Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 17/14 – 24. 04. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/14-01/61
URBROJ: 2133/04-04/01-14-1
Slunj, 23. travnja 2014.

Na temelju članka 9. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 11/14) i članka 36. stavka 1. alineja 16. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13) donosim

ODLUKU
o rezerviranim parkirališnim mjestima
u naselju Rastoke

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se kriteriji za dodjelu prava korištenja, te broj i lokacija rezerviranih parkirališnih mjesta u naselju Rastoke.

Članak 2.
Na rezerviranom parkiralištu iz prethodnog članka (od starog mosta na Korani do mosta sv. Ivana) određuje se 15 rezerviranih parkirališnih mjesta (nacrt u privitku).
Pravo parkiranja na rezerviranim parkirališnim mjestima odobrava se vlasnicima/korisnicima objekata koji gravitiraju (nalaze se u neposrednom okruženju) parkiralištu na slijedeći način:
-jedno odobrenje za svako vozilo registrirano na vlasnika/korisnika objekta ili člana zajedničkog domaćinstva
-jedno odobrenje za svaku smještajnu jedinicu u objektu u kojem je registrirano obavljanje djelatnosti iznajmljivanja soba

Članak 3.
Pravo parkiranja na rezerviranim parkirališnim mjestima odobrava se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Grada Slunja na zahtjev korisnika.
Zahtjev može podnijeti vlasnik/korisnik objekta/nekretnine ili član zajedničkog domaćinstva.
Zahtjevu se prilaže dokaz o vlasništvu ili korištenju nekretnine, izjava o zajedničkom domaćinstvu (u slučaju da je podnositelj zahtjeva član zajedničkog domaćinstva), prometna dozvola za vozilo i / ili dokaz o obavljanju djelatnosti iznajmljivanja soba.
Podnositelji zahtjeva ne smiju imati nepodmirenih dugovanja prema Gradu.

Članak 4.
Pravo parkiranja na rezerviranom parkirališnom mjestu dokazuje se posebnom iskaznicom (odobrenjem) koju je korisnik obvezan na vidljiv način istaknuti u vozilu.
Odobrenje se izdaje za kalendarsku godinu, a odnosi se na period naplate parkiranja.
Oblik i sadržaj odobrenja iz prethodnog stavka sastavni su dio ove Odluke.

Članak 5.
Zahtjevi za ostvarivanje prava parkiranja na rezerviranim parkirališnim mjestima podneseni temeljem Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima („Glasnik Karlovačke županije“ 16/14) rješavat će se primjenom ove Odluke.

Članak 6 .
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o rezerviranim parkirališnim mjestima („Glasnik Karlovačke županije“ 16/14).

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

GRADONAČELNIK:
Željko Rendulić dipl.ing.

Close Search Window