Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BROJ:2/2015 – 02. 04. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/15-01/21

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 31. 03. 2015.

Na temelju članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 06/13,15/13, 3/15.) Gradsko vijeće Grada Slunja na 21. sjednici održanoj dana 31. 03. 2015. godine, donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

I.

Usvaja se Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.

II.

Izvješće iz točke I. ove Odluke prilaže se uz Odluku i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

                                                                                                                                                                                        PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                         Marina Mrkonja

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/14-01/21

URBROJ: 2133/04-04/01-15-1

Slunj, 20. ožujka 2015.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakon o vodama, 49/11, 84/11-Zakon o cestama, 90/11-Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/12, 94/13-Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 153/13-Zakon o gradnji i 147/14) i članka 36. stavka 1. alineje 16. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15), donosim

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2014. godini

I.

Utvrđuje se da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2014. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br.52/13, 29/14, 43/14 i 44/14, u daljnjem tekstu: Program) izvršen na sljedeći način:

1. JAVNE POVRŠINE

Programom za 2014. godinu planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za 1. fazu izgradnje šetnica i staza na desnoj obali rijeke Korane u Rastokama i pripadajućeg pješačkog mosta preko Korane. od ukupno planiranih 155.500,00 kn, za izradu navedene dokumentacije utrošeno je 15.000,00. U sklopu realizacije ovog projekta planirana su i sredstva u iznosu 70.000,00 kn za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nad državnim zemljištem te plaćanje vodnog doprinosa i jednokratne naknade za korištenje vodnog dobra ali obzirom navedenih aktivnosti nije bilo sredstva nisu utrošena. Dovršetak realizacije ovog projekta se očekuje u narednom periodu.

Za javni sanitarni čvor u Rastokama planirana su sredstva u iznosu od 62.000,00 kn za izgradnju pristupne rampe (prilaza), ograde te postavljanje žetonjera za naplatu. Pristupna rampa, odnosno prilaz objektu koji je prilagođen osobama s invaliditetom je izrađen a za isto je utrošeno 24.566,46 kn, postavljena je ograda za koju je utrošeno 5.800,00 kn, a postavljene su i tri žetonjere za naplatu korištenja objekta čiji je trošak izrade i postavljanja iznosio 31.512,50 kn. Ukupno je utrošeno 61.878,96 kn a svi radovi su izvedeni prema uvjetima nadležne konzervatorske službe. Objekt je započeo s radom u svibnju 2014. godine.

Programom su bila planirana sredstva u iznosu 94.225,00 kn za izradu projektne dokumentacije za Centar za posjetitelje (TIC) u Rastokama a utrošeno je 11.125,00 kn za potrebe geofizičkog ispitivanja terena i izradu pripadajućeg geotehničkog elaborata.

Aktivnosti vezanih uz izradu projektne dokumentacije uređenja gradskog kupališta nije bio te stoga nisu utrošena planirana sredstva u iznosu 130.000,00 kn.

Dijelom je realiziran projekt HOT SPOT kojim je planirano uvođenje besplatnog interneta na području kupališta i naselja Rastoke. Oprema je postavljena na području Rastoka dok područje kupališta, zbog tehničkih razloga, nije obuhvaćeno. Slijedom toga, od planiranih 24.800,00 kn utrošeno je 16.143,75 kn.

Gore navedeni projekti i aktivnosti financirani su iz sljedećih izvora: Proračuna Grada (28.660,85 kn), komunalnog doprinosa (41.491,46 kn), naknade za koncesiju (7.080,00 kn), naknade za eksploataciju mineralnih sirovina (11.474,80 kn) i sredstava pomoći od tijela državne vlasti (15.440,60 kn).

2. NERAZVRSTANE CESTE

U dijelu izgradnje komunalne infrastrukture vezane uz nerazvrstane ceste Programom su planirane aktivnosti ishođenja potrebne dokumentacije za uređenje i modernizaciju Ulice Ivana Trnskog i nastavka Ulice knezova blagajskih, projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa i izrada geodetskih elaborata za potrebe uknjižbe cesta, te projekt modernizacije Ulice II Poljski put koji se provodi uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Za navedene aktivnosti u Programu su bila planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.320.800,00 kn a utrošeno je 6.905,74 kn za izradu dokumentacije (geodetska snimanja i sl.) te 726.075,52 kn za modernizaciju Ulice II poljski put. Izdvajanja sredstava za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa nije bilo zbog promjene načina realizacije projekta.

Također, sredstva koja su bila planirana za rješavanje vlasničko-pravnih pitanja i otkup zemljišta za prometnice u iznosu od 150.000,00 kn nisu utrošena jer nije bilo otkupa zemljišta tijekom 2014. godine.

Sve navedene aktivnosti su financirane iz sljedećih izvora: vodnog doprinosa (13.041,51 kn), sredstava pomoći od tijela državne vlasti (695.340,15 kn), sredstava pomoći iz županijskog proračuna (20.000,00 kn), viškova prihoda iz prethodnih godina(2.599,60 kn) i sredstava sufinanciranja za ceste (2.000,00 kn).

3. GROBLJA

Programom su planirana sredstva u iznosu 60.000,00 kn za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa na groblju u Nikšiću. Obzirom otkup zemljišta nije proveden izdvajanja financijskih sredstava za ovu namjenu nije bilo.

4. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Vezano uz komunalnu djelatnost odlaganja komunalnog otpada nastavljene su aktivnosti na projektu sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Pavlovac. U lipnju 2014. godine izdana je potvrda glavnog projekta a za potrebe izdavanja iste podmiren je trošak komunalnog doprinosa u iznosu 36,00 kn i vodni doprinos u iznosu 1.635,15 kn, čime je od ukupno planiranih 1.700,00 kn utrošeno 1.671,15 kn.

Programom je planirana kapitalna potpora komunalnom društvu Lipa u iznosu 50.000,00 kn za potrebe postavljanja ograde oko odlagališta a izdvajanja sredstva za ovu namjenu nije bilo.

U cilju ispunjenja odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom izvršena je planirana nabava komunalne opreme – kati i kontejnera te preše kojima se omoguće selektivno prikupljanje otpada. Od planiranih 372.000,00 kn potpore Komunalnom društvu Lipa za ovu namjenu utrošeno je 371.729,40 kn, od čega je 80% sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (297.383,52 kn) a 20% Grad (74.345,88 kn).

Također, izvršena je i kapitalna potpora u iznosu 15.200,00 kn za potrebe postavljanja elektroinstalacija nužnih za rad privremenog sabirnog mjesta za prikupljanje selektivnog otpada.

Sve gore navedene aktivnosti su financirane iz sljedećih izvora: Proračuna Grada (1.671,15 kn), viškova prihoda iz prethodnih godina (89.545,88 kn) i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (297.383,52 kn).

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću na usvajanje.

                                                                                                                                                                                                           GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                               Jure Katić

Close Search Window