Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku karlovačke županije” 29/14 – 11. 08. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-01/102
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 04. 08. 2014.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakon o vodama i 49/11), članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom „Narodne novine“ br 93/13) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 13. sjednici održanoj dana 04. 08. 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2014. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2014. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 52/13).

Članak 2.
U točki II. članak 2. mijenja se i glasi:

„ U 2014. godini planiraju se aktivnosti koje se odnose na daljnju izradu projektne dokumentacije za 1. fazu projekta izgradnje šetnica i staza na desnoj obali rijeke Korane u Rastokama, a u sklopu ovog projekta planira se i izrada potrebne projektne dokumentacije za pješački most. Navedene aktivnosti predstavljaju cjelovit projekt koji je kandidiran Ministarstvu Regionalnog razvoja i fondova EU pri čemu se od ukupno planiranih 155.500,00 kn, od Ministarstva očekuje sufinanciranje od 75% sredstava. Također, u sklopu realizacije ovog projekta planiraju se sredstva u iznosu od 70.000,00 kn za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nad državnim zemljištem te plaćanje vodnog doprinosa i jednokratne naknade za korištenje vodnog dobra.

Za javni sanitarni čvor u Rastokama koji je postavljen 2013. godine planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 62.000,00 kn za izgradnju pristupne rampe (prilaza), ograde te postavljanje žetonjera kojima se omogućuje naplata korištenja objekta.

Za izradu projektne dokumentacije za Centar za posjetitelje (TIC) u Rastokama planiraju se sredstva u iznosu od 94.225,00 kn, a tijekom 2014. godine planira se započeti s aktivnostima izrade projektne dokumentacije uređenja gradskog kupališta u Slunju za što se planiraju sredstva u iznosu od 130.000,00 kn.
Od ostalih aktivnosti predviđena je realizacija projekta HOT SPOT- uvođenje bežičnog besplatnog korištenja interneta na području Rastoka i gradskog kupališta koji se provodi uz sufinanciranje Ministarstva turizma, a za ovu namjenu planirano je izdvojiti 17.000,00 kn.

Izvori sredstva za realizaciju gore navedenih aktivnosti su: Proračun Grada, komunalni doprinos, naknada za koncesiju, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, sredstva pomoći od tijela državne vlasti, viškovi prihoda iz prethodnih godina te ostali izvori.“

Članak 3.
U točki III. članku 3. stavku 1. tekst iza riječi „uknjižbe cesta“ se zamjenjuje tekstom :“te projekta modernizacije i izgradnje Ulice II Poljski put koji se provodi uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.“
U točki III. članku 3. stavku 3. iznos „840.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „1.336.000,00 kn“.
U istoj točki, članku 3. stavku 4. iznos „100.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „150.000,00 kn“.

Članak 4.

U točki V. članak 5. mijenja se i glasi:
„U sklopu aktivnosti gospodarenja komunalnim otpadom nastavljaju se aktivnosti sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Pavlovac koji Grad provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za zahvat sanacije izdana je lokacijska dozvola, a nakon dugogodišnjeg postupka rješavanja pitanja zemljišta u državnom vlasništvu, izdana je u lipnju 2014. godine potvrda glavnog projekta. U svrhu izdavanja navedene potvrde u Proračunu za 2014. godinu potrebno je osigurati sredstva za podmirenje troškova komunalnog i vodnog doprinosa u ukupnom iznosu od 1.700,00 kn.
Od ostalih aktivnosti vezanih uz odlagalište otpada Pavlovac planirana je kapitalna potpora komunalnom društvu Lipa za potrebe postavljanja ograde oko odlagališta u iznosu od 50.000,00 kn.
U cilju ispunjenja odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planirana je kapitalna potpora Komunalnom društvu Lipa za nabavu komunalne opreme – kanti i kontejnera te preše kojima bi se omogućilo selektivno prikupljanje otpada. Ukupna vrijednost investicije iznosi 372.000,00 kn neto, od čega Fond sufinancira 80% a Grad 20% investicije.
Izvori sredstva za realizaciju gore navedenih aktivnosti su: proračun Grada, viškovi prihoda iz prethodnih godina, kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika te ostali izvori.

Članak 5.
Sve druge odredbe Programa ostaju i dalje na snazi ukoliko nisu izmijenjene ovom Odlukom.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window