Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “GKŽ” 57/13 – 20. 12. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/13-01/76
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 17. 12. 2013.

Na temelju članka 101.Zakona o cestama (“Narodne novine” 84/11, 22/13 i 54/13), članka 3. Odluke o nerazvrstanim cestama (“Glasnik Karlovačke županije” 15/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09, 06/13 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na 7. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013.godine, donosi

ODLUKU
o proglašenju k.č.br.1033 k.o.Donji Lađevac
nerazvrstanom cestom – javnim dobrom u općoj uporabi

I
Ovom odlukom utvrđuje se status nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Slunja, u Donjem Lađevcu za dionicu ceste – od lokalne ceste L 34153 do raskrižja za Broćanac.
II
Predmetnu dionicu ceste čini k.č.br.1033, put, zk.ul.1 k.o. Donji Lađevac, upisanu kod Općinskog suda u Karlovcu, Zemljišnoknjižni odjel u Slunju.

III
Temeljem ove Odluke provest će se postupak upisa nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu sukladno odredbama članka 131. do 133. Zakona o cestama.

IV
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window