Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 10/15 – 17. 12. 2015.

 

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SLUNJ

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 944-01/15-01/33

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 16. 12. 2015.

 

Na temelju članka 103. Zakona o cestama(“Narodne novine”84/11, 22/13, 54/12, 148/13 i 92/14) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 27. sjednici održanoj dana 16. 12. 2015.godine, donijelo je

 

ODLUKU

0 UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI

NA DIJELU k.č. br. 2218 k.o. GORNJI LAĐEVAC

I.

Utvrđuje se da je trajno prestala potreba korištenja dijela k.č.br.2218 k.o.Gornji Lađevac u neutvrđenoj površini, koja će se naknadno utvrditi Parcelacijskim elaboratom.

 

II.

Slijedom utvrđenog u točki I. ove Odluke, ukida se status javnog dobra u općoj uporabi u neutvrđenoj površini na k.č.br.2218 k.o.Gornji Lađevac.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Slunja”.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                         Marina Mrkonja

 

 

 

Close Search Window