Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 7/2015 – 23. 09. 2015.                

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

         GRAD SLUNJ

     GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 406-06/15-01/03

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 22. 09. 2015.

 

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 5. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) Gradsko vijeće na svojoj 24. sjednici koja je održana dana 22. 09. 2015. godine donijelo je

 

ODLUKU

 

1. Imovina s konta 051190 „Ostali građevinski objekti u pripremi“ – „Stambeni objekt u Rastokama br. 10“, ukupne vrijednosti 632.198,71 Kn prenosi se na daljnje korištenje i raspolaganje suvlasnicima nekretnine k.č. br. 1684 zk.ul.1834 k.o. Slunj 1 – Begović Đurđici iz Republike Slovenije, Ljubljana, Cesta 24. junija 11, Petrović Ani iz Slunja, Donje Taborište 156/A, Gračan Kati iz Slunja, Petra Svačića 2, te Skukan Željku iz Zagreba, Ilica 35.

2. Imovina iz prethodne točke isknjižava se iz knjige dugotrajne imovine Grada sa konta 051190.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

Ovom Odlukom imovina odnosno sredstva koja je Grad uložio u realizaciju projekta „Stambeni objekt u Rastokama br. 10“ kojeg čine stambeni objekt i mlinica prenosi se na daljnje korištenje i raspolaganje suvlasnicima predmetne nekretnine koji su kao takovi upisani u zemljišnu knjigu za k.o. Slunj 1.

 

                                                                                                                                                                                                             PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                          GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                             Marina Mrkonja

 

DOSTAVITI:   

1.Đurđica Begović, Cesta 24. junija 11,

Ljubljana, Republika Slovenija

2. Ane Petrović, Donje Taborište 156/A, Slunj

3. Kate Gračan, Petra Svačića 2, Slunj

4. Željko Skukan, Ilica 35, Zagreb

5. Računovodstvo, ovdje

6. Privitak uz Zapisnik, ovdje

8. Pismohrana, ovdje

Close Search Window