Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br. 47/14. – 12. 12. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/14-01/03
URBROJ: 2133/04-04/01-14-3
Slunj, 09. 12. 2014.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 17. sjednici održanoj dana 09. 12. 2014. godine, donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Plana zaštite i spašavanja grada Slunja s Planom civilne zaštite

Članak 1.
Usvaja se Plan zaštite i spašavanja grada Slunja s Planom civilne zaštite koje dokumente je izradila tvrtka Protection d.o.o. iz Umaga u studenom 2014. godine.
Plan Zaštite i spašavanja grada Slunja i Plan civilne zaštite čine sastavni dio ove Odluke.
Dokumenti iz stavka 1. ovog članka objavljuju se u cijelosti, izuzev grafičkih priloga u koje se može izvršiti uvid na način da se izvrši uvid u izvornik.

Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja grada Slunja s Planom civilne zaštite („Glasnik Karlovačke županije“ br. 15/13).

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
GRAD SLUNJ

Studeni 2014.godine

USKLAĐIVANJE
Usklađivanje ovog Plana zaštite i spašavanja Grada Slunja izvršeno je temeljem članka 50. i 51. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN br.30/14 i 67/14).
Usklađivanje je izvršila tvrtka „Protection“ d.o.o. Umag, sa stanjem na dan 01.11.2014. godine.

Vladimir Kosić, dipl. ing.
UVOD
Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 17. do 32. Pravilnika o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN br. 30/14, 67/14), a sukladno Odluci o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Slunj („Glasnik Karlovačke županije“ br. 30/12), donosi se,

PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA SLUNJA

Plan zaštite i spašavanja Grada Slunja sastoji se od plana djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog nositelja, čijim ostavarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na području Grada Slunja.
Dijelovi Plana su:
1. Upozoravanja,
2. Pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga,
3. Mjere zaštite i spašavanja,
4. Grafički dio Plana zaštite i spašavanja,
5. Plan civilne zaštite.
Pri izradi Plana korišteni su dostupni podaci iz dokumenata:
1. Procjena ugroženosti od prirodnih i tehničkih katastrofa i velikih nesreća Grada Slunja, 2012.god.,
Ovim Planom utvrđuje se način sprečavanja i otklanjanja posljedica katastrofa ili velike nesreće utvrđenih Procjenom ugroženosti.
POPIS KRATICA

kratica značenje
CZ Civilna zaštita
DDD dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
DHMZ Državni hidrometeorološki zavod
KŽ Karlovačka županija
DVD Dobrovoljno vatrogasno društvo
DUZS PU Državna uprava za zaštitu i spašavanje –
Područni ured za zaštitu i spašavanje
PUZS Područni ured zaštite i spašavanja
ZiS Zaštita i spašavanje
DZ Dom zdravlja
ZHMP KŽ Zavod za hitnu medicinsku pomoć Karlovačke županije
JVP Javna vatrogasna postrojba
OB Opća bolnica
PON CZ Postrojba opće namjene civilne zaštite
PSN CZ Postrojba specijalističke namjene civilne zaštite
PSN CZ – tim za spašavanje iz ruševina Postrojba specijalističke namjene – tim za spašavanje iz ruševina
PU KŽ Policijska uprava Karlovačke županije
PP Policijska postaja
Stožer ZiS KŽ Stožer zaštite i spašavanja Karlovačke županije
VGO Vodogospodarski odjel
VGI Vodnogospodarska ispostava
ZJZ KŽ Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije
ŽC 112 Županijski centar 112
HEP Hrvatska elektroprivreda
HŠ Hrvatske šume
HGSS Hrvatska gorska služba spašavanja
MORH Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
MUP Ministarstvo unutarnjih poslova
JLP(R)S Jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave
JLS Jedinica lokalne samouprave
MTS Materijalno-tehnička sredstva
VZKŽ Vatrogasna zajednica Karlovačke županije
PMP Prva medicinska pomoć
PZZ Primarna zdravstvena zaštita
MO Mjesni odbor
PUŠ Podružnica uprave šuma
NAPOMENA:
Jedinice lokalne i područne (regionalne ) samouprave, na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju, vlastitih procjena ugroženosti i uz suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, donose odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje.
JLP(R)S zbog izbjegavanja sukoba operativne nadležnosti između razina sustava zaštite i spašavanja (lokalne, područne i državne) određuju isključivo pravne osobe iz područja vlastite nadležnosti i o tome ih obavještavaju izvodima.
Druge operativne snage i sudionici zaštite i spašavanja, kako bi se izbjeglo preklapanje nadležnosti pojedinih tijela i razina unutar jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja, u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća uključivati će se na rješenjima razvijenim implementacijom načela solidarnosti.

Ovaj dokument u cijelom svom sadržaju predstavlja vlasništvo Grada Slunja, te je zabranjeno kopiranje, umnožavanje ili pak objavljivanje u bilo kojem obliku osim zakonski propisanog bez prethodne pismene suglasnosti odgovorne osobe Grada Slunja
Zabranjeno je umnožavanje ovog dokumenta ili njegovog dijela u bilo kojem obliku i na bilo koji način bez prethodne suglasnosti ovlaštene osobe tvrtke Protection d.o.o. Umag.
SADRŽAJ:
1. UPOZORAVANJE 10
2. PRIPRAVNOST, MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) I NARASTANJE OPERATIVNIH SNAGA 13
2.1. Pripavnost operativnih snaga Grada Slunja 13
2.2. Mobilizacija operativnih snaga Grada Slunja 14
2.2.1. Mobilizacija Stožera zaštite i spašavanja Grada Slunja 14
2.2.2. Aktiviranje Dobrovoljnog vatrogasnog društava (DVD) 15
2.2.3. Aktiviranje komunalnih službi 16
2.2.4. Aktiviranje Crvenog križa Grada Slunja 16
2.2.5. Aktiviranje lovačkih društava 16
2.2.6. Aktiviranje obrta i tvrtki koje raspolažu građevinskom mehanizacijom i sredstvima transporta 16
2.3. Aktiviranje pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje 16
2.3.1. Aktiviranje veterinarske službe 16
2.3.2. Aktiviranje Doma zdravlja Slunj 16
2.3.3. Aktiviranje centara za socijalnu skrb 17
2.3.4. Aktiviranje Hrvatskih šuma – PUŠ Karlovac – Šumarija Slunj 17
2.3.5. Aktiviranje Gorske službe spašavanja – stanica Karlovac 17
2.3.6. Aktiviranje MUP Policijska uprava Karlovačka – Policijska postaja Slunj 17
2.3.7. Aktiviranje Hrvatskih cesta 17
2.3.8. Hrvatske vode VGO Karlovac 17
2.3.9. Aktiviranje HEP d.o.o. Zagreb – Elektra Karlovac 17
2.3.10. Aktiviranje Opće bolnice Karlovac 17
2.3.11. Aktiviranje Zavoda za javno zdravstvo 17
2.3.12. Aktiviranje Županijske vatrogasne zajednice Karlovačke županije 18
2.4. Organizacija popune operativnih snaga zaštite i spašavanja obveznicima i osobnim i skupnim materijalno-tehničkim sredstvima 18
2.4.1. Popuna operativnih snaga obveznicima 18
2.4.2. Organizacija popune osobnim i skupnim materijalno tehničkim sredstvima 18
2.4.3. Materijalno tehnička sredstva u vlasništvu/na raspolaganju Grada Slunja 18
2.5. Aktiviranje davatelja materijalnih sredstava 20
2.6. Pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga u slučaju potresa 21
2.7. Pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga u slučaju katastrofe s opasnim tvarima 21
2.8. Pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga u slučaju radiološke i nuklearne katastrofe i velike nesreće 22
3. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 24
3.1. Poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana 24
3.2. Potres 24
3.2.1. Organizacija rasčišćavanja ruševina i spašavanje zatrpanih 24
3.2.2. Snage za zaštitu i spašavanje u slučaju potresa 25
3.2.3. Zadaće snaga civilne zaštite za spašavanje iz ruševina (razrađuje se Planom CZ) 26
3.2.4. Organizacija uspostavljanja funkcija objekata kritične infrastrukture i suradnja s nadležnim tvrtkama 26
3.2.5. Organizacija gašenja požara 26
3.2.6. Organizacija reguliranja prometa i osiguranja tijekom intervencija 26
3.2.7. Lokacije za odlaganje materijala 27
3.2.8. Organizacija pružanja medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja 27
3.2.9. Organizacija pružanja veterinarske pomoći 27
3.2.10. Organizacija zbrinjavanja (razrađuje se Planom CZ) 27
3.2.11. Organizacija evakuacije (razrađuje se planom CZ) 27
3.2.12. Organizacija humane asanacije i indentifikacije poginulih 27
3.2.13. Organizacija higijensko-epidemiološke zaštite 28
3.2.14. Organizacija osiguranja hrane i vode za piće 28
3.2.15. Organizacija prihvata pomoći 28
3.2.16. Organizacija asanacije terena 29
3.2.17. Troškovi angažiranih pravnih osoba i redovnih službi 29
3.3. Opasnosti od prirodnih uzroka 29
3.3.1. Organizacija mjera zaštite i spašavanja od posljedica ekstremnih vremenskih uvjeta 29
3.3.2. Organizacija obavještavanja o pojavi opasnosti 29
3.3.3. Organizacija provođenja asanacije terena 30
3.3.4. Pregled raspoloživih snaga i sredstava za otklanjanje posljedica 30
3.3.5. Organizacija i mogućnost pružanja prve medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja 32
3.3.6. Organizacija veterinarske pomoći 32
3.3.7. Organizacija spašavanja iz ruševina 32
3.3.8. Organizacija zbrinjavanja (razrađuje se u Planu CZ) 32
3.3.9. Troškovi angažiranja pravnih osoba i redovnih službi 32
3.4. Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u gospodarstvu i prometu 33
3.4.1. Utvrđivanje ekspertnog tima 33
3.4.2. Obveze pravne osobe u kojoj je došlo do nesreće 33
3.4.3. Pregled pravnih osoba, redovnih službi i drugih potrebnih kapaciteta za provođenje aktivnosti na zaštiti 34
3.4.4. Pregled raspoloživih snaga i sredstava za otklanjanje posljedica 34
3.4.5. Gašenje požara u slučaju tehničko-tehnoloških nesreća 35
3.4.6. Reguliranja prometa i osiguranja za vrijeme intervencije 36
3.4.7. Pregled raspoloživih sredstava i mogućih lokacija za dekontaminaciju stanovništva, životinja i materijalnih dobara 36
3.4.8. Organizacija i mogućnost pružanja prve medicinske pomoći 37
3.4.9. Organizacija veterinarske pomoći i animalne asanacije u slučaju tehničko-tehnoloških nesreća 37
3.4.10. Organizacija humane asanacije 38
3.4.11. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost 39
3.4.12. Specijalizirane jedinice pravnih i fizičkih osoba 39
3.4.13. Organizacija sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja ugroženog stanovništva (razrađuje se Planom CZ) 39
3.4.14. Pregled prometnica po kojima je dozvoljen prijevoz opasnih tvari 39
3.4.15. Popis morskih luka i luka na unutarnjim vodama u kojima se obavlja ukrcaj/iskrcaj opasnih tvari 40
3.4.16. Organizacija spašavanja materijalnih dobara (iz Plana CZ) 40
3.4.17. Organizacija i mogućnosti provođenja specifičnih i propisanih mjera za ublažavanje posljedica od nesreća ili akcidenta 40
3.4.18. Organizacija osiguranja područja 41
3.4.19. Analiza postojećih operativnih planova pravnih osoba 41
3.4.20. Uspostava postupka za periodično testiranje, analizu i reviziju Plana 42
3.4.21. Ustrojavanje operativnog dežurstva, prijema i prijenosa informacija, pozivanje osoba, obavješćivanja i uzbunjivanja 42
3.4.22. Upoznavanje stanovništva s postupcima u slučaju primjene Plana kojim je uređeno djelovanje u slučaju tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima 42
3.4.23. Plan izvješćivanja javnosti o nastanku izvarednog događaja i poduzetim mjerama 43
3.4.24. Nadležnost u postupcima izrade zahtjeva za naknadu troškova angažiranja pravnih osoba i redovnih službi 43
3.5. Zaštita i spašavanje od nuklearnih i radioloških nesreća 45
3.6. Epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija 47
3.6.1. Organizacija preventivnih mjera za slučajeve epidemija, epizotija, biljnih bolesti 47
3.6.2. Organizacija provođenja kurativnih mjera u slučaju epidemija, epizotija i biljnih bolesti 48
3.6.3. Organizacija sudjelovanja – uključivanja dodatnih operativnih snaga i nositelja 48
3.6.4. Organizacija asanacije s pregledom pravnih osoba koje mogu osigurati snage i sredstva za asanaciju 49
3.6.5. Nesreće na odlagalištima otpada 50
3.7. Djelovanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u slučaju nastanka velikih požara urbanog i otvorenog prostora 51
3.7.1. Provođenje evakuacije ugroženih 51
3.7.2. Objekti i prostori potencijalno ugroženi od velikih požara 51
3.7.3. Zbrinjavanje evakuiranih građana u slučajevima velikih požara urbanog i otvorenog prostora (sukladno planu CZ) 52
3.8. GRAFIČKI DIO PLANA 52
3.9. PRILOZI 52

1. UPOZORAVANJE
Čelnici Grada Slunja mogu dobiti informacije o poduzimanju mjera upozoravanja od:
1. Državnog centra 112 ili Županijskog centra 112 PUZS Karlovac,
2. od pravnih subjekta, središnjih tijela državne uprave, zavoda, institucija, inspekcija,
3. od građana,
4. neposrednim stjecanjem uvida u stanje i događaje na svom području koji bi mogli zadesiti županiju i pripadajuće jedinice lokalne samouprave.

Informacije kojima je cilj upozoravanje stanovništva, operativnih snaga i drugih pravnih osoba s obzirom na moguće prijetnje dostaviti će gradonačelnik Slunja:
– operativnim snagama ZiS koje djeluju na području Slunja;
– pravnim osobama od interesa za ZiS na području Grada Slunja, određenih odlukom o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za ZiS;
– udrugama građana i stanovništvu i to:
Hrvatskim vodama,
ukoliko se dobiju informacije da će u kraćem vremenskom razdoblju područje Grada zahvatiti iznimno velika količina oborina, događaj tehničko-tehnološkog značaja (nesreće u cestovnom ili željezničkom prometu) sa isticanjem opasnih tvari u okolinu, kao i eventualne nesreće u stacionarnim objektima, lociranih uz određene značajnije vodotoke i drugo.
Županijskoj vatrogasnoj zajednici Karlovačke županije, dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi (DVD) Grada Slunja,
u slučajevima, iznimno velikih količina oborina, mogućim orkanskim i olujnim vjetrovima, očekivanim dugim sušnim razdobljima, tehničko tehnološkim nesrećama postrojenja s opasnim tvarima ili u prometu njima, pojavama mogućeg širenja požara otvorenog prostora i drugo,
Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije,
u svezi mogućih pojava zaraznih bolesti većeg broja stanovništva (epidemije), o mogućim posljedicama na objektima za opskrbu pitkom vodom, mogućim posljedicama po stanovništvo u slučajevima prirodnih ugroza, tehničko-tehnoloških nesreća i drugo.
Veterinarskim ustanovama – Veterinarskoj ambulanti ”Banija” d.o.o Karlovac i Veterinarska Stanica Vojnić – ambulanta Slunj
u svezi moguće pojave zaraznih bolesti životinja, moguće nesreće na odlagalištima otpada, posljedicama po stočni fond u slučajevima prirodnih nepogoda, nesreća u tehničko-tehnološkim postrojenjima i drugo.
Policijskoj upravi karlovačkoj, Policijskoj postaji Slunj,
u svezi mogućeg nastanka događaja gdje je potrebna intenzivnija djelatnost policije na regulaciji prometa, zatvaranju prometnica i zabrane kretanja roba i ljudi i drugo.
Komunalnim i građevinskim tvrtkama, tvrtkama za prijevoz osoba i tereta, tvrtkama sa smještanim kapacitetima,
– Društvo za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o.,Slunj,
– Komunalno društvo „Lipa“ d.o.o. Slunj,
– Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević, Mali Vuković, Slunj,
– „Autopromet“ d.d., Slunj,
– Ceste Karlovac d.d., Slunj,
– HEP d.o.o., ”Elektra” Karlovaca, pogon Ogulin – pogonski ured Slunj,
– HŠ Uprava šuma Karlovac – Šumarija Slunj,
– drugim pravnim osobama koje su od interesa za zaštitu i spašavanje,
– fizičkim osobama koje se bave građevinarstvom u svezi njihovog mogućeg angažiranja na otklanjanju posljedica određene ugroze na području nadležnosti i drugim,u svezi njihovog mogućeg angažiranja na otklanjanju posljedica određene ugroze na području nadležnosti.
Zdravstvenim ustanovama,
– Opća bolnica Karlovac,
– Dom zdravlja Slunj,
za smještaj i zbrinjavanje oboljelih i povrijeđenih.
Ustanovama za socijalnu skrb i crvenom križu,
– Područni centar za socijalnu skrb Slunj i
– Gradsko društvo crvenog križa Slunj,
za pripreme i angažiranje u slučajevima evakuacije i zbrinjavanja stanovništva.
Udrugama,
– Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Karlovac,
– Lovačko društvo ”Trčka”, Cvitović,
– Lovačko društvo ” Korana”, Slunj,
– druge udruge od značaja za zaštitu i spašavanje, utvrđenih Procjenom ugroženosti i Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje za eventualno reagiranje u određenoj ugrozi.
Inspekcijskim službama,
– u čijoj nadležnosti su određena nalaganja u cilju sprečavanja daljnjih ugroza ili njihovih smanjenja.
Državni hidrometereološki zavod,
– vremenske prilike.
Građanima
– o mogućoj ugrozi.

