Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” 10/16   – 21. 09. 2016.

 

KLASA: 363-01/16-01/48

URBROJ: 2133/04-04/01-16-2

Slunj,  20.09. 2016. 

 

Na temelju članka 3. Odluke o načinu organiziranja veterinarsko-higijeničarskih poslova „Glasnik Karlovačke županije“ 05/12) i  članka 25. stavka 1. podstavka 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 33. sjednici održanoj dana 20. 09. 2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o poništenju javnog natječaja za odabir izvršitelja veterinarsko-higijeničarskih poslova.

I.

Poništava se javni natječaj za odabir izvršitelja veterinarsko-higijeničarskih poslova objavljen u Večernjem listu dana 09. rujna 2016. godine.

II.

U svrhu odabira izvršitelja veterinarsko-higijeničarskih poslova ponovno će se objaviti javni natječaj.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.                                    

                                                                                                                                           Obrazloženje

Temeljem Odluke Gradskog vijeća o načinu organiziranja veterinarsko-higijeničarskih poslova (“Glasnik Karlovačke županije“ 05/12) i Odluke gradonačelnika o provođenju javnog natječaja za odabir izvršitelja veterinarsko-higijeničarskih poslova od 07. rujna 2016. godine (KLASA:363-01/16-01/48, URBROJ:2133/04-03/03-16-1) raspisan je javni natječaj za odabir izvršitelja veterinarsko-higijeničarskih poslova koji je objavljen u „Večernjem listu“ dana 09. rujna 2016. godine, te na gradskim internetskim stranicama. U roku za predaju ponuda koji je trajao do 19.rujna 2016. godine (do15:00 sati) nije pristigla niti jedna ponuda stoga se natječaj poništava te će se u svrhu odabira izvršitelja veterinarsko-higijeničarskih poslova javni natječaj ponoviti.

 

                                                                                                                                                                                                                              PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                                                            GRADSKOG VIJEĆA                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                              Marina Mrkonja

Close Search Window