Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “GKŽ” 57/13 – 20. 12. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/13-01/77
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 17.12. 2013.

Na temelju članka 101.Zakona o cestama (“Narodne novine” 84/11, 22/13 i 54/13), članka 3. Odluke o nerazvrstanim cestama (“Glasnik Karlovačke županije” 15/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na ¬¬¬¬¬7. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013.godine, donosi

ODLUKU
o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi
u Donjem Lađevcu

I
Ovom odlukom utvrđuje se status nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Slunja, u Donjem Lađevcu za dionicu ceste – od županijske ceste Ž3266 do raskrižja za Mrkonje.

II
Predmetnu dionicu ceste čine k.č.br.460/1 dio, oranica Dijelovi, zk.ul.181, k.č.br.460/2 dio, oranica Dijelovi, zk.ul.181, k.č.br.534 dio, oranica Dilovi, zk.ul.386, k.č.br.536/1, dio, oranica Dilovi, zk.ul.386, k.č.br.536/2, dio, oranica Dilovi, zk.ul.386, k.č.br.536/3, dio, oranica Dilovi, zk.ul.386, k.č.br.746/1 dio, oranica Škvadra, zk.ul.179, k.č.br.750 dio, oranica Škvadra, zk.ul.38, k.č.br.751/1 dio, oranica Škvadra, zk.ul.70, 751/2 dio, oranica Škvadra, zk.ul.38, k.č.br.758 dio, oranica i pašnjak Polje, zk.ul.39, k.č.br.761/3 dio, pašnjak Oklinak, zk.ul.65, k.č.br.832/1 dio, oranica Polje, zk.ul.139, k.č.br.832/3 dio, oranica Polje, zk.ul.368, k.č.br.832/5 dio, oranica Polje, zk.ul.367, k.č.br.834 dio, pašnjak Oklinak, zk.ul.65, k.č.br.835/1 dio, pašnjak Legarka, zk.ul.103, k.č.br.828 dio, oranica i pašnjak Polje, zk.ul.135 i pašnjak Lipica, zk.ul.361, k.č.1031 dio, put, zk.ul.507, k.č.br.1048 dio, put, zk.ul.507, k.č. 1052 dio, put, zk.ul.507, k.č.br.1065 dio, put, zk.ul.1 i k.č.br.1066 dio, put, zk.ul.507 sve k.o. Donji Lađevac.

III
Temeljem ove Odluke provest će se postupak upisa nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu sukladno odredbama članka 131. do 133. Zakona o cestama.

IV
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window