Aktualnosti|

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” 80/13, 78/15 i 12/18), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” 3/17), članka 36. stavka 1. podstavka 16. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13, 03/15 i “Službeni glasnik Grada Slunja” 01/18), te nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja za II. Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Grada Slunja, Gradonačelnik Grada Slunja donosi 

ODLUKU 
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš 
za Izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja

ODLUKA

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 5/18 – 23. 04. 2018.

Close Search Window