Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 28/14. – 18. 07. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-01/74
URBROJ: 2133/04-04/01-14-6
Slunj, 15. 07. 2014.

Na temelju članka 3. Odluke o načinu organiziranja poslova održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica (“Glasnik Karlovačke županije” 06/06, 04/10 I 19/14) i članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 I 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 12. sjednici održanoj dana 15. 07. 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju poslova održavanja
nerazvrstanih cesta i gradskih ulica

I.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica na području Grada Slunja povjeravaju se tvrtci “CESTE KARLOVAC” d.d., Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, Općina Barilović, 47 250 Duga Resa.

II.
Poslovi koji su predmet ove Odluke povjeravaju se izvoditelju iz točke I. ove Odluke na rok od dvije godine.

III.
U svrhu uređivanja međusobnih odnosa sa izvoditeljem iz točke I. ove Odluke sklopiti će se Ugovor o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica, sukladno Odluci o načinu organiziranja poslova održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica te prihvaćenoj ponudi izvoditelja iz točke I. ove Odluke.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

O b r a z l o ž e nj e

Na temelju Odluke Gradskog vijeća o načinu organiziranja poslova održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica (“Glasnik Karlovačke županije“ 06/06, 04/10 i 19/14) i Odluke Gradonačelnika o provođenju javnog natječaja za odabir izvoditelja radova održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica od 14. svibnja 2014. godine (KLASA:363-01/14-01/74, URBROJ:2133/04-03/03-14-1) raspisan je javni natječaj za odabir izvoditelja radova održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica koji je objavljen u “Večernjem listu” dana 15. svibnja 2014. godine. U otvorenom roku za dostavljanje ponuda koji je trajao do 30. svibnja 2014. godine zaprimljene su dvije ponude koje je Povjerenstvo koje je imenovao Gradonačelnik otvorilo i razmotrilo dana 04. lipnja 2014. godine.
Ponudu su dostavile sljedeće pravne osobe:
1. Ceste Karlovac d.d., Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, Općina Barilović, 47 250 Duga Resa,
2. Rudar d.o.o. Tounj, Tounj 17, 47 264 Tounj.

Postupkom pregleda i ocjene ponuda Povjerenstvo je konstatiralo da obje udovoljavaju uvjetima iz natječajne dokumentacije te da je ponuda ponuditelja Ceste Karlovac d.d. financijski povoljnija jer je za izvođenje radova (koji se okvirno predviđaju izvesti u idućem dvogodišnjem razdoblju) ponuđena cijena od 1.867.506,20 kn (neto), dok je ponuditelj Rudar d.o.o. Tounj za izvođenje istih radova ponudio cijenu od 2.188.575,00 kn (neto).
Slijedom toga, a uvažavajući činjenicu da je kriterij za odabir ponude najniža ponuđena cijena, predloženo je Gradskom vijeću da se poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica povjere tvrtci CESTE KARLOVAC d.d., Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, Općina Barilović, 47 250 Duga Resa.
Gradsko vijeće razmatralo je na svojoj sjednici koja je održana dana 15. srpnja 2014. godine izviješće o provedenom postupku javnog natječaja, isto prihvatilo i slijedom toga donijelo odluku kao u dispozitivu.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

DOSTAVITI:
1. Ceste Karlovac. d.d., Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, Općina Barilović, 47 250 Duga Resa,
2. Rudar d.o.o. Tounj, Tounj 17, 47 264 Tounj
3. Privitak uz Zapisnik
4. Pismohrana, ovdje

Close Search Window