Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 11/14. – 23. 03. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-01/24
URBROJ: 2133/04-03/05-14-9
Slunj, 11.03. 2014.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” 67/08, 48/10, 74/11, 80/13 i 158/13), članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 25. stavka 1. alineja 4 Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 9. sjednici održanoj dana 11. 03. 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o organizaciji i načinu naplate parkiranja

I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju javne parkirališne površine, organizacija, način naplate parkiranja, te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na području grada Slunja.

Članak 2.
U smislu ove Odluke:
– javna parkirališna površina je površina namijenjena parkiranju vozila koja je uređena kao vanjsko ulično parkiralište ili zasebno izdvojeno parkiralište;
– javno parkiralište s naplatom (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je uređena i propisno označena ulična ili izdvojena površina na kojoj je uvedena naplata parkiranja i koja je označena odgovarajućom prometnom signalizacijom te informacijom o cijenama parkiranja i načinu plaćanja parkiranja;
– parkirališno mjesto je dio javne parkirališne površine namijenjene parkiranju jednog vozila i označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom,
– rezervirano parkirališno mjesto je parkirališno mjesto što ga je odobrio Jedinstveni upravni odjel Grada Slunja i namijenjeno određenom korisniku te označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom;
– vozilo je osobni automobil i drugo motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba, koje osim sjedala
za vozače ima najviše osam sjedala i kojega dopuštena masa ne prelazi 3500 kg i dimenzije odgovaraju propisanim dimenzijama parkirališnih mjesta osobnog automobila;
– korisnik javnog parkirališta (u daljnjem tekstu: korisnik) je vozač koji parkira vozilo na parkirališno mjesto, odnosno druga osoba za koju je ovom Odlukom određeno da se smatra korisnikom;
– organizator parkiranja je osoba koja obavlja tehničke i organizacijske poslove, naplatu i nadzor nad
parkiranjem vozila, te obavlja druge poslove.

Članak 3.
Ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, parkiranjem vozila na javnoj parkirališnoj površini korisnik
sklapa s organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javne parkirališne površine, prihvaćajući uvjete propisane ovom Odlukom.
Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za nestanak, uništenje ili oštećenje vozila, osim ako zakonom nije drugačije propisano.
Korisnikom se smatra vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registarskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.
Korisnikom se smatra i primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga, odnosno najmoprimac kojem je osoba koja obavlja registriranu djelatnost rent-a-car usluge prepustila vozilo na korištenje na temelju ugovora o najmu.

Članak 4.
Poslove organizatora parkiranja obavlja Komunalno Društvo Lipa d.o.o. (u daljnjem tekstu: organizator parkiranja).
Organizator parkiranja izrađuje cjenik parkirnih karata, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.

II. ORGANIZACIJA I NAČIN NAPLATE PARKIRANJA

Članak 5.
Parkiranje vozila i naplata parkiranja organizira se:
1. na javnim parkiralištima;
2. na rezerviranim parkirališnim mjestima.

1. PARKIRANJE NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
Članak 6.
Javna parkirališta mogu biti stalna ili privremena, ulična ili izvanulična.
Stalna javna parkirališta su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje od 1. svibnja do 31. listopada u vremenu od 8 do 18 sati.
Privremena javna parkirališta su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom privremene regulacije prometa, organizacije prigodnih manifestacija, priredbi i slično, a utvrđuju se odlukom gradonačelnika.
Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kolniku i nogostupu posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa, te tehničkom dokumentacijom.
Izvanulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su
vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.
Parkirališna mjesta na kojima se obavlja naplata mogu biti na čvrstoj podlozi (asfalt, beton, popločena
površina) ili na podlozi od šljunka.
Na parkiralištima na čvrstoj podlozi parkirališna mjesta označena su plavom bojom.
Na parkiralištima na podlozi od šljunka, parkirališna mjesta označena su u skladu s mogućnostima podloge i terena.
Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati izložen cjenik za parkiranje vozila,
oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja i oznaku vozila kojima je dozvoljeno parkiranje.
Uređenje parkirališta na kojima se obavlja naplata (postavljen cjenik, vrijeme naplate, trajanje parkiranja,oznaka parkirališnih mjesta i horizontalna signalizacija) obveza je organizatora parkiranja.

