Koronavirus|

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Grada Slunja, ugostiteljski objekti mogu raditi u slijedećem radnom vremenu: od 6:00 do 18:00 sati svaki dan počev od 15. 03. 2020.g. od 00:00 sati.

Iznimno od prethodnog stavka, ugostiteljski objekt „Feniks“ može raditi od 6:00 do 20:00 sati zbog prehrane interventnih službi.

REPUBLIKA    HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

            GRAD SLUNJ

Stožer civilne zaštite Grada Slunja

KLASA: 214-01/20-01/14

URBROJ: 2133/04-04/01-20-1

Slunj,  13. 03. 2020.                                                                                                                                                                       

Na temelju članka 21. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15 i 118/18) i naloga Stožera civilne zaštite Karlovačke županije o promjeni radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Karlovačke županije, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Slunja dana 13. 03. 2020.g. donosi

ODLUKU

o privremenom skraćivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata

na području Grada Slunja

 

Članak 1.

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Grada Slunja, ugostiteljski objekti mogu raditi u slijedećem radnom vremenu: od 6:00 do 18:00 sati svaki dan počev od 15. 03. 2020.g. od 00:00 sati.

Iznimno od prethodnog stavka, ugostiteljski objekt „Feniks“ može raditi od 6:00 do 20:00 sati zbog prehrane interventnih službi.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

 NAČELNIK STOŽERA

  Ivan Požega

 

Close Search Window