Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 46/13. – 04. 11. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/13-01/04
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 23. 10. 2013.

Na temelju članka 457. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ 111/93, 34/99, 121/99-vjerodostojno tumačenje, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13) i članka 25. stavka 1. alineja 5. i 11. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. 10. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala društva
Komunalac d.o.o. Slunj

I
Temeljni kapital društva za komunalne djelatnosti Komunalac d.o.o. Slunj povećava se za 100.000,00 Kn (slovima: stotisućakuna) koji iznos će Grad kao jedini vlasnik i osnivač Društva uplatiti u novcu.
Za iznos iz prethodnog stavka povećava se temeljni ulog Grada.

II
Obvezuje se Skupština Društva da izvršti potrebne izmjene osnivačkoga akta kako bi povećanje temeljnog kapitala Društva bilo provedeno u sudskom registru.

III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window