Ostali akti grada|

 OBJAVLJENO U “GLASNIKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE” BR. 3/15 – 30. 01. 2015.

 

                 

   REPUBLIKA   HRVATSKA

    KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

       GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/14-01/69

URBROJ: 2133/04-03/05-15-11

Slunj, 27. 01. 2015.

 

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 3. Odluke o upravljanju, stjecanju i otuđivanju nekretnina u vlasništvu Grada (“Glasnik Karlovačke županije” 25/09 i 20/12) i članka 25. stavka 1. alineja 5. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 19. sjednici održanoj dana 27. 01. 2015. godine donijelo je

 

ODLUKU

o prihvaćanju ponude i prodaji k.č. 89/2 k.o. Gornje Primišlje

 

I.

Temeljem provedenog postupka javnog nadmetanja za prodaju k.č.br. 89/2 zk.ul. 4242 k.o. Gornje Primišlje zgrada br. 26-mjesni ured površine 195 čhv odnosno 701 m2 i ponude dostavljene na objavljeno javno nadmetanje prihvaća se ponuda gosp. MILOŠA ČOKEŠE iz Vukmaničkog Cerovca 101E za iznos od 90.400,00 Kn (slovima: devedesettisućačetiristokuna).

 II.

Ponuditelj je dužan iznos iz prethodne točke platiti Gradu u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Ponuditelj stječe pravo stupanja u posjed, te pravo vlasništva nad nekretninom koja je predmet prodaje tek po izvršenoj uplati ugovorene cijene Gradu Slunju.

Nekretnina se prodaju u stanju „viđeno-kupljeno“.

 III.

U svrhu uređivanja međusobnih odnosa s odabranim ponuditeljem zaključit će se ugovor.

 IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Temeljem Odluke Gradskog vijeća o prodaji k.č. 89/2 k.o. Gornje Primišlje – zgrada br 26 –mjesni ured površine 195 čhv odnosno 701 m² objavljeno je u javnom glasilu dana 14. siječnja 2015. godine nadmetanje za prodaju.

U roku za dostavu ponuda (8 dana od objave) zaprimljene su dvije ponude (Miloša Čokeše i Štuka-prom d.o.o.) koje je 23. siječnja 2015. godine otvorilo Povjerenstvo za otvaranje i razmatranje ponuda imenovano od Gradonačelnika, te je utvrdilo da su obje ponude pravodobne i potpune. U pogledu povoljnosti, ponudu Miloša Čokeše Povjerenstvo je ocijenilo povoljnijom obzirom je ponuditelj ponudio veću kupoprodajnu cijenu.

Temeljem izviješća Povjerenstva, Gradonačelnik je predložio Gradskom vijeću prihvaćanje ponude Miloša Čokeše kao najpovoljnije.

Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog Gradonačelnika, te je odlučeno kao u izreci.  

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena. Nezadovoljna stranka može odluku osporavati tužbom pred nadležnim sudom.

 

 

                                                                                                                              PREDSJEDNICA

                                                                                                                           GRADSKOG VIJEĆA:

 

                                                                                                                              Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Close Search Window