2. PRIPRAVNOST, MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) I NARASTANJE OPERATIVNIH SNAGA
Operativne snage zaštite i spašavanja Grada Slunja određene su Odlukom gradonačelnika o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Slunju klasa:214-01/14-01/16, urbroj: 2133/04-04/01-14-1, od 30. rujna 2014. god. Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Grada Slunja su:
a)Operativne snage zaštite i spašavanja
1. Stožer zaštite i spašavanja Grada Slunja,
2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj,
3. Društvo za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. Slunj,
4. Komunalno društvo „Lipa“ d.o.o. Slunj,
5. Gradsko društvo crvenog križa Slunj,
6. Radio Slunj.
b) Pravne osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu i spašavanje
1. Građevinski obrt Špelić, Slunj,
2. Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević,
3. Autopromet d.d., Slunj,
4. Ceste Karlovac d.d.,
5. Lovačko društvo ”Korana”, Slunj,
6. Lovačko društvo ”Trčka”, Cvitović.
Pod pojmom pripravnosti podrazumjeva se postupno dovođenje postojećih operativnih snaga i sredstava za zaštitu i spašavanje u stanje spremnosti za izvršenje namjenskih zadaća, spašavanja ljudskih života i imovine u slučaju katastrofa i velikih nesreća u katastrofi.
2.1. Pripavnost operativnih snaga Grada Slunja
Stanje pripravnosti utvrđuje se:
– temeljem dojave – obavijesti ŽC 112, o mogućim prijetnjama ili velikim nesrećama,
– temeljem dojave – obavijesti nadležnih službi redovnih djelatnosti,
– temeljem dojave – obavijesti pravnih osoba.
Mjerom pripravnosti određuje se pripadnicima operativnih snaga, pravnim osobama i ostalim subjektima zaštite i spašavanja:
– upozorenje članovima operativnih snaga da se ne udaljuju iz mjesta stanovanja,
– da se uvede pasivno dežurstvo,
– da se provjere materijalno-tehnička sredstva i oprema,
– uspostave dežurstva na lokaciji prihvata ili obavljanja dužnosti.
Poduzimanje mjera pripravnosti nalaže gradonačelnik a u njegovoj odsutnosti načelnik stožera zaštite i spašavanja.
Gradonačelnik uvodi pripravnost operativnih snaga i pravnih osoba te udruga od značaja za zaštitu i spašavanje sa slijedećim obvezama:
Tabela 2 1
PRIPRAVNOST OPERATIVNIH I DRUGIH SNAGA OD INTERESA ZA ZiS
operativne snage, pravne osobe i udruge značajne za zaštitu i spašavanje* mjere odgovorne osobe način priopćavanja
stožer zaštite i spašavanja, vatrogastvo, zdravstvo, crveni križ, socijalna služba, uvesti dežurstvo (aktivno) svih potrebnih operativnih snaga i provesti ocjenu spremnosti zaposlenika i stanja materijalno tehničkih sredstava za djelovanje u slučaju određene ugroze čelnici navedenih operativnih snaga ili njihovi zamjenici pisanim nalogom faks-om, e-mailom, putem ŽC 112, osobnom naredbom
građevinske, komunalne tvrtke,tvrtke za prijevoz osoba i tereta, za osiguranje prehrane i smještaja, za distribuciju energenata i vode, te udruge građana, HGSS, lovačke udruge uvesti pasivno dežurstvo u pravnim osobama i udrugama od interesa za zaštitu i spašavanje (određenih odlukom gradonačelnika Slunja), s ciljem ocjene stanja i spremnosti ljudi i popunjenosti materijalnim sredstvima čelnici navedenih pravnih osoba i udruga
ili njihovi zamjenici putem pisane zapovijedi dostavom na faks, e-mail, mob., tel., ŽC 112, osobnim pozivanjem i drugo
*Sukladno Odluci o određivanju pravnih osoba od značaja za zaštitu i spašavanje na području Grada Slunja i odluci središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju pojedine pravne osobe i udruge
2.2. Mobilizacija operativnih snaga Grada Slunja
Pravo na mobilizaciju i obveza mobilizacije (čl. 30. i 53. Zakona o zaštiti i spašavanju NN 174/04, 79/07)
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području Grada Slunja, gradonačelnik ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja te jedinice lokalne samouprave, sukladno planu zaštite i spašavanja.
2.2.1. Mobilizacija Stožera zaštite i spašavanja Grada Slunja
Mobilizacija je skup mjera, postupaka i aktivnosti kojima se operativne snage i sredstva zaštite i spašavanja dovode u stanje pripravnosti za organizirano uključivanje u provođenju mjera zaštite i spašavanja. Gradonačelnik donosi odluku o pripremi i provođenju mobilizacije.
Način pozivanja
Pozivanje i aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja Grada Slunj izvršiti će se u slučaju prijetnje nastanka velike nesreće ili na sljedeći način:
– gradonačelnik donosi odluku o mobilizaciji Stožera zaštite i spašavanja,
– pismenim ili usmenim putem nalaže Županijskom centru 112 sukladno članku 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08 i 44/08) da provede mobilizaciju – pozivanje Stožera zaštite i spašavanja,
– istovremeno gradonačelnik osobno poziva načelnika stožera da odmah dođe u prostorije gradonačelnika u Slunju , Trg dr. Franje Tuđmana 12 i prati tijek mobilizacije,
– po dolasku u prostorije gradske uprave načelnik stožera zaštite i spašavanja može osobno pozivati putem telefona članove stožera da se odmah jave i dođu u prostorije gradske uprave,
– načelnik stožera može u pojedinim slučajevima, kada je prisutna potencijalna opasnost koja nije dostigla nivo veće nesreće, prema svojoj prosudbi pozvati članove Stožera ZiS radi usklađivanja aktivnosti na rješavanju specifičnih situacija i problema.
– u slučaju nemogućnosti pozivanja telefonom iz bilo kojeg razloga načelnik stožera osobno poziva sve članove stožera.
Prva zadaća Stožera zaštite i spašavanja je izrada grube procjene posljedica uzrokovanih katastrofama i velikim nesrećama (potres, poplava, i dr). Procjena se vrši u najkraćem mogućem vremenu sa pristiglim članova stožera.
Procjena treba dati približno stanje posljedica kod stanovništva odnosno ugroženim i stradalim područjima. Na osnovi toga potrebno je utvrditi prioritete za organiziranu zaštitu i spašavanje.
Popis članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Slunj
Stožer zaštite i spašavanja Grada Slunja imenovan je Odlukom Gradskog vijeća o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 28/13, 28/14 i 43/14).
Tabela 2 2
ime i prezime funkcija zvanje/zanimanje adresa zaposlenja telefon (047) mobitel
Zdravko Pavlešić načelnik Zamjenik gradonačelnika Šumarija Cetingrad, Ivana Frankopana Cetinskog 6, Cetingrad 811-406
(kućni: 777-585) 098/446-868
– zamjenik – – – –
Alen Holjevac član Vatrogasni zapovjednik DVD-a Slunj DVD Slunj, Plitvička 9, Slunj 777 001,
777 175 098 419 193
Zdravko Jandrlić član Djelatnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 8, Karlovac 606-708 091 112 1039
Nenad Katić član Načelnik Policijske postaje Slunj Policijska postaja Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana13, Slunj 664 829,
664 801 098 928 2013
Ivanka Magdić član Ravnateljica Doma zdravlja Slunj Dom zdravlja Slunj, Plitvička 18A, Slunj 777 652, 091 177 7660
Ivan Jurilj član Zapovjednik Središta za borbenu obuku i Vojnog poligona Središte za borbenu obuku, V.P. 3505, Slunj 626 801 –
Dinko Puškarić član Direktor komunalnog društva Komunalac d.o.o. Komunalac d.o.o., Petra Svačića 5, Slunj 777 202,
801 818 098 253 037
Mirjana Puškarić član Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj Gradsko društvo Crvenog križa Slunj, Školska 11, Slunj 777 204 098 680 380
Mario Jazbec član Predstavnik Uprave šuma Podružnice Karlovac- Šumarije Slunj Šumarija Slunj, Stara cesta 4, Slunj 777 134
098/392-290
Tone Butina član Direktor tvrtke Radio Slunj d.o.o. Radio Slunj, Ulica braće Radića 7, Slunj 778-113 091/572-5176
Nikolina Paulić član Direktorica Komunalnog društva Lipa d.o.o. Komunalno društvo Lipa d.o.o., Petra Svačića 5, Slunj
777-790 099/388-7183
Mjesto okupljanja Stožera zaštite i spašavanja Grada Slunja je u sjedištu gradonačelnika, Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12.
Mjesto rada Stožera zaštite i spašavanja može biti i izvan mjesta okupljanja, u prostorima određenih mjesnih odbora, zavisno od mjesta događaja, u kojima se mogu osigurati osnovni uvijeti za rad Stožera (prostor, računalna oprema, energija, sustav veza i dr).
2.2.2. Aktiviranje Dobrovoljnog vatrogasnog društava (DVD)
Tabela 2 3
ZAPOVJEDNA STRUKTURA DVD-a Grada Slunja
DVD Slunj
funkcija ime i prezime telefon (047) mobitel
zapovjednik Alen Holjevac 777 270 091 479 3200
zamjenik Zlatko Moćan 777 052 091 524 0899
2.2.3. Aktiviranje komunalnih službi
Tabela 2 4
naziv odgovorna osoba adresa telefon (047) mobitel
Komunalac d.o.o. Dinko Puškarić, direktor Petra Svačića 5, Slunj 777202, 801817 098/253-037
Lipa d.o.o. Nikolina Paulić, direktorica Petra Svačića 5, Slunj 777790 099/388-7183
2.2.4. Aktiviranje Crvenog križa Grada Slunja
Mobilizaciju (aktiviranje) Gradske organizacije crvenog križa Grada Slunja vrši se po zapovijedi gradonačelnika – na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja.
Gradskom društvu Crvenog križa naložiti će se da pozove ekipe za pružanje prve medicinske pomoći.
Ekipe Crvenog križa organizirat će i vršiti:
– njegu bolesnika i lakših ranjenika po kućama,
– razvijati službu traženja nestalih,
– organizirat će dobrovoljno davanje krvi,
– organizirat će podjelu hrane, pokrivača, odjeće i obuće.
Tabela 2 5
naziv odgovorna osoba adresa telefon (047) mobitel
Gradsko društvo Crvenog križa Slunj Mirjana Puškarić Gradsko društvo Crvenog križa Slunj, Školska 11, Slunj 777 204 098 680 380
Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Grada Slunja aktivirat će ekipe za pružanje prve medicinske pomoći prema vlastitom planu.
2.2.5. Aktiviranje lovačkih društava
Tabela 2 6
naziv društa odgovorna osoba telefon mobitel
Lovačko društvo Trčka, Cvitović Ivica Pavlešić 098 246 499
Lovačko društvo Korana, Slunj Milenko Bosanac 098 173 8050
2.2.6. Aktiviranje obrta i tvrtki koje raspolažu građevinskom mehanizacijom i sredstvima transporta
Tabela 2 7
naziv pravne osobe odgovorna osoba adresa telefon mobitel
Građevinski obrt vl. Nikola Špelić Nikola Špelić Lumbardenik 95, Slunj 098 287 567
Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević Slavko Kovačević Mali Vuković, Slunj 091 520 8836
Autopromet d.d. Tomo Turkalj Petra Svačića 5, Slunj 098 245 312
2.3. Aktiviranje pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
Sve niže navedene pravne osobe i udruge (t.2.3.1. do 2.3.11) aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju.
2.3.1. Aktiviranje veterinarske službe
Tabela 2 8
naziv pravne osobe odgovorna osoba adresa telefon (047) mobitel
Veterinarska stanica Vojnić d.o.o – ambulanta Slunj Davor Požega Ivana Trnskog 18, Slunj 777 167
Veterinarska ambulanta Banija d.o.o. Karlovac Tomislav Kavčić V. Jagića 6, Karlovac 648 830
2.3.2. Aktiviranje Doma zdravlja Slunj
Tabela 2 9
naziv odgovorna osoba adresa telefon (047) mobitel
Dom zdravlja Slunj Ivanka Magdić, ravnateljica Plitvička 18A, Slunj 777 652 091 177 7660
2.3.3. Aktiviranje centara za socijalnu skrb
Tabela 2 10
naziv pravne osobe odgovorna osoba adresa telefon (047) mobitel
Područni centar za socijalnu skrb Slunj Predraga Stipić Ulica braće Radića 1, Slunj 777 779
2.3.4. Aktiviranje Hrvatskih šuma – PUŠ Karlovac – Šumarija Slunj
Tabela 2 11
naziv pravne osobe odgovorna osoba adresa telefon (047) mobitel
Šumarija Slunj Mario Jazbec Stara cesta 4, Slunj 777 134, 811 410
2.3.5. Aktiviranje Gorske službe spašavanja – stanica Karlovac
Tabela 2 12
naziv odgovorna osoba adresa telefon mobitel
Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Karlovac Dubravko Butala Vladka Mačeka 48, Karlovac 091 721 0005
2.3.6. Aktiviranje MUP Policijska uprava Karlovačka – Policijska postaja Slunj
Tabela 2 13
naziv odgovorna osoba funkcija telefon (047) mobitel
Policijska postaja Slunj Nenad Katić načelnik 664 829, 664 801 098 928 2013
2.3.7. Aktiviranje Hrvatskih cesta
Tabela 2 14
naziv pravne osobe odgovorna osoba adresa telefon mobitel
Hrvatske ceste, nadcestarija Slunj Nikola Štefanac Donje Taborište 52 047 777 313
2.3.8. Hrvatske vode VGO Karlovac
Aktiviraju se u slučaju uvođenja mjera od poplava, tj. odmah nakon uvođenja redovne obrane od poplava.
Daljnje postupanje i poduzimanje mjera obrane od poplava provodit će se prema zapovijedima nadležnih rukovoditelja dionica ili sektora iz Hrvatskih voda.
U slučaju opasnosti od poplava načelnik Stožera zaštite i spašavanja uvodi stalno dežurstvo u prostorijama stožera te redovito vrši kontakt s odgovornom osobom Hrvatskih voda, VGI Karlovac.
Tabela 2 15
naziv pravne osobe odgovorna osoba adresa telefon mobitel
HRVATSKE VODE VGI KARLOVAC Biljana Željeznjak Obala Račkoga 10, Karlovac 047 694 780
2.3.9. Aktiviranje HEP d.o.o. Zagreb – Elektra Karlovac
Tabela 2 16
HEP ODS ELEKTRA Karlovac, pogon Ogulin, pogonski ured Slunj telefon mobitel
Pogonski ured Slunj – pogonska pripravnost kod kuće (radnim danom od 15,00 do 07,00 sati, za državne praznike i u dane vikenda) 098 404 553
dežurna služba – dispečer u Karlovcu (0-24 sata) 047 411 109
2.3.10. Aktiviranje Opće bolnice Karlovac
Tabela 2 17
naziv odgovorna osoba adresa telefon mobitel
OPĆA BOLNICA -KARLOVAC prim.mr.sc. Nedjeljko Strikić dr.med. A. Štampara 3, Karlovac 047 608 177
2.3.11. Aktiviranje Zavoda za javno zdravstvo
Tabela 2 18
naziv odgovorna osoba adresa telefon mobitel
Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije Dr. Boško Milanković Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac 047 411 258, 047 411 288
2.3.12. Aktiviranje Županijske vatrogasne zajednice Karlovačke županije
Tabela 2 19
ZAPOVJEDNA STRUKTURA ŽUPANIJSKE VATROGASNE ZAJEDNICE KARLOVAČKE ŽUPANIJE
funkcija telefon mobitel
vatrogasni zapovjednik Karlovačke županije Goran Franković 047 611 270 091 4793 001
predsjednik VZ Karlovačke županije Robert Hranilović 047 600 644 091 5179 775
2.4. Organizacija popune operativnih snaga zaštite i spašavanja obveznicima i osobnim i skupnim materijalno-tehničkim sredstvima
2.4.1. Popuna operativnih snaga obveznicima
vrši se:
– imenovanjem na dužnosti u stožer ZiS-a (predstavničko tijelo),
– na principu radne obveze za pravne osobe koje se poslovima zaštite i spašavanja bave u redovitoj djelatnosti,
– određivanjem stručnih timova ili potrebitog broja zaposlenika ili članova udruga za izvršavanja dobivene zadaće u zaštiti i spašavanju.
2.4.2. Organizacija popune osobnim i skupnim materijalno tehničkim sredstvima
1. Članovi Stožera ZiS popunjavaju se:
– opremom i sredstvima za rad od stručnih službi Grada Slunja (sredstva veze, računalna oprema, i ostala sredstva za rad).
2. Ostale Operativne snage (zdravstvo, vatrogastvo, veterinarstvo, socijalna služba, organizacija crvenog križa, Hrvatske vode, policija);
– popunjavaju se materijalnim sredstvima koje koriste i tijekom redovnih poslova iz svojih vlastitih izvora.
4. Ostale pravne osobe i udruge građana od interesa za ZiS, koriste opremu i sredstva vlastitih-tvrtki, te udruga, sukladno dobivenoj zadaći u zaštiti i spašavanju.
2.4.3. Materijalno tehnička sredstva u vlasništvu/na raspolaganju Grada Slunja
a) Materijalno tehnička sredstva komunalnog društva
Tabela 2 20
naziv materijalna sredstva
Komunalac d.o.o. Slunj – kombinirka, – kamion kiper, – terensko vozilo, -1 teretno kombi vozilo, -cisterna za fekalije (zapremnine 9m³)
Lipa d.o.o. Slunj – 2 kamion za skupljanje otpada, – 2 kombi vozila, -traktor, -čistilica
b) Materijalno tehnička sredstva smještena kod pravnih osoba
Tabela 2 21
naziv pravne osobe vozila i mehanizacija
Građevinski obrt vl. Nikola Špelić 2 kombinirke, 2 kamiona
Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević bager, kamion, utovarivač
„Autopromet“ d.d. 4 šumska kamiona
Ceste Karlovac d.d. – Nadcestarija Slunj 2 kamiona, traktori s priključcima
c) Materijalno tehnička sredstva vatrogasnih snaga
Tabela 2 22
Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj
vrsta vozila tip vozila
(litara vode, pjenila) godina proizvodnje oprema koju vozilo posjeduje
ZAPOVJEDNO
(ZV) LADA NIVA 2004. -vatrogasni aparat s prahom za početno gašenje
-radio uređaj MOTOROLA GM 360
VOZILO ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA

(ŠV) NISSAN PICK-UP 4×4
-voda 250 l,
-pjenila 12 l 2009. -radio uređaj MOTOROLA GM 360
-visokotlačni uređaj za gašenje s vodom i pjenilom, vitlo (60m)
-dvije motorne puhaljke CIFARELLI
-motorna pila STIHL
-četri naprtnjače
-dvije prijenosne lampe u EX izvedbi
-hidrantski pribor
-vatrogasni aparat s prahom za početno gašenje
-vatrogasne cijevi i ostala sitna oprema,
-svjetlosna signalizacija
VOZILO ZA PRIJEVOZ VATROGASACA RENAULT MASTER 15+1 2008. -15 + 1 sjedišta za prijevoz vatrogasaca
-vatrogasni aparat s prahom za početno gašenje,
-svjetlosna signalizacija
MALO TEHNIČKO
VOZILO
(TV) Fiat IVECO
-voda 700 l
-pjenilo 50 l 2001. -visokotlačni uređaj za gašenje s vodom i pjenilom, vitlo (60m),
-strujni agregat (8,3 kw) s reflektorima (2 kom.x1000 w)
-hidraulički kombinirani razvalni alat (LUKAS) s hidrauličkom pumpom (HONDA)
-hidrauličke razupore 2 kom. (LUKAS) s hidrauličkom pumpom (BRIGGS& STRATTON)
-motorna pila STIHL
-hidrantski pribor
-dva aparata za zaštitu dišnih organa DRÄGER sa zaštitnim maskama,
-nosila za nošenje unesrećenih osoba,
-ljestve rastegače,
-užad penjačka i radna ,
-četri naprtnjače,
-vatrogasni aparat s prahom (2 kom.),
-vatrogasni aparat CO2 (1 kom.),
-visokotlačni zračni jastuci za podizanje tereta (10,20,32,40 tona) HOLLMATRO s kontrolnom jedinicom,
-radio uređaj MOTOROLA GM 360,
-kutna brusilica,
-vitlo za osiguranje i izvlačenje vozila,
-svjetlosna signalizacija,
-dvije prijenosne svjetiljke u EX izvedbi
AUTOCISTERNA

POSEBNO VATROGASNO VOZILO MAN TGM 18.280
-voda 7000 l
-pjenilo 25 l 2009. -radio uređaj MOTOROLA GM 360
-kombinirana vatrogasna pumpa kardanski pogonjena
-visokotlačno vitlo Ø19, 60 m
-srednjetlačno vitlo Ø32, 30 m
-četri usisne cijevi s odgovarajućom opremom za usis vode,
-vatrogasni aparat s prahom za početno gašenje
-tlačne B cijevi
-tlačne C cijevi
-razne mlaznice
-prijenosne svjetiljke u EX izvedbi (2 kom.)
-hidrantski pribor
-dva aparata za zaštitu dišnih organa DRÄGER s zaštitnim maskama
-bacač vode,
-mlaznice za pranje ceste,
-svjetlosna signalizacija
-mlaznica za dobivanje zračne pjene sa odgovarajućom opremom
AUTOCISTERNA
(AC) FAP 13 14
-voda 7650 l 1978. -tlačne B cijevi,
-tlačne C cijevi,
-vatrogasna pumpa kardanski pogonjena,
-bacač vode,
-razna vatrogasna oprema
AUTO PRIKOLICA PONGRATZ LPA 180 U
-voda 200 l 2009. -dvije motorne puhaljke CIFARELLI,
-četri naprtnjače,
-četri metlenice

Tabela 2 23
Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj
oprema komada
vatrogasne pumpe
vatrogasna motorna pumpa ROSENBAUER 1
vatrogasna motorna pumpa T – 81 – 1 1
vatrogasna motorna pumpa TOMOS 1
elektro potopna muljna pumpa PEDROLLO MC 15/45 1
elektro potopna muljna pumpa PEDROLLO Mcm 15/45 1,2 kw 1
elektro potopna muljna pumpa 1
vatrogasne cijevi
usisne cijevi Ø 110 7
usisne cijevi Ø 75 6
tlačne cijevi Ø 75 255 m
tlačne cijevi Ø 52 375 m
druga oprema
vatrogasne naprtnjače 28
vatrogasne brentače 5
vatrogasni aparati za početno gašenje 5
metlenice za šumske požare 15
vatrogasni kombinezoni za gašenje šumskih požara 32
vatrogasno zaštitno odjelo TEXPORT 21
vatrogasne zaštitne kacige 46
vatrogasne zaštitne rukavice 29
vatrogasne zaštitne čizme 26
odjelo za prolazak kroz vatru 2
vatrogasni opasači 46
prijenosni radio uređaji ICOM IC-F15 6
motorna pila HUSQVARNA 1
pjenilo 150 l
prijenosne svjetiljke u EX izvedbi 3
prijenosni strujni agregat ENDERSON 1
radno uže 20 1
penjačko uže L-15/20 m 1
ručne male sirene 3
visokotlačni uređaj za pranje KARCHER 1
2.5. Aktiviranje davatelja materijalnih sredstava
U slučaju velike nesreće ili katastrofe mobilizirati će se strojevi i osoblje pravnih osoba navedenih u točkama 2.2.1. do 2.2.6. Mobilizacija će se provesti na način da načelnik Stožera zaštite i spašavanja Grada Slunja ili član kojeg on odredi po primljenom nalogu gradonačelnika odmah poziva odgovorne osobe navedenih pravnih osoba koji mobiliziraju strojeve i osoblje prema svojim popisima.
Prioritetni zadaci: Raskrčavanje i odstranjivanje ruševina, odstranjivanje ruševina na cesti i oslobađanje prometnica za nužni prolaz vozila koja su u funkciji spašavanja i evakuacije stanovništva.
Načelnik Stožera će u slučaju potrebe tražiti da se aktiviraju davatelji materijalnih sredstava prema evidenciji predsjednika MO-a.
Grad Slunj je dužan uz ovaj Plan zaštite i spašavanja imati popis mjesnih odbora.
Zadaća odgovornih osoba koje odredi Grad je izrada popisa i vođenje evidencije MTS-a, popis priručnih sredstava (dizalice, alati za rad na vodovodima, plinovodima, i elektroinstalacijama, tesarski i stolarski alati, ljestve, užad i koloturnici, krampovi, lopate, škare za sječenje željeza) te popisa stanovnika od posebnih znanja i vještina koji se mogu uključiti u zaštitu i spašavanje (medicinsko osoblje, varioci, tesari, stolari, građevinari, dimnjačari i sl.).
2.6. Pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga u slučaju potresa
Tabela 2 24
nositelj aktivnosti vrijeme pripravnosti napomena
Grad Slunj, gradonačelnik – nalaže djelovanje operativnim snagama na području Grada,
– osigurava područje za evakuaciju i provodi zbrinjavanje stanovništva,
– usklađuje djelovanje vlastitih operativnih snaga zaštite i spašavanja,
– sudjeluje u planiranju obnove odmah nakon potresa Grad surađuje s: DUZS PU Karlovac, MUP RH PP Slunj, HEP Elektra Ogulin, HC-nadcesterija Slunj, Dom zdravlja Slunj, Opća bolnica Karlovac, HGSS –stanica Karlovac i drugim operativnim snagama ZiS i pravnim osobama od intresa za zaštitu i spašavanje na području Grada Slunja
Navedene pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
Stožer zaštite i spašavanja Grada Slunja – procjenjuje spremnost ljudstva i stanje MTS za djelovanje u slučaju potresa,
– planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja kod potresa.
DVD Slunj,
GO CK Slunj,
”Autopromet” d.d. Slunj, Komunalac d.o.o Slunj -mobiliziranje sveukupnih ljudskih i materijalnih kapaciteta,
-postupanje po nalozima nadležnih tijela,
– aktiviranje vlastitih planova zaštite i spašavanja,
-angažiranje svih operativnih snaga na zaštiti i spašavanju od posljedica potresa odmah nakon potresa i sukcesivno prema razvoju situacije
2.7. Pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga u slučaju katastrofe s opasnim tvarima
Tabela 2 25
nositelj aktivnosti vrijeme pripravnosti napomena
Grad Slunj, gradonačelnik odmah po dojavi o nesreći nalaže poduzimanje mjer zaštite i spašavanja, odnosno postupanje po planovima ZiS. ODMAH,
predstavljaju operativne kapacitete za prvi odgovor, mjera se može uvoditi i sukcesivno ovisno o razvoju događaja i odlukama mjerodavnih koordinativnih i zapovjednih tijela – prvo se uključuje DVD-a Slunj,
-povjerenici i voditelji skloništa aktivno se uključuju u otklanjanju posljedica katastrofe s opasnim tvarima prema planovima, operativnim planovima djelovanja te prema odlukama mjerodavnih tijela i osoba
Grad surađuje s: DUZS PU Karlovac, MUP RH PP Slunj, HEP Elektra Ogulin, Ceste Karlovac d.d, Dom zdravlja Slunj, Opća bolnica Karlovac, i drugim operativnim snagama ZiS i pravnim osobama od intresa za zaštitu i spašavanje na području Grada Slunja
Navedene pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju

Stožer zaštite i spašavanja Grada Slunj – mobilizira operativne snage ZiS
– procjenjuje spremnost ljudstva i stanje MTS za djelovanje u slučaju katastrofe s opasnim tvarima,
– planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja angažiranih operativnih snaga ZiS.
DVD Slunj,
GO CK Slunj,
”Autopromet” d.d. Slunj, Komunalac d.o.o Slunj -mobiliziranje sveukupnih ljudskih i materijalnih kapaciteta,
-postupanje po nalozima nadležnih tijela,
– aktiviranje vlastitih planova zaštite i spašavanja,
-angažiranje svih operativnih snaga na zaštiti i spašavanju od posljedica katastrofe s opasnim tvarima
Operateri -procesno osoblje aktivira se momentalno po nastanku nesreće, aktiviraju timove i sve kapacitete za zaštitu i spašavanje, dostavljaju informacije Gradu, DUZS PU Karlovac ŽC 112, postupaju po svojim unutarnjim planovima i/ili operativnim planovima ODMAH
2.8. Pripravnost, mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga u slučaju radiološke i nuklearne katastrofe i velike nesreće
Tabela 2 26
nositelj aktivnosti vrijeme pripravnosti napomena
Grad Slunj, gradonačelnik Stožer zaštite i spašavanja Grada predlaže angažiranje svih neophodnih materijalnih resursa iz djelokruga rada jedinice lokalne samuprave, odnosno pravne osobe iz kojih su imenovani,
Grad Slunj nalaže pripravnost i mobilizaciju operativnih snaga Grada i osiguravaju područja za evakuaciju i zbrinjavanje stanovništva,
Druge operativne snage i sudionici zaštite i spašavanja postupaju prema nalozima mjerodavnih tijela i prema vlastitim planovima djelovanja ODMAH,
po nastanku događaja ili sukcesivno po zahtjevu nadležnih osoba/tijela u sustavu ZiS
Grad surađuje s: DUZS PU Karlovac, MUP RH PP Slunj, HEP Elektra Ogulin, Ceste Karlovac d.d, Dom zdravlja Slunj, Opća bolnica Karlovac, ZZJZ KŽ, HGSS –stanica Karlovac i drugim operativnim snagama ZiS i pravnim osobama od intresa za zaštitu i spašavanje na području Grada Slunja
Navedene pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
Stožer zaštite i spašavanja Grada Slunja
DVD Slunj,
GO CK Slunj,
”Autopromet” d.d. Slunj, Komunalac d.o.o Slunj

SHEMA PRENOŠENJA ZAPOVJEDI ZA MOBILIZACIJU

PODSJETNIK ZA IZVRŠITELJA MOBILIZACIJE

3. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
3.1. Poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana
Nema opasnosti od poplava i nema akumulacijskih brana na području Grada.
3.2. Potres
3.2.1. Organizacija rasčišćavanja ruševina i spašavanje zatrpanih
Tabela 3 1
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci, kapaciteti, IZVRŠITELJI:
Organizacija rasčišćavanja ruševina i spašavanja zatrpanih, utvrđivanje zadaća s pregledom zadaća i nadležnosti Grad Slunj u području nadležnosti – definirati sigurne zone u ugroženom području, uzbunjivanje stanovništva, evakuacija i zbrinjavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, osobna i uzajamna pomoć te obavljanje potrebnih radnji i izvođenje radova na ruševinama uz utvrđivanja pravnih osoba s pregledom zadaća i odgovornih osoba s imenima i prezimenima, brojevima telefona, mobitela i adresama, ostvarivanje komunikacije sa stožerom ZiS, mobilnost i veze, način provedbe uključujući ostale mjere zaštite i spašavanja na smanjenju rizika i zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva i imovine te uklanjanje posljedica;
– provedba drugih aktivnosti – operativne snage ZiS i pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje.

