Ostali akti grada|

Objavljeno u Glasniku Karlovačke županije 28/13 – 11. 07. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 403-03/12-01/01
URBROJ: 2133/04-03/01-13-6
Slunj, 09. 07. 2013.

Na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 2. sjednici održanoj dana 09. 07. 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o
davanju jamstva društvu za komunalne djelatnosti
Komunalac d.o.o. Slunj za podmirenje duga prema
Ministarstvu financija-Poreznoj upravi

I
Stavlja se van snage Odluka o davanju jamstva društvu za komunalne djelatnosti
Komunalac d.o.o. Slunj za podmirenje duga prema Ministarstvu financija-Poreznoj upravi („Glasnik Karlovačke županije“ 20/12).

II
Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window