2. PARKIRANJE NA REZERVIRANIM PARKIRALIŠTIMA

Članak 7.
Rezervirana parkirališna mjesta odobravaju se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Grada Slunja po zahtjevu korisnika za svaku kalendarsku godinu.

Članak 8.
Rezervirana parkirališna mjesta mogu se odobriti tijelima Grada Slunja, pravnim i fizičkim osobama.

Članak 9.
Visina naknade, način plaćanja, te broj i mjesto rezerviranih parkirališnih mjesta propisuju se odlukom
gradonačelnika.
Naknada za rezervirana parkirališna mjesta plaća se u korist proračuna Grada Slunja.

Članak 10.
Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranim parkirališnim mjestima.

III. STALNA JAVNA PARKIRALIŠTA

Članak 11.
Stalna javna parkirališta s naplatom u Gradu Slunju su:
– parkiralište broj 1: na Trgu dr. Franje Tuđmana (kod robne kuće “Buk”)
– parkiralište broj 2: u Ulici braće Radić (kod bistroa “Centar”)
– parkiralište broj 3: na prostoru dijela Ulice Stara cesta i zapadnog ulaza u Rastoke
– parkiralište broj 4: obuhvaća parkiralište za gradsko kupalište (uz županijsku cestu prema Lađevcu), te istočni ulaz u naselje Rastoke (od silaska sa D1 do mosta Sv. Ivana u Rastokama)
– parkiralište broj 5: Rastoke (od “Lipe” do starog mosta na Korani)
– parkiralište broj 6: obuhvaća prostor na gradskom kupalištu uz desnu obalu Korane

IV. VRSTE PARKIRALIŠNIH KARATA I NAČIN NJIHOVA KORIŠTENJA

Članak 12.
Za korištenje javnih parkirališta korisnik mora imati valjanu parkirališnu kartu.
Parkirališna karta za parkiranje na javnom parkiralištu izdaje se kao dnevna karta i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje, osim ako korisnik izričito ne zatraži sklapanje ugovora o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju kraćem ili dužem od 24 sata.
Za sklapanje ugovora o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju kraćem od 24 sata izdaje se jednosatna ili višesatna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: satna karta).
Za sklapanje ugovora o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju dužem od 24 sata izdaje se mjesečna, tromjesečna ili sezonska parkirališna karta.
Izgled i sadržaj parkirališnih karata za korištenje javnih parkirališta određuje organizator parkiranja.

Članak 13.
Korisnik javnog parkirališta može kupiti dnevnu kartu na ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni organizatora parkiranja, odnosno može je preuzeti s nalogom za plaćanje na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja.
Naplata dnevne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje dnevne karte.
Naplata preko naloga za plaćanje dnevne karte podrazumijeva neposredno preuzimanje dnevne karte na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja i plaćanje dnevne karte u roku od osam dana od dana preuzimanja.

Članak 14.
Korisnik javnog parkirališta može kupiti satnu kartu na parkirališnom automatu ili mobilnim telefonom (SMS poruka), odnosno na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni organizatora parkiranja.
Naplata satne karte na parkirališnom automatu podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte neposredno na javnom parkiralištu na kojem se nalazi parkirališni automat.
Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva elektroničku kupnju parkirališne karte o čemu korisnik parkiranja zaprima SMS poruku o plaćenoj parkirališnoj karti mobilnim telefonom.
Naplata satne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka na privremenim javnim parkiralištima korisnik parkirališta može kupiti satnu kartu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja.
Naplata satne karte neposredno na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte.

Članak 15.
Korisnik javnog parkirališta dužan je valjanu parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku u roku od pet (5) minuta od parkiranja vozila istaknuti na vozilu tako da organizator parkiranja može provjeriti njezinu valjanost.
Ako korisnik javnog parkirališta ne istakne valjanu parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku u roku iz stavka 1. ovog članka ili je istakne tako da se ne može provjeriti njezina valjanost, smatrat će se da nema valjanu parkirališnu kartu.
Ako korisnik javnog parkirališta nema valjanu parkirališnu kartu, smatrat će se da je s organizatorom parkiranja sklopio ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju od 24 sata (dnevna karta).
U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, osoba koju ovlasti organizator parkiranja ostavit će dnevnu kartu s
nalogom za plaćanje na vozilu, koju je korisnik dužan platiti u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora.
Dnevna karta s nalogom za plaćanje ostavljena na način iz stavka 4. ovoga članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje.