Izviđanje i spašavanje iz ruševina (zadaće snaga ZiS) aktivnosti operativnih snaga Grada Slunja za zaštitu i spašavanje od potresa:
1. organizacija gašenja požara
2. organizacija izviđanja i pretraživanja ruševina,
3. organizacija neposrednog spašavanja stradalih iz ruševina,
4. evakuacija stradalih (Plan CZ),
5. zbrinjavanje stradalih (Plan CZ),
6. druge aktivnosti operativnih snaga ZiS (popis odgovornih osoba, brojeva telefona, mobitela, adresa i ostvarivanje komunikacija sa stožerom ZiS i suradnja s drugim operativnim snagama ZiS, mobilnost i veze, način provedbe uključujući i ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva i imovine, te način provedbe) :
Operativne snage ZiS
Uporaba MTS za zaštitu od potresa Popis MTS operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje,
Popis MTS građana,
Popis MTS Gradske organizacije Crvenog križa,
troškove angažiranih pravnih osoba i redovitih službi prema vrsti određenih aktivnosti s dnevnim troškovima strojeva i ljudi
Način zaštite ugroženih objekata kritične infrastrukture 1. provedba osiguranja tehničke zaštite proizvodnih objekata i distribucijske mreže( istraživanje i spašavanje iz ruševina i sl, operativne snage ZiS, građani),
2.provedba osiguranja neometanog djelovanja ključnih procesa i operacija,
3. provedba osiguranja zamjenskog specijalističkog osoblja i opreme,
4. provedba preseljenja infrastrukture,
5. drugi načini zaštite,
– sve uz popis odgovornih osoba, brojeva telefona, mobitela, adresa i ostavrivanje komunikacija sa stožerom ZiS i suradnja s drugim operativnim snagama ZiS, mobilnost i veze, način provedbe uključujući i ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva i imovine, te način provedbe. vasnici objekata kritične infrastrukture (pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje) i operativne snage ZiS u suradnji s distributerima, operaterima, zdravstvenim ustanovama
Obavješćivanje javnosti PODSJETNIK ZA OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI
1. Obavijest sredstvima javnog priopćavanja daje gradonačelnik ili osoba koju ovlasti
2. Stanje na pogođenom području
3. Opasnostima za ljude materijalna dobra i okoliš
4. Mjerama koje se poduzimaju
5. Putovima evakuacije i lokacijama za prihvat i pružanje PMP
6. Provođenju osobne i uzajamne zaštite
7. Sudjelovanju i suradnji s operativnim snagama ZiS
8. Pristup dodatnim informacijama
9. Ostalim činjenicama u svezi sa specifičnim okolnostima događaja gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti
3.2.2. Snage za zaštitu i spašavanje u slučaju potresa
Za dostatnu zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara od posljedica potresa na području Grada Slunja angažirati će se slijedeće snage:
Postojeće snage za zaštitu i spašavanje u slučaju potresa
Tabela 3 2
r.br snage broj izvršitelja vozila/
strojevi zadaće
Snage koje djeluju na području Grada (u nadležnosti gradonačelnika)
1. Stožer zaštite i spašavanja 10 2 / planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja
2. DVD Slunj 30 6 / provodi mjere tehničkih intervencija, gašenja požara i spašavanje iz ruševina, opskrbu pitkom vodom
3. Građevinski obrt vl. Nikola Špelić 30 14 / 9 osigurava ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica potresa po zahtijevu stožera ZS
4. Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević
5. Komunalno društvo „Lipa“ d.o.o.
6. Ceste Karlovac d.d. – Nadcestarija Slunj sanacija prometnica
7. Autopromet d.d. osigurava normalan prijevoz stanovništva po
zahtjevu stožera ZS
8. Društvo za vodoopskrbu i odvodnju ”Komunalac”d.o.o. 20 8 / 2 osigurava redovnu isporuku pitke vode, radi na sanaciji oštećene i/ili uništene vodovodne infrastrukture
9. Gradski odbor Crvenog križa Slunj 10 2 pruža prvu pomoć ozlijeđenima i bolesnima, brine o smještaju
10. Lovačka udruga ” Trčka” aktiviraju se kao potpora operativnim snagama
11. Lovačka udruga ” Korana”
Potrebne snage zaštite i spašavanja u slučaju potresa
Postojeće organizirane snage zaštite i spašavanja koje su navedene u tablici 3-2 neće biti dovoljne. Stoga se predlaže angažiranje snaga van područja Grada.
Pravne osobe i udruge navedene u tablici 3-3 aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju.
Tabela 3 3
r.br snage broj izvršitelja vozila/
strojeva zadaće
Snage koje djeluju na području Grada (nisu u nadležnosti gradnačelnika)
1. HEP, Elektra Karlovac – pogon Ogulin – pogonski ured Slunj pogon Ogulin
osigurava neprekidnu isporuku električne energije, sanira posljedice potresa na elektroenergetskim postrojenjima
2. Opća bolnica Karlovac zdravstveno zbrinjava teže povrijeđene i bolesne
3. Dom zdravlja Slunj pružaju hitnu medicinsku pomoć povrijeđenim i bolesnima
4. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

vrši animalnu asanaciju terena uz pomoć komunalnih društava, vlasnika stoke, lovačkih društava i dr.
5. Veterinarska stanica Vojnić – ambulanta Slunj
6. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije provodi mjere protivepidemijske zaštite
7. Policijska uprava Karlovačka, policijska postaja Slunj regulira promet u ugroženom području i osiguravaju ugroženi prostor sprječavajući pristup nepozvanim
8. Hrvatska gorska služba spašavanja –stanica Karlovac 1- 2 udarne grupe snage do 10 ljudi radi na pretraživanju terena i spašavanju ljudi
9. Specijalistički laki tim za spašavanje iz ruševina (USAR) specijalistički tim CZ Karlovačke županije – aktivira se kao dodatna snaga gotovim snagama
10. Snage iz zemlje i inozemstva – po planu i koordinaciji DUZS RH
3.2.3. Zadaće snaga civilne zaštite za spašavanje iz ruševina (razrađuje se Planom CZ)
Tabela 3 4
zadaća (mjera CZ) nositelj operativni postupci napomena
zadaće snaga CZ za spašavanje iz ruševina
specijalistička postrojba CZ:
-laki tim USAR KŽ
1. organizacija izviđanja i pretraživanja ruševina,
3. organizacija neposrednog spašavanja stradalih iz ruševina,
4. rasčišćavanja ruševina i spašavanja zatrpanih,
5. druge zadaće po zapovjedi zapovjedništva CZ laki tim USAR angažira se po planu Stožera ZIS KŽ
3.2.4. Organizacija uspostavljanja funkcija objekata kritične infrastrukture i suradnja s nadležnim tvrtkama
Tabela 3 5
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija i uspostavljanje funkcija kritične infrastrukture i provođenje drugih aktivnosti s pregledom pravnih osoba te službi koje se uključuju u zaštitu od potresa (zadaće nositeljima na području) Grad Slunj u području nadležnosti 1. pregled pravnih osoba i službi koje se uključuju u zaštitu od potresa s imenima i prezimenima, brojevima telefona, mobitela i odgovornih osoba u pravnim osobama te pripadajuća MTS,
2. definiranje obveza pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje te operativnih snaga ZiS, utvrđivanje odgovornih osoba s imenima i prezimenima, brojevima telefona, mobitelima i adresama, uz ostvarivanje komunikacije sa stožerom ZiS i suradnja s drugim operativnim snagama ZiS,
3. mobilnost i veze,
4. način provedbe zadaće na terenu,
5. druge mjere i aktivnosti (ustrojavanje snaga za provođenje zadaća po zahtjevu gardonačelnika),
IZVRŠITELJI:
-operateri – vlasnici objekata kritične infrastrukture materijalnih i kulturnih dobara nadležnog područja i druge operativne snage ZiS

Načelnik stožera zaštite i spašavanja Grada Slunja prioritetno će pozivati nadležne službe i odgovorne osobe u njima radi uspostave neophodnih infrastrukturnih funkcija za brže normaliziranje stanja na ugroženom području.
3.2.5. Organizacija gašenja požara
Tabela 3 6
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija gašenja požara Grad Slunj u području nadležnosti
Sukladno Planu zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Slunja
IZVRŠITELJI:
DVD Slunj
3.2.6. Organizacija reguliranja prometa i osiguranja tijekom intervencija
Tabela 3 7
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
reguliranje prometa i osiguranja u tijeku intervencije Grad Slunj u području nadležnosti 1. ocjenu stanja i funkcionalnosti prometa i komunikacijskih sustava i objekata,
2. donošenje odluke o zabrani cestovnog prometa radi zaštite sigurnosti na pogođenom području i pregled prioritetnih korisnika,
3. uspostava alternativnih prometnih pravaca,
4.osiguranje telekomunikacijskih veza korisnika sprednošću uporabe,
5. nadzor i čuvanje ugroženog područja,
6. osiguranje područja intervencije i druge provedbene aktivnosti sa popisom utvrđivanja odgovornih osoba, brojeva telefona, mobitela, adresa i ostavrivanje komunikacija sa stožerom ZiS i suradnja s drugim operativnim snagama ZiS, mobilnost i veze, način provedbe uključujući i ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva i imovine te uklanjanje posljedica za slijedeće aktivnosti. IZVRŠITELJI:
-pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada
i
Policijska uprava Karlovačka – Policijska postaja Slunj temeljem svojeg plana aktivnosti
3.2.7. Lokacije za odlaganje materijala
Materijal će se odlagati na odlagalištu građevnog materijala na područu Grada Slunja, budući da ima dovoljno slobodnih površina za navedene namjene. Pretežno su to danas određene depresije na terenu. Gradonačelnik će Odlukom odrediti privremeno odlagalište za te potrebe na području Grada.
3.2.8. Organizacija pružanja medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja
Tabela 3 8
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija pružanja prve medicinske pomoći i psihološke potpore Grad Slunj u području nadležnosti Popis utvrđenih pravnih osoba i zadaća te odgovornih osoba s imenima i prezimenima odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela, adresama koje su zadužene za:
– pružanje specijalističke pomoći,
– higijensko-epidemiološke mjere,
– opskrbu sanitetskim materijalom i opremom,
– psihološku potporu operativnim snagama ZiS i stradalom stanovništvu,
– način provedbe IZVRŠITELJI:
GO Crvenog križ Grada; Dom zdravlja Slunj, ZZHM KŽ, Bolnica Karlovac,
Pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
3.2.9. Organizacija pružanja veterinarske pomoći
Tabela 3 9
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija pružanja veterinarske pomoći Grad Slunj u području nadležnosti 1. praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka i/ili širenja zaraznih bolesti,
2. nadzor nad prometom i distribucijom namirnica životinjskog porijekla,
3. prikupljanje i zbrinjavanje životinja, lječenje, klanje ili eutanazija životinja,
4. druge provedbene aktivnosti a sve sa utvrđenim pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje s odgovornim osobama s imenima i prezimenima, brojevima telefona, mobitela, adresama te definiranim zadaćama, mobilnost veze
5. način provedbe IZVRŠITELJI:
-pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje
(lovačka društva, vlasnici stoke i druge operativne snage ZiS na području Grada)
i
veterinarska inspekcija i ovlaštene veterinarske organizacije temeljem svojih planova

3.2.10. Organizacija zbrinjavanja (razrađuje se Planom CZ)
3.2.11. Organizacija evakuacije (razrađuje se planom CZ)
3.2.12. Organizacija humane asanacije i indentifikacije poginulih
Tabela 3 10
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija provođenja humane asanacije i indentifikacije poginulih Grad Slunj u području nadležnosti 1. indentifikacija poginulih,
2. sanitarni nadzor nad ukapanjem mrtvih,
3. osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i druge provedbene aktivnosti uz utvrđivanje odgovornih osoba s imenima i prezimenima odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela i adresama, MTS te zadaće i način provođenja uključujući i ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštitu i spašavnaje ugroženog stanovništva i imovine te uklanjanje posljedica,
IZVRŠITELJI:
-humanu asanaciju i indentifikaciju poginulih vršiti će po posebnim propisima (sudac, policijski službenici, liječnik, povjerenik ZiS).
– sahranjivanje poginulih vršiti će se na mjesnim grobljima po mjestu prebivališta poginulih.
– gotove snage za sahranjivanje – društva za pružanje pogrebnih usluga.
3.2.13. Organizacija higijensko-epidemiološke zaštite
Tabela 3 11
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija higijensko- epidemiološke zaštite Grad Slunj u području nadležnosti Utvrđuju se nositelji sukladno operativnim planovima nositelja, razrađuju zadaće i postupci pričuvnih kapaciteta, posebno osobne i uzajamne zaštite IZVRŠITELJI:
– Dom zdravlja Slunj u suradnji sa ZZJZ Karlovačke županije
Higijensko-epidemiološku zaštitu provoditi će djelatnici Doma zdravlja Slunj i Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju uz pomoć ekipa građana koji će u okviru osobne i uzajamne zaštite provoditi zadaće deratizacije, dezinfikacije i dezinskecije.
Zaštitu pitke vode u vodovodnom sustavu Slunj i Veljun provoditi će djelatnici Komunalca d.o.o. Slunj.
3.2.14. Organizacija osiguranja hrane i vode za piće
Vršiti će ugostiteljsko-turističke tvrtke na području Grada. Vitalne životne namirnice osigurati će trgovačka društva i obrti u Slunju sukladno odluci gradonačelnika.
Popis tvrtki za proizvodnju i trgovanje prehrambenim artiklima
Tabela 3 12
naziv odgovorna osoba adresa (sve Slunj) telefon / mobitel
Kordun d.d.
(Supermarket Buk, Trgovački centar Meteor, Pekara Rastoke, Market Ana i Market Ribarska) Mile Turkalj, direktor Školska 19 047 777 341 /
Pekara Europa Trg dr. Franje Tuđmana 4
Pekara Park Trg dr. Franje Tuđmana 15 / 098 364 832
Trgovački obrt Dado 14. Domobranske pukovnije 3 047 777 258
Trgovački obrt Gavranović Ulica braće Radić 7 047 777 344
Trgovački obrt Gavranović Kralja Zvonimira 15 047 844 429
Balila d.o.o. (trgovina prehrambenim proizvodima) Kralja Zvonimira bb 047 777 455 /
047 777 475
Trgovački obrt Bogović Braće Radića 11 047 777 855
Trgovački obrt EN-LA Trg dr. Franje Tuđmana 2 047 777 068
Trgovački obrt MT Ladihovićeva 24 047 777 272
Popis ugostiteljskih tvrtki
Tabela 3 13
naziv pravne osobe odgovorna osoba adresa (sve Slunj) telefon / mobitel
Ugostiteljski obrt Mirjana Donji Nikšić 101 047 787 205
Ugostiteljski obrt Feniks Plitvička 73 047 778 140
Ugostiteljski obrt Pino Gornji Nikšić bb 047 787 123
Ugostiteljski obrt Grand Lapovac 1a / 098 833 539
Slovin Unique Rastoke Rastoke 25 b 047 801 460
Ugostiteljski obrt Petro Rastoke 29 047 777 709
Konoba Kum Rastoke 5 047 778 120
Bistro Centar Braće Radića 3 047 777 183
Trgovačko cvjećarski obrt „3M cvjećarnica“ (UO u Ladihovićevoj ulici) Ladihovićeva 24 047 777 056
3.2.15. Organizacija prihvata pomoći
Tabela 3 14
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija prihvata pomoći Grad Slunj u području nadležnosti – organizacija prihvata pomoći u ljudstvu i materijalnim sredstvima,
– određivanje punktova za prihvat pomoći IZVRŠITELJI:
Stožer ZiS Grada Slunja

3.2.16. Organizacija asanacije terena
Tabela 3 15
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci IZVRŠITELJI
organizacija i provođenje animalne asanacije Grad Slunj u području nadležnosti PROVEDBENO DEFINIRATI
zadaće komunalnim društvima:
1. organizacija prikupljanja životinjskih leševa,
2. praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprečavanju nastanka i/ili širenja zaraznih bolesti,
3. određivanje lokacija za ukop životinjskih lešina. – veterinarska inspekcija, vetrinarska ambulanta Slunj, komunalno društvo ”Komunalac”, vlasnici stoke, lovačka društva i angažirani građani
Ukoliko životinjske lešine nije moguće otpremiti radi daljnje utilizacije putem sabirališta nusproizvoda u kafileriju, lokacije za ukop životinjskih lešina odrediti će gradonačelnik svojom odlukom, uz prethodnu suglasnost veterinarske inspekcije.
Veterinarska inspekcija i veterinarska stanica i ambulanta aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju.
3.2.17. Troškovi angažiranih pravnih osoba i redovnih službi
Obračun troškova angažiranih pravnih osoba i redovnih službi vršiti će se prema stvarno izvršenim poslovima i po važećim cijenama u trenutku izvršenja zadataka.
3.3. Opasnosti od prirodnih uzroka
3.3.1. Organizacija mjera zaštite i spašavanja od posljedica ekstremnih vremenskih uvjeta
Tabela 3 16
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
organizacija mjera ZiS od posljedica ekstremnih vremenskih uvjeta Grad Slunj u području nadležnosti 1. SUŠA I TOPLINSKI VAL: osiguranje preventivnih mjera, opskrba stanovništva vodom i hranom
2. TUČA i OLUJNO NEVRIJEME, ORKANSKI VJETAR, SNJEŽNE OBORINE i dr.: otklanjanje posljedica oštećenih građevinskih objekata, objekata kritične infrastrukture, omogućiti odvijanje prometa, raščišćavanje, sanacija uklanjanje i odvođenje na unaprijed određene lokacije i sl. IZVRŠITELJI:
Pravne osobe kojima je ZiS redovita djelatnost, pravne osobe vlasnici objekata kritične infrastrukture, pravne osobe od značaja za ZiS, operativne snage ZiS
3.3.2. Organizacija obavještavanja o pojavi opasnosti
Tabela 3 17
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Obavješćivanje javnosti Grad Slunj u području nadležnosti PODSJETNIK ZA OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI
1. Obavijest sredstvima javnog priopćavanja daje gradonačelnik ili osoba koju ovlasti;
2. Stanje na pogođenom području
3. Opasnostima za ljude materijalna dobra i okoliš
4. Mjerama koje se poduzimaju
5. Putovima evakuacije i lokacijama za prihvat i pružanje PMP
6. Provođenju osobne i uzajamne zaštite
7. Sudjelovanju i suradnji s operativnim snagama ZiS
8. Pristupu dodatnim informacijama
9. Ostalim činjenicama u svezi sa specifičnim okolnostima događaja IZVRŠITELJI:
gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti
Obavjest o pojavi opasnosti od prirodnih uzroka po primitku od Državnog hidrometeorološkog zavoda dostavlja-distribuira prema korisnicima DUZS – područni ured Karlovac, Županijski centar 112.
3.3.3. Organizacija provođenja asanacije terena
Tabela 3 18
humana asanacija
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci IZVRŠITELJI
organizacija provođenja humane asanacije i indentifikacije poginulih Grad Slunj
u području nadležnosti 1. indentifikacija poginulih,
2. sanitarni nadzor nad ukapanjem mrtvih, osiguranje prostora za prikupljanje poginulih i druge provedbene aktivnosti uz utvrđivanje odgovornih osoba s imenima i prezimenima odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela i adresama, MTS te zadaće i način provođenja uključujući i ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštitu i spašavnanje ugroženog stanovništva i imovine te uklanjanje posljedica,
-humanu asanaciju i indentifikaciju poginulih vršiti će po posebnim propisima (sudac, policijski službenici, liječnik, povjerenik ZiS).
– sahranjivanje poginulih vršiti će se na mjesnim grobljima po mjestu prebivališta poginulih.
– gotove snage za sahranjivanje – društva za pružanje pogrebnih usluga.
Tabela 3 19
animalna asanacija
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci IZVRŠITELJI
organizacija i provođenje animalne asanacije Grad Slunj
u području nadležnosti PROVEDBENO DEFINIRATI
zadaće komunalnim društvima
1. organizacija prikupljanja životinjskih leševa,
2. praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprečavanju nastanka i/ili širenja zaraznih bolesti,
3. određivanje lokacija za ukop životinjskih lešina. – veterinarska inspekcija, vetrinarska ambulanta Slunj, komunalno društvo „Lipa“ i ”Komunalac”, vlasnici stoke, lovačka društva i angažirani garađani
Ukoliko životinjske lešine nije moguće otpremiti radi daljnje utilizacije putem sabirališta nusproizvoda u kafileriju, lokacije za ukop životinjskih lešina odrediti će gradonačelnik svojom odlukom, uz prethodnu suglasnost veterinarske inspekcije.
Veterinarska inspekcija i veterinarske stanica i ambulanta aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju.
3.3.4. Pregled raspoloživih snaga i sredstava za otklanjanje posljedica
Temeljem procjene ugroženosti procjenjene snage za otklanjanje posljedica nastalih od prirodnih uzroka su:
1. Suše
Za dostatnu zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara od posljedica suše na području grada Slunja angažirati će se slijedeće snage:
Tabela 3 20
r.br snage broj izvršitelja vozila/
strojeva zadaće
Snage koje djeluju na području Grada (u nadležnosti gradonačelnika)
1. Stožer zaštite i spašavanja 10 2 / planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja
2. DVD Slunj 32 6 / provode mjere tehničkih intervencija, gašenja požara i spašavanje iz ruševina, opskrbu pitkom vodom
3. Komunalno društvo ”Lipa”d.o.o. 10 3 / 2 osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica suše po zahtijevu stožera ZS, osigurava redovnu isporuku pitke vode
4. Društvo za vodoopkrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o.
5. Gradski odbor Crvenog križa Slunj 10 2 pruža prvu pomoć ozlijeđenima i bolesnima, brine o smještaju
6. Lovačka udruga ” Trčka” aktiviraju se kao potpora operativnim snagama
7. Lovačka udruga ” Korana”
Snage koje djeluju na području Grada (nisu u nadležnosti gradonačelnika)
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
1. Opća bolnica Karlovac zdravstveno zbrinjava teže povrijeđene i bolesne
2. Dom zdravlja Slunj pružaju hitnu medicinsku pomoć povrijeđenim i bolesnima
3. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
2. Oluja i orkansko nevrijeme
Za zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara od posljedica djelovanja oluje ili orkanskog nevremena i pijavice na području Grada Slunja angažirati će se slijedeće snage:
Tabela 3 21
r.br snage broj izvršitelja vozila/
strojeva zadaće
Snage koje djeluju na području Grada (u nadležnosti gradonačelnika)
1. Stožer zaštite i spašavanja 10 2 / planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja
2. DVD Slunj 32 6 / provode mjere tehničkih intervencija, gašenje požara, vatrogasna dežurstva
3. Ceste Karlovac d.d. – Nadcestarija Slunj 20 3 / 5 osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica oluje i orkanskog nevremena po zahtijevu stožera ZS
4. Komunalno društvo ”Lipa”d.o.o.
5. Gradski odbor Crvenog križa Slunj 10 2 / pruža prvu pomoć ozlijeđenima i bolesnima, brine o smještaju
6. Lovačka udruga ” Trčka” aktiviraju se kao potpora operativnim snagama
7. Lovačka udruga ” Korana”
Snage koje djeluju na području Grada (nisu u nadležnosti gradonačelnika)
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
1. HEP, Elektra Karlovac – pogon Ogulin – pogonski ured Slunj osigurava neprekidnu isporuku električne energije, sanira posljedice oluje i orkanskog nevremena na elektroenergetskim postrojenjima
2. Opća bolnica Karlovac zdravstveno zbrinjava teže povrijeđene i bolesne
3. Dom zdravlja Slunj pružaju hitnu medicinsku pomoć povrijeđenim i bolesnima
4. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
3.Tuča, poledica i snježno nevrijeme
Za zadovoljavajuću zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara od posljedica djelovanja većih sniježnih oborina, poledica i tuča na području Grada Slunja angažirati će se slijedeće snage:
Tabela 3 22
r.br snage broj izvršitelja vozila/
strojeva zadaće
Snage koje djeluju na području Grada (u nadležnosti gradonačelnika)
1. Stožer zaštite i spašavanja 10 2 / planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja
2. DVD Slunj 32 6 / provode mjere tehničkih intervencija, gašenje požara, vatrogasna dežurstva
3. Ceste Karlovac d.d. – Nadcestarija Slunj 20 3 / 5 osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica tuče, poledice i snježnog nevremena po zahtijevu stožera ZS
osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na saniranju
4. Komunalno društvo ”Lipa”d.o.o.
5. Gradski odbor Crvenog križa Slunj 10 2 pruža prvu pomoć ozlijeđenima i bolesnima, brine o smještaju
6. Lovačka udruga ” Trčka” aktiviraju se kao potpora operativnim snagama
7. Lovačka udruga ” Korana”
Snage koje djeluju na području Grada (nisu u nadležnosti gradonačelnika)
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
1. HEP, Elektra Karlovac – pogon Ogulin – pogonski ured Slunj osigurava neprekidnu isporuku električne energije, sanira posljedice tuče, poledice i snježnog nevremena na elektroenergetskim postrojenjima
2. Opća bolnica Karlovac zdravstveno zbrinjava teže povrijeđene i bolesne
3. Dom zdravlja Slunj pružaju hitnu medicinsku pomoć povrijeđenim i bolesnima
4. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
3.3.5. Organizacija i mogućnost pružanja prve medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja
Tabela 3 23
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci ZVRŠITELJI
organizacija pružanja prve medicinske pomoći i psihološke potpore Grad Slunj u području nadležnosti Popis utvrđenih pravnih osoba i zadaća te odgovornih osoba s imenima i prezimenima odgovornih osoba, brojevima telefona, mobitela, adresama koje su zadužene za:
– pružanje specijalističke pomoći,
– higijensko-epidemiološke mjere,
– opskrbu sanitetskim materijalom i opremom,
– psihološku potporu operativnim snagama ZiS i stradalom stanovništvu,
– način provedbe -pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Grada: (GO Crvenog križa Slunj, druge operativne snage ZiS)
i
Dom zdravlja Slunj, Bolnica Karlovac, ZZHM KŽ aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
3.3.6. Organizacija veterinarske pomoći
Tabela 3 24
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci IZVRŠITELJI
organizacija pružanja veterinarske pomoći Grad Slunj u području nadležnosti 1. praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka i/ili širenja zaraznih bolesti,
2. nadzor nad prometom i distribucijom namirnica životinjskog porijekla,
3. prikupljanje i zbrinjavanje životinja, lječenje, klanje ili eutanazija životinja,
4. druge provedbene aktivnosti a sve sa utvrđenim pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje s odgovornim osobama s imenima i prezimenima, brojevima telefona, mobitela, adresama te definiranim zadaćama, mobilnost veze
5. način provedbe -pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje
(lovačka društva, vlasnici stoke i druge operativne snage ZiS na području Grada)
i
veterinarska inspekcija i ovlaštene veterinarske organizacije temeljem svojih planova
3.3.7. Organizacija spašavanja iz ruševina
Tabela 3 25
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Izviđanje i spašavanje iz ruševina (zadaće snaga ZiS) Grad Slunj u području nadležnosti aktivnosti operativnih snaga Grada Slunja za zaštitu i spašavanje:
1. organizacija gašenja požara
2. organizacija izviđanja i pretraživanja ruševina,
3. organizacija neposrednog spašavanja stradalih iz ruševina,
4. Evakuacija stradalih (Plan CZ),
5. Zbrinjavanje stradalih (Plan CZ),
6. druge aktivnosti operativnih snaga ZiS (popis odgovornih osoba, brojeva telefona, mobitela, adresa i ostvarivanje komunikacija sa stožerom ZiS i suradnja s drugim operativnim snagama ZiS, mobilnost i veze, način provedbe uključujući i ostale mjere zaštite na smanjenju rizika i zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva i imovine, te način provedbe) IZVRŠITELJI:
Operativne snage ZiS
3.3.8. Organizacija zbrinjavanja (razrađuje se u Planu CZ)
3.3.9. Troškovi angažiranja pravnih osoba i redovnih službi
Obračun troškova angažiranih pravnih osoba i redovnih službi vršiti će se prema stvarno izvršenim poslovima i po važećim cijenama u trenutku izvršenja zadataka.
3.4. Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u gospodarstvu i prometu
Dopisom (e-pošta od 10.10.2014. i 21.10.2014. god.) Grad Slunj obavjestio je izrađivača ovog Plana o dobivenim dokumentima od pravnih osoba na svom području. Dostavljen je jedinstveni Operativni plan za Društvo za komunalne djelatnosti Lipa i Društvo za vodoopskrbu i odvodnju Komunalac, te Procjena ugroženosti za benzinsku postaju u Slunju.
Tabela 3 26
opis aktivnosti pravna osoba/fizička osoba
indentifikacija subjekata koji moraju imati operativni plan/procjenu Društvo za komunalne djelatnosti „Lipa“ d.o.o. i Društvo za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. (jedinstveni operativni plan) INA benzinska postaja Slunj, Plitvička bb, Slunj
dali ima operativni plan/procjenu (da/ne) da da
postupanje u slučaju tehničko-tehnoloških nesreće s opasnim tvarima (razrađeno da/ne) da da
(t 1. čl. 27) zadaće koje nisu pokrivene operat. planom (ima/nema) nema nema
(t. 2.čl.27) lokalni resursi za pokrivanje nepokrivenih zadaća (ima/nema) nema potrebe za lokalnim resursima obzirom da su pokrivene sve zadaće nema potrebe za lokalnim resursima obzirom da su pokrivene sve zadaće
obveze pravne osobe, pregled sposobnosti (t.4.čl.27) razrađene u t.3.4.3. razrađene u t.3.4.3.
indentifikacija zadaća koje nisu pokrivene operat. planom (t.1.čl. 27) sve zadaće pokrivene su operativnim planom sve zadaće pokrivene su operativnim planom
indentifikacija lokalnih resursa za pokrivanje nepokrivenih zadaća
(točka 2.čl. 27. Pravilnika) ” ”
analiza postojećih operativnih planova (t.9.čl.27) izvršena u točki 3.4.20 izvršena u točki 3.4.20
ekspertni tim prema t. 3.4.2. Plana prema t. 3.4.2. Plana
3.4.1. Utvrđivanje ekspertnog tima
Na temelju članka 27. točke 3. Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja Gradonačelnik svojom odlukom utvrđuje ekspertni tim za provođenje stručne prosudbe mogućih posljedica izvarednog događaja, te predlaganja mjera zaštite i spašavanja i tehničkih intervencija koji je u procesu odlučivanja na dispoziciji Gradonačelniku i stožeru ZiS-a.
Tabela 3 27
ime i prezime funkcija/sprema adresa zaposlenja telefon/mobitel

