Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 52/14. – 29.12.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 551-01/14-01/38
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 29. 12. 2014.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 153/13) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13. i 15/13.), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 18. sjednici održanoj dana 29. 12. 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Socijalnog programa
Grada Slunja za 2015. godinu

I.
Ovom Odlukom usvaja se Socijalni program Grada Slunja za 2015. godinu, u nastavku: Program.

II.
Socijalni program Grada Slunja za 2015. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

III
Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine, kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik.

IV
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. 01. 2015. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

SOCIJALNI PROGRAM GRADA SLUNJA ZA 2015. GODINU

I. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OBLIKE POMOĆI
Temeljne odredbe za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći utvrđenih Socijalnim programom:
– državljanstvo Republike Hrvatske
– stalno prebivalište na području Grada Slunja
– stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada Slunja
– Socijalni kriteriji:
korisnici zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Slunj
drugi kriteriji utvrđeni pojedinim oblicima pomoći
– Ukupna primanja domaćinstva:
samac do 1.000,00 kn
dvočlano domaćinstvo do 1.300,00 kn
tročlano domaćinstvo do 1.500,00 kn
četveročlano domaćinstvo do 1.800,00 kn
za svakog daljnjeg člana plus 300,00 kn

U ukupna primanja domaćinstva ulaze svi prihodi ostvareni u posljednjem mjesecu prije podnošenja zahtjeva, uključujući i prihode ostvarene od imovine i drugi prihodi domaćinstva osim prihoda (naknada, dodataka,..) propisanih u članku 31. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 153/13).
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći, podnositelj je dužan prijaviti sve prihode domaćinstva i priložiti dokaze o prihodima svih članova domaćinstva.

II. KATEGORIJE GRAĐANA KOJE NISU OBUHVAĆENE SOCIJALNIM
PROGRAMOM
1. Prognanici sa područja drugih gradova i općina i izbjeglice koji privremeno borave na području grada Slunja, a nisu državljani Republike Hrvatske i pravo na određene oblike socijalne skrbi ostvaruju temeljem posebnih zakona i propisa i na teret Proračuna Republike Hrvatske.
2. Građani koji iste ili slične oblike socijalne skrbi već ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i drugih zakona, propisa ili programa.
3. Domaćinstvo u kojem netko od članova ima u vlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba.
4. Domaćinstvo u kojem netko od članova ima u vlasništvu obrt ili obavlja samostalnu djelatnost

III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA SLUNJA ZA 2015. GODINU

1. Novčana pomoć za opremu novorođenčeta
2. Pomoć za plaćanje troškova prehrane učenika Osnovne škole Slunj
3. Pomoć za plaćanje troškova ljetovanja djece Dječjeg vrtića Slunj i pomoć za plaćanje troškova održavanja škole u prirodi za učenike Osnovne škole Slunj i Srednje škole Slunj
4. Pomoć u podmirenju troškova prijevoza učenika Osnovne škole Slunj
5. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
6. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
7. Pomoć za podmirenje troškova nabavke ogrjeva
8. Naknada pogrebnih troškova
9. Jednokratna novčana pomoć
10. Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Slunj

1.Novčana pomoć za opremu novorođenčeta
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta imaju svi roditelji koji imaju prebivalište na području Grada Slunja u trenutku rođenja djeteta, a dobiju novorođenče u tekućoj godini i to:
-u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo dijete
-u iznosu od 1.000,00 kuna za drugo dijete
-u iznosu od 4.000,00 kuna za treće dijete
-za svako daljnje dijete plus 1.000,00 kuna
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta, roditelji su dužni predočiti slijedeće dokaze (preslike):
-Rodni list djeteta/sve djece
-Osobne iskaznice ili dokaz o prebivalištu roditelja
-Žiro račun podnositelja zahtjeva
Zahtjev se podnosi u roku od tri (3) mjeseca od rođenja djeteta i podnosi se Odsjeku za društvene djelatnosti, koji u upravnom postupku donosi Rješenje.

