Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 10/15 – 17. 12. 2015.

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/15-01/23

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 16. 12. 2015.

 

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” 82/15) i članka 25. stavka 1. alineje 19. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 27. sjednici održanoj dana 16. 12. 2015. godine donijelo je  

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2016. GODINU

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite donosi se temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) koji je stupio na snagu u kolovozu 2015. godine a kojim je definirano da predstavničko tijelo, u postupku donošenja proračuna, razmatra i usvaja analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

 

Grad u okviru zakonskih prava i obveza uređuje, planira, financira, organizira i provodi zaštitu i spašavanje građana, imovine, okoliša te osigurava uvjete za otklanjanje posljedica prouzročenih katastrofom ili većom nesrećom.

Opasnosti i rizici koji ugrožavaju grad Slunj, potrebe i mogućnosti za sprječavanje, smanjenje i uklanjanje posljedica i velikih nesreća procijenjene su i sadržane u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća („Glasnik Karlovačke županije“ br. 30/12). Temeljem Procjene donijet je Plan zaštite i spašavanja s Planom civilne zaštite kojim su definirani uvjeti i način djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama za svakog nositelja (Glasnik Karlovačke županije“ br. 47/14).

Za funkcioniranje operativnih snaga zaštite i spašavanja te svih sudionika koji su svojim djelovanjem, radom ili aktivnostima na određeni način uključeni u sustav zaštite i spašavanja, odnosno sustav civilne zaštite, Proračunom Grada Slunja se planiraju određena financijska sredstva za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu koja su prikazana u tablici u nastavku:

 

Namjena

Planirana sredstva u Proračunu Grada za 2016. godinu

Projekcije za 2017. godinu

Projekcije za 2018. godinu

Redovito funkcioniranje i opremanje vatrogasnih postrojbi (DVD Slunj)

 

520.000,00 kn

540.000,00 kn

 

540.000,00 kn

 

Humanitarna djelatnost i programi Crvenog križa Slunj

211.000,00 kn

200.000,00 kn

200.000,00 kn

Tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja- stanici Karlovac

10.000,00 kn

10.000,00 kn

10.000,00 kn

Radio Slunj (subvencioniranje emitiranja programa)

216.000,00 kn

216.000,00 kn

216.000,00 kn

Izgradnja komunalne infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja, ceste i javna rasvjeta)

5.563.500,00 kn

3.780.000,00 kn

4.060.000,00 kn

 

Obzirom na nedavne izmjene zakona koji definira sustav civilne zaštite a kojim su na drugačiji način definirane obveze i uvjeti koje moraju ispuniti jedinice lokalne samouprave za očekivati je određene promjene vezane uz planiranje aktivnosti, potrebnih sredstva i svih drugih elemenata vezanih uz sustav civilne zaštite. Tek nakon izrade novih osnovnih dokumenata vezanih uz sustav civilne zaštite koje predviđa nova zakonska regulativa (prvenstveno Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite) na detaljniji način će se analizirati sve potrebe i mogućnosti Grada Slunja u unaprjeđenju i razvoju ovog sustava. Terminski plan izrade spomenute dokumentacije i definiranje daljnjih aktivnosti trenutno nije moguće odrediti jer će se isti bazirati na temelju posebnih podzakonskih propisa (pravilnika) koji još nisu donijeti.

Grad će i dalje u svim svojim aktivnostima raditi na unaprjeđenju funkcioniranja i rada svih uključenih dionika, odnosno na poboljšanju i razvoju cjelokupnog sustava civilne zaštite.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA:

 

                                                                                                                                                                                                                                         Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window