3.4.2. Obveze pravne osobe u kojoj je došlo do nesreće
Tabela 3 28
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Obveze pravne osobe u kojoj je došlo do nesreće, pregled sposobnosti Operater (vlasnik i korisnik postrojenja)
– Obavijestiti ŽC112 o nesreći s opasnom tvari i provedbi postupka ZiS na postrojenju:
(izvijestiti o vrsti tima koji sudjeluje u ZiS na postrojenju, o broju osposobljenog procesnog osoblja tima, o vrsti opasne tvari, dostatnosti MTS za sprječavanje posljedica nesreća, opsegu nesreće i procijenjenom stupnju zagađenja opasnom tvari, načinu čišćenja i uklanjanja otpadnog materijala)
-Po potrebi provesti druge aktivnosti IZVRŠITELJI:
Operater
-vlastiti spasilački interventni timovi, procesno osoblje
-ostale operativne snage ZiS
3.4.3. Pregled pravnih osoba, redovnih službi i drugih potrebnih kapaciteta za provođenje aktivnosti na zaštiti
Tabela 3 29
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Pregled pravnih osoba, redovnih službi i drugih potrebnih kapaciteta za provođenje aktivnosti na zaštiti od opasnosti ove vrste, s utvrđenim zadaćama Grad Slunj komunalne službe, zaštita okoliša na županijskoj razini – inspekcija zaštite okoliša, služba za javno zdravstvo,
inspekcijske službe -Napraviti pregled (popis) pravnih osoba, službi i drugih potrebnih kapaciteta Grada Slunja koje će biti uključene za slučaj da se posljedice nesreće s opasnom tvari prošire izvan poslovnog prostora operatera s njihovim adresama, sa zaduženjima, imenima i prezimenima, brojevima telefona i mobitela njihovih odgovornih osoba
-Odrediti zadaće svake pravne osobe
(način provedbe i mjere ZiS koje će se primijeniti za smanjenje rizika i ZiS stanovnika i materijalnih dobara te uklanjanja posljedica nesreće s opasnom tvari)
-Napraviti pregled MTS-a (popis, vrsta, karakteristike, njihov broj, ime i prezime, telefonski broj, broj mobitela i adresa vlasnika MTS te podaci o lokaciji na kojoj se MTS nalazi) koje će se koristiti za sprječavanje nastanka i uklanjanje posljedica u slučaju da se posljedice nesreće s opasnom tvari prošire izvan poslovnog prostora operatera IZVRŠITELJI:
Operateri –vlastiti spasilački interventni timovi, procesno osoblje –
temeljem svojih planova
Grad Slunj – vatrogasne postrojbe (DVD) – osposobljeni građani
Druge snage van Grada
-PUZS Karlovac,
– ŽC 112
– zdravstveni djelatnici HMP, bolnice, DZ,
-ambulanta za veterinarsku medicinu
temeljem svojih planova

3.4.4. Pregled raspoloživih snaga i sredstava za otklanjanje posljedica
Za zadovoljavajuću zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara od mogućih tehničko-tehnoloških nesreća (katastrofa) izazvanih u gospodarskim objektima na području Grada Slunja angažirati će se slijedeće snage:
Tabela 3 30
r.br snage broj izvršitelja vozila/
strojeva zadaće
Snage koje djeluju na području Grada (u nadležnosti gradonačelnika)
1. Stožer zaštite i spašavanja 10 2 planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja
2. DVD Slunj 32 6 / provode mjere tehničkih intervencija, gašenje požara, sanacije prosutih, prolivenih opasnih tvari u pogonima
3. Građevinski obrt vl. Nikola Špelić 30 10 / 6 osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica tehničko-tehnološke katastrofe po zahtijevu stožera ZS, radi na sanaciji oštećene i/ili uništene vodovodne infrastrukture
5. Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević
8. Ceste Karlovac d.d. – Nadcestarija Slunj
9. Komunalno društvo ”Lipa”d.o.o.
10. Društvo za vodoopskrbu i odvodnju ”Komunalac”d.o.o.
Snage koje djeluju na području Grada (nisu u nadležnosti gradonačelnika)
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
1. HEP, Elektra Karlovac – pogon Ogulin – pogonski ured Slunj osigurava neprekidnu isporuku električne energije, sanira posljedice tehničko-tehnološke katastrofe na elektroenergetskim postrojenjima
2. Opća bolnica Karlovac zdravstveno zbrinjava teže povrijeđene i bolesne
3. Dom zdravlja Slunj pružaju hitnu medicinsku pomoć povrijeđenim i bolesnima
4. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
5. Policijska uprava Karlovačka – policijska postaja Slunj reguliraju promet u ugroženom području i osiguravaju ugroženi prostor spriječavajući pristup nepozvanim
6. Veterinarska stanica Vojnić – veterinarska ambulanta Slunj saniraju posljedice na prostorima, objektima i životinjama zahvaćenim tehničko-tehnološkom katastrofom
Za zadovoljavajuću zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara od mogućih tehničko-tehnoloških nesreća (katastrofa ) izazvanih u prometu (cestovnom) na području Grada Slunja angažirati će se slijedeće snage:
Tabela 3 31
r.br snage broj izvršitelja vozila/
strojeva zadaće
Snage koje djeluju na području Grada (u nadležnosti gradonačelnika)
1. Stožer zaštite i spašavanja 10 2 planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja
2. DVD Slunj 32 6 / provode mjere tehničkih intervencija, gašenje požara, sanacije prosutih, prolivenih opasnih tvari u pogonima
3. Građevinski obrt vl. Nikola Špelić 30 10 / 6 osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica tehničko-tehnološke katastrofe po zahtijevu stožera ZS, radi na sanaciji oštećene i/ili uništene vodovodne infrastrukture
5. Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević
8. Ceste Karlovac d.d. – Nadcestarija Slunj
9. Komunalno društvo ”Lipa”d.o.o.
10. Društvo za vodoopskrbu i odvodnju ”Komunalac”d.o.o.
11. ”Autopromet” d.o.o. 2 2 / osiguravaju normalan prijevoz stanovništva po
zahtjevu stožera ZS
Snage koje djeluju na području Grada (nisu u nadležnosti gradonačelnika)
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
1. HEP, Elektra Karlovac – pogon Ogulin – pogonski ured Slunj osigurava neprekidnu isporuku električne energije, sanira posljedice tehničko-tehnološke katastrofe na elektroenergetskim postrojenjima
2. Opća bolnica Karlovac zdravstveno zbrinjava teže povrijeđene i bolesne
3. Dom zdravlja Slunj pružaju hitnu medicinsku pomoć povrijeđenim i bolesnima
4. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
5. Policijska uprava Karlovačka – policijska postaja Slunj reguliraju promet u ugroženom području i osiguravaju ugroženi prostor spriječavajući pristup nepozvanim
6. Veterinarska stanica Vojnić – veterinarska ambulanta Slunj saniraju posljedice na prostorima, objektima i životinjama zahvaćenim tehničko-tehnološkom katastrofom
3.4.5. Gašenje požara u slučaju tehničko-tehnoloških nesreća
Tabela 3 32
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Gašenje požara Grad Slunj u području nadležnosti – obavjestiti nadležni centar 112 (PU Karlovac) o požaru i provedbi postupaka (ukoliko je požar počeo gasiti operater izvijestiti o odgovornoj osobi – ime, prezime, broj telefona/mobitela, vrsta tima i korištenim MTS, vrsti opasne tvari, opsegu požara, procjenjenom stupnju zagađenja s opasnom tvari, o broju povrijeđenih)
– organizirati gašenje požara i spašavanje
Izvršitelji:
1. Operater- vatrogasne snage operatera
2. Drugi operateri – vatrogasne snage drugih operatera
3.Stožer ZiS
4. PUZS, ŽC 112
5. vatrogasne snage – postrojbe DVD-a Grada Slunja,
Organizacija gašenja požara vršiti će se sukladno Planu zaštite od požara Grada Slunja.
3.4.6. Reguliranja prometa i osiguranja za vrijeme intervencije
Tabela 3 33
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Reguliranje prometa i osiguranja za vrijeme intervencija (uskladiti s policijom) Grad Slunj zaštitarske službe, komunalne službe – Suradnja vatrogasnih snaga i policijskih snaga, zaštitarskih snaga Grada Slunja,
– Provoditi mjeru ZiS sa svojim MTS za boravak u okruženju s opasnom tvari,
– Osigurati mjesto nesreće s opasnom tvari sa svojim MTS,
– Osigurati tijek redovitog prometa,
– Osigurati pomoćne puteve za održavanje tijeka redovitog prometa u Gradu Slunju (pregled – popis puteva),
– Osigurati javni red i mir za vrijeme intervencije, evakuacije i na mjestima prihvata i zbrinjavanja stanovništva,
-Osigurati konvoje i prometnice (putove evakuacije),
-Informirati stanovništvo putem sredstava javnog priopćavanja o stanju u prometu (za vrijeme intervencije u okruženju s opasnom tvari). Izvršitelji:
1.Operativne snage ZiS
– Snage vatrogastva Vatrogasne postrojbe (DVD) Grada Slunja
i
2.Policijske snage za regulaciju prometa i održavanje reda i mira PU/PP Grada Slunja
3. PUZS ŽC 112
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
3.4.7. Pregled raspoloživih sredstava i mogućih lokacija za dekontaminaciju stanovništva, životinja i materijalnih dobara
Tabela 3 34
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Lokacije i resursi za dekontaminaciju ljudi, životinja i materijalnih dobara Grad Slunj , službe: komunalna, sanitarna, za zaštitu okoliša s odgovarajućim inspekcjama – napraviti pregled MTS (popis, karakteristike, broj, ime prezime, tel. broj, adresa vlasnika, lokacija) koja će se koristiti za spriječavanje nastanka i uklanjanje posljedica nesreće s opasnim tvarima (unutar poslovnog prostora operatera),
-napraviti pregled lokacija za dekontaminaciju stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru (popis, karakteristike, adresa lokacije) izvan prostora operatera na otvorenom/zatvorenom prostoru,
– napraviti pregled lokacija za dekontaminaciju životinja i materijalnih dobara (popis, karakteristike, adresa lokacije),
– Osigurati (izolirati) prostor za dekontaminaciju stanovništva, životinja i materijalnih dobara od nepozvanih,
– osigurati prostor za neškodljivo odlaganje kontaminiranog otpada (odjeće, obuće, kontaminirane hrane, otpadne vode ..) Izvršitelji:
IZVRŠITELJI:
Operateri -vlastiti spasilački interventni timovi, procesno osoblje –
temeljem svojih planova
Grad Slunj – vatrogasne postrojbe (DVD) – Stožer ZiS – osposobljeni građani
Druge snage van Grada
– djelatnici HMP, bolnice, DZ,
-ambulanta za humanu/ veterinarsku medicinu
– policijske snage za osiguranje –
temeljem svojih planova

Dekontaminaciju na području Grada Slunja vršiti će:
Tabela 3 35
subjekti dekontaminacije snage za dekontaminaciju sredstva dekontaminacijska mjesta
stanovništvo vatrogasna postrojba Grada Slunja (DVD Slunj) vlastitim sredstvima Slunj –staro gradsko igralište
životinje veterinarska stanica i ambulanta na području – temeljem svojih planova vlastitim sredstvima Slunj –staro gradsko igralište
materijalna dobra pripadnici snaga ZiS po odluci stožera ZiS sredstvima iz popisa Slunj –staro gradsko igralište
3.4.8. Organizacija i mogućnost pružanja prve medicinske pomoći
Tabela 3 36
zadaća
(mjera ZiS) nositelj operativni postupci Izvršitelj
Organizacija i mogućnosti pružanja prve medicinske pomoći (utvrđivanje zadaća nositeljima), Grad Slunj,
Zdravstvene ustanove (bolnica, DZ, ambulanta opće medicine, stomatološka ambulanta), zavod za javno zdravstvo
Stožer ZiS – Odrediti mjesto za trijažu povrijeđenih,
– Pružiti hitnu medicinsku pomoć (pregled-popis zdravstvenih ustanova, stručnih timova i građana osposobljenih za pružanje pomoći),
– Pružiti hitnu specijalistiĉku pomoć
(pregled-popis najbližih specijalističkih
zdravstvenih ustanova- bolnice i dr., stanice CK, stručnih timova (bolničari za provedbu pomoći)),
– Osigurati puteve za prijevoz povrijeđenih do zdravstvenih ustanova,
– Osigurati prijevoz povrijeđenih u nedostatku specijaliziranih vozila (pregled-popis i vrsta vozila, podaci o vlasniku i lokaciji vozila),
– Osigurati zračni prijevoz s nepristupačnih terena,
– Provoditi mjeru ZiS sa sanitetskim MTS (pregled -popis zaduženih za opskrbu),
– Provesti opskrbu lijekovima (pregled – popis ljekarni zaduženih za opskrbu, odgovornih osoba/vlasnika s imenom i prezimenom, brojem telefona ili mobitela, adresom),
– Identificirati poginule (pregled-popis poginulih),
– Zdravstveno zbrinuti povrijeđeneu stacionarnim zdravstvenim ustanovama i drugi oblici
zdravstvene skrbi ugroženog stanovništva. 1. U zoni prometnih
pravaca – s malo poginulih
– Zdravstveni
djelatnici*
– Osposobljeni građani za pružanje PMP
– Policijske snage*
( PU/ PP)
– Vatrogasne postrojbe
– s više poginulih
– Zdravstveni djelatnici*
– Osposobljeni građani za pružanje PMP
– Policijske snage*
( PU/ PP)
– Vatrogasne postrojbe
– Aktivisti CK
– Pripadnici HGSS*
2. Na teško dostupnom terenu za hitni slučaj
– Pripadnici HGSS*
+ Pripadnici
helikopterskog
spašavanja*
* aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
3.4.9. Organizacija veterinarske pomoći i animalne asanacije u slučaju tehničko-tehnoloških nesreća
Tabela 3 37
zadaća
(mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizacija veterinarske pomoći i animalne asanacije (utvrđivanje zadaća nositeljima), Grad Slunj,
Komunalna i druga društva i udruge te specijalizirane pravne osobe ili koncesionari
i
tijela za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, inspekcije: veterinarska, sanitarna, vodopravna, zaštitu okoliša – aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju – Pružiti hitnu veterinarsku pomoć (pregled-popis veterinarskih, lovačkih i drugih ustanova, stručnih timova i građana osposobljenih za pružanje veterinarske pomoći)
– Pružiti specijalističku pomoć (pregled-popis najbližih specijalističkih veterinarskih ustanova s adresama odgovornih)
– Osigurati puteve za prijevoz povrijeđenih do veterinarskih ustanova
– Organizirati prikupljanje životinjskih leševa
– Neškodljivo ukloniti ranjene, ozlijeđene ili bolesne životinje
– Osigurati prijevoz vozilima uginulih/povrijeđenih/bolesnih životinja (pregled-popis i vrsta vozila, podaci o vlasniku, ime i prezime, telefon, mobitel, adresa i lokaciji vozila)
– Pratiti stanje i provedbu aktivnosti na sprečavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti,
– Provesti mjeru ZiS sa veterinarskim MTS (pregled -popis zaduženih za opskrbu)
– Provesti opskrbu lijekovima (pregled – popis ljekarni zaduženih za opskrbu, odgovornih osoba/vlasnika s imenom i prezimenom, brojem telefona i mobitela i
– Organizirati animalnu asanaciju i
(utvrditi zadaće komunalnim i dr. organizacijama)
– Osigurati prostor za prikupljanje poginulih (odrediti lokaciju i rezervne lokacije i njihove adrese)
– Organizirati prikupljanje životinjskih leševa
– Provesti sanitarni nadzor nad ukapanjem uginulih životinja Izvršitelji

– Fizičke i pravne osobe vlasnici životinja, lovci..
– Veterinarski
djelatnici (liječnici, bolničari..)*
– Osposobljeni građani za pružanje VP
– Vatrogasne postrojbe
– Policijske snage
( PU/ PP)*

* aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
Veterinarsku pomoć provode ovlaštene veterinarske organizacije.
Animalnu asanaciju (sakupljanje, zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje lešina životinja) vršiti će Veterinarska stanica Vojnić – ambulanta Slunj, uz pomoć komunalnog društva, vlasnika stoke, lovačkih društava i angažiranih građana i drugih.
Ukoliko životinjske lešine nije moguće otpremiti radi daljnje utilizacije putem sabirališta nusproizvoda u kafileriju, lokacije za ukop životinjskih lešina odrediti će gradonačelnik svojom odlukom, uz prethodnu suglasnost veterinarske inspekcije.
3.4.10. Organizacija humane asanacije
Tabela 3 38
zadaća
(mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizacija asanacije (utvrđivanje zadaća nositeljima), Operateri (vlasnici i korisnici postrojenja)
Grad Slunj Komunalna društva -sve službe – za građevinarstvo, ceste i ostalu infrastrukturu, druga društva i udruge te specijalizirane pravne osobe ili koncesionari,
i
inspekcijske službe, sanitarna, zdravstvena, veterinatska, zaštite okoliša – aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju – Organizirati tehnički dio asanacije (pregled-popis pravnih osoba i njihovih MTS-a i lokacija na kojima se nalaze, njihovih odgovornih osoba s imenom prezimenom, brojem telefona i mobitela, adresom zaduženih za raščišćavanje ruševina i terena, odvoz otpada, popravak putova, objekata kritične infrastrukture..),
-Organizirati humanu asanaciju i identificirati poginule (pregled- popis poginulih),
– Odrediti nadležne za identifikaciju (popis identifikatora s imenom i prezimenom, službenom funkcijom, telefonom, mobitelom i adresom),
-Odrediti mjesto i rezervno mjesto skupljanja za identifikaciju poginulih (pregled popis i adresa lokacije),
-Odrediti mjesto ukopa (pregled popis i lokacija groblja),
-Odrediti mjesto ukopa ako groblje nema dovoljno ukopnih mjesta (pregled popis, lokacija),
– Provesti sanitarni nadzor nad ukopom poginulih ljudi,
– Uvesti karantenu za spriječavanje širenja epidemije/epizootije (popis naselja/dijela naselja s uvedenom karantenom),
– Organizirati osiguranje područja, fizičku zaštitu i zabranu,kretanja/prometovanja i zabranu pristupa mjestima za identifikaciju, prikupljanje, pokapanje zbog sprečavanja širenja zaraze,
-Organizirati animalnu asanaciju (odrediti lokaciju za prikupljanje leševa),
– Odrediti lokaciju s adresom za ukop uginulih životinja,
– Odrediti nadležne iz veterinarske službe za identifikaciju (popis identifikatora s imenom i prezimenom, službenom funkcijom, telefonom, mobitelom i adresom),
– Provesti sanitarni nadzor nad ukopom uginulih životinja,
– Odrediti mjesto za neškodljivo uklanjanje (klanje) oboljelih životinja (pregled-popis lokacija, popis osoba s imenom i prezimenom, brojem telefona i mobitela te adresom),
– Odrediti lokaciju s adresom za odlaganje štetnih i pokvarenih organskih tvari,
– Provesti sanitarni nadzor nad odlaganjem štetnih i pokvarenih organskih tvari,
– Osigurati provedbu detoksikacije i DDD (pregled-popis lokacija pravnih osoba i njihovih odgovornih osoba s imenom i prezimenom, brojem telefona i mobitela te adresom),
– Osigurati opskrbu hranom i pitkom vodom, Izvršitelji:

– Fizičke i pravne osobe, vlasnici životinja, lovci..
– Zdravstveni
djelatnici (liječnik/stomatolog/veterinar, bolničar..)
– Osposobljeni građani za pružanje MP/VP
– Vatrogasne
postrojbe
– Policijske snage za:
Osiguranje javnog reda i mira, prometa,
Fizičku zaštitu lokacije
( PU/ PP)
– Komunalni djelatnici (grobari- popis, ime prezime, telefon, mobitel,adresa)

Organizaciju humane asanacije i indentifikacije poginulih vršiti će se po posebnim propisima (sudac, policijski službenici, liječnik, povjerenik ZiS i dr).
Sahranjivanje poginulih vršiti će se na mjesnim grobljima po mjestu prebivališta poginulih.
3.4.11. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost
Na području Grada Slunja komunalnu djelatnost obavlja Komunalno društvo ”Lipa” Slunj i Društvo za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. Slunj.
3.4.12. Specijalizirane jedinice pravnih i fizičkih osoba
Na području Grada Slunja nema specijaliziranih jedinica pravnih i fizičkih osoba.
3.4.13. Organizacija sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja ugroženog stanovništva (razrađuje se Planom CZ)
Tabela 3 39
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizacija provođenja sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja (razrađuje se Planom CZ) Potencijalne opasnosti i posljedice od nuklearnih i radioloških nesreća razrađuju se na državnoj razini a jedinice lokalne (i područne) samouprave planiraju provođenje obveza iz državnih planova i programa. Grad Slunj – prema obvezama iz državnih planova i programa Sklanjanje je samozaštitna mjera, a provodi je ugroženo stanovništvo uz pomoć povjerenika ZiS i aktivista HCK. Provođenje mjere predlaže Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost; ukoliko nema skloništa osnovne zaštite, stanovništvo se sklanja u druge adekvatne prostore npr. podrume, prostorije bez prozora te prostorije udaljene od otvora (prozora i vrata). Na prozorima i vratima obavlja se hermetizacija brtvljenjem otvora širokim ljepljivim trakama.
Evakuacija, odnosno premještanje stanovništva provodi se s ugroženog na neugroženo područje, kako bi se izbjegla kratkotrajna izloženost visokim dozama zračenja. Provodi se u potpunosti prije dolaska radioaktivnog oblaka, jer je u suprotnom slučaju stanovništvo izloženije ionizirajućem zračenju tijekom evakuacije, nego ako ostane u svojim kućama i drugim objektima.
Zbrinjavanje evakuiranog stanovništva provodi se na neugroženom području, na lokacijama i na način sukladno planu zbrinjavanja Grada Izvršitelj
-Vatrogasne snage
-Aktivisti CK
-Građani
-Snage komunalnih i drugih pravnih osoba Grada Slunja
i
-PUZS – ŽC112
– Zdravstvene stanove
-Veterinarska stanica
-Poljoprivredna stanica
-Policijske snage
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
3.4.14. Pregled prometnica po kojima je dozvoljen prijevoz opasnih tvari
Tabela 3 40
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Pregled prometnica po kojima je dozvoljen prijevoz opasnih tvari, Grad Slunj, tijela nadležna za cestovni i promet opasnom tvari, zaštitu okoliša i kontrolu prometa Cestovna mreža
Obveza operatera (prijevoznika):
– Prijaviti svaki prijevoz opasne tvari nadležnom tijelu za gospodarstvo, zdravstvo, promet, sigurnost,
– Instalirati signalnu opremu (narančaste rotirke),
– Tražiti pratnju policijske službe PU/PP MUP-a po zahtjevu nadležnog tijela koje izdaje dozvolu za prijevoz
Izvršitelji:
– Grad Slunj-
i
tijela nadležna za cestovni promet s opasnom tvari
– PUZS- ŽC 112
– Policijske snage PU/PP MUP-a Grada Slunja za regulaciju prometa i pratnju –
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju

– Ostale operativne snage ZiS sukladno vlastitim planovima, zakonu i SOP-ovima.
Prometnice po kojima je dozvoljen prijevoz opasnih tvari određene su Odlukom o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenja za prijevoz opasnih tvari javnim cestama (NN114/12).
Na području Grada Slunja motorna vozila mogu prevoziti opasne tvari slijedećim cestovnim pravcima:
– D1.
Prijevoz opasnih tvari drugim cestama na području Grada Slunja nije dozvoljen osim u slučajevima opskrbe gospodarskih objekata, benzinskih postaja i stanovništva.
3.4.15. Popis morskih luka i luka na unutarnjim vodama u kojima se obavlja ukrcaj/iskrcaj opasnih tvari
Na području Grada Slunja nema navedenih luka.
3.4.16. Organizacija spašavanja materijalnih dobara (iz Plana CZ)
Tabela 3 41
zadaća
(mjera ZiS) nositelj operativni postupci Izvršitelji
Organizaciju spašavanja materijalnih dobara (pravne osobe, redovne služe i djelatnosti, obveze lokalnih zajednica, provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite te djelovanje po mjerama civilne zaštite iz Plana CZ) Operateri (vlasnici i korisnici postrojenja)
sa područja Grada Slunja Komunalna društva -sve službe – za građevinarstvo, ceste i ostalu infrastrukturu, druga društva i udruge (lovačke, ribolovne, sportske..) te specijalizirane pravne osobe ili koncesionari, inspekcijske službe, građevinska sanitarna, zdravstvena, veterinarska, zo,zis.. -Odrediti pravne osobe, operatere zadužene za spašavanje materijalnih dobara (pregled-popis, navesti odgovorne osobe, ime i prezime, broj telefona i mobitela, adresa)
-Odrediti lokaciju i rezervnu lokaciju za pohranu spašenih materijalnih dobara koja ne treba dekontaminirati (pregled-popis lokacija, odgovorna osoba za prijem dobara te njeno ime i prezime, broj telefona i mobitela, adresa)
-Odrediti lokaciju i rezervnu lokaciju za pohranu spašenih materijalnih dobara koja treba dekontaminirati (pregled-popis lokacija, odgovorna osoba za prijem dobara te njeno ime i prezime, broj telefona i mobitela, adresa)
– Načiniti popis spašenih materijalnih dobara i lokaciju gdje se ista nalaze
– Napraviti upute i obavijesti (vrijedi za sve građane) za provedbu mjera osobne i uzajamne zaštite
-Napraviti upute za provedbu mjera CZ sklanjanje, evakuacija, zbrinjavanje, asanacija..)
-Pradvidjeti naknadu troškova i izraditi zahtjeve (sukladno Zakonu o ZiS, Pravilniku o mobilizaciji) Operater: Vlastiti spasilački interventni timovi, procesno osoblje
– Vatrogasne postrojbe
-Snage komunalnih društava
-Vlasnici prijevoznih sredstava (prema popisu)
i
-Veterinarske snage
– Policijske snage
-Zdravstveni djelatnici (humana/veterinarska
zaštita)
– Pripadnici HGSS
+ Pripadnici helikopterskog
spašavanja
– Tim za psihološku pomoć
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
3.4.17. Organizacija i mogućnosti provođenja specifičnih i propisanih mjera za ublažavanje posljedica od nesreća ili akcidenta
Tabela 3 42
zadaća
(mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizacija i mogućnosti provođenja specifičnih i propisanih mjera za ublaživanje posljedica od nesreće ili akcidenta Operateri (na stacionarnom objektu i prijevoznici opasne tvari)
Grad Slunj tijela nadležna za promet s opasnom tvari, zaštitu okoliša i kontrolu prometa- PU/PP MUP-a Čišćenje zagađenja na kopenim vodotokovima cestovnim prometnicama:
-Odrediti pravne osobe za provođenje zaštite od prolivene /prosute opasne tvari, s adresama, telefonima, mobilnim telefonima odgovornih osoba, navedenom lokacijom gdje su smještena MTS )
-Odrediti pravne osobe koje mogu provesti specifične mjere za ublažavanje posljedica nesreća s opasnom tvari na cestovnim prometnicama (pregled-popis pravnih osoba koje imaju specifična MTS ( spec. sredstva za uklanjanje masnoća i ulja, krutih kemikalija, pijesak…) za provođenje zaštite od prolivene/prosute opasne tvari, s adresama, telefonima, mobilnim telefonima odgovornih osoba, navedenom lokacijom gdje su smještena MTS ) Napomena: Operateri na stacionarnom objektu postupaju sukladno planovima ZiS, SOP-ovima, posebnim propisima (ZZO, Uredba , Plan intervencija)
Operateri (prijevoznici opasne tvari) u prometu postupaju sukladno posebnim propisima, Zakon o prijevozu opasnih tvari
Izvršitelji:
– Operater:
Vlastiti spasilački interventni timovi, procesno osoblje
– Snage komunalnih društava
– Vatrogasne postrojbe
– Ostale operativne snage ZiS
3.4.18. Organizacija osiguranja područja
Tabela 3 43
zadaća
(mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizaciju osiguranja područja (fizička zaštita prostora, zabrana kretanja/prometovanja do saniranja nastalih posljedica – u dogovoru s policijom) Operateri,
Grad Slunj,
tijela nadležna za promet s opasnom tvari, u cestovnom prometu, zaštitu okoliša i kontrolu prometa
-PU/PP MUP-a -Osigurati prometa unutar kontaminiranog područja
– Osigurati promet izvan kontaminiranog područja
-Osigurati alternativni-obilazni put (navesti ime, broj, prometnice, dužinu obilazne dionice) u Gradu Slunju
-Napraviti popis želj. pruga, mostova, tunela, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, prijelaza za divlje životinje i prometnica s njihovim karakteristikama kako bi spasilačke ekipe nesmetano mogle pristupiti mjestu nesreće te kako bi se preusmjereni promet mogao odvijati bez poteškoća.
-Napraviti popis energetske i telekomunikacijske i druge infrastrukture koja prelazi preko prometnica (treba odrediti njihove karakteristike – visinu te iznijeti podatak prolaze li alternativni pravci kroz neka od zaštićenih područja (nacionalni parkovi, crpilišta…), odnosno postoje li na tim područjima ograničenja.
– Provesti fizičku zaštititu i osiguranje prostora te uvesti zabranu kretanja/ prometovanja do saniranja nastalih posljedica poslova. Izvršitelj
– Operater:
Vlastiti spasilački interventni timovi, procesno osoblje,
– Za regulaciju i osiguranje prometa, za kontrolu obilaznih putova izvan kontaminiranog područja do ponovnog otvaranja dionice za redovan promet
promet na cestama:
Policijske snage(PU/PP) Grada Slunja
– Za organizaciju prometa unutar kontaminiranog područja:
redoviti put:
Tim za održavanje prometa cesta + vatrogasne postrojbe
-Ostale snage ZiS
3.4.19. Analiza postojećih operativnih planova pravnih osoba
Pravne i fizičke osobe koje su izradile Operativne planove, bile su dužne temeljem propisanog sadržaja, izraditi procjenu posljedica od iznenadnog događaja, uključivši i analizu najgoreg mogućeg slučaja i proračun zona ugroženosti.
Američka agencija za zaštitu okoliša (EPA) definira najgori mogući slučaj kao ispuštanje najveće količine opasne tvari koje rezultira najvećom udaljenošću od mjesta ispuštanja do granice opasnosti za danu opasnu tvar. Osnovna pretpostavka pri analizi najgoreg mogućeg slučaja je da se cjelokupna količina opasne tvari u procesu ispusti (izlije) u okoliš. Pritom se ne postavlja pitanje o tome koja je vjerojatnost takvog ispuštanja. Prilikom analize najgoreg mogućeg slučaja zanemaruje se postojanje aktivnih mjera zaštite na lokaciji (zaštita koja se automatski ili ručno uključuje prilikom iznenadnog događaja – poput neutralizatora klora ili sustava za neutralizaciju kiselina).
Pravna/fizička osoba koja podliježe obvezi izrade Operativnog plana može koristiti bilo koji programski paket/model koji odgovara karakteristikama opasne tvari i pretpostavljenim scenarijima. Zone ugroženosti za najgori mogući slučaj određene su tijekom izrade Plana intervencija primjenom istih programskih paketa/modela za iste opasne tvari, a u cilju ujednačavanja kriterija i izrade usporedne analize za opasne tvari.
Pravne osobe na području Grada Slunja koje su dužne sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN30/14 i 67/14) i Uredbi o spriječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08) imati izrađene operativne planove odnosno procjene. Prema pisanoj dostavi Grada Slunja podatke o operativnom planu dostavile su dvije pravne osobe (jedinstveni operativni plan za obje tvrtke) koja djeluje na području Grada dok je procjenu ugroženosti (za benzinsku postaju) dostavila jedna pravna osoba.
3.4.20. Uspostava postupka za periodično testiranje, analizu i reviziju Plana
Redovito provođenje Plana uključuje slijedeće aktivnosti:
– održavanje redovitih sjednica Stožera ZiS (najmanje jednom godišnje);
– informiranje o obučenosti i opremljenosti interventnih jedinica na prostoru Grada;
– upoznavanje s izmjenama/dopunama Plana;
– upoznavanje s aktivnostima koje se poduzimaju po donesenom Planu (izvješća o provedenim inspekcijskim nadzorima, izvješća o provedenim vježbama u okviru pravnih/fizičkih osoba s prostora Grada);
– organizaciju vježbe provjere spremnosti, uspostavljanja veza i obavješćivanja najmanje jednom godišnje;
– donošenje odluka o obrazovanju i osposobljavanju za provedbu Plana;
– priprema izvješća o radu Stožera ZiS za proteklu godinu koje se podnosi Gradskom vijeću;
– donošenje programa rada za narednu godinu temeljem kojeg će se izraditi godišnji financijski plan za redovito provođenje Plana.
Za potrebe periodičkog testiranja i analize provedbe Plana potrebno je organizirati i provesti godišnju provjeru vježbovne spremnosti pravnih osoba na otklanjanju posljedica vježbovnog izvanrednog događaja. Temeljem iskustava do kojih se je došlo ovim provjerama potrebno je planirati aktivnosti kroz reviziju plana.
Analizu i reviziju Plana potrebo je vršiti najmanje jednom godišnje.
3.4.21. Ustrojavanje operativnog dežurstva, prijema i prijenosa informacija, pozivanje osoba, obavješćivanja i uzbunjivanja
Poslove operativnog dežurstva, prijema i prijenosa informacija, pozivanje osoba, obavješćivanje i uzbunjivanje obavljaju:
Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac – Županijski centar 112 (tel: 112);
Tabela 3 44
Radnje i postupci Rukovođenje Izvršenje/Suradnja
Uključivanje sirena za uzbunjivanje Županijski centar 112 Županijski centar 112, DVD-a
Obavještavanje stanovništva o načinu postupanja u akcidentnoj situaciji Županijski centar 112 Sredstva javnog priopćavanja (t.3.4.22)
3.4.22. Upoznavanje stanovništva s postupcima u slučaju primjene Plana kojim je uređeno djelovanje u slučaju tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima
Informiranje i upoznavanje stanovništva s postupcima u slučaju primjene Plana provodi se putem sredstava javnog priopćavanja (TV, radio postaje, tisak).
Pružene informacije trebaju biti prilagođene potrebama posebnih skupina:
– stručne ustanove,
– obrazovne ustanove,
– sredstva priopćavanja,
– građani.
Program obrazovanja javnosti se provodi povremeno radi upoznavanja javnosti sa načinima ponašanja u slučaju neželjenog događaja.
Stožer ZiS dužan je informirati javnost o nastanku izvanrednog događaja i poduzetim mjerama.
Izvješćivanje javnosti mogu obavljati osobe ovlaštene od gradonačelnika.
Informacija za javnost treba sadržavati:
– Kakav izvanredni događaj se dogodio?
– Gdje se dogodio?
– Kad se dogodio?
– Da li ima povrijeđenih?
– Koje se aktivnosti provode na sanaciji stanja?
– Tko učestvuje u intervenciji?
– Upute javnosti za postupanje u danom slučaju.
Informacije o povrijeđenim/poginulim osobama mogu davati isključivo rukovoditelji zdravstvenih ustanova (bolnica ili drugih ustanova) gdje su te osobe smještene/zbrinute.
Podaci o poginulim osobama mogu se u pravilu objaviti tek nakon što o tome budu upoznate obitelji poginulih.
3.4.23. Plan izvješćivanja javnosti o nastanku izvarednog događaja i poduzetim mjerama
Tabela 3 45
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci, kapaciteti, napomena
Izvješćivanje javnosti Grad Slunj PODSJETNIK ZA OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI
1. Obavijest sredstvima javnog priopćavanja daje načelnik ili osoba koju ovlasti
2. Službena objava podataka o tvrtkama
3. Stanje na pogođenom području
4. Opasnostima za ljude materijalna dobra i okoliš
5. Mjerama koje se poduzimaju
6. Putovima evakuacije i lokacijama za prihvat i pružanje PMP
7. Provođenju osobne i uzajamne zaštite
8. Sudjelovanju i suradnji s operativnim snagama ZiS
9. Pristup dodatnim informacijama
10. Ostalim činjenicama u svezi sa specifičnim okolnostima događaja IZVRŠITELJI:
gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti
3.4.24. Nadležnost u postupcima izrade zahtjeva za naknadu troškova angažiranja pravnih osoba i redovnih službi
Tabela 3 46
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci Izvršitelji
Nadležnosti u postupcima izrade zahtjeva za naknadu troškova angažiranja pravnih osoba i redovnih službi za sudjelovanje u saniranju nastalih posljedica Grad Slunj – Odrediti opremu za zaštitu i spašavanje (osobna zaštitna oprema, vozila, specijalistička oprema koju koriste stručnjaci, spasioci i ostale službe…) na razini Grada Slunja
– Napraviti (pregled-popis pravnih osoba vlasnika opreme s adresom, brojem telefona i mobitela,vrstom, količinom-brojem, cijenom/h s djelatnikom, utrošenim satima rada, ukupni iznos u kunama za korišteno),
– Planiranje potrebnih financijska sredstva (naknada troškova redovnih službi u saniranju nastalih posljedica, privatnih pravnih osoba, dnevnica te drugih troškova)
– Odrediti ukupna potraživanja svih sudionika ( da se isplaćuju po završetku provedene akcije) -Grad Slunj
-Stožer ZiS
-Snage vatrogastva Grada
-Aktivisti CK Grada Slunja
i
– PUZS, ŽC 112
-Snage HMP/PVP
-Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
Zahtjeve za naknadu troškova angažiranja pravnih osoba i redovnih službi vršiti će se od strane davatelja usluga odnosno angažiranih pravnih osoba i redovnih službi prema nadležnom stožeru zaštite i spašavanja na nivou Grada.
Financijska sredstva za provođenje Plana osiguravaju se u okviru proračuna jedinica lokalne samouprave.
Sredstva iz gradskog proračuna utrošit će se na:
– Edukaciju javnosti i preventivne aktivnosti – iz proračuna Grada
– Osposobljavanje interventnih ekipa – iz sredstava redovite djelatnosti
Nabavku opreme:
– osobna zaštitna sredstva – iz sredstava redovite djelatnosti
– oprema mobitelom (za načelnika stožera ZiS i njegovih zamjenika) iz sredstava redovite djelatnosti
ostala oprema interventnih ekipa:
– vatrogasci (VP) – iz sredstava redovite djelatnosti
– hitna medicinska pomoć – iz sredstava redovite djelatnosti
– Policija – iz sredstava redovite djelatnosti
– Laboratoriji – iz sredstava redovite djelatnosti
– Troškovi provođenja vježbi iz sredstava pravnih osoba
Troškovi intervencije u slučaju izvanrednog događaja –
troškove plaća počinitelj, koji prouzroči izvanredni događaj, a oni obuhvaćaju:
– troškove za provođenje intervencije
– troškove saniranja okoliša
– naknade za obeštećenje
– iznose novčane kazne
– ostale troškove.
Ako je počinitelj nepoznat, radi potrebe žurnog djelovanja intervencija se financira iz gradskog proračuna.
Troškovi analize i revizija Plana – iz sredstava proračuna Grada.
3.5. Zaštita i spašavanje od nuklearnih i radioloških nesreća
Tabela 3 47
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci IZVRŠITELJI
Organizacija provođenja obveza iz Državnog plana i programa zaštite od ionizirajućeg zračenja i Državnog plana i programa postupaka u slučaju nuklearne nesreće Grad Slunj u području nadležnosti: Gradonačelnik
i
redovne zdravstvene, veterinarske, agrarne, komunalne, građevinske i druge službe aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju Obavijestiti o prisustvu velikih ili malih količina opasnih tvari
Postupati sukladno s Izvješćem o sigurnosti, odnosno s Unutarnjim planom ili Obavijesti da se utvrde smjernice i mjere za intervenciju kod tehničko- tehnološke nesreće
Aktiviranje vlastitih intervencijskih timova
Sudjelovati po potrebi u provedbi Vanjskih planova
Sudjelovati u provođenju Unutanjih planova za uzbunjivanje
Provoditi mjere ZiS sa svojim MTS za sprječavanje posljedica nesreća s opasnom tvarima
Koja sredstva i oprema će se koristiti za sprječavanje nastanka i uklanjanje posljedica nesreće u postrojenju za djelatnike i materijalna dobra (način provedbe)
Odgovorna osoba za organizaciju djelovanja kod nesreće (ime i prezime, brojevi telefona, mobitela, adresa)
Obavijestiti ŽC112 o nesreći s opasnom tvari i provedbi postupka ZiS na postrojenju:
( izvijestiti o vrsti tima koji sudjeluje u ZiS na postrojenju, o broju osposobljenog procesnog osoblja tima, o vrsti opasne tvari, dostatnosti MTS za sprječavanje posljedica nesreća, opsegu nesreće i procijenjenom stupnju zagađenja opasnom tvari, načinu čišćenja i uklanjanja otpadnog materijala)
Po potrebi provesti druge aktivnosti – Grad Slunj – stožer ZiS, pravne osobe, (osobna i uzajamna zaštita, mjere zaštite i spašavanja i mjere civilne zaštite), građani putem osobne i uzajamne zaštite
i
– PUZS (centr 112, interventni specijalistički timovi CZ RH za RKBN zaštitu),
– Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost,
– vatrogastvo (zapovjedništva i postrojbe),
– krizni stožer Ministarstva zdravlja,
– ustanove zdravstva i socijalne skrbi RH (za javno zdravstvo, toksikologiju, za zaštitu zdravlja),
– laboratoriji,
– MUP,
– postrojbe OS RH
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
Zadaće operativnih snaga i način uzbunjivanja i obavješćivanja stanovnika o opasnostima Grad Slunj u području nadležnosti Zadaće operativnih snaga zaštite i spašavanja propisane su posebnim propisima: Operativnim planom djelovanja RKBN interventnih specijalističkih postrojbi civilne zaštite Republike Hrvatske, planovima zaštite i spašavanja na svim razinama, operativnim planovima pravnih osoba i drugim planovima i propisima.
Uzbunjivanje stanovništva i postrojbi zaštite i spašavanja vrši se temeljem Uredbe o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje putem sirena, zatim izdavanjem priopćenja za stanovništvo i putem medija – Grad Slunj
– Stožer ZiS
– povjerenik, voditelj skloništa
– postrojbe vatrogastva (DVD)
– komunalne i druge službe
– aktivisti CK
i
PUZS, pročelnik ŽC 112
– Postrojbe DUZS
(DIP) ISPCZRH
– Zdravstvena služţbe
– Veterinarske službe
– Policijske snage PP/PU
– RKBN-postrojbe oružanih snaga RH
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
Lokacije i resursi za dekontaminaciju ljudi, životinja i materijalnih dobara Grad Slunj u području nadležnosti Određuju se i razrađuju dokumentima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prvenstveno iz radijalnih područja I i II oko NE Krško -Snage ZiS
-Vatrogasne snage
-Policijske snage
-Postrojbe RKBN OS RH
Organizacija upoznavanja građana o preventivnim mjerama, osobnoj i uzajamnoj zaštiti, nastaloj opasnosti i o postupanju (pregled nositelja po zadaćama) Grad Slunj u području nadležnosti Edukacija stanovništva o preventivnim mjerama provodi se distribucijom edukativno-informacijsko-promidžbenog materijala (letaka, brošura), održavanjem predavanja i radionica, napisima i objavama u sredstvima javnog informiranja (televizija, tisak, radio, internet). Kroz edukaciju najugroženije stanovništvo se obavještava o načinu provedbe prvenstveno hitnih zaštitnih mjera te o načinu provedbe dugoročnih mjera, koje se poduzimaju nakon prolaska radioaktivnog oblaka. – Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost,
– PUZS, Stožer ZiS RH, centri 112,
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
– Aktivisti CK
– Drugi sudionici
Organizacija i mogućnost pružanja prve medicinske pomoći (utvrđivanje zadaća nositeljima) Grad Slunj u području nadležnosti -Osigurati preventivnu zaštitu (protuepidemijske i higijenske mjere ZiS)
-Pružiti operativnu zaštitu (PMP standardnim i priručnim sredstvima na licu mjesta, provesti medicinsku trijažu povrijeđenih i oboljelih)
-Osigurati sanitetsku evakuaciju i transport do zdravstvene ustanove
-Osigurati krv, krvne pripravke i lijekove
-Osigurati psihosocijalnu potporu ugroženom stanovništvu
-Voditi evidenciju bolesnih i povrijeđenih
-Dodatna je hitna mjera koja se provodi uzimanjem tableta kalijevog jodida/jodata- nejasno, a primjenjuje se samo u slučaju nesreće u NE Krško, uz primjenu drugih zaštitnih mjera (sklanjanje, zaklanjanje)
-Zdravstveno zbrinuti životinje -Snage ZiS PUZS Karlovac
ŽC112
– Zdravstvene stanove
– Veterinarska stanica
– Poljoprivredna stanica
– Vatrogasne snage
– Policijske snage
aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
– Aktivisti CK
Provedba preventivnih mjera (educiranje stanovništva) obveza je svih sudionika sustava pripravnosti, u okviru njihove nadležnosti.
Provedba hitnih mjera zaštite i spašavanja (zaklanjanje, evakuacija, jodna profilaksa i drugo medicinsko zbrinjavanje stanovništva, kontrola hrane, kontrola vode za piće i druge) u nadležnosti su Državne uprave za zaštitu i spašavanje, sanitarne inspekcije ministarstva nadležnog za zdravstvo, Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i drugih nadležnih tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Provedba dugoročnih mjera zaštite i spašavanja (privremeno i trajno preseljenje, kontrola prekograničnog prometa ljudi i robe, različite zaštitne mjere u poljoprivredi, dekontaminacija i druge mjere zaštite okoliša) u nadležnosti su Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Carinske uprave i drugih nadležnih tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Provedba hitnih mjera zaštite i spašavanja kao i provedba dugoročnih mjera zaštite i spašavanja poduzima se sukladno odgovarajućem operativnom postupku za poduzimanje pojedine mjere zaštite i spašavanja.
3.6. Epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija
3.6.1. Organizacija preventivnih mjera za slučajeve epidemija, epizotija, biljnih bolesti
Tabela 3 48
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci napomena
Organizacija preventivnih mjera za slučajeve epidemija, epizootija, biljnih bolesti Građani
Grad Slunj
i
Redovne – higijensko- epidemiološke, veterinarske i agrarne službe
pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju. – Osigurati mjesta za provedbu karantene (pregled-popis lokacija, za odgovornu osobu ime i prezime, broj telefona, mobitela i adresu)
-Osigurati zalihe lijekova, cjepiva dr.
-Suradnja epidemiologa, sanitarnog i veterinarskog inspektora te poljoprivrednog stručnjaka
– Laboratorijski istraživati uzročnike bolesti
– Surađivati s nadležnim ŽC 112
-Prijavljivati i pratiti kretanje pojave zaraznih bolesti te izrađivati izvješća o tome
– Osigurati zdravstveno ispravne namirnice i promet istih
– Osigurati zdravstveno ispravnu vodu za piće provedbom sanitarne zaštite izvorišta i objekata za opskrbu vodom
-Osigurati sanitarno-tehničke i higijenske uvjete odvodnje otpadnih voda i drugih otpadnih tvari
-Osigurati prijevoz, izolaciju i liječenje oboljelih od zaraznih bolesti
-Provesti imunizaciju, seroprofilaksu i kemoprofilaksu protiv pojave zaraznih bolesti
– Provoditi preventivne i obvezne preventivne DDD mjere u objektima pravnih osoba (pregled-popis, odgovorne osobe s imenom i prezimenom, brojem telefona i mobitela, adresom) za javnu vodoopskrbu vodom za piće
-Provoditi redoviti zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenicima i drugim osobama
-Provoditi zdravstvenu edukaciju Izvršitelji:
-ZZJZ KŽ nadležan za Grad Slunj
-Služba za mikrobiologiju ZZJZ KŽ
-DZ/ PZZ/ Bolnica
-Vet. stanica/ ambulanta Grada Slunja
-Poljoprivredne stanice i dr.
pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju.
-Vlasnici stoke / poljoprivrednici
-Snage ZiS
Služba za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, sa sjedištem u Karlovcu, pokriva u svom radu područje cijele Županije pa tako i Grada Slunja.
Organiziran je sustav trajne pripravnosti epidemiologa, a u cilju ranog otkrivanja izvora zaraze i putova prenošenja zaraze. Epidemiolog na Županijskoj razini povezan je na vertikalnoj razini sa dežurnim epidemiologom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Na horizontalnoj razini epidemiolog je povezan sa sanitarnom i veterinarskom inspekcijom, a preko sustava 112 i sa Županijskim stožerom za zaštitu i spašavanje.
Preventivne mjere kao i protuepidemijske mjere će se poduzimati ovisno o uzročniku odnosno bolesti koja je izazvala epidemiju i sa subjektima koji su navedeni u prethodnom odjeljku.
U čl.12 Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti propisane su Posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, a u Karlovačkoj županiji nositelji su:
Mjera nositelj
rano otkrivanje izvora zaraze i putova širenja Služba za epidemiologiju ZZJZ KŽ, HZZJZ
laboratorijsko ispitivanje uzročnika Služba za mikrobiologiju ZZJZ KŽ, HZZJZ)
prijavljivanje DZ Slunj, PZZ, OB Karlovac
prijevoz, izolacija i liječenje oboljelih DZ Slunj, PZZ, OB Karlovac
provođenje preventivne i obvezne DDD od Ministarstva zdravstva ovlaštene pravne osobe: ZZJZ KŽ, Veterinarska stanica Vojnić–ambulanta Slunj
provođenje protuepidemijske DDD ZZJZ KŽ
zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenicima i drugim osobama ZZJZ KŽ
zdravstveni odgoj ZZJZ KŽ
imunizacija, seroprofilaksa i hemoprofilaksa ZZJZ KŽ
informiranje zdravstvenih radnika i pučanstva Stožer za krizna stanja, ZZJZ KŽ
Odjel za DDD Službe za epidemiologiju ZZJZ KŽ ima ovlaštenje Ministarstva zdravstva za provođenje preventivnih i obveznih preventivnih DDD mjera, kao i za provođenje protuepidemijske DDD.
Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije aktivira se i sudjeluje u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
3.6.2. Organizacija provođenja kurativnih mjera u slučaju epidemija, epizotija i biljnih bolesti
Tabela 3 49
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci Izvršitelji
Organizacija provođenja kurativnih mjera u slučaju epidemija, epizootija i biljnih bolesti – Grad Slunj
– redovne higijensko- epidemiološke, veterinarske i agrarne službe
– pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju -Spriječiti širenje zaraznih bolesti (u stambenim objektima, javnim prostorijama, sredstvima javnog prijevoza i prijevoza namirnica) provedbom DDD postupaka
-Izolirati kliconoše
-Prijaviti zaraznu bolest
-Laboratorijski ispitati uzročnika zarazne
bolesti
– Odrediti mjesto za karantenu (za slučaj epidemije / epizootije)
-Pod nadzor staviti zdravlje zdravstvenih djelatnika koji skrbe za oboljele i koji rade u proizvodnji i distribuciji lijekova
-Provjeriti zdravlje osobama školskih i predškolskih i drugih ustanova gdje borave djeca
-Staviti pod zdravstveni nadzor osobe koje posluju s namirnicama i koje se bave poslovima osobnih usluga (frizeri, za njegu lica i tijela…)
-Provoditi vakcinaciju
-Odrediti mjesto higijensko odlaganje otpada
-Obaviti pogreb i iskopavanje umrlih (dobiti suglasnost službe za unutarnje poslove) -ZZJZ nadležan za Grad Slunj
-Služba za mikrobiologiju ZZJZ KŽ
-DZ Slunj/ PZZ/ Bolnica Karlovac
-Vet stanica/ ambulanta
Grada Slunja
-Poljoprivredne stanice i dr.
– Policijske snage za osiguranje reda i mira, osiguranje prometa, identifikaciju umrlih.
PU/PP MUP-a Grada Slunja -uključuju se
temeljem svojih planova
i
-Vlasnici stoke / poljoprivrednici
– ostale snage ZiS
Grada Slunja
U slučaju pojave epizotija kao što su ptičja gripa, svinjska kuga i kravlje ludilo, te druge bolesti nositelj provođenja mjera biti će ekipe Vaterinarske stanice Vojnić – ambulanta Slunj uz pomoć individualnih poljoprivrednih proizvođača.
3.6.3. Organizacija sudjelovanja – uključivanja dodatnih operativnih snaga i nositelja
Tabela 3 50
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci Izvršitelj
Organizacija sudjelovanja-uključivanja dodatnih operativnih snaga i nositelja u provođenju mjera naloženih od strane nadležnih službi – Građani,
– Grad Slunj
– redovne higijensko- epidemiološke, veterinarske i agrarne službe, komunalne, sigurnosne snage
– pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju – Odrediti karantenu (humanu / životinjsku)
– Provesti zabranu kretanja životinja i promet životinja (naredba)
-Zabraniti održavanja stočnih sajmova i izložbi (naredba)
– Provesti zabranu ispaše, kupnju i napajanje životinja na rijekama i potocima, klanje stoke u svrhu korištenja mesa za hranu (naredbom)
-Provesti dezinfekciju osoba koje su bile u dodiru sa zaraženim životinjama, dezinsekciju i deratizacije prostora i objekata za smještaj stoke te preradu i čuvanje bilja
– Provesti zabranu uzgoja pojedinih vrsta bilja za određeno vrijeme na određenom području (naredba)
– Zabraniti promet kontaminiranim biljem i biljnim proizvodima (naredba)
-Sterilizirati predmete koji su bili u dodiru s uzročnikom bolesti
-Uništavati zaraženo bilje (naredba)
– Objaviti naredbe putem sredstava javnog priopćavanja -ZZJZ nadležno za Grad
-Veterinarska stanica
nadležna za Grad
-Sanitarni djelatnici
-Policijske snage PU/PP MUP Slunj
-Mediji za javno priopćavanje –
uključuju se sukladno svojim operativnim planovima
i
-Fizičke i pravne osobe, vlasnici usjeva i životinja, lovci..
-Komunalni djelatnici
– Snage ZiS

3.6.4. Organizacija asanacije s pregledom pravnih osoba koje mogu osigurati snage i sredstva za asanaciju
Tabela 3 51
zadaća (mjera ZiS) nositelj operativni postupci Izvršitelji
Organizacija provođenja asanacije s pregledom pravnih osoba koje mogu osigurati snage i sredstva za asanaciju Grad Slunj Organizirati i nadzirati provedbu asanacije (humane/animalne)
– Komunalne za pokapanje poginulih –Pregledom medicinskih pravnih osoba s licencom za identifikaciju leševa i koordinaciju aktivnosti na asanaciji
-Prikazom lokacija za pokop poginulih
-Pregled lokacija za prikupljanje i neškodljivo uklanjanje štetnih i pokvarenih organskih tvari,
-Popis pravnih osoba koje obavljaju DDDD mjere
-Pregled pravnih osoba, redovnih službi i djelatnosti koje se uključuju u provedbu asanacije na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave -ZZJZ KŽ
Ambulanta PZZ/DZ/ bolnica
-Veterinarska stanica/ambulanta
-Poljoprivredna stanica
– Sanitarna služba
– Policijske snage PU/PP MUP-a Grada Slunja
uključuju se sukladno svojim opertivnim planovima
i
-Komunalna služba
-Građevinska služba
– CK Grada Slunja
Fizičke i pravne osobe, vlasnici usjeva i životinja, lovci…
Sve pravne osobe koje sudjeluju u provođenju mjera zaštite i spašavanja na području Grada Slunja biti će angažirane na tehničkom dijelu asanacije terena: čišćenju ruševina, odvozu građevinskog otpada, popravku putova i svih objekata komunalne infrastrukture. Isto tako biti će angažirani i na humanoj asanaciji (skupljanju tijela eventualno poginulih osoba), prikupljanju uginulih životinja, na opskrbi stanovništva pitkom vodom i poduzimanju mjera sprečavanja pojave zaraznih bolesti.
Tabela 3 52
r.br snage broj izvršitelja vozila/
strojeva zadaće
Snage koje djeluju na području Grada (u nadležnosti gradonačelnika)
1. Stožer zaštite i spašavanja 10 2 / planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja
2. Građevinski obrt vl. Nikola Špelić 20 5 / 5 osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na animalnoj i humanoj asanaciji po zahtijevu stožera ZS
3. Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević
4. Komunalno drušvo ”Lipa”d.o.o. 10 4 / 2
5. Društvo za vodoopskrbu i odvodnju ”Komunalac”d.o.o.
6. Crveni križ Grada Slunja 20 – pruža pomoć u ljudstvu oko provedbe humane asanacije
Snage koje djeluju na području Grada (nisu u nadležnosti gradonačelnika)
pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
Osnovni nositelj animalne asanacije na području Grada Slunja
1. Veterinarska stanica Vojnić – veterinarska ambulanta Slunj planira, organizira, zapovjeda, usklađuje i nadzire provođenje zadaća asanacije terena
Osnovni nositelj humane asanacije na području Karlovačke županije
1. Zavod za javno zdravstvo KŽ planira, organizira, zapovjeda, usklađuje i nadzire provođenje zadaća humane asanacije
Druge snage van područja Grada
1. Opća bolnica Karlovac provode mjere trijaže i zbrinjavanja nastradalih
2. Dom zdravlja Slunj
3. Policijska uprava Karlovačka i policijska postaja Slunj reguliraju promet u ugroženom području i osiguravaju ugroženi prostor spriječavajući pristup nepozvanim
4. Poljoprivredna društva provode zapovjeđene mjere animalne asanacije na prostorima kojima gospodare
Organizaciju humane asanacije i indentifikacije poginulih vršiti će se po posebnim propisima (sudac, policijski službenici, liječnik, povjerenik CZ i dr).
Sahranjivanje poginulih vršiti će se na mjesnim grobljima po mjestu prebivališta poginulih.
Popis pravnih osoba Grada Slunja koje gospodare grobljima i/ili pružaju pogrebne usluge
Tabela 3 53
naselje naziv pravne osobe odgovorna osoba telefon (047) mobitel
Područje Grada Slunja Lipa d.o.o.
(uprava groblja) Nikolina Paulić, direktorica 777 790 099 388 7183
Područje Grada Slunja Trgovačko cvjećarski obrt Cvjećarnica 3M (koncesija za prijevoz pokojnika) Vl. Evica Katić 777 115 098 364 319
Nositelji animalne asanacije (skupljanje i ukop leševa životinja) su veterinarska stanica Vojnić – veterinarska ambulanta Slunj uz pomoć komunalnog društva Grada Slunja, vlasnici stoke, lovačka društava i angažirani građani.
Lokacije za ukop životinjskih lešina odrediti će gradonačelnik svojom odlukom uz suglasnost veterinarske službe.
3.6.5. Nesreće na odlagalištima otpada
Tabela 3 54
zadaća
(mjera ZiS) nositelj operativni postupci Izvršitelji

Nesreće na odlagalištima otpada gradonačelnik -Planirati, organizirati, zapovijedati, nadzirati provedbu ZiS
-Provesti mjere gašenja požara
-Mjeriti kvalitetu zraka, vode, tla
– Provesti sanaciju opasne tvari na deponiji
– Osigurati snage i sredstva na saniranju posljedica (pregled, popis pravnih osoba, odgovornih osoba s imenom, prezimenom, brojem telefona, adresom, popis i vrsta opreme i vozila, lokacija vozila)
-Osigurati zdravstveno zbrinjavanje, povrijeđenih i bolesnih
– Pružiti hitnu medicinsku pomoć povrijeđenim i bolesnim
– provesti animalnu asanaciju i asanaciju terena
-Provesti DDD mjere (preventivne i -protuepidemijske)
-Provesti animalnu asanaciju i asanaciju terena
-Osigurati promet i zaštitu lokacije
-Komunalna služba
-Građevinska služba

– Policijske snage PU/PP MUP Grada Slunja
-Sanitarna služba
uključuju se sukladno svojim operativnim planovima
U slučaju ugroženosti od opasnosti deponija otpada, za zaštitu ljudi, životinja i biljaka angažirati će se slijedeće snage zaštite i spašavanja.
Tabela 3 55
r.br snage broj izvršitelja vozila/
strojeva zadaće
Snage koje djeluju na području Grada (u nadležnosti gradonačelnika)
1. Stožer zaštite i spašavanja 10 2 / planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća zaštite i spašavanja
2. DVD Slunj 32 6 / provode mjere gašenje požara, provode sanaciju opasnih tvari na odlagalištu
3. Građevinski obrt vl. Nikola Špelić 10 2 / 4 osiguravaju ljudstvo i tehniku i rade na saniranju posljedica na odlagalištima otpada po zahtijevu stožera ZS
4. Obrt za prijevoz i pružanje usluga strojevima Slavko Kovačević
5. Komunalno društvo ”Lipa”d.o.o. 6 2 / 1
Snage koje djeluju na području Grada (nisu u nadležnosti gradonačelnika)
pravne osobe i udruge aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
1. Opća bolnica Karlovac provode mjere trijaže i zbrinjavanja nastradalih
2. Dom zdravlja Slunj
3. Zavod za javno zdravstvo KŽ provodi preventivne i obvezne DDD mjera, kao i protuepidemijske DDD mjere
4. Poljoprivredna društva provode zapovjeđene mjere zaštite poljoprivrednih površina, životinja
5. Veterinarska stanica Vojnić – veterinarska ambulanta Slunj vrše animalnu asanaciju
3.7. Djelovanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u slučaju nastanka velikih požara urbanog i otvorenog prostora
3.7.1. Provođenje evakuacije ugroženih
Prvo treba definirati koji su to urbani i otvoreni prostori na području Grada Slunja na kojima su mogući veliki požari, (koji su to dijelovi naselja-stare gradske jezgre, gospodarske zone ili drugo, kao i koje su to vanjski prostori na kojima može doći do velikih požara (šumske površine, žitna polja). (Iz Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Grada Slunja).
a) definirati koji je to broj stanovnika ili drugih građana (turista) koje bi bili ugroženi i koji bi podlijegali provođenju evakuacije,
b) definirati lokacije za prihvat osoba koje se evakuiraju,
c) odrediti pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje s djelatnošću pružanja usluga prijevoza osoba,
d) definirati značajnija materijalno tehnička sredstva i životinje koje bi trebalo evakuirati na sigurnija područja.
3.7.2. Objekti i prostori potencijalno ugroženi od velikih požara
Planom zaštite od požara na području Grada Slunja definirani su slijedeći otvoreni prostori i objekti kao potencijalno ugroženi od velikih požara:
Tabela 3 56
pravna osoba lokacija djelatnost gorive i opasne tvari
objekti povišene ugroženosti od požara
Benzinska postaja INA, Plitvička 82

Slunj

prodaja naftnih derivata i plina naftni derivati (benzini, dizel gorivo, plin)
Plinska postaja, Autopromet d.o.o. Slunj, Gornje Taborište
Dječji vrtić kulturna, odgojna, zdravstvena, obrazovna / objekti sa većim brojem osoba drvo, tkanina, knjige, časopisi, novine, plastika, platno
OŠ Slunj
SŠ Slunj
Dom zdravlja Slunj
prenočište ”Park” objekti sa većim brojem osoba kuhinje, namještaj, drvo, tkanine, plin
Ugostiteljski obrti Mirjana Donji Nikšić
Feniks Slunj
Pino Gornji Nikšić
Grand Lapovac
Slovin unique Rastoke Rastoke
Gradska uprava Slunj poslovna zgrada uredski materijal, drvo, plastika, papir
Tabela 3 57
prostori
šume II. stupnja požarne ugroženosti na području Grada Slunja
Prema procjeni vatrogasnog zapovjednika gradonačelnik donosi:
-odluku o evakuaciji ugroženih stanovnika i ostalih građana, životinja i važnijih materijalnih dobara uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja, putem nadležnog ŽC 112 ili preko sredstva javnog priopćavanja (lokalnog značaja) ili na drugi pogodan način
-odluku o angažiranju određenih operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje (DVD Slunj), potrebnih i dostatnih za provođenje evakuacije.
3.7.3. Zbrinjavanje evakuiranih građana u slučajevima velikih požara urbanog i otvorenog prostora (sukladno planu CZ)
Grad Slunj putem operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje, organizira zbrinjavanje evakuiranih građana poduzimanjem slijedećih aktivnosti:
– osiguranje osnovnih životnih uvjeta (smještaj, hrana, odjeća, obuća),
– pristup sredstvima javnog priopćavanja i informiranja,
– uključivanje evakuiranih u društveni, gospodarski i javni život ,
– stvaranje uvjeta za povratak evakuiranih.
3.8. GRAFIČKI DIO PLANA
3.8.1. Magistralni putovi, željezničke pruge i vodotoci kojima se obavlja prijevoz opasnih tvari
3.8.2. Mreže prometne, energetske, vodoopskrbne, kanalizacijske, telekomunikacijske i dr. infrastrukture
3.8.3. Potencijalni izvori rizika za nastanak katastrofe i velike nesreće
3.8.4. Razmještaj operativnih snaga, skladišta ili lokacija opreme za zaštitu i spašavanje, s kapacitetima
3.8.5. Oznake pristupnih putova za intervenciju
3.8.6. Mjesta zdravstvenog zbrinjavanja povrijeđenih i bolesnih osoba
3.8.7. Mjesta zbrinjavanja i smještaja ugroženih ljudi, životinja i materijalnih dobara
3.8.8. Objekti za sklanjanje
3.8.9. Pravci s kapacitetima za evakuaciju
3.8.10. Mjesta za zbrinjavanje
3.8.11. Lokacije postrojenja u kojima se manipulira s opasnim tvarima, proizvodnih i skladišnih kapaciteta
3.8.12. Mjesta za ukop poginulih ljudi
3.8.13. Mjesta za ukop uginulih životinja i odlagališta namirnica nepodobnih za konzumaciju
3.9. PRILOZI
1. Odluka gradonačelnika o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Slunju („Glasnik Karlovačke županije“ 39/14),
2. Popis mjesnih odbora s područja grada Slunja.

