Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 2/2015. – 02. 04. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-03/15-01/16

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 31. 03. 2015.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 06/13,15/13, 3/15.) Gradsko vijeće Grada Slunja na 21. sjednici održanoj dana 31. 03.. 2015. godine, donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Slunja

I.

Usvaja se Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Slunja.

II.

Izvješće iz točke I. ove Odluke prilaže se uz Odluku i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

                                                                                                                                                                                                            PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                          Marina Mrkonja

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-03/15-01/16

URBROJ:2133/04-04/04-15-1

Slunj, 13. 03. 2015.

Na osnovi stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” br.26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, ) te članka 36. stavka 1. alineja 16. Statuta Grada Slunja ( Glasnik Karlovačke županije 20/09, 6/13, 15/13, 3/15) donosim

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Slunja

I.

Utvrđuje se da je tijekom 2014. godine izvršen Program održavanja komunalne Infrastrukture,“Glasnik Karlovačke županije“ br. 52/13, 29/14 i 43/14 (u daljnjem tekstu: Program) za sljedeće komunalne djelatnosti u Gradu Slunju i to kako slijedi:

I. Za komunalnu djelatnost odvodnja atmosferskih voda

Za ovu točku iz Programa koja obuhvaća čišćenje i ispiranje kanalizacije, popravak revizionih okana, zamjena oštećenih poklopaca na kanalizacijskim šahtovima od predviđenih 22.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade nije bilo trošenja sredstava.

II. Za komunalnu djelatnost održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

U Programu su za ovu točku bila predviđena sredstva u iznosu od 529.000,00 kn, a iz sredstava komunalne naknade za tu namjenu utrošeno je 230.361,26 kn, a podijeljeno po stavkama kako slijedi:

– za održavanje čistoće na javnim površinama (pometanje parka i pražnjenje kanti za otpatke, čišćenje i odvoz smeća sa gradskog kupališta i javnih površina u Rastokama, ručno i strojno metenje šetnice, stepenica, nogostupa i gradskih ulica, odvoz glomaznog otpada), od predviđenih 104.000,00 kn utrošeno je 79.768,56 kn

– za sanaciju divljih deponija od predviđenih 15.000,00 kn ništa nije utrošeno jer nije bilo potrebe za ovim uslugama

– za zimsku službu čišćenja snijega i gorivo za zimsku službu od predviđenih 410.000,00 kn utrošeno je 150.592,70 kn za zimsku službu.

III. Za komunalnu djelatnost održavanja javnih površina

Za ovu točku utrošeno je 588.431,35 kn, a Programom je bilo predviđeno 986.300,00 kn iz sredstava komunalne naknade, podijeljeno po stavkama kako slijedi:

– za usluge higijeničarskog servisa od predviđenih 50.000,00 kn utrošeno je 31.390,78 kn

– za najam kemijskih WC –a, od predviđenih 26.500,00 kn utrošeno je 10.687,50 kn

– za deratizacijske usluge od predviđenih 2.000,00 kn ništa nije utrošeno jer nije bilo potrebe za ovim uslugama

– za održavanje i uređenje kupališta od predviđenih 28.000,00 kn utrošeno je 20.272,89 kn, i to radovi za postavljanje opreme na kupalištu 19.995,39kn, te za frezanje mulja na odbojkaškom igralištu 277,50 kn

– za unapređenje javnih sanitarnih usluga bilo je predviđeno 60.000,00 kn a utrošeno je 20.510,70 kn, (za čišćenje i održavanje WC-a u Rastokama i na Šetnici utrošeno je 14.625,00 kn, a za uređenje okoliša oko WC u Rastokama 5.885,70 kn

– za električnu energiju za javne sanitarne objekte od predviđenih 2.000,00 kn utrošeno je 1.976,87kn

– za komunalne usluge za javne sanitarne objekte, opskrba vodom od predviđenih 5.500,00 kn utrošeno je 5.490,14 kn

– za održavanje javnih površina (nabavka i sadnja cvijeća, košnja trave, orezivanje živice i ukrasnih grmova i odvoz grana, zalijevanje cvijeća, čišćenje grana nakon poplave u Frankopanskoj-Moćanov most, pijesak i radovi na obrani od poplava u Rastokama, dodatno uređenje na desnoj obali Korane, navoženje i razgrtanje zemlje na zelenim površinama, uređenje strane ispod vidikovca, rušenje lipa u gradskom parku i stabala na javnim površinama, ugradnja vodomjera na šternji na Trgu Zrinskih i Frankopana, popravak ograde na šetnici, rušenje zidanog objekta na kupalištu, montaža i demontaža pontonskog mosta, demontaža i montaža kanti za komunalni otpad, izvlačenje trave iz korita rijeke Korane, sanacija nadstrešnica na području grada, sanacija potpornog zida na parkiralištu, prigodno ukrašavanje grada za Božić, nabava ukrasa i montaža adventskog vijenca, postavljanje i skidanje zastavica po gradu) od predviđenih 710.300,00 kn utrošeno je 498.102,47 kn.

