Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” broj:15/13. – 05. 04. 2013.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/13-01/26
URBROJ: 2133/04-03/05-13-4
Slunj, 27. 03. 2013

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09. 79/09, 153/09 Zakon o vodama i 49/11.), te članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09. i 06/13.), Gradsko vijeće Grada Slunja na 39. sjednici održanoj dana 27. 03. 2013. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Slunja u 2012. godini

I

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2012. godini.

II

Izvješće iz točke I. ove Odluke prilaže se uz Odluku i čini njezin sastavni dio.

III

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega

 

Close Search Window