Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 10/16   – 21.09.2016.

KLASA: 406-01/16-01/04                                                                     

URBROJ: 2133/04-03/01-16-8                                                                   

Slunj, 15. rujna 2016.

 

Gradonačelnik Grada Slunja, na temelju članka 48. stavka 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 36. stavka 1. podstavka 5. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) i članka 4.,  11., 12., 13., 14., 15., 17. i 18. Odluke o upravljanju, stjecanju i otuđivanju nekretnina u vlasništvu Grada („Glasnik Karlovačke županije“ 25/09 i 20/12), po završetku postupka javnog natječaja,  donosi 

 

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ZA

PRODAJU POKRETNINA (VOZILA), TE DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

 

I.

Prihvaća se ponuda IVANA CINDRIĆA iz Rakovice, Oštarski Stanovi, Oštarski Stanovi 114B za kupnju vozila LADA NIVA  1.7I kao najpovoljnija. Ponuđena cijena iznosi 20.201,00 Kn (dvadesettisućadvjestojednukunu). Ponuditelj je ponuđeni iznos koji se umanjuje za uplaćenu jamčevinu dužan uplatiti u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, u suprotnom se smatra da je odustao od ponude.

Ukoliko ponuditelj odustane od ponude ili ne sklopi ugovor u roku od 5 dana od dana primitka poziva na sklapanje ugovora ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku   smatra se da je odustao od ponude odnosno od kupnje, gubi pravo na povrat jamčevine a ugovor se sklapa sa ponuditeljem čija je ponuda slijedeća po redoslijedu rangiranja.

Ponuditelji čije su ponude slijedeće po redoslijedu rangiranja su:

-Ivica Salopek iz Slunja, Kordunska 6 sa ponuđenom cijenom od 18.522,00 Kn (slovima: osamnaesttisućapetstodvadesetdvijekune)

-Ranko Bastaja iz Slunja, Knezova blagajskih 21 s ponuđenom cijenom od 9.505,00 Kn (slovima: devettisućapetstopetkuna). 

 

II.

Poništava se javni natječaj objavljen u „Večernjem listu“ dana 06.09.2016. u dijelu koji se odnosi na prodaju vozila pod rednim brojem 1.1. Volkswagen Passat 1.9. TDI iz razloga što nije pristigla niti jedna prihvatljiva ponuda.

 

III.

Nalaže se Odsjeku za proračun i financije da izvrši povrat uplaćene jamčevine u iznosu od 500,00 Kn ponuditelju Stjepanu Cindriću iz Rakovice,  Oštarski Stanovi 115A iz razloga što dostavljena ponuda nije prihvatljiva.

Povrat uplaćene jamčevine ponuditeljima koji su dostavili ponude za kupnju vozila Lada Niva 1.7I, a koji su navedeni u točki I ove Odluke izvršit će se po okončanju postupka prodaje, ukoliko za to budu ispunjeni uvjeti, o čemu će se donijeti poseban Zaključak.

 

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Javni natječaj za prodaju pokretnina (vozila) objavljen je 6.09.2016. godine u „Večernjem listu“, na gradskim internet stranicama, te na oglasnoj ploči Grada. Predmet prodaje bili su: Volkswagen Passat 1.9 TDI i Lada Niva 1.7I.

Krajnji rok za dostavu ponuda bio je 15.09.2016. godine do 12,00 sati kada je Povjerenstvo za prodaju javno otvorilo sve pristigle ponude.

Za Volkswagen Passat 1.9 TDI dostavljena je jedna ponuda (Stjepan Cindrić iz RakovIce, Oštarski stanovi 115A) za koju je Povjerenstvo utvrdilo da je potpuna. Ponuđena je cijena od 10.000,00 Kn što iznosi manje od počete cijene, te je Povjerenstvo predložilo, a Gradonačelnik  prihvatio da se donese odluka o poništenju javnog natječaja u dijelu koji se odnosi na prodaju predmetnog vozila.

Za vozilo Lada Niva 1.7I dostavljene su 3 ponude, od kojih je najviša bila ponuda Ivana Cindrića iz RakovIce, Oštarski Stanovi 114B s ponuđenom cijenom od 20.201,00 Kn te je ista  prihvaćena kao najpovoljnija. Povjerenstvo je rangiralo i preostale dvije ponude koje mogu biti prihvaćene ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, ne sklopi ugovor o kupoprodaji ili ne uplati ugovorenu cijenu u roku. U slučaju odustanka ponuditelj gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U točki III.  Odluke sadržane su odredbe o jamčevini.

    

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena. Nezadovoljna stanka može pokrenuti sudski spor pred nadležnim sudom.

 

                                                                                                                                                                                             GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                   Jure Katić

 

 

Close Search Window