Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 6/16 – 12. 05. 2016.

 

 

REPUBLIKA  HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

          GRAD SLUNJ

       GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 400-06/16-01/97

URBROJ: 2133/04-03/05-16-3

Slunj, 11. 05. 2016.

 

 

Na temelju članka 7.stavka 2.  Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-pročišćeni tekst i 02/14), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15),  Gradsko vijeće Grada Slunja  na svojoj 30. sjednici održanoj dana   11. 05. 2016. godine, donijelo je  

 

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka

zastupljenih u Gradskom vijeću  i članova izabranih s liste

grupe birača u 2016. godini

 

 

I.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Slunja za 2016. godinu za redovito godišnje financiranje političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću, te članovima Gradskog vijeća izabranim s liste grupe birača.

 

II.

Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Grada imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću, kao i članovi Vijeća izabrani s liste grupe birača.

 

III.

Sredstva iz točke I ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava po vijećniku.

Za izabrane vijećnike  podzastupljenog spola (žene) iznos iz prethodnog stavka uvećava se za 10%.

Sredstva se raspodjeljuju političkim strankama razmjerno broju članova koje je stranka  imala u Gradskom vijeću u trenutku njegova konstituiranja, dok se vijećnicima izabranim s liste grupe birača sredstva isplaćuju  pojedinačno na posebne račune.

 

IV.

Za redovito financiranje  političkih stranaka u 2016. godini u Proračunu Grada osigurana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.

Naknada po  vijećniku utvrđuje se u iznosu od  640,00 Kn.

Naknada za vijećnika podzastupljenog spola utvrđuje se u iznosu od 704,00 Kn.

 

V.

Sukladno odredbama prethodne točke sredstva za redovito financiranje raspoređuju se na slijedeći način:

 

Politička pripadnost

Ime i prezime vijećnika

Iznos sredstava

Ukupno

AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU- ABH

Josip Štefanac

640,00

640,00

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Ivan Bogović

640,00

3.328,00

Diana Cindrić

704,00

Ivan Požega

640,00

Ivanka Magdić

704,00

Davor Požega

640,00

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Mihaela Turkalj

704,00

704,00

SOCIJALDEMOKRATKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Zoran Ivšić

640,00

1920,00

Marinko Radočaj

640,00

Damir Vuković

640,00

ČLANOVI IZABRANI S LISTE GRUPE BIRAČA

Ivica Barić

640,00

640,00

Milka Filipčić

704,00

704,00

Mario Medved

640,00

640,00

Marina Mrkonja

704,00

704,00

Katarina Rendulić

704,00

704,00

    UKUPNO

9.984,00

 

 

VI.

Sredstva iz prethodne točke doznačit će se u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu  Odluke na žiro račune političkih stranaka, a članovima izabranim s liste grupe birača na posebne račune za redovito financiranje.

 

VII.

Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u  „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                 GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                                                                                                    Marina Mrkonja

Close Search Window