Ostali akti grada|

 OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 4/16 – 18. 03. 2016.         

 REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

        GRAD SLUNJ

     GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA:400-06/16-01/51

URBROJ: 2133/04-03/05-16-3

Slunj, 17. 03. 2016.

 

Na temelju članka 82. stavka 2 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine”  124/14) i članka 25. Statuta Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije br. 20/09 i 6/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj  29. sjednici, održanoj dana  17. 03.  2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

 

Članak 1.

Grad Slunj na dan 31. prosinca 2015. godine ima iskazana sljedeća stanja viškova odnosno manjkova prihoda:

– višak prihoda poslovanja                                                  3.731.602,12 kn

– višak prihoda od nefinancijske imovine                                  519.047,29 kn

– manjak prihoda od financijske imovine                                – 205.000,00 kn

 

Članak 2.

Sredstva viškova prihoda poslovanja u iznosu 205.000,00  kn raspodjeljuju se za pokriće iskazanog manjka prihoda od financijske imovine.

 

Članak 3.

Sredstva viškova prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 473.141,38 kn raspodjeljuju se za povećanje iskazanog viška prihoda poslovanja.

 

Članak 4.

Nakon izvršene raspodjele imamo sljedeća stanja viškova prihoda:

– višak prihoda poslovanja                                                  3.999.743,50 kn

– višak prihoda od nefinancijske imovine                                    45.905,91 kn

 

Članak 5.

Sredstva viškova prihoda poslovanja u iznosu 3.999.743,50 kn sadrže neiskorištena namjenska sredstva u visini 529.310,15 kn koja se prenose u Proračun Grada Slunja za 2016. godinu za namjene kako slijedi:

  • 931,48 kn od prihoda spomeničke rente za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara
  • 549,17 kn pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za uplatu obveznih doprinosa za djelatnicu primljenu na stručno osposobljavanje
  • 932,00 kn pomoći Ministarstva gospodarstva za poticanje povećanja energetske učinkovitosti zgrade gradske uprave   
  • 000,00 kn pomoći Ministarstva gospodarstva za poticanje povećanja energetske učinkovitosti infrastrukture
  • 897,50 kn pomoći Ministarstva turizma za izradu projektne dokumentacije Info-centra u Rastokama

 

Iznos od 3.470.433,35 kn, sadržan u viškovima prihoda poslovanja, prenosi se u Proračun Grada Slunja za 2016. godinu za financiranje rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

 

Članak 6.

Višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 45.905,91 kn sastoji se od:

  • 905,91 kn raspoloživih prihoda od otkupa stanova sa stanarskim pravom, koja će se utrošiti za kapitalna ulaganja u gradske stanove
  • 000,00 kn nedoznačenih sredstava Ministarstva kulture za radove sanacije Starog grada Slunja izvedene u 2015. godini.

 

Članak 7.

Odluka o raspodjeli rezultata stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                                                            GRADSKOG VIJEĆA:

 

                                                                                                                                                                                                                                              Marina Mrkonja

 

 

 

Close Search Window