Ostali akti grada|

Objavljeno u Glasniku Karlovačke županije 28/13 – 11. 07. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/13-01/65
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 09. 07. 2013.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama („Narodne novine“ 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 2. sjednici održanoj dana 09. 07. 2013. godine, donijelo je

O D L U K U
o priključenju na komunalne vodne građevine
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i rokovi priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine.

Članak 2.
Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se :
1. građevine za javnu vodoopskrbu
2. građevine za javnu odvodnju
Vodne usluge su :
1. usluge javne vodoopskrbe,
2. usluge javne odvodnje.

Članak 3.
Isporučitelj vodnih usluga je komunalno poduzeće koje obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Slunja.

II. OBVEZA I POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 4.
Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na području Grada Slunja, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina odnosno druga nekretnina odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno ovoj Odluci.
Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, od obveze priključivanja izuzimaju se vlasnici građevina na cjelokupnom području Grada Slunja ako su na zadovoljavajući način pojedinačno osigurali svoje potrebe, a nema odgovarajućih uvjeta za priključivanje odnosne građevine na komunalne vodne građevine.

Članak 5.
U smislu članka 4. stavka 2. ove Odluke smatrati će se da nema odgovarajućih uvjeta za priključenje građevine na komunalne vodne građevine ako bi zbog udaljenosti komunalnih vodnih građevina, konfiguracije terena ili drugih razloga troškovi priključenja bili previsoki, odnosno nesrazmjerni (ukoliko iznosili više od 20 % od vrijednosti građevine).
U smislu članka 4. stavka 2. ove Odluke smatrati će se da su vlasnici na odgovarajući način pojedinačno osigurali svoje odgovarajuće potrebe, ako neškodljivo za zdravlje ljudi i zaštitu okoliša, sukladno posebnim propisima, na drugi način mogu zadovoljiti svoje potrebe.

Članak 6.
Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine isporučitelju vodnih usluga.
Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine mora se podnijeti pravovremeno, prije uporabe građevine.

Članak 7.
Uz zahtjev za priključenje prilaže se preslika katastarskog plana, dokaz o vlasništvu nekretnine te po potrebi druga dokumentacija na traženje isporučitelja vodnih usluga.

Članak 8.
Isporučitelj vodnih usluga na temelju zahtjeva za priključenje provodi odgovarajući postupak te u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva izdaje uvjete o mogućnostima priključenja.

Članak 9.
Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.
Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka koji obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.

Članak 10.
Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustiti će se da sam izvede radove iskopa i zatrpavanja koji su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave na zakonit način, prema pravilima struke uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga i uz prethodno pribavljene suglasnosti u slučaju prekopa prometnica od tijela koje istom upravljaju.

III. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 11.
Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima :
– u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje izgrađen novoizgrađena građevina se mora priključiti na komunalne vodne građevine prije uporabe građevine, a najkasnije u roku od godine dana od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja
– u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje postojeće građevine se moraju priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Glasnik Karlovačke županije“ br. 13/11, 38/11 i 02/12).

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

Close Search Window