijevoza osoba,
d) definirati značajnija materijalno tehnička sredstva i životinje koje bi trebalo evakuirati na sigurnija područja.
3.7.2. Objekti i prostori potencijalno ugroženi od velikih požara
Planom zaštite od požara na području Grada Slunja definirani su slijedeći otvoreni prostori i objekti kao potencijalno ugroženi od velikih požara:
Tablica 3 52
pravna osoba lokacija djelatnost gorive i opasne tvari
objekti povišene ugroženosti od požara
Benzinska postaja INA, Plitvička 82

Slunj

prodaja naftnih derivata i plina naftni derivati (benzini, dizel gorivo, plin)
Plinska postaja, Autopromet d.o.o. Slunj, Gornje Taborište
Dječji vrtić kulturno, odgojno, zdravstveno, obrazovna / objekti sa većim brojem osoba drvo, tkanina, knjige, časopisi, novine, plastika, platno
OŠ Slunj
SŠ Slunj
Dom zdravlja Slunj
prenočište ”Park” objekti sa većim brojem osoba kuhinje, namještaj, drvo, tkanine, plin
Ugostiteljski obrti Mirjana Donji Nikšić
Feniks Slunj
Pino Gornji Nikšić
Grand Lapovac
Slovin unique Rastoke Rastoke
Gradska uprava Slunj poslovna zgrada uredski materijal, drvo, plastika, papir
Tablica 3 53
prostori
šume II. stupnja požarne ugroženosti na području Grada Slunja
Prema procjeni vatrogasnog zapovjednika gradonačelnik donosi:
-odluku o evakuaciji ugroženih stanovnika i ostalih građana, životinja i važnijih materijalnih dobara uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja, putem nadležnog ŽC 112 ili preko sredstva javnog priopćavanja (lokalnog značaja) ili na drugi pogodan način
-odluku o angažiranju određenih operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje (DVD Slunj), potrebnih i dostatnih za provođenje evakuacije.
3.7.3. Zbrinjavanje evakuiranih građana u slučajevima velikih požara urbanog i otvorenog prostora (sukladno planu CZ)
Grad Slunj putem operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje, organizira zbrinjavanje evakuiranih građana poduzimanjem slijedećih aktivnosti:
– osiguranje osnovnih životnih uvjeta (smještaj, hrana, odjeća, obuća),
– pristup sredstvima javnog priopćavanja i informiranja,
– uključivanje evakuiranih u društveni, gospodarski i javni život ,
– stvaranje uvjeta za povratak evakuiranih.
3.8. GRAFIČKI DIO PLANA
3.8.1. Prometnica i naselja s prikazanim brojem stanovnika
3.8.2. Vodoopskrba i kanalizacija
3.8.3. Pošta i telekomunikacije
3.8.4. Elektroenergetika, zapaljive tekućine, eksplozivni plinovi, odlagalište otpada i moguće minirani teren
3.8.5. Razmještaj operativnih snaga zaštite i spašavanja i lokacije opreme za zaštitu i spašavanje
3.8.6. Prikaz mjesta smještaja ugroženih ljudi i objekata za sklanjanje
3.8.7. Prikaz mjesta za zbrinjavanje i smještaja ugroženih ljudi, objekata za sklanjanje, zdravstvene ustanove i mjesto ukopa
3.8.8. Glavni pravci evakuacije
3.8.9. Lokacije za zbrinjavanje
3.9. PRILOZI
1. Odluka gradonačelnika o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Slunju („Glasnik Karlovačke županije“ 39/12),
2. Popis mjesnih odbora s područja grada Slunja.

Close Search Window