2.Pomoć za plaćanje troškova prehrane učenika Osnovne škole Slunj
Pravo na besplatnu prehranu u osnovnim školama imaju učenici čija domaćinstva ispunjavaju:
a)Socijalne uvjete:
-korisnici zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Slunj
-obitelji bez ikakvih primanja
b)Kriterije prihoda svih članova domaćinstva iz točke I. pod 3. Ovog Programa
Pravo na besplatnu prehranu u osnovnim školama temeljem socijalnih uvjeta i kriterija prihoda ostvaruje se podnošenjem zahtjeva uz predočenje odgovarajućeg rješenja ili potvrde Centra za socijalnu skrb Slunj da je korisnik zajamčene minimalne naknade te potvrde o visini mirovine ili potvrde poslodavca o zadnjoj isplaćenoj plaći ili dokaza o prihodu od imovine iz Porezne uprave. Iste zahtjeve roditelji djece dostavit će početkom godine razredniku djeteta, a oni zbirne podatke tajniku škole, o čemu će Grad Slunj sa Osnovnom školom Slunj sklopiti posebni Ugovor.
Vrijednost dnevnog obroka po učeniku iznosi 5,00 kuna, temeljem kojeg iznosa će škola Gradu Slunju dostaviti obračun troškova prehrane učenika. Pravo na besplatnu prehranu utvrđuje se za svako polugodište.

3.Pomoć za plaćanje troškova ljetovanja djece Dječjeg vrtića Slunj i pomoć za plaćanje troškova održavanja škole u prirodi i maturalnog putovanja za učenike Osnovne škole Slunj i Srednje škole Slunj
A. Pravo na pomoć za plaćanje troškova ljetovanja djece Dječjeg vrtića Slunj i pravo na pomoć za plaćanje troškova održavanja škole u prirodi za učenike četvrtih razreda OŠ i troškova maturalnog putovanja učenika sedmih razreda Osnovne škole Slunj u iznosu 100% imaju djeca čiji su članovi domaćinstva ili ona sama:
-korisnici zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Slunj
-obitelji koje nemaju nikakvih primanja
B. Pravo na pomoć za plaćanje troškova ljetovanja djece Dječjeg vrtića Slunj i pravo na pomoć za plaćanje troškova održavanja škole u prirodi za učenike četvrtih razreda OŠ i troškova maturalnog putovanja učenika sedmih razreda Osnovne škole Slunj i učenika Srednje škole Slunj u iznosu od 50% imaju djeca čiji članovi domaćinstva ispunjavaju:
-kriterije prihoda svih članova domaćinstva iz točke I. pod 3. ovog Programa.
Pravo na pomoć za plaćanje troškova ljetovanja ostvaruje se podnošenjem
zahtjeva uz predočenje potrebitih potvrda ili rješenja i to ravnatelju Dječjeg vrtića Slunj o čemu će Grad Slunj sa Dječjim vrtićom Slunj sklopiti posebni ugovor, a temeljem kojeg će Dječji vrtić Slunj dostaviti obračun troškova ljetovanja.
Pravo na pomoć za plaćanje troškova održavanja škole u prirodi i maturalnog
putovanja za učenike Osnovne škole Slunj i učenike Srednje škole Slunj ostvaruje se podnošenjem zahtjeva uz predočenje potrebitih potvrda ili rješenja Osnovnoj školi Slunj i Srednjoj školi Slunj, o čemu će Grad Slunj s Osnovnom školom Slunj i Srednjom školom Slunj sklopiti posebni ugovor, a temeljem kojeg će Osnovna škola Slunj i Srednja škola Slunj dostaviti obračun troškova održavanja škole u prirodi i maturalnog putovanja.

4.Pomoć u podmirenju troškova prijevoza učenika Osnovne škole Slunj
Pomoć u podmirenju troškova prijevoza učenika Osnovne škole Slunj odnosi se na novčanu pomoć, kojom će Grad Slunj potpomoći troškove prijevoza (troškove goriva i amortizacije), kojim će se svakim radnim danom prevoziti učenici iz naselja Novo Selo u školu i natrag.
Broj djece koja putuju iz Novog Sela utvrđuje Osnovna škola Slunj, koja će dostaviti popis djece Odsjeku za društvene djelatnosti, te od Grada Slunja zatražiti podmirenje troškova prijevoza djece (gorivo, amortizacija vozila i dr.).

5. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ima svaki učenik s prebivalištem na području Grada Slunja koji redovito pohađa srednju školu i koji se svakodnevno koristi javnim prijevozom od mjesta stanovanja do škole i obratno, i to u iznosu razlike mjesečne karte, nastale sufinanciranjem iz državnog proračuna i autoprijevozničkog udjela i stvarnog iznosa mjesečne karte.
Popis učenika srednjih škola s područja Grada Slunja koji koriste prijevozničke usluge određene tvrtke, kao i razlike cijene mjesečne usluge između sufinanciranog iznosa iz državnog proračuna i autoprijevozničkog udjela dostavit će prijevoznička tvrtka, s kojom će Grad Slunj, Gradonačelnik, sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
Isplatu razlike nastalih troškova prijevoza Grad Slunj nadoknadit će toj tvrtci, po ispostavi računa za prethodni mjesec.

6. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Pomoć u podmirenju troškova stanovanja u smislu ovog programa odnosi se na najamninu, komunalnu naknadu, vodu, odvodnju, odvoz smeća i druge troškove stanovanja u skladu sa odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (NN 153/13) i posebnim propisima.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade (temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb Slunj), na način da se naknada utvrđuje u godišnjem iznosu od :
200,00 kn samcu
400,00 kn dvočlanom kućanstvu
600,00 kn tročlanom kućanstvu
800,00 kn četveročlanom kućanstvu
1.000,00 kn peteročlanom kućanstvu
1.200,00 kn šesteročlanom kućanstvu
1.400,00 kn sedmeročlanom kućanstvu i svakom kućanstvu koje ima veći broj članova od sedmeročlanog kućanstva.
Naknada za troškove stanovanja isplaćuje se jednokratno, temeljem rješenja Odsjeka za društvene djelatnosti, izravno korisniku.

7. Pomoć za podmirenje troškova nabavke ogrjeva
Pravo na pomoć za podmirenje troškova nabavke ogrjeva mogu ostvariti domaćinstva koja su korisnici zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Slunj, a koja imaju prebivalište na području Grada Slunja.
Jednokratna pomoć odobrava se u novcu, u visini, na način i pod uvjetima koje utvrdi nadležno tijelo Karlovačke županije, koja i osigurava sredstva za ovaj oblik pomoći i doznačuje ih Gradu Slunju.
Utvrđivanje prava na ostvarivanje pomoći za pomirenje troškova nabavke ogrjeva utvrđuje Odsjek za društvene djelatnosti po službenoj dužnosti, a temeljem podataka dostavljenih od strane Centra za socijalnu skrb Slunj te osigurava raspodjelu sredstava korisnicima.

8. Naknada pogrebnih troškova
Pravo na naknadu pogrebnih troškova umrlih osoba može se ostvariti za:
a) Osobu koja pravo na pogrebne troškove ne ostvaruje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi.
b) Osobu nepoznatog prebivališta i bez prihoda
c) Osobu koja nema članova uže obitelji ( roditelji, supružnik, djeca ), živjela je sama i ispunjava uvjete iz kriterija prihoda iz točke I. pod 3. Ovog Programa.
d) Osobu koja je živjela u domaćinstvu, a svi članovi domaćinstva ispunjavaju uvjete iz kriterija prihoda svih članova domaćinstva iz točke I. pod 3. ovog Programa
e) Više članova obitelji koji su tragično, iznenada preminuli.
Za ostvarivanje prava na naknadu pogrebnih troškova, zahtjev i svu potrebitu, odnosno raspoloživu dokumentaciju mogu podnijeti članovi obitelji ili domaćinstva, kao i institucije socijalne skrbi ili pogrebnik koji je izvršio ukop.
Za podmirenje troškova sahrane osoba iz točke a) i c) Grad Slunj će se očitovati prema Općinskom sudu, tražeći da u postupku provedbe ostavine iza pokojnog, nasljednik imovine (ukoliko se netko javi), podmiri nastale troškove Gradu Slunju. Ukoliko umrla osoba čije je pogrebne troškove podmirio Grad Slunj nema pravnog nasljednika, Grad Slunj će potraživati od Općinskog suda u Karlovcu da se izvrši zabilježba na imovini. Ukoliko pokojni nije imao imovine, Grad neće podnositi zahtjev prema sudu.
U pogrebne troškove priznat će se samo nužna i osnovna oprema i usluge.

