Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” broj:15/13 – 05.04.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/13-01/13
URBROJ: 2133/04-04/05-13-3
Slunj, 27. 03. 2013.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 06/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 39. sjednici održanoj dana 27. 03. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Plana zaštite i spašavanja grada Slunja s Planom civilne zaštite

Članak 1.
Usvaja se Plan zaštite i spašavanja grada Slunja s Planom civilne zaštite koje dokumente je izradila tvrtka Protection d.o.o. iz Umaga.

Plan Zaštite i spašavanja grada Slunja i Plan civilne zaštite čine sastavni dio ove Odluke.

Dokumenti iz stavka 1. ovog članka objavljuju se u cijelosti, izuzev grafičkih priloga u koje se može izvršiti uvid na način da se izvrši uvid u izvornik.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:

Davor Požega

Close Search Window