Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 52/14. – 29.12.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KALOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/14-01/42
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬29. 12. 2014.

Na temelju članka 101.Zakona o cestama (“Narodne novine” 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 3. Odluke o nerazvrstanim cestama (“Glasnik Karlovačke županije” 15/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na ¬¬¬¬¬¬18. sjednici održanoj dana ¬¬¬¬¬¬¬29. 12. 2014.godine, donosi

O D L U K U
o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Kremen

I.
Ovom odlukom utvrđuje se status nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Slunja, u k.o. Kremen za dionicu ceste – Mali Vuković – Polje -Gornji Kremen – Kremešnica – Puškarići označenu kao NCG9.

II.
Predmetnu dionicu ceste čine: k.č.br.2033-dio, k.č.br.1391-dio, k.č.br.2079-dio, k.č.br.1390/2-dio, k.č.br.1396/1-dio, k.č.br.1385/2-dio, k.č.br.1395-dio, k.č.br.1396/2-dio, k.č.br.1996-dio, k.č.br.1384-dio, k.č.br.1534/1-dio, k.č.br.1534/3-dio, k.č.br.2022-dio, k.č.br.1535-dio, k.č.br.2030-dio, k.č.br.1537-dio, k.č.br.2031-dio, k.č.br.1377-dio, k.č.br.1539-dio, k.č.br.*96-dio, k.č.br.1540-dio, k.č.br.1353-dio, k.č.br.2032-dio, k.č.br.1543-dio, k.č.br.1354/4-dio, k.č.br.1354/2-dio, k.č.br.1354/3-dio, k.č.br.1995-dio, k.č.br.1372-dio, k.č.br.1371/2-dio, k.č.br.1545-dio, k.č.br.1547-dio, k.č.br.1369-dio, k.č.br.1368/4-dio, k.č.br.2035-dio, k.č.br.1368/3-dio, k.č.br.1557-dio, k.č.br.*98-dio, k.č.br.1368/5-dio, k.č.br.1559/2-dio, k.č.br.1558/1-dio, k.č.br.1776-dio, k.č.br.*118-dio, k.č.br.1774-dio, k.č.br.1773-dio, k.č.br.1778/1-dio, k.č.br.1778/2-dio, k.č.br.1779-dio i k.č.br.1781/5-dio sve k.o.Kremen.

III.
Temeljem ove Odluke provest će se postupak upisa nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu sukladno odredbama članka 131. do 133. Zakona o cestama.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window