Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” – 51/12 – 31.12.2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/12-01/216
URBROJ: 2133/04-01/01-12-3
Slunj, 21. 12. 2012.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ 24/11.) i članka 25. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09.) Gradsko vijeće Grada Slunja donijelo je na svojoj 36. sjednici koja je održana 21. 12. 2012. godine

ODLUKU
o raspodjeli sredstava političkim strankama
za 2012. godinu

I
Za redovito financiranje političkih stranaka u 2012. godini osigurana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn.

II
Sredstva iz točke I ove Odluke raspoređuju se političkim strankama sukladno broju vijećničkih mjesta s kojim je pojedina stranka zastupljena u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća Grada Slunja.
Tako dobiveni iznos po vijećniku uvećava se za 10% političkim strankama za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola (žene).

III
Slijedom navedenog u točci II ove Odluke utvrđena je naknada po članu u iznosu od 375,94 kn tako da:
Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) koja ima 9 vijećničkih mjesta, 7 vijećnika i 2 vijećnice pripada naknada od 3458,65 KN;
Hrvatskoj seljačkoj stranci (HSS) koja ima 1 vijećničko mjesto pripada naknada od 375,94 KN;
Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (SDP) koja ima 2 vijećnička mjesta, jednog vijećnika i jednu vijećnicu pripada naknada od 789,47 KN
Hrvatskoj narodnoj stranci (HNS) koja ima 1 vijećničko mjesto pripada naknada od 375,94 KN.

IV
Sredstva iz prethodne točke doznačit će se političkim strankama na njihove žiroračune u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega
O tome obavijest:

1. Hrvatska demokratska zajednica
2. Hrvatska seljačka stranka
3. Socijaldemokratska partija Hrvatske
4. Hrvatska narodna stranka
5. Računovodstvo
6. Pismohrana

 

Close Search Window