Ostali akti grada|

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

        GRAD SLUNJ

      GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 370-01/15-01/18

URBROJ: 2133/04-03/05-15-8

Slunj, 25. 11. 2015.

 

Na temelju članka 35. i 391.stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 39/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 25. stavka 1. alineja 5. Statuta Grada Slunja (”Glasnik karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15), Gradsko vijeće na svojoj 26 sjednici održanoj dana 25. studenog 2015. godine donijelo je

 

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

I PRODAJI STANA U VLASNIŠTVU GRADA SLUNJA

 

I.

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za kupnju stana u vlasništvu Grada, pregleda i ocjene ponude, prihvaća se ponuda:

1.1. Ponuda NIKOLE TURKALJA iz Slunja, Trg Zrinskih i Frankopana 22, za kupnju stana koji je u javnom natječaju nosio oznaku 1.1., a koji se nalazi na Trgu Zrinskih i Frankopana 22, na prvom katu stambene zgrade, ukupne površine 59,43 m2, a sastoji se od kuhinje, dvije sobe, izbe, kupaonice, terase i hodnika sa pripadajućim zajedničkim dijelovima i uređajima u stambenoj zgradi koja je izgrađena na k.č.br.103, zk.ul.br.2080, poduložak br.4, k.o.Slunj 1, za iznos od 162.119,70 kn (stošezdesetdvijetisućestodevetnaestkunaisedamdesetlipa).

Broj energetskog certifikata je: P_859_002_SZ2, energetski razred: D.

 

2.Jamčevina

2.1.Ponuditelju iz točke I. ove Odluke čija je ponuda za kupnju stana prihvaćena, uplaćena jamčevina u iznosu 5% od početne cijene stana uračunava se u ponuđenu kupoprodajnu cijenu.

2.2.Ukoliko ponuditelj ne sklopi ugovor u roku 8 dana od dana dostave ugovora na potpis gubi pravo na povrat iznosa uplaćene jamčevine.

 

3.Dodatni popusti i posebne pogodnosti

Ponuditelju iz točke I. ove Odluke odobravaju se slijedeći popusti: popust od 5% na ime rješavanja stambenog pitanja, popust od 10% za obitelj sa troje malodobne djece koja kupnjom stana prvi put osigurava vlastiti stambeni prostor i popust od 10% u vezi dodatnih ulaganja u stan čime se utjecalo na povećanje procijenjene vrijednosti.

 

II.

Stan koji je predmet prodaje, a koji je pobliže opisan u točki I. ove Odluke prodaje se u stanju “viđeno-kupljeno”.

Sve troškove oko prijenosa i provedbe kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

 

III.

Ovlašćuje se Gradonačelnik da temeljem ove Odluke sa odabranim ponuditeljima sklopi ugovor o kupoprodaji.

 

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Slunja”.

 

Obrazloženje

Temeljem Odluke Gradskog vijeća od 27. listopada 2015. godine u javnom glasilu “Večernji list” dana 05.studenog 2015.godine objavljen je Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za kupnju stana koji je trajao 8 dana (zaključno do 13. studenog 2015.godine). U roku za dostavu ponuda zaprimljena je 1 (jedna) ponuda koju je Povjerenstvo za otvaranje ponuda, koje je imenovao Gradonačelnik, javno otvorilo dana 23. studenog 2015. godine, te je utvrđeno slijedeće:

1.Za stan pod rednim brojem 1.1. – stan na Trgu Zrinskih i Frankopana 22, na prvom katu stambene zgrade, ukupne površine 59,43 m2, zaprimljena je jedna ponuda i to najmoprimca Nikole Turkalja iz Slunja, Trg Zrinskih i Frankopana 22, koji za predmetni stan nudi 162.119,70 kn uz popust od 5% na ime rješavanja stambenog pitanja, popust od 10% za obitelj sa troje malodobne djece koja kupnjom stana prvi put osigurava vlastiti stambeni prostor i popust od 10% u vezi dodatnih ulaganja u stan čime se utjecalo na povećanje procijenjene vrijednosti.

Nakon razmatranja i ocjene ponude utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti za:

-prihvaćanje ponude Nikole Turkalja za kupnju stana na Trgu Zrinskih i Frankopana 22, na prvom katu ukupne površine 59,43 m2, sa pripadajućim zajedničkim dijelovima i uređajima u stambenoj zgradi koja je izgrađena na k.č.br.103, zk.ul.br.2080, poduložak br.4, k.o.Slunj 1, za iznos od 162.119,70 kn uz korištenje popusta od 5% za rješavanje stambenog pitanja, popust od 10% za obitelj sa troje malodobne djece koja kupnjom stana prvi put osigurava vlastiti stambeni prostor i popust od 10% na ime dodatnih ulaganja u stan čime se utjecalo na povećanje procijenjene vrijednosti iz razloga što je ponuditelj izvršio ulaganja u stan što je konstatirano od strane ovlaštenog procjenitelja prilikom procjene vrijednosti stana, a za ista ponuditelj nije bio oslobođen obveze plaćanja najamnine.

Gradsko vijeće razmatralo je na svojoj sjednici koja je održana dana 25. studenog 2015.godine Izvješće o provedenom postupku Javnog natječaja, isto prihvatilo, te je odlučeno kao u izreci.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.

Nezadovoljna stranka može osporavati odluku pokretanjem parničnog postupka pred Općinskim sudom u Karlovcu.

 

                                                                                                                                                                                                                                 PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                                               GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                                  Marina Mrkonja

 

 

Close Search Window