Vijesti|

Grad Slunj, Upravni  odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav  Grada Slunja raspisuje OGLAS za prijam u službu  samostalnog upravnog referenta za razvoj (1 izvršitelj), na određeno vrijeme, radi zamjene stalno zaposlene djelatnice.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, odnosno od  06. 07. 2021. – 14. 07. 2021. godine na adresu:

GRAD SLUNJ, Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, s naznakom “Prijava na oglas” 

Stručni uvjeti:

      –     magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke,

–     najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

 • poznavanje rada na PC-u
 • ispunjavanje općih uvjeta iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08,61/11, 04/18 i 112/19)
 • nepostojanje zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08,61/11, 04/18 i 112/19) 
 • probni rad 3 mjeseca

 

Kandidat koji nema položen državni ispit primit će se u službu uz obvezu da ga, ako zadovolji na probnom radu,  položi u roku od godine dana.

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidati imaju položen državni stručni ispit),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije okončanja postupka izbora od izabranog kandidata zatražit će se predočenje izvornika.

 

Prije donošenja rješenja o prijmu u službu izabrani kandidat uputiti će se na pregled o zdravstvenoj sposobnosti.

 

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje  na adresu: Grad Slunj, Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj s naznakom “Prijava na oglas”.

 

Za kandidate koji ispunjavanju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od prijave.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Grada: www.slunj.hr., te na oglasnoj ploči Grada. Na oglasnoj ploči i web stranici biti će objavljeno i vrijeme i mjesto testiranja i to najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Kandidati koji se pozivaju na prvenstvo u zapošljavanju po posebnim propisima, moraju se na isto izričito pozvati, te priložiti dokaz o statusu (rješenje, potvrda, i sl.) iz kojeg jasno proizlazi navedeno pravo.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                  Grad Slunj

 

 

 

 

OPIS I OPĆI PODACI ZA

RADNO MJESTO  SAMOSTALNOG UPRAVNOG REFERENTA

ZA RAZVOJ

 

Oglas za prijam službenika u službu na određeno vrijeme (zamjena za odsutnu službenicu) u Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav, Odsjek za razvoj i imovinsko-pravne poslove objavljen je na Zavodu za zapošljavanje 06.07. 2021. godine i otvoren je do 14.07.2021. godine.

 

Stručni uvjeti:

      –     magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke,

–     najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

 • poznavanje rada na PC-u
 • ispunjavanje općih uvjeta iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08,61/11, 04/18 i 112/19)
 • nepostojanje zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08,61/11, 04/18 i 112/19) 
 • probni rad 3 mjeseca

 

 

Kandidat koji nema položen državni ispit primit će se u službu uz obvezu da ga ako zadovolji na probnom radu,  položi u roku od godine dana.

 

Kandidati koji se natječu za predmetno radno mjesto dužni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Opis poslova:

 

-obavlja normativne poslove iz nadležnosti Odsjeka a vezano uz poslove koji su mu stavljeni u nadležnost

-obavlja sve poslove na pripremi gradskih projekata za kandidiranje nacionalnim i strukturnim fondovima EU

-sudjeluje u pripremi i provođenju projekata Grada bez obzira na izvore financiranja

-prati otvorene izvore financiranja, detektira moguće aplikante, pruža im stručnu pomoć u kandidiranju projekata

-sudjeluje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa nužnih za realizaciju projekata koji su u pripremi i provedbi

– vodi registar gradske imovine, ažurira stanje i predlaže mjere za unapređenje sustava

-vodi ostale službene evidencije i izdaje uvjerenja iz njih

– obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja odsjeka.

 

 

 

Podaci o plaći:

Osnovnu plaću službenika čini umnožak osnovice za izračun plaće i  koeficijenta, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent je određen Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada („Glasnik Karlovačke županije“ 37/10) i iznosi 1,75.

 

 

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate koji dostave prijavu na oglas a koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao svoju prijavu.

 

 

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

 1. Osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske

Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01,41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)

 

 1. Djelokrug, ustrojstvo i način rada jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 25/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

 

 1. Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) 

 

 1. Odlučivanje u postupcima iz nadležnosti Odsjeka

– Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” 47/09)

– Zakon o vlasništvu i drugima stvarnim pravima ( “Narodne novine” 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

– Zakon o gradnji (“Narodne novine” 153/17, 20/17, 39/19 i 125/19)

– Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” 126/11, 64/15 i 112/18)

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (“Narodne novine”  123/17)

 

 

II PRAVILA TESTIRANJA

 

Od kandidata će, po dolasku na provjeru znanja, biti zatraženo predočenje odgovarajuće osobne isprave radi utvrđivanja identiteta.

Nakon identifikacije, kandidatima će biti podijeljena pitanja.

Svaki točan odgovor na pitanje vrijedi 1 bod.

Smatra se da je kandidat uspješno prošao testiranje ako je ostvario najmanje 50% bodova.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakovom literaturom ili bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera
 • razgovarati s preostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Ukoliko kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegovo/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

S kandidatima koji su uspješno položili pismeni dio testa obavlja se intervju kojim se utvrđuje zainteresiranost, angažiranost, stručnost i osobnost kandidata.

 

III MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme testiranja biti će objavljeno na web stranici Grada Slunja www.slunj.hr, te na oglasnoj ploči gradske uprave na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 12, najmanje 5 dana prije testiranja.

 

 

 

 

 

Close Search Window