NEKATEGORIZIRANO|

 

OBJAVLJENO U “sLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 8/2015 – 28. 10. 2015.

   REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

       GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 370-01/15-01/18

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 27. 20. 2015.

 

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 25. stavka 1. alineja 5. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13), i članka 3. i 22. Odluke o upravljanju, stjecanju i otuđivanju nekretnina u vlasništvu Grada (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09 i 20/12), Gradsko vijeće na svojoj 25. sjednici održanoj dana 27. 10. 2015. godine donosi

 

ODLUKU

o prodaji stana u vlasništvu Grada

 

I.

Pristupa se prodaji stana u vlasništva Grada i to:

 

1.Stan na Trgu Zrinskih i Frankopana 22, na prvom katu stambene zgrade, ukupne površine 59,43 m2, a sastoji se od kuhinje, dvije sobe, izbe, kupaonice, terase i hodnika.

Stambena zgrada u kojoj se nalazi stan izgrađena je na k.č.br.103 k.o.Slunj 1.

Broj energetskog certifikata je:P_859_2015_002_SZ2.

Početna cijena stana iznosi 162.119,70 Kn.

U stanu se nalazi najmoprimac.

II.

Posebne pogodnosti osiguravaju se određenim kategorijama ponuditelja na način da ostvaruju pravo na popust i to kako slijedi:

            – 5% popusta za uplatu kupoprodajne cijene u cijelosti u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora,

            – 10% popusta za obitelj sa troje i više malodobne djece koja kupnjom stana prvi put osigurava vlastiti stambeni prostor,

            – 5% popusta za obitelj koje kupnjom stana rješava svoje stambeno pitanje.

Pravo na korištenje popusta mora se dokazati odgovarajućom dokumentacijom koja se prilaže uz ponudu i koja mora biti u izvornom obliku ili ovjerenom presliku.

Ponuditelji koji smatraju da ostvaruju pravo na popuste isto mogu ostvariti tek po okončanju postupka odabira ponuda, te stoga u ponudi moraju iskazati ukupnu cijenu stana bez umanjenja za eventualne popuste koje će ostvariti.

Ukoliko za isti stan pristigne ponuda ponuditelja koji nema pravo na popust i ponuditelja koji ostvaruje pravo na popust prihvatit će se ponuda onog ponuditelja koji nudi višu cijenu.

Najmoprimci koji se nalaze u stanu koji je predmet prodaje, a koji se jave na natječaj sa ponudom, imaju pravo prvokupa za stan koji imaju u najmu.

Najmoprimcima koji se nalazi u stanu temeljem Ugovora o najmu sklopljenog na neodređeno vrijeme ponuđena se cijena dodatno umanjuje za 5% na ime izvršenih ulaganja u očuvanje uporabljivosti stana (pravo na ovo umanjenje imaju i najmoprimci koji su izvršili dodatna ulaganja u stan i bili oslobođeni plaćanja najamnine, ali su svojim ulaganjem utjecali na povećanje početne cijene stana).

Najmoprimcima koji su izvršili dodatna ulaganja u stan i time utjecali na povećanje njegove procijenjene vrijednosti, a nisu na ime ulaganja bili oslobođeni obveze plaćanja najamnine ponuđena cijena umanjuje se za 10%.

Umanjenja cijene utvrđena za najmoprimce ostvaruju se po prihvaćanju ponuda, a primjenjuju se na one najmoprimce koji su sudjelovali u natječaju i čija je ponuda za kupnju stana prihvaćena.

Svi popusti koji su ponuditelju priznati kumuliraju se, te se konačna cijena utvrđuje na način da se prvotno ponuđena cijena umanji za ukupno priznate popuste.

III.

Stanovi iz prethodne točke prodaju se po sistemu najpovoljnije ponude (najviše ponuđene cijene), po pravilu “viđeno-kupljeno”.

Zainteresirani ponuditelji koji žele sudjelovati u postupku javnog nadmetanja obvezni su uplatiti jamčevinu u iznosu 5% od utvrđene početne cijene stana na račun Grada kod PBZ d.d., IBAN HR9823400091840000001 model HR68 i poziv na broj primatelja 7757-OIB kupca.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena i sa kojim bude zaključen ugovor iznos uplaćene jamčevine uračunat će se u cijenu.

Ponuditelj koji ne sklopi ugovor u roku određenom Odlukom o prihvatu ponude gubi pravo na povrat iznosa uplaćene jamčevine, a stan se može prodati slijedećem najpovoljnijem ponuđaču.

U slučaju neprihvaćanja ponude iznos uplaćene jamčevine bit će vraćen ponuditeljima bez prava na obračun kamata.

Ponuditelji su dužni ponuđenu cijenu uplatiti u roku od najduže 30 dana od dana sklapanja ugovora.

Ukoliko ponuditelj podiže namjenski kredit za kupnju stana, rok iz prethodnog stavka može se produžiti za daljnjih 30 dana, ukoliko ponuditelj ne uspije realizirati kredit u roku od 30 dana. O opravdanosti zahtjeva za produženje roka plaćanja odlučuje Gradonačelnik.

Dopušta se upis prava zaloga (hipoteke) na stanovima koji su predmet kupoprodajnih ugovora, a u svrhu osiguranja tražbine po osnovi namjenskog kredita za kupnju stana.

Sve troškove oko prijenosa i provedbe kupoprodajnog ugovora snosi kupac.       

IV.

Natječaj za prodaju oglasit će se u “Večernjem listu”, internet stranicama i oglasnoj ploči Grada Slunja.

Ponudi se obvezno prilaže:

–       preslika domovnice ili osobne iskaznice za fizičku osobu, odnosno izvadak iz sudskog ili obrtnog registra za pravnu osobu,

–       preslika uplatnice o plaćenoj jamčevini.

Ukoliko se ponuditelj poziva na pravo korištenja popusta za umanjenje kupoprodajne cijene ponudi se prilažu i slijedeće isprave:

–       izjava ponuditelja o preuzimanju obveze plaćanja cijene u roku od 8 dana (ukoliko se namjerava koristiti popust od 5% za uplatu kupoprodajne cijene u roku 8 dana),

–       uvjerenje Općinskog suda da ponuditelj i članovi obitelji ponuditelja nemaju u vlasništvu obiteljsku kuću ili stan (ukoliko se namjerava koristiti popust za rješavanje stambenog pitanja),

–       preslike rodnih listova za malodobnu djecu ukoliko se ponuditelj poziva na korištenje popusta od 10% za obitelj sa više malodobne djece koja rješava stambeno pitanje.

Ponude za kupnju nekretnine iz točke I ove Odluke mogu se dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Ponuda, pored elemenata iz stavka 2. ove točke, te isprava kojima dokazuje ostvarivanje prava na popuste iz stavka 3. ove točke mora sadržavati i jasno iskazanu ponuđenu cijenu (brojkama i slovima).

Ponude se dostavljaju na adresu: Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, sa naznakom “ponuda za kupnju stana na Trgu Zrinskih i Frankopana 22 – ne otvaraj”.

V.

Natječajni postupak (od oglašavanja javnog natječaja do razmatranja i ocjenjivanja ponuda), provodi Gradonačelnik ili tijelo koje on za to ovlasti.

VI.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Slunja”.

 

 

                                                                                                                      PREDSJEDNICA

                                                                                                                 GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                      Marina Mrkonja

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Close Search Window