Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 46/13. – 04. 11. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/13-01/104
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 23. 10. 2013.

Temeljem članka 202. st. 2. i čl. 258. st. 4. Zakona o vodama (NN br. 153/2009, 63/11, 130/11 i 56/13), članka 25. stavka 1. alineja i članka 53. Stavka 1. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na 5. sjednici koja je održana dana 23. listopada 2013. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o pokretanju postupka
prijenosa gospodarske cjeline

Članak 1.
Grad Slunj utvrdio je potrebu osnivanja novog društva s ograničenom odgovornošću KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Petra Svačića 5, Slunj, OIB: 10731123787, čiji je jedini vlasnik i osnivač Grad, a ovom Odlukom utvrđuje se potreba izdvajanja gospodarske cjeline iz KOMUNALCA d.o.o. Slunj prijenosom na novoosnovano KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o.

Članak 2.
Predlaže se Skupštini Društva KOMUNALAC d.o.o. Slunj, koju čini jedan član društva Grad Slunj kojeg predstavlja gradonačelnik, da donese odluku o prijenosu gospodarske cjeline na novoosnovano KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o. te da s KOMUNALNIM DRUŠTVOM LIPA d.o.o. sklopi ugovor o prijenosu gospodarske cjeline najkasnije do 31.12.2013.godine.

Članak 3.
Odobrava se KOMUNALCU SLUNJ d.o.o. Slunj i KOMUNALNOM DRUŠTVU LIPA d.o.o. provođenje postupka prijenosa gospodarske cjeline (imovine, prava, obveza i radnika) vezane uz obavljanje komunalnih djelatnosti tako da će KOMUNALAC d.o.o. Slunj nakon prijenosa gospodarske cjeline nastaviti obavljati samo djelatnosti propisane Zakonom o vodama.

Članak 4.
Zadužuju se tijela društava KOMUNALAC d.o.o. Slunj i KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA d.o.o., kao i stručne službe Grada Slunja za provedbu ove Odluke.

Članak 5.
Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window