9. Jednokratna novčana pomoć
Pravo na jednokratnu godišnju novčanu pomoć u iznosu do 1.000,00 kn mogu ostvariti osobe:
– koje se liječe, a oboljele su od teških zloćudnih i kroničnih bolesti i liječenje kojih iziskuje povećane troškove za nabavku posebnih lijekova, odnosno provođenje posebnih terapija;
– koje su doživjele nesreću (požar, poplava, udar groma,..) i moraju izdvojiti veća financijska sredstva za sanaciju;
Uz zahtjev za ostvarivanje prava, podnositelj Zahtjeva dužan je priložiti.
– za oboljele: potvrdu liječnika primarne zdravstvene zaštite o vrsti bolesti; otpusno pismo s posljednjeg stacionarnog liječenja i/ili nalaz liječnika specijaliste,
– za nesreću: potvrdu o očevidu MUP-a ili iskaz svjedoka ili smrtni list

10. Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Slunj
Grad Slunj u Proračunu za 2015. godinu sufinancirat će redovno poslovanje i ostale javne ovlasti Gradskog društva Crvenog križa Slunj i programe koje isti provodi: Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama.
Sredstva za redovnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Slunj će se doznačivati mjesečnom dinamikom. Sredstva za programe doznačavat će se sukladno dinamici realizacije programa, o čemu se sklopiti ugovor između Grada Slunja i Gradskog društva Crvenog križa Grada Slunja o međusobnim pravima i obvezama.

IV. POTREBNA SREDSTVA
Iznos sredstava
1. Novčana pomoć za opremu novorođenčeta 60.000,00 kuna
2. Pomoć za plaćanje troškova prehrane učenika
Osnovne škole Slunj 12.600,00 kuna
3. Pomoć za plaćanje troškova ljetovanja djece Dječjeg
vrtića Slunj i pomoć za plaćanje troškova održavanja
škole u prirodi i maturalnog putovanja
za učenike Osnovne i Srednje škole Slunj 10.200,00 kuna
4. Prijevoz učenika Osnovne škole Slunj 7.000,00 kuna
5. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 50.000,00 kuna
6. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 33.000,00 kuna
7. Pomoć za podmirenje troškova nabave ogrjeva 120.000,00 kuna
8. Naknada pogrebnih troškova 12.000,00 kuna
9. Jednokratna novčana pomoć 20.000,00 kuna
10. Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Slunj 176.000,00 kuna

UKUPNO 500.800,00 kuna

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1. Gradsko vijeće Grada Slunja može po potrebi svojom odlukom utvrditi osnove i mjerila za ostvarivanje prava po pojedinim oblicima pomoći iz ovog Programa.
2. Grad Slunj i pojedine institucije po potrebi će ugovorom utvrditi međusobna prava i obveze u svrhu provođenja pojedinih oblika pomoći iz ovog Programa.
3. O zahtjevima u iznimnim slučajevima za ostvarivanje prava iz ovog Programa odlučit će se nakon temeljitog uvida u socijalno stanje podnositelja zahtjeva, njegove obitelji, odnosno domaćinstva.
4. Korisniku, odnosno domaćinstvu kod kojega se naknadnom provjerom podataka utvrdi da ne ispunjava uvjete iz kriterija utvrđenih programom, ukida se odobrena pomoć, uz obvezu vraćanja do tada odobrenih i primljenih iznosa pomoći.
Domaćinstvom se prema ovom Programu smatraju sve osobe koje zajedno
žive na istoj adresi, u jednoj kući ili jednom stanu te zajednički snose troškove stanovanja i druge troškove.
6. Troškovi provođenja Socijalnog programa terete Proračun Grada Slunja.
7. Socijalni programa Grada Slunja za 2014. godinu provodi Odsjek za društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Slunja.

 

Close Search Window