Ostali akti grada|

   OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRAEDA SLUNJABR. 9 – 27. 11. 2015.                                                                                    

   REPUBLIKA   HRVATSKA

   KARLOVAČKA ŽUPANIJA

           GRAD SLUNJ

       GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 406-01/15-01/06

URBROJ: 2133/04-03/05-15-3

Slunj, 25. 11. 2015.

 

Na temelju članka 457. Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne novine” 111/93, 34/99, 121/99-vjerodostojno tumačenje, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/93, 146/08, 137/09, 152/11-pročišćeni

tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 25. stavka 1. alineje 5. i 11. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13. i 4/15.) Gradsko vijeće na svojoj 26. sjednici održanoj dana

25. 11. 2015. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o.

 

I.

Temeljni kapital KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. povećava se za 205.000,00 KN (slovima: dvjestopettisućakuna) koji iznos će Grad kao jedini vlasnik i osnivač Društva uplatiti u novcu.

 

II.

Obvezuje se Skupština Društva da izvrši potrebne izmjene osnivačkog akta kako bi povećanje temeljnog kapitala Društva bilo provedeno u sudskom registru, te u poslovnim knjigama Društva.

 

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                                                                                                     PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                       Marina Mrkonja

 

Close Search Window