Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br. 19 – 29. 04. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/14-01/61
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 29. 04. 2014.

Na temelju članka 7.stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13-pročišćeni tekst), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 16/13) Gradsko vijeće Grada Slunja donijelo je na svojoj 10. sjednici koja je održana 29. travnja 2014. godine

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću i članova izabranih s liste
grupe birača

I
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću, te članovima Gradskog vijeća izabranim s liste grupe birača.

II
Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Grada imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću, kao i članovi Vijeća izabrani s liste grupe birača.

III
Sredstva iz točke I ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava po vijećniku.
Iznos iz prethodnog stavka uvećava se za 10% za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola (žene).
Sredstva se raspodjeljuju političkim strankama razmjerno broju članova koje je stranka imala u Gradskom vijeću u trenutku njegova konstituiranja.

IV
Za redovito financiranje političkih stranaka u 2014. godini u Proračunu Grada osigurana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.
Naknada po vijećniku utvrđuje se u iznosu od 640,00 Kn.
Naknada za vijećnika podzastupljenog spola utvrđuje se u iznosu od 704,00 Kn.

V
Sukladno odredbama prethodne točke sredstva za redovito financiranje raspoređuju se na slijedeći način:

Politička pripadnost Ime i prezime vijećnika Iznos sredstava Ukupno
AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU- ABH Josip Štefanac 640,00 640,00
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ Ivan Bogović 640,00 3.392,00
Diana Cindrić 704,00
Marina Katić 704,00
Ivanka Magdić 704,00
Davor Požega 640,00
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS Mihaela Turkalj 704,00 704,00
SOCIJALDEMOKRATKA PARTIJA HRVATSKE – SDP Zoran Ivšić 640,00 1.920,00
Marinko Radočaj 640,00
Damir Vuković 640,00
ČLANOVI IZABRANI S LISTE GRUPE BIRAČA Ivica Barić 640,00 640,00
Mario Medved 640,00 640,00
Đuro Mihajlović 640,00 640,00
Marina Mrkonja 704,00 704,00
Katarina Rendulić 704,00 704,00
UKUPNO 9.984,00

VI
Sredstva iz prethodne točke doznačit će se u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Odluke na žiro račune političkih stranaka, a članovima izabranim s liste grupe birača na posebne račune za redovito financiranje.

VII
Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“ .

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:
Marina Mrkonja
O tome obavijest:

1. Akcija za bolju Hrvatsku
2. Hrvatska demokratska zajednica
3. Hrvatska seljačka stranka
4. Socijaldemokratska partija Hrvatske
5. Ivica Barić, Cvitović 62
6. Mario Medved, Gornji Lađevac 19A
7. Đuro Mihajlović, Lapovac 30
8. Marina Mrkonja, Nikole Tesle 3
9. Katarina Rendulić, Cvitović 37
10. Računovodstvo
11. Pismohrana

Close Search Window