PLAN CIVILNE ZAŠTITE
GRADA SLUNJA

Studeni 2014.godine

Ovaj dokument u cijelom svom sadržaju predstavlja vlasništvo Grada Slunja, te je zabranjeno kopiranje, umnožavanje ili pak objavljivanje u bilo kojem obliku osim zakonski propisanog bez prethodne pismene suglasnosti odgovorne osobe Grada Slunja
Zabranjeno je umnožavanje ovog dokumenta ili njegovog dijela u bilo kojem obliku i na bilo koji način bez prethodne suglasnosti ovlaštene osobe tvrtke Protection d.o.o. Umag.

SADRŽAJ:
1. USTROJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA SLUNJA 5
2. MJERE CIVILNE ZAŠTITE 5
2.1. Mjere sklanjanja 5
2.1.1. Mjera sklanjanja pučanstva i materijalnih dobara 5
2.1.2. Pregled skloništa po vrsti i kapacitetu 5
2.1.3. Pregled podrumskih i drugih objekata prigodnih za sklanjanje 5
2.1.4. Naputak o organizaciji sklanjanja i boravka u skloništu 6
2.1.5. Opremanje skloništa i ponašanje sklonjenih osoba 6
2.1.6. Organizacija sklanjanja 7
2.1.7. Mjere sklanjanja kod ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća 7
2.1.8. Zadaci pojedinih subjekata koji provode sklanjanje 7
2.2. Mjera evakuacije 9
2.2.1.Pregled kapaciteta i standardnih operativnih postupaka 10
2.2.1. Organizacija i operativne snage za provođenje ove mjere 11
2.2.2. Pregled osoba koje podliježu evakuaciji po kategorijama i broju 11
2.2.3. Pregled mjesta prikupljanja i prihvata 11
2.2.4. Pregled pravaca i prometnica za evakuaciju 12
2.2.5. Zdravstveno i drugo osiguranje 12
2.2.6. Pregled prometnih sredstava po vrsti i kapacitetu, tko ih osigurava, pregled lokacija zdravstvenih ustanova, škola , domova 12
2.2.7. Organizacija veterinarske evakuacije 13
2.2.8. Mjere evakuacije kod potresa 13
2.2.9. Mjere evakuacije kod ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća 13
2.2.10. Mjere evakuacije kod prirodnih ugroza (orkanska nevremena i olujni vjetrovi) 13
2.3. Mjera zbrinjavanja 14
2.3.1. Pregled nositelja, kapaciteta, zadaća po nositeljima i standardnih operativnih postupaka 14
2.3.2. Organizacija i operativne snage za provođenje ove mjere 14
2.3.3. Prikaz mjesta i lokacija prihvata 15
2.3.4. Pregled lokacija za podizanje šatorskih i drugih privremenih naselja, kapaciteti i sadržaji 15
2.3.5. Pregled lokacija, vrsta i kapaciteta za smještaj u čvrstim objektima 15
2.3.6. Mogućnosti smještaja u objektima privatnih osoba, postupak smještaja 15
2.3.7. Zadaće ekipa za prihvat i zbrinjavanje 16
2.3.8. Izvori i organizacija osiguranja prehrane, vode za piće i sanitarnih potreba 16
2.3.9. Organizacija pružanja prve medicinske, socijalne i psihološke pomoći 16
2.3.10. Pregled humanitarnih i drugih organizacija koje pomažu u zbrinjavanju i njihove zadaće 16
2.3.11. Veterinarsko zbrinjavanje 17
2.3.12. Mjere zbrinjavanja kod potresa 17
2.3.13. Mjere zbrinjavanja kod ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća 17
2.3.14. Mjere zbrinjavanja kod prirodnih ugroza (orkanska nevremena i olujni vjetrovi) 18
2.3.15. Pravne osobe i kapaciteti za preradu mesa, klaonice, skladišta i hladnjače 18

NAPOMENA:
Jedinice lokalne i područne (regionalne ) samouprave, na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju, vlastitih procjena ugroženosti i uz suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, donose odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje.
JLP(R)S zbog izbjegavanja sukoba operativne nadležnosti između razina sustava zaštite i spašavanja (lokalne, područne i državne) određuju isključivo pravne osobe iz područja vlastite nadležnosti i o tome ih obavještavaju izvodima.
Druge operativne snage i sudionici zaštite i spašavanja, kako bi se izbjeglo preklapanje nadležnosti pojedinih tijela i razina unutar jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja, u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća uključivati će se na rješenjima razvijenim implementacijom načela solidarnosti.

1. USTROJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA SLUNJA
Na području Grada Slunja nema ustrojenih snaga civilne zaštite već te poslove izvršavaju snage zaštite i spašavanja.
2. MJERE CIVILNE ZAŠTITE
2.1. Mjere sklanjanja
Sklanjanje stanovništva je hitna mjera civilne zaštite koja se provodi kod nastanka katastrofe ili velike nesreće.
2.1.1. Mjera sklanjanja pučanstva i materijalnih dobara
Tabela 2 1
zadaća (mjera CZ) nositelj operativni postupci Izvršitelj
Organizacija sklanjanja ugroženog stanovništva Grad Slunj, komunalne službe – Skloniti ugroženo stanovništvo u skloništa osnovne zaštite ( pregled – popis skloništa s adresom i lokacijom, kapacitetom, povjerenika s adresom i telefonom)
– Skloniti ugroženo stanovništvo u zaklonjene prostore – javna garaža, podrum, prostor bez prozora, prostor udaljen od otvora ( pregled- popis zaklonjenih prostora s adresom i lokacijom,
– Hermetizirati otvore (prozor, ventilacijski otvor, vrata ) ljepljivim trakama i drugim
– Osigurati čuvanje napuštenih zgrada i imovine -Stožer ZiS
-Voditelji skloništa
– Aktivisti CK
-Drugi sudionici Grada Slunja na razini sustava ZiS
i
-PUZS, ŽC 112
– Policijske snage MUP/PP Slunja po svom planu
(osiguranje javnog reda i mira, osiguranje prometa
osiguranje imovine)
2.1.2. Pregled skloništa po vrsti i kapacitetu
Na području Grada Slunja nema uređenih skloništa.
Potrebna sklonišna mjesta riješit će se uporabom podrumskih, zaštićenijih suterenskih prostorija, podzemnih garaža, postojećih obiteljskih skloništa u individualnoj stambenoj izgradnji, te prirodnim i drugim vrstama zaklona.
Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara vršit će se prema potrebi i u postojeće podrumske zaklone koji će se urediti za tu namjenu. Podrumske zaklone u zajedničkim stambenim građevinama treba očistiti, pripremiti i prilagoditi za sklanjanje. Po potrebi izvršiti će se potpora stropne konstrukcije s daskama (fosnama) i odgovarajućim podupiračima. Isto tako izvršiti će se pojačanje ili zaštita ulaza, te zaštita svih otvora ( prozora) na odgovarajući način.
Za provođenje navedenih zadaća zaduženo je stanovništvo Grada, upute daje Stožer zaštite i spašavanja.
Mjera sklanjanja provodi se u slučaju ratne opasnosti, nuklearnih i radioloških nesreća te eventualno kod tehničko-tehnoloških nesreća s opasnim tvarima kada se provodi hermetizacija prostora za sklanjanje.
2.1.3. Pregled podrumskih i drugih objekata prigodnih za sklanjanje
Pregled podruma i drugih objekata za sklanjanje izrađuje Grad Slunj za svoje područje.
Tabela 2 2
prostori koji se mogu prilagoditi za sklanjanje
r.b. naselje lokacija (: sve Slunj) odgovorna osoba telefon (047) mobitel
1. Srednja škola Slunj* Školska 22 777 503
2. Sportska dvorana SŠ Slunj* Ulica kralja Zvonimira 777 503
3. Osnovna škola Slunj Školska 25 777 112,
777 610
4. Dječji vrtić Slunj Kralja Zvonimira 9 777 576
5. Vatrogasni dom Plitvička 9 777 175,
777 001
6. Župna dvorana* Trg Zrinskih i Frankopana 777 072
7. Ugostiteljski obrt Mirjana Donji Nikšić 101 787 205
8. Ugostiteljski obrt Feniks Plitvička 73 778 140
9. Ugostiteljski obrt Pino Gornji Nikšić bb 787 123
10. Ugostiteljski obrt Grand Lapovac 1a 098 833 339
11. Slovin unique -Rastoke Rastoke 25 b 801 461
*koristiti će se sukladno planovima nadležnih institucija-osnivača
2.1.4. Naputak o organizaciji sklanjanja i boravka u skloništu
Posjedanje skloništa treba se izvršiti prije nastupanja opasnosti. Od davanja znaka za uzbunu vrijeme do sklanjanja treba iznositi maksimalno oko 5 minuta, što znači da skloništa ne smiju biti udaljena više od 250 m od krajnjeg korisnika.
Ponašanje u skloništu propisuje se kućnim redom koji predviđa:
– smještanje ljudi u sklonište mora započeti od najudaljenijih prostorija u skloništu,
– nije dozvoljena buka, uznemiravanje drugih, paljenje svjetala i neovlašteno rukovanje s instalacijama,
– zabranjeno je unošenje domaćih životinja, kabastih predmeta, lako zapaljivih materijala, nadražujućih i jako mirisnih materijala,
– zabranjeno je pušenje i uzimanje alkohola u skloništu.
Napuštanje skloništa vrši se po prestanku opasnosti po odobrenju voditelja skloništa. Prilikom napuštanja skloništa prvo izlaze izviđači radi utvrđivanja stvarnog stanja izvan skloništa. Na osnovi izvješća izviđača voditelj skloništa izdaje određena upute sukladnoj trenutnoj situaciji, pravac kretanja i dr.
2.1.5. Opremanje skloništa i ponašanje sklonjenih osoba
Radi omogućavanja boravka do 7 odnosno 14 dana sklonište se mora unaprijed opremiti najnužnijom opremom i uređajima koji pružaju minimalne uvjete za preživljavanje. Sklonište mora imati potreban broj:
– ležajeva ili klupa,
– posude za fiziološke potrebe,
– pribor za detekciju i dekontaminaciju,
– alat za spašavanje, – ručne vatrogasne aparate,
– priručnu apoteku,
– pribor za održavanje osobne higijene,
– potrebne količine hrane i vode.
Ležajevi u uvjetima boravka od nekoliko dana imaju veću prednost u odnosu na klupe (stolice), a odnos treba biti 1:2 u korist sjedala. Ležajevi i stolice moraju biti odmaknuti od zidova najmanje 5 cm. Sjedala se po mogućnosti grade s naslonom za glavu. Ležajevi se mogu raditi u 2-3 kata zavisno od prostora s tim da razmak između ležajeva po visini bude 60-65 cm. Mogu se predvidjeti ormari i police za smještaj raznog materijala. Treba osigurati posude za vodu koje mogu biti smještene na policama ili na za to posebno određenim mjestima.
Priručnu apoteku treba opremiti:
– odgovarajućim lijekovima
– alkoholom,
– jodom, – tabletama (protiv glavobolje, zubobolje i za snižavanje temperature),
– atropin i pam siretama i
– drugom opremom za pružanje prve pomoći
Treba pripremiti i pravodobno postaviti u skloništu opremu za spašavanje i održavanje.
Za spašavanje se preporuča Za zatvaranje pukotina preporuča se
– ručna dizalica,
– čelična poluga (pajser),
– zidarski sjekač,
– čekić,
– pijuk,
– lopate i drugo – bitumen,
– kit,
– plastelin,
– platno,
– ljepilo i
– sve vrste ljepljivih traka
Posebno treba predvidjeti posude za otpatke. Preporučuju se i uređaji za prešanje ambalaže (otpadaka).
U skloništu treba osigurati odgovarajuću rasvjetu.
Sklonište se obilježava i natpisima i pokazivačima uočljivim s većih daljina i vidljivih u bilo koje doba dana. U ove znake spadaju pokazivači pravca kretanja prema skloništu, pokazivači ulaza u sklonište, pokazivači pomoćnog izlaza i tabla s natpisom “sklonište”.
2.1.6. Organizacija sklanjanja
Sklanjanje stanovništva Grada Slunja, vršiti će se u slučajevima:
1. ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća u stacionarnim objektima i zonama,
2. ugroza od radiološko-biološko-kemijske opasnosti od djelovanja nuklearne elektrane Krško
Potencijalne opasnosti i posljedice od nuklearnih i radioloških nesreća razrađuju se na državnoj razini a jedinice lokalne (i područne) samouprave planiraju provođenje obveza iz državnih planova i programa.
Ugroze od poplave i od ostalih prirodnih uzroka (suša i toplinski val, olujno ili orkansko nevrijeme i jaki vjetar, snježne oborine, tuča, poledica) nije za očekivati pa se mjere sklanjanja ne razrađuju.
2.1.7. Mjere sklanjanja kod ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća
Tabela 2 3
područje ugroze (radijus) očekivani broj ugroženih/za sklanjanje mjesto sklanjanja – skloništa osnovne i dopunske zaštite nositelji mjere-zadaće napomena
Benzinska postaja INA, Plitvička 82 3-4/0 Slunj Stožer ZiS, voditelji skloništa Nema potrebe za organizacijom sklanjanja. Po potrebi samosklanjanje.
Plinska postaja, Autopromet Slunj, Gornje Taborište 3-4/0 Slunj
2.1.8. Zadaci pojedinih subjekata koji provode sklanjanje
Stožer zaštite i spašavanja, voditelji skloništa i druga tijela i osobe odgovorne za sklanjanje pučanstva trebaju provjeriti ažurnost planova sklanjanja, te poduzeti mjere sukladno uputama utvrđenim u njima i u planu pripravnosti za slučaj ratne opasnosti. To podrazumijeva:
– da pored skloništa odrede i druge prostore za moguće zaklone (podrumi i dr.) i za sklanjanje pučanstva i pripreme ih za tu namjenu;
– odrediti prostore u kojima će se sklanjati stanari svake pojedine zgrade, odnosno svi zaposleni u pojedinim društvima i ustanovama;
– društva i javne ustanove koje nemaju skloništa ni pogodne prostore za sklanjanje svoj plan sklanjanja trebaju uskladiti sa planovima Mjesnih odbora na čijem području imaju sjedište;
– prostorije predviđene za sklanjanje kao i skloništa u cijelosti moraju biti što je moguće bolje pripremljena za prihvat pučanstva, uključujući i sva potrebna obilježavanja, kao i upoznavanja pučanstva sa pripremljenim prostorijama za sklanjanje;
– stožer mora imenovati i osposobiti ekipe za prihvat i organizaciju sklanjanja, odnosno stalno pratiti rad tih ekipa;
– skloništa koja se iznajmljuju moraju biti pravovremeno pripremljena za sklanjanje u smislu kako je to propisima određeno;
– u skloništu i zaklonima osnovne zaštite sklanja se 1 osoba/m2 , a u skloništima dopunske zaštite i zaklonima 0,5 osoba/m2 – vrijedi za dulji rok boravka u skloništima, a kraća zadržavanja u skloništima moguća su i u prostorima skloništa koji nemaju ugrađene FVU;
– ekipe za prihvat pučanstva u skloništa osnovne i pojačane zaštite, moraju biti obučene za rukovanje sa uređajima u skloništu (FVU, agregati za nužnu rasvjetu i dr.) i moraju biti upoznati sa osnovnim postavkama o određivanju dozvoljenog broja osoba za sklanjanje;
– na odgovarajući način provjeriti obaviještenost pučanstva o znacima uzbunjivanja, o mjestima za sklanjanje te o načinu zaposjedanja, boravka i napuštanja skloništa pri čemu se koristiti lokalnim sredstvima obavještavanja, te plakatima i brošurama Uputa za zaštitu i spašavanje pučanstva Zapovjedništva civilne zaštite RH);
– provjeriti funkcionalnost lokalnog sustava uzbunjivanja.
Odgovorne osobe: voditelji skloništa i njihovi zamjenici u suradnji s predsjednicima Mjesnih odbora i predstavnicima stanara, ukoliko se radi o objektima za kolektivno stanovanje.
Voditelj skloništa i zamjenik voditelja (potrebno je iste imenovati):
1. vrši prihvat stanovnika u skloništu i njihov raspored po prostorijama,
2. osigurava rad uređaja za filtroventilaciju i ostalih uređaja,
3. osigurava kućnim redom tijekom boravka u skloništu i poduzima potrebne mjere u svezi istog,
4. vodi potrebite evidencije ulaska i izlaska osoba iz skloništa,
5. provodi informiranje stanovnika u skloništu o stanju, poduzetim mjerama i narednim aktivnostima,
6. uspostavlja vezu na području lokacije skloništa sa stožerom zaštite i spašavanja ili čelnikom jedinice lokalne samouprave,
7. provodi i druge aktivnosti sukladno dobivenim informacijama nadležnih tijela.
Povjerenik ZiS i zamjenik povjerenika (potrebno je iste imenovati)
1. Surađuju s predsjednicima mjesnih obora i voditeljima skloništa u svezi organiziranog sklanjanja stanovništva,
2. Organiziraju sklanjanje ostalog dijela stanovništva, koje se sklanja u druge objekte za sklanjanje (dopunske zaštite, podrume i ostale prostore pogodne za sklanjanje),
3. Surađuju s nadležnim Stožerom zaštite i spašavanja, gdje sukladno propisima nije imenovano zapovjedništvo civilne zaštite u jedinici lokalne samouprave u svezi organizacije i provođenja sklanjanja.
Stožer ZiS
1. koordinira provođenje sklanjanja stanovništva u slučaju određenih ugroza, te nalaže nižim razinama provođenje (povjerenicima civilne zaštite i voditeljima skloništa)
2. poduzima druge mjere kojima se osigurava efikasnost provođenja sklanjanja u odnosu na nastalu ugrozu.
Operativne snage ZiS
1. uz redovne službe i djelatnosti, osiguravaju pristupne putove od eventualnih prepreka (ruševina) za nesmetani tijek provođenja sklanjanja, ukoliko za isto postoji potreba,
2. vrše raščišćavanje ulaza i izlaza iz skloništa, osiguravaju dopremu osnovnih životnih namirnica i drugo.
2.2. Mjera evakuacije
Cilj i zadaća evakuacije je prije svega organizirano i planski napustiti ugroženo područje te što prije doći do mjesta prikupljanja, a potom zadanim pravcima stići do područja privremenog zbrinjavanja.
Prije početka evakuacije sve osobe koje se planiraju evakuirati, obavezno se moraju evidentirati ( ime i prezime, ime i prezime njezinih roditelja, datum rođenja, adresa stanovanja, broj članova obitelji koji se evakuiraju – isti podaci i srodstvo ). Isto tako, u evidencijske liste upisuje se vozilo kojim se osoba evakuira te mjesto na koje se evakuira, s naznakom mjesta prihvata.
Turisti, odnosno stranci s privremenim boravištem u Republici Hrvatskoj podliježu istim uvjetima, pravima i obvezama u svezi evakuacije kao i državljani Republike Hrvatske. Obveza i dužnost odgovornih vlasti Republike Hrvatske je da odmah po saznanju da se među ugroženim stanovništvom nalaze strani državljani izvijeste Ministarsvo vanjskih poslova RH.
Evakuacija stanovništva u Gradu Slunju vršiti će se u slučajevima slijedećih ugroza, sukladno procjeni ugroženosti:
– potresa
– ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća u stacionarnim objektima, u prometu, na cestovnim pravcima,
– ugroza od radiološko-biološko-kemijske opasnosti od djelovanja nuklearne elektrane Krško.
Potencijalne opasnosti i posljedice od nuklearnih i radioloških nesreća razrađuju se na državnoj razini a jedinice lokalne (i područne) samouprave planiraju provođenje obveza iz državnih planova i programa.
Ugroze od poplave i od ostalih prirodnih uzroka ( suša i toplinski val, olujno ili orkansko nevrijeme i jaki vjetar, snježne padaline, tuča, poledica) nije za očekivati pa se mjere sklanjanja ne razrađuju.
2.2.1.Pregled kapaciteta i standardnih operativnih postupaka
Tabela 2 4
nositelj evakuacije sredstva kapaciteti operativni postupci način provedbe
Stožer ZiS Autobusi i druga vozila za javni prijevoz ”Autopromet” d.d.
Slunj Prema procjeni nositelja zaštite i spašavanja tijekom mjera upozoravanja dobivenih od nadležnih institucija, gradonačelnik uz konzultaciju s Stožerom zaštite i spašavanja donosi odluku o provođenju evakuacije stanovništva, materijalnih dobara i životinja s određenog područja ovisno o događaju Odluka se prenosi sredstvima javnog ili sredstvima lokalnog priopćavanja, sustavima za uzbunjivanje, davanjem znaka nadolazeća opasnost i govornim informacijama.
Odluka se može prenijeti i putem povjerenika ZiS za određeno područje ili dijelove naselja. O provođenju evakuacije izvješćuje se nositelji provođenja, koji će aktivirati svoje ekipe za prihvat evakuiranog stanovništva u planirane objekte i prostore.
Paralelno s dostavom obavijesti o provođenju evakuacije, pokreće se od gradonačelnika ili njegovog zamjenika i pravne osobe s prometnim sredstvima za prijevoz stanovništva, kao i nadležna policijska postaja poradi reguliranja prometa i osiguranja provođenja evakuacije, te zaštite imovine osoba koje su napustile područje.

Evakuacija kao planska mjera premještanja stanovništva i materijalnih dobara iz ugroženih područja, primjenjivat će se u ratnim i drugim uvjetima za slijedeće kategorije građana:
– trudnice,
– majke s djecom do 12 godina,
– djeca do navršenih 15 godina,
– bolesne, nemoćne, nepokretne, osobe starije od 75 godina života i osobe s posebnim potrebama.
Evakuaciju ovih kategorija stanovništva treba vršiti samo kada budu neposredno ugroženi ratnim ili drugim djelovanjem i kada se procjeni da nema uvjeta za njihovu efikasnu zaštitu i zbrinjavanje u mjestima boravka.
U okviru priprema za evakuaciju stanovništva, treba poduzeti organizacijske, materijalne, kadrovske, psihološke i druge mjere i postupke, kako bi se stvorili uvjeti za sigurno premještanje stanovništva, njihov boravak na određenim lokacijama i povratak u ranije mjesto boravka kada za to budu stvoreni uvjeti.
Susjedne gradovi i općine koji planiraju evakuaciju stanovništva unutar svoga područja osiguravaju usklađenost mjera i postupaka u provođenju iste, dok se na nivou županije usklađuju i koordiniraju sve aktivnosti u slučajevima kada se stanovništvo evakuira iz jedne općine na područje druge, udaljenije općine, grada ili županije.
Ukoliko bi bila potreba za evakuacijom stanovništva iz područja Grada Slunja vršila bi se osim na širi teritorij Grada, na područja susjednih općina i gradova (Karlovac, Cetingrad, Rakovica) te je kod osiguranja ovakvog smještaja potrebno predvidjeti i određen broj građana iz Slunja (ovo pitanje je potrebno regulirati koz Plan CZ Karlovačke županije).

2.2.1. Organizacija i operativne snage za provođenje ove mjere
Tabela 2 5
zadaća
(mjera CZ) nositelj operativni postupci Izvršitelj
Organizacija evakuacije ugroženog stanovništva Grad Slunj – Provesti samozaštitu – samoevakuaciju (pregled-popis donositelja preporuke/obavijesti s podacima )
– Odrediti nadležne osobe zadužene za provedbu mjere evakuacije (pregled – popis, podaci za odgovornu osobu, ime i prezime, adresa, broj telefona i mobitela)
– Odrediti kategorije stanovništva koje će se evakuirati (npr. trudnice i majke s djecom do 10. g., djeca bez roditelja do 15 g, bolesni, nemoćni, stariji)
– Napraviti popis osoba koje se evakuiraju (popis trebaju imati povjerenici ZiS i treba biti uz plan)
– Odrediti način provedbe evakuacije, prijevozna sredstva za provedbu mjere evakuacije (pregled-popis vlasnika prijevoznih sredstava, vrsta , broj i lokacija prijevoznih sredstava)
-Odrediti mjesto prikupljanja za evakuaciju ( glavno i rezervno s adresama gdje se nalaze)
– Odrediti pravce (smjer) evakuacije (navesti prometnice kojima se ide)
– Provesti organizirano privremeno preseljenje na neugrožena područja (odrediti mjesta i rezervna mjesta za evakuaciju, odrediti osobe koje će provoditi evakuaciju)
– Provesti preseljenje u organizirane privremene prihvatne centre /ostale raspoložive smještajne kapacitete (pregled- popis i lokacija prihvatnih centara)
– Provesti preseljenje u vlastitoj organizaciji stanovništva (kod rodbine, prijatelja i sl.)
– Osigurati evakuaciju životinja (samo u izuzetnim slučajevima) i puštanje iz staja. – Stožer ZiS
– Povjerenici ZiS
-Aktivisti CK
– Vlasnici prijevoznih sredstava (prema popisu)
-Drugi sudionici Grada Slunja na razini sustava ZiS
i
-Zdravstveni djelatnici
DZ Slunj
-Veterinarske snage
ambulante/veterinarske stanice
– Policijske snage PU/PP Slunj
(osiguranja javnog reda i mira, osiguranja putova evakuacije, osiguranja
pratnje konvoja, reguliranja prometa)
ove pravne osobe aktiviraju se i sudjeluju u zaštiti i spašavanju temeljem planova i odredbi resornih središnjih tijela državne uprave u čiji resor pripadaju
2.2.2. Pregled osoba koje podliježu evakuaciji po kategorijama i broju
Tabela 2 6
Grad očekivani broj ugroženih osoba kategorija A1 kategorija B2 kategorija C3 kategorija D4 kategorija E5 ukupno za evakuaciju
DOMICILNO STANOVNIŠTVO
Slunj 2000 100 600 400 900 600 1400
1kategorija A: – trudnice
2kategorija B: – majke s djecom do 12 godina
3kategorija C: – djeca do navršenih 15 godina
4kategorija D: – bolesni, nemoćni, nepokretni, stariji od 75 godina i osobe s posebnim potrebama
5kategorija E: – osobe za koje se procjenjuje da se samoevakuiraju
Evakuacija kategorije A i D trudnice, bolesne, iznemogle i povrijeđene osobe) zahtjeva specijalna sredstva prijevoza i posebnu organizaciju u koju je potrebno uključiti zračne snage što je u nadležnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
U jedinici vremena evakuacijom će biti obuhvaćeno do 40% od ukupno procijenjenih garađana za evakuaciju. To znači da bi u određenom trenutku trebalo evakuirati oko 2000 ljudi, od čega bi se samoevakuiralo tek oko 600 osoba.
2.2.3. Pregled mjesta prikupljanja i prihvata
Mjesta prikupljanja te pravci evakuacije ugroženog stanovništva Grada i turista mogu biti slijedeći:
Tabela 2 7
vjerojatno područje za evakuaciju mjesta prikupljanja prije evakuacije pravci za evakuaciju
Slunj staro gradsko igralište prema nogometnom igralištu i objektima navedenim u tabeli 2-8

Tabela 2 8
mjesto evakuacije za stanovništvo Grada broj građana
neoštećeni objekti: škole, vrtić, sportska dvorana i/ili nogometno igralište 1400
2.2.4. Pregled pravaca i prometnica za evakuaciju
Cestovnim putem
Cestovnim putem evakuacija bi se provodila iz mjesta prikupljanja pravcima za evakuaciju (vidi – mjesta prikupljanja i pravci za evakuaciju) do mjesta zbrinjavanja.
U provedbi potpune evakuacije koristile bi se uglavnom državne i županijske prometnice. Težišno se to odnosi na državnu cestu D1: Slunj-Rakovica i Slunj-Karlovac.
Za osiguranje ovih cestovnih pravaca angažirali bi se djelatnici MUP, Policijske uprave karlovačke – Policijska postaja Slunj i Nadcestarija Slunj sukladno svojim planovima.
U Planu zaštite i spašavanja Grada Slunja nalazi se popis odgovornih osoba iz Policijske postaje Slunj i Hrvatske ceste – nadcestarije Slunj.
Za provođenje samoevakuacije koristiti će se također D1 na pravcima kako je gore navedeno.
Napominje se da je svaka osoba koja se evakuira slobodna izabrati hoće li se evakuirati skupnim prijevozom (autobus, kombi vozilo) ili pak vlastitim vozilom.
2.2.5. Zdravstveno i drugo osiguranje
Na mjestima prikupljanja i tijekom evakuacije u granicama Grada zdravstveno osiguranje vršiti će zdravstveni timovi opće medicine (raspored timova po mjestima prikupljanja odnosno prihvata), Ukoliko se evakuacija provodi van granica Grada zdravstvenu zaštitu u mjestu prihvata osiguravaju timovi locirani na mjestu zbrinjavanja.
Tijekom evakuacije neće biti potrebe za osiguranjem vode za piće kao ni prehrane, budući da evakuacija na sigurnija područja neće trajati duže od 4 sata.
Ukoliko bi se evakuacija provodila u izuzetno otežanim i nepovoljnim uvjetima (kiša, snijeg, jaki vjetrovi, hladnoća), organizacija Crvenog križa osigurala bi dodatne količine odjeće i obuće iz vlastitih izvora ili iz prodajne mreže.
2.2.6. Pregled prometnih sredstava po vrsti i kapacitetu, tko ih osigurava, pregled lokacija zdravstvenih ustanova, škola , domova
Pregled vozila za prijevoz vozila u Slunju
Tabela 2 9
vrsta prometnog sredstva broj / kapacitet vlasnik
naziv kontakt osoba adresa tel / mob
za evakuaciju ljudi
autobus 19 / 865 Autopromet d.d. Tomo Turkalj Petra Svačića 5, Slunj 098 245 312
kombi vozila 2 / 16 kombi vozilo DVD Slunj i u vlasništvu privatnih osoba, prema popisu povjerenika ZiS
osobni auto 10 / 40 u vlasništvu privatnih osoba, prema popisu povjerenika ZiS
za evakuaciju životinja
kamion stočar ne očekuje se potreba za evakuacijom stoke.
kombi furgon
Po zapovjedi o provođenju evakuacije povjerenici ZiS zaduženi za provođenje evakuacije sa mjesta okupljanja, organiziraju osobe koje će se evakuirati, raspoređuju ih po vozilima i mjestima gdje se evakuiraju, izrađuju, ili usaglašavaju popise osoba koje se evakuiraju. Pored povjerenika ZiS u provođenje evakuacije uključuju se i vlasnici prijevoznih sredstava prema popisu.
Pregled zdravstvenih ustanova u Slunju
Tabela 2 10
naziv odgovorna osoba adresa telefon mobitel
Dom zdravlja Slunj Ivanka Magdić, ravnateljica Plitvička 18A, Slunj 047 777 652 091 1777 660
Karlovačka ljekarna- Ljekarna Slunj Braće Radić 13, Slunj 047 777 284
Pregled prioritetnih školskih ustanova i domova za zbrinjavanje evakuiranog stanovništva
Tabela 2 11
naziv odgovorna osoba adresa telefon
Osnovna škola Slunj Tome Cvitković, ravnatelj Školska 25, Slunj 047 777 112
Srednja škola Slunj i Sportska dvorana SŠ Slunj Diana Cindrić, ravnateljica Školska 22, Slunj 047 777 503
Dječji vrtić Slunj Gordana Kovačević, ravnateljica Kralja Zvonimira 9, Slunj 047 777 576
2.2.7. Organizacija veterinarske evakuacije
Organizaciju veterinarske zaštite (evakuacija životinja vršit će se samo u izuzetnim slučajevima – u slučaju manjih opasnosti stoka će se pustiti iz štala).
2.2.8. Mjere evakuacije kod potresa
Tabela 2 12
područje ugroze
(gradske četvrti) očekivani broj za evakuaciju kategorije osoba za evakuaciju mjesto evakuacije pravac evakuacije mjere-zadaće nositelji
građani
Slunj 1400 -trudnice
– majke s djecom do 12 god
– djeca do navršenih 15 god.
– bolesni, nemoćni, nepokretni, stariji od 75 god i osobe s posebnim potrebama Slunj
staro gradsko igralište
– (ukoliko bi pojedini ili svi objekti navedeni u tabeli 2-11, ostali neoštećeni-pogodni za boravak ugrožene smjestiti u iste) prema tablici 2.7. ovog Plana – infrastrukturno uređenje mjesta evakuacije (smještaj, voda, struja, poljske sanitarije, poljska kuhinja, poljski sanitet i dr)
-vođenje popisa/evidencije o evakuiranim osobama,
-vođenje popisa motornih vozila sa vozačima za prijevoz,
– osiguranje logističke potpore,
– vođenje popisa sudionika i snaga za evakuaciju,
– popis evakuiranih ustanova i djelatnika
-kordinacija evakuacije u području odgovornosti,
-obavješćivanje stanovništva o evakuaciji Stožer ZiS,
Pravne i fizičke osobe za opskrbu preh. aktiklima,
prevoznici, MUP, povjerenici ZiS
2.2.9. Mjere evakuacije kod ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća
Tabela 2 13
područje ugroze
očekivani broj ugroženih očekivani broj za evakuaciju mjesto evakuacije pravac evakuacije nositelji napomena
Benzinska postaja INA, Plitvička 82 3-4 4 Slunj OŠ Slunj Stožer ZiS, Zapovjedništvo CZ, voditelji skloništa i povjerenici CZ Nema potrebe za organizacijom evakuacije.
Po potrebi samoevakuacija.
Plinska postaja, Autopromet Slunj, Gornje Taborište 3-4 4
2.2.10. Mjere evakuacije kod prirodnih ugroza (orkanska nevremena i olujni vjetrovi)
Dosadašnja iskustva ne upućuju na potrebu planiranja evakuacije u slučaju prirodnih ugroza.
2.3. Mjera zbrinjavanja
Zbrinjavanje kao jedna od mjera civilne zaštite ima za cilj osiguranje adekvatnog smještaja i boravka evakuiranih osoba na neugroženom području (prihvatni centri) do prestanka okolnosti evakuacije, odnosno dok se ne stvore uvjeti za njihov povratak na raniju lokaciju ili povratak u mjesta prebivališta. Zbrinjavanje podrazumijeva osiguranje boravka, prehrane i najnužnije zdravstvene skrbi.
2.3.1. Pregled nositelja, kapaciteta, zadaća po nositeljima i standardnih operativnih postupaka
Tabela 2 14
nositelji zbrinjavanja na području Grada Slunja kapaciteti zadaće nositelja standardni operativni postupak (SOP)
Gradska organizacija Crvenog križa Slunj Prema t. 3.2. Plana ZiS
i t. 2.2.6 ovog Plana organiziraju razmještaj u objektima namijenjenim za smještaj evakuiranog stanovništva, organiziraju postavljanje ležajeva, uređenje prostora, određuju dežurne osobe, organiziraju dobavu hrane i vode za piće surađuju sa Stožerom zaštite i spašavanja, te povjerenikom ZiS za navedeno područje. Ustrojavaju potrebitu evidenciju osoba na zbrinjavanju i dostavljaju obavijesti za medije i za službu traženja.
Centar za socijalnu skrb Slunj Prema t.2.4. Plana ZiS, uspostavlja usku suradnju u provedbi zadaća s organizacijom Crvenog križa u materijalnom i drugom osiguranju potreba osoba koje podliježu zbrinjavanju.
Dom zdravlja-timovi opće medicine Prema t. 2.2.6. ovog Plana pružaju psiho socijalnu i zdravstvenu njegu osobama na zbrinjavanju, i upućuju prema potrebi u specijalizirane zdravstvene ustanove
Udruge prema t. 2.2.6. Plana ZiS pomažu u zadovoljavanju potreba osoba na zbrinjavanju, pripremama hrane, opsluživanju, kao i organizaciji društvenog života u objektima
Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj prema t. 2.2. Plana ZiS sudjeluju u dobavi potrebnih količina pitke i tehničke vode, prijenosu bolesnih osoba u transportna sredstva, prijevozu i drugo
Pravne osobe za pripremu hrane prema Glavi III t.3.1. Procjene organiziraju i vrše pripremu hrane za osobe na zbrinjavanju
Pravne osobe za prijevoz stanovništva prema t. 2.2.6.
ovog Plana osiguravaju prometna sredstva po principu (vozač, vozilo).
Komunalno društvo
Komunalac d.o.o. Slunj prema t.1.1.1. ovog Plana pomaže tijekom zbrinjavanja u podizanju šatorskih kapaciteta ukoliko postojeći kapaciteti u stacionarnim objektima nisu dostatni, instaliranju potrebne opreme u objektima i druge poslove
Lokalna sredstva javnog priopćavanja HRT -Radio Slunj, osiguravaju pravodobne i točne informacije osobama na zbrinjavanju i prenose obavijesti iz kampova prema javnosti i rodbini
2.3.2. Organizacija i operativne snage za provođenje ove mjere
Operativne snage prikazane su u t. 2.3.1.
Potrebu za zbrinjavanjem stanovništva nakon evakuacije, utvrđuje Stožer zaštite i spašavanja Grada Slunja, prijedlogom čelniku da se izvrši angažiranje nositelja i operativnih snaga određenih za zbrinjavanje.
Nalozi za aktiviranje nositelja prenose se putem Stručne službe Grada Slunja ili putem nadležnog centra 112.
Osnovni nositelj provođenja zbrinjavanja u kontaktu je s nadležnim Stožerom zaštite i spašavanja, na kojoj razini se osigurava usklađeno djelovanje ostalih nositelja kao i potreba angažiranja dodatnih snaga i sredstava.
2.3.3. Prikaz mjesta i lokacija prihvata
Tabela 2 15
naselje lokacija
Slunj staro gradsko igralište

2.3.4. Pregled lokacija za podizanje šatorskih i drugih privremenih naselja, kapaciteti i sadržaji
Tabela 2 16
lokacija kapacitet sadržaji
Slunj – staro gradsko igralište 500 infrastrukturni sadržaji (voda, struja, poljske sanitarije, poljska kuhinja, poljski sanitet i dr.)
2.3.5. Pregled lokacija, vrsta i kapaciteta za smještaj u čvrstim objektima
Tabela 2 17
naziv odgovorna osoba adresa telefon kapacitet
Osnovna škola Slunj Tome Cvitković, ravnatelj Školska 25, Slunj 047 777 112 400
Srednja škola Slunj i Sportska dvorana SŠ Diana Cindrić, ravnateljica Školska 22, Slunj 047 777 503 400
Dječji vrtić Slunj Gordana Kovačević, ravnateljica Kralja Zvonimira 9, Slunj 047 777 576 150

Nakon razmještaja evakuiranog stanovništva osiguranje prehrane, odjeće, posteljine i sanitarnih potreba vršit će ekipe Crvenog križa Grada. Nakon opskrbe nužnim namirnicama potrebnim za život daljnju opskrbu vršiti će snage koje vrše prihvat, a putem tvrtki za priremu hrane koje su određene Planom zaštite i spašavanja.
Voda za piće i sanitarne potrebe osigurana je u čvrstim objektima u kojima se vrši smještaj evakuiranih. U slučaju da nema osigurane vode za piće i sanitarne potrebe ista će se osigurati dovozom s vatrogasnim cisternama i postavom eko – sanitarnih čvorova.
Za sve evakuirane medicinsku pomoć kao i socijalnu te psihološku pomoć pružat će mobilne ekipe DZ- a Slunj i Opće bolnice Karlovac, a za sve evakuirane će skrbiti ekipe Crvenog križa.
2.3.6. Mogućnosti smještaja u objektima privatnih osoba, postupak smještaja
Smještaj u objekte privatnih osoba može biti privremenog karaktera dok se ne steknu potrebni uvjeti za smještaj u javne prostore.
Postupak smještaja je slijedeći:
Stožer zaštite i spašavanja utvrđuju potrebe za smještajem određenog broja osoba u privatne objekte.
Povjerenik ZiS i Predstavnik mjesnog odbora predlažu objekte u koje bi se smjestile evakuirane osobe za zbrinjavanje, u odnosu na nastalo stanje.
Gradonačelnik postavlja zahtjev DUZS za nazočnost državnog službenika DUZS s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji temeljem ovlasti može naložiti privremeni smještaj u dijelu stambenog objekta koji vlasnik ne koristi za vlastite potrebe, nakon čega počinje razmještaj i trajniji smještaj. Smještaj može trajati najviše do 30 dana.
2.3.7. Zadaće ekipa za prihvat i zbrinjavanje
Načelni primjer ustrojavanja prihvatnih punktova daje se u tablici 2-18.
Broj prihvatnih punktova_____ / broj ekipa :_____
Tabela 2 18
mjesto rada ime prezime i adresa funkcija u ekipi zadatak koji obavlja vrijeme aktiviranja
rukovoditelj organizacija i rukovođenje ekipom
zamjenik organizacija i rukovođenje ekipom
1. pedagog/
psiholog pomaže rukovoditelju ekipe, smiruje i prati traumatizirane osobe
2.
1. članovi prihvaćaju postradale i prema unaprijed pripremljenom planu razvode ih do mjesta zbrinjavanja
2.
3.
4.
1. ekipa PMP pružaju prvu medicinsku pomoć u suradnji sa profesionalnim osobljem i pomažu kod transporta povrijeđenih
2.
3.
4.

2.3.8. Izvori i organizacija osiguranja prehrane, vode za piće i sanitarnih potreba
Prehranu za zbrinute osobe osigurava stožer ZiS.
Vodu za piće ukoliko nije objekt priključen na javnu mrežu ili se zbog određenih razloga voda ne smije koristiti osigurava DVD Slunj.
Postavljanje pokretnih sanitarnih stanica osigurava Komunalac d.o.o. Slunj.
Zdravstvenu zaštitu osigurava tim zdravstvene zaštite opće medicine Doma zdravlja Slunj.
2.3.9. Organizacija pružanja prve medicinske, socijalne i psihološke pomoći
Za pružanje prve medicinske pomoći organizirana je redovna Hitna medicinska služba, postoji volonterska služba Crvenog križa, te Opća bolnica Karlovac i Dom zdravlja Slunj.
Socijalnu i psihosocijalnu pomoć osiguravaju predstavnici Centra za socijalnu skrb Slunj.
2.3.10. Pregled humanitarnih i drugih organizacija koje pomažu u zbrinjavanju i njihove zadaće
Caritas, organizira osiguranje osnovnih potreba stanovništva (odjeća, obuća, prehrana i dr.) povezivanje s rodbinom.
Dobrovoljno vatrogasno društvo, putem svojih članova uključuje se u osiguranje potreba stanovnika koji su zbrinuti u određenim objektima na području njihovog djelovanja i odgovornosti u opskrbi pitkom i tehničkom vodom, osiguranju opreme za grijanje, gašenje požara, prijenos pokretnih i nepokretnih osoba na liječenje, školovanju, sportskim aktivnostima i dr.
2.3.11. Veterinarsko zbrinjavanje
Nositelj veterinarskog zbrinjavanja na području Grada Slunja:
Tabela 2 19
veterinarska inspekcija / ovlaštene veterinarske organizacije odgovorna osoba adresa telefon / mobitel
veterinarska inspakcija
Ministarstvo poljoprivrede, Sektor veterinarske inspekcije, Veterinarski ured Karlovac (nadzor, organizacija, koordinacija, određivanje mjera)
Veterinarska stanica Vojnić d.o.o. – ambulanta Slunj
(ovlasti za obavljanje poslova iz područja kontrole zdravlja životinja, mjera suzbijanja zaraznih bolesti i područja kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje, na području Grada Slunja, te druge veterinarske usluge) Davor Požega Ivana Trnskog 18, Slunj 047 777 167
– Veterinarskom zbrinjavanju na području sa kojeg je izvršena evakuacija stanovništva podliježu sve kategorije domaćih žvotinja, smještajem na sigurna područja ili odvozom u najbližu klaonicu, prema procjeni veterinarske struke.
– Osim nositelja u veterinarsko zbrinjavanje uključuju se vlasnici prometnih sredstava namijenjenih za prijevoz.
– Vlasnici i imaoci stoke (životinja) uključuju se angažiranjem vlastitih kapaciteta (traktori s prikolicama namijenjenim za prijevoz životinja).
2.3.12. Mjere zbrinjavanja kod potresa
Tabela 2 20
područje ugroze očekivani broj za zbrinjavanje kategorije osoba za zbrinjavanje mjesto zbrinjavanja mjere-zadaće nositelji
građani
Slunj 1400 -trudnice
– majke s djecom do 12 god
– djeca do navršenih 15 god.
– bolesni, nemoćni, nepokretni, stariji od 75 god i osobe s posebnim potrebama – Slunj staro gradsko igralište
– (ukoliko bi pojedini ili svi objekti navedeni u tabeli 2-17, ostali neoštećeni-pogodni za boravak sve ili dio ugroženih smjestiti u iste) – infrastrukturno uređenje mjesta zbrinjavanja (smještaj, voda, struja, poljske sanitarije, poljska kuhinja, poljski sanitet i dr)
-vođenje popisa/evidencije o zbrinutim osobama,
– osiguranje logističke potpore,
– vođenje popisa sudionika i snaga za zbrinjavanje,
-kordinacija zbrinjavanja u području odgovornosti, Stožer ZiS,
pravne osobe za snabdjevanje preh. aktiklima,
prevoznici, MUP, povjerenici ZiS
2.3.13. Mjere zbrinjavanja kod ugroza od tehničko-tehnoloških nesreća
Tabela 2 21
područje ugroze očekivani broj za zbrinjavanje mjesto zbrinjavanja mjere nositelji napomena
Benzinska postaja INA, Plitvička 82 4 Slunj OŠ – infrastrukturno uređenje mjesta zbrinjavanja (smještaj, voda, struja, poljske sanitarije, poljska kuhinja, poljski sanitet i dr)
-vođenje popisa/evidencije o zbrinutim osobama,
– osiguranje logističke potpore,
– vođenje popisa sudionika i snaga za zbrinjavanje,
-kordinacija zbrinjavanja u području odgovornosti,
Stožer ZiS,
zdravstvene ustanove, crveni križ, povjerenici ZiS samozbrinjavanje uz pomoć Stožera ZiS
Plinska postaja, Autopromet Slunj, Gornje Taborište 4
2.3.14. Mjere zbrinjavanja kod prirodnih ugroza (orkanska nevremena i olujni vjetrovi)
Ugroze od poplave i od ostalih prirodnih uzroka ( suša i toplinski val, olujno ili orkansko nevrijeme i jaki vjetar, tuča, poledica) nije za očekivati pa se mjere zbrinjavanja ne razrađuju.
2.3.15. Pravne osobe i kapaciteti za preradu mesa, klaonice, skladišta i hladnjače
Na području Grada Slunja nema značajnijih klaoničkih kapaciteta i kapaciteta za preradu mesa.
Tabela 2 22
naziv pravne osobe odgovorna osoba adresa telefon/mobitel
Mesnica „Braća Pivac“ (komora) Plitvička 10, Slunj
Kordun d.d.–Trgovački centar Meteor (komora) Školska 19, Slunj 047 777 078

Close Search Window