Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 9/16 – 03. 08. 2016.

 

KLASA: 400-06/16-01/140

URBROJ: 2133/04-03/01-16-1

Slunj, 19. srpanj 2016.

 

Na temelju članka 13. i 47. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15), članka 7. stavka 1. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ 139/10 i 19/14) i članka 36. stavka 1. podstavka 6. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) Gradonačelnik Grada Slunja donosi

 

ODLUKU

o proceduri naplate dospjelih, a nenaplaćenih  potraživanja Grada

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se procedura naplate dospjelih, a  nenaplaćenih potraživanja  Grad, te postupak otpisa dospjelih a nenaplaćenih potraživanja.  

 

Članak 2.

Potraživanjem se smatra svaki prihod Grada utvrđen od strane nadležnih tijela grada temeljem  važećih zakonskih propisa kao što su: komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, naknada za koncesiju, prihodi s osnova raspolaganja imovinom i dr.

 

Članak 3.

Mjere naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja obuhvaćaju poduzimanje slijedećih aktivnosti: usmeni kontakt, pismena opomena, naplata putem instrumenta osiguranja plaćanja, odobravanje obročne otplate,  pokretanje ovršnog postupka.  

 

Članak 4.

Mjere naplate poduzimaju sva tijela gradske uprave i službenici raspoređeni na odgovarajuća radna mjesta kojima je  u opis poslova stavljeno utvrđivanje obveze, izdavanje računa te praćenje naplate potraživanja.  

Tijela i osobe iz prethodnog stavka dužna su kontinuirano pratiti i evidentirati   naplatu svih dospjelih potraživanja Grada.

Poslovne knjige i pomoćne evidencije kroz koje se prati naplata  prihoda i potraživanja ažuriraju se na dnevnoj bazi. 

Stvarno i potpuno stanje dospjelih a nepodmirenih potraživanja grada po svim osnovama utvrđuje se najmanje dva puta godišnje: po godišnjem obračunu, najkasnije do kraja ožujka, te nakon sastavljanja polugodišnjeg izviješća, najkasnije do kraja rujna.  

Pored mjera naplate utvrđenih ovim odlukom prema dužnicima se poduzimaju i druge mjere kako bi se spriječio daljnji rast nepodmirenih tražbina (npr. otkaz ili raskid ugovornog odnosa, ne produžavanje ugovora i sl.).      

 

Članak 5.

U cilju uvođenja financijske discipline i osiguranja pravovremene i potpune naplate gradskih prihoda, prilikom provođenja pojedinačnih postupaka kojima nadležna tijela grada raspolažu imovinom, upravljaju prihodima i rashodima, odlučuju o povjeravanju poslova, pravo sudjelovanja u postupku ostvaruju  one fizičke i pravne osobe  koje nemaju dospjelih nepodmirenih obveza prema gradu.

U svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta iz prethodnog stavka zatražit će se od sudionika dostavljanje potvrde ili će činjenicu ispunjavanja uvjeta po službenoj dužnosti utvrditi tijelo koje provodi postupak.

Odredbe ovog članka ne primjenjuju se u postupcima  dodjele sredstava temeljem socijalnog programa.  

 

Članak 6.

Ukoliko dužnik dospjele nepodmirene obveze ima potraživanje prema Gradu,  provest će se postupak prijeboja odnosno kompenzacije potraživanja ukoliko su za to ispunjeni zakonski uvjeti, a tek će se potom primijeniti druge mjere naplate utvrđene ovom Odlukom.    

 

Članak 7.

Prvi korak u naplati dosjelih a nepodmirenih potraživanja čini sustav opominjanja  koji započinje usmenim pozivom dužniku (sastanak, telefonski poziv) o čemu se sastavlja službena bilješka. Ukoliko je riječ o dužniku u odnosu na kojeg su već poduzimane mjere prisilne naplate potraživanja, nadležno tijelo nije u obvezi provesti mjeru usmene opomene. Nadležno tijelo nije u obvezi koristiti ovu mjeru u slučajevima kada mu osobni kontakti dužnika nisu poznati ili dužnik ne odgovara na poziv.  

Ukoliko dužnik obvezu ne podmiri niti nakon usmene opomene, dostavlja mu se pismena opomena s pozivom na ispunjene obveze.

Ukoliko dužnik niti nakon primitka usmene opomene ne podmiri obvezu, dostavlja mu se opomena pred ovrhu.

U opomeni se navode podaci o dužniku, vrsti i visini duga, te mu se određuje rok od 8 dana za podmirenje obveze.

 

Članak 8.

Ukoliko je dužnik predao sredstvo osiguranja plaćanja, nepodmireno a dospjelo potraživanje namirit će  se najprije iz navedenog iznosa, a potom će se poduzeti druge mjere naplate potraživanja.

Sredstvo osiguranja plaćanja ne može se koristiti za namirenje redovnih obveza dužnika.   

 

Članak 9.

Ukoliko dužnik ne podmiri obvezu niti nakon poduzetih mjera iz prethodnog stavka pokreće se postupak ovrhe.

Ovrha se prije svega provodi na novčanim sredstvima, a ukoliko istih nema ili su nedostatna, ili na njima (zbog zakonskih ograničenja) nije moguća ovrha, provodi se ovrha na pokretninama i nekretninama.

Iznimno, kad je zbog visine duga, nepostojanja računa s kojih bi se mogla plijeniti novčana sredstva ili drugih opravdanih razloga izvjesnija naplata ovrhom na pokretninama ili nekretninama, ovrha se odmah  može  pokrenuti na pokretnini ili nekretnini. 

 

Članak 10.

Prilikom pokretanja ovršnog postupka nadležno tijelo vodi računa o visini dospjelog nepodmirenog potraživanja i njegovoj starosti, te se postupak ovrhe najprije pokreće za veće iznose nepodmirenih potraživanja, te za ona potraživanja kod kojih će nastupiti zastara.

Za potraživanja za koja je nastupila zastara, neće se pokretati  postupak ovrhe.

 

Članak 11.

Postupak ovrhe neće se provoditi u slijedećim slučajevima:

  • kada dužnik podnese zahtjev za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga
  • ukoliko se procijeni da će troškovi ovrhe biti veći o samog potraživanja
  • ukoliko dospjelo a nepodmireno  potraživanje iznosi manje od 100,00 Kn. 

 

Članak 12.

Dužniku će se odobriti obročna otplata ili odgoda otplate duga ukoliko se utvrdi da bi naplatom potraživanja dužniku bilo onemogućeno zadovoljavanje osnovnih životnih potreba njegove obitelji kao i u slučajevima kada je to jedini način naplate cjelokupnog potraživanja.  

Prilikom odobravanja obročne otplate ili odgode otplate, dužnik  je dužan dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja. Prihvatljivim sredstvom osiguranja plaćanja smatram se sredstvo osiguranja predviđeno Općim poreznim zakonom.  

 

Članak 13.

Otpisat će se potraživanja:

  • kod kojih je nastupila zastara,
  • potraživanja prema dužniku pravnoj osobi koja je prestala postojati (temeljem pravomoćnog rješenja nadležnog tijela)
  • potraživanja prema dužniku fizičkoj osobi koja nema nasljednika ili je nasljednik nepoznat ili nepoznatog prebivališta
  • potraživanja za koja su ispunjeni uvjeti utvrđeni Odlukom o izvršavanju Proračuna
  • potraživanja za koja su ispunjeni drugi uvjeti sukladno važećim zakonskim propisima.

 

Članak 14.

Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.   

 

                                                                                                                                                                                                               GRADONAČELNIK:

                                                                                                                                                                                                                    Jure Katić

Close Search Window