– za sanaciju stepenica bilo je predviđeno 102.000,00 kn ništa nije utrošeno jer se radovi nisu izvršili

IV. Za komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta

Za radove predviđene u ovoj točki Programa planirana su sredstva iz komunalne naknade i viška neutrošenih sredstava komunalne naknade iz prethodnih godina, te prihoda od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta i tekuće pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 1.507.500,00 kn, a utrošena su u iznosu od 1.256.117,71 kn podijeljeno po stavkama kako slijedi:

– za pijesak i drugi materijal za popravak i sanaciju nerazvrstanih cesta i gradskih ulica od predviđenih 550.000,00 kn utrošeno je 549.769,13 kn

– za prometnu signalizaciju, obilježavanja parkirališnih mjesta, energiju za semafor, te ostale nespomenute rashode (izrada oglasnih i reklamnih panoa i nabava nadstrešnice za autobusno stajalište) od predviđenih 247.500,00 kn utrošeno je 122.719,58 kn

– za sanaciju mostova od predviđenih 610.000,00 kn utrošeno je 526.554,00 kn, za izradu tehničke dokumentacije održavanja starog mosta preko Korane 42.500,00 kn, geofizičko ispitivanje terena starog mosta na rijeci Korani 9.000,00 kn, za interventne radove na održavanju starog mosta na Korani 10.991,00 kn te nadzor nad radovima održavanja starog mosta 12.500,00 kn, i geodetsko praćenje radova sanacije mosta preko Korane 5.500,00 kn, za interventne radove održavanja čelične konstrukcije starog mosta na rijeci Korani 424.813,00 kn, za nadzor nad radovima održavanja čelične konstrukcije mosta 18.750,00 kn, i za izradu troškovnika održavanja Moćanovog mosta 2.500,00 kn

– za izradu elaborata za nerazvrstane ceste za potrebe nove izmjere (k.o.Kremen ) od predviđenih 100.000,00 kn utrošeno je 57.075,00 kn za snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta

V. Za komunalnu djelatnost održavanje groblja

Za radove predviđene u ovoj točki Programa planirana su sredstva iz komunalne naknade u iznosu od 225.500,00 kn, a utrošena su u iznosu od 117.158,10 kn podijeljeno po stavkama kako slijedi:

– za održavanje mrtvačnica od predviđenih 100.000,00 kn utrošeno je 81.988,43 kn, za održavanje mrtvačnice, zamjena pokrova na i izradu podkonstrukcije za fasadnu oblogu i montaža fasadnog lima na mrtvačnici na Katoličkom groblju u Slunju

– za legalizaciju mrtvačnica od predviđenih 18.000,00 kn ništa nije utrošeno sredstava jer mrtvačnice nisu još došle na red za rješavanje u postupku legalizacije kada je potrebno platiti, naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade i vodni doprinos

– za održavanje groblja od predviđenih 107.500,00 kn utrošeno je 35.169,67 kn i to za sanaciju potpornog zida na groblju Slunj u iznosu 24.735,00 kn i za odvoz smeća sa groblja Nikšić, Veljun i Blagaj utrošeno je 10.434,67 kn

VI. Za komunalnu djelatnost javna rasvjeta

Za radove predviđene u ovoj točki Programa planirana su sredstva iz komunalne naknade i viška neutrošenih sredstava komunalne naknade iz prethodnih godina te sredstva Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u iznosu od 1.112.250,00 kn, a utrošeno je 802.478,24 kn podijeljeno po stavkama kako slijedi:

– za tekuće održavanje javne rasvjete od predviđenih 200.000,00 kn utrošeno je 172.674,38 kn

– za električnu energiju za javnu rasvjetu od predviđenih 850.000,00 kn utrošeno je 574.791,36 kn – za energetski preglednik javne rasvjete od predviđenih 47.250,00 kn utrošeno je 47.250,00 kn

– za ostale nespomenute rashode od predviđenih 15.000,00 kn utrošeno je 7.762,50 kn i to za povećanje priključne snage na trafostanici Stara cesta

II.

Ovo izvješće podnosim Gradskom Vijeću Grada Slunja na usvajanje.

                                                                                                                                                                                                                             GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                  Jure Katić

Close Search Window