Članak 16.
Ako korisnik javnog parkirališta ne plati dnevnu kartu s nalogom za plaćanje u roku iz članka 13. stavka 3. i članka 15. stavka 4. ove Odluke, organizator parkiranja pokrenuti će postupak prisilne naplate.

V. POVLAŠTENA PARKIRALIŠNA KARTA

Članak 17.
Povlaštenu parkirališnu kartu mogu ishoditi vlasnici i korisnici stambenog objekta na području na kojem se obavlja naplata parkiranja a koji nemaju mogućnost parkiranja na vlastitoj okućnici i koji nemaju dospjelih dugovanja prema Gradu Slunju i organizatoru parkiranja, a izdaje se na temelju dokaza o vlasništvu ili korištenju objekta i prometnoj dozvoli.
Jednu povlaštenu parkirališnu kartu za vozila turista mogu ishoditi fizičke osobe koje pružaju uslugu smještaja turista u domaćinstvu (iznajmljivači) na području na kojem se obavlja naplata parkiranja koji nemaju mogućnost parkiranja vozila turista na vlastitoj okućnici, a izdaje se na temelju predočenja dokaza o pružanju usluga smještaja u domaćinstvu.

Članak 18.
Jednu povlaštenu parkirališnu kartu mogu ishoditi ustanove, trgovačka društva i obrtnici sa sjedištem na području Grada Slunja koji obavljaju djelatnost na području naplate parkiranja i nemaju mogućnost parkiranja na drugom prostoru u blizini poslovnog prostora, a izdaju se na temelju dokaza o djelatnosti (izvod iz nadležnog registra ili obrtnicu), dokaza o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora.
Povlaštena parkirališna karta, umjesto za vozila u vlasništvu ustanove, trgovačkog društva i obrta, može se izdati i za vozilo u vlasništvu zaposlenika koje se koristi za potrebe poslovanja ustanove, trgovačkog društva ili obrta.

Članak 19.
Povlaštena parkirališna karta mora sadržavati registarsku oznaku vozila za koje je izdana, osim za slučajeve iz članka 17. stavka 2. ove Odluke.
Povlaštena parkirališna karta nije prenosiva, osim u slučaju povlaštene karte iznajmljivačima koja je na
njihovo ime, a za njihove goste.
Izgled povlaštene parkirališne karte definira organizator parkiranja.

Članak 20.
Povlaštena parkirališna karta vrijedi isključivo za parkiralište za koje je izdana.
Vlasnicima povlaštene parkirališne karte ne osigurava se parkirno mjesto, već pravo da na parkiralištima s naplatom koriste slobodno parkirno mjesto.

Članak 21.
Prihod od povlaštene parkirališne karte je prihod organizatora parkiranja koji prodaje i izdaje povlaštene parkirališne karte.
Izgled i sadržaj povlaštene parkirališne karte za korištenje javnih parkirališta određuje organizator parkiranja.

Članak 22.
Na javnom parkiralištu u skladu sa zakonskim propisima posebno se označuju i rezerviraju parkirališna mjesta za vozila invalida s oznakom posebnog međunarodnog znaka za pristupačnost, a koja se mogu koristiti ako je znak za vozila invalida vidljivo istaknut na vozilu.
Stanovnicima koji imaju kolni prilaz svojim kućama preko pješačkih zona i parkirališta, omogućuje se nenaplatni prolaz u svoja dvorišta i garaže.

Članak 23.
Turistički i izletnički autobusi koji organizirano posjećuju ZK Slunjčica imaju pravo zaustaviti autobus i ispustiti grupu na „Ulazu 1„ („Kod Lipe“ ), a nakon toga parkirati autobus na Trgu Zrinskih i Frankopana na mjestima označenim za parkiranje uz naplatu sukladno članku 4. ove Odluke.

Članak 24.
Naplate parkiranja oslobođena su službena vozila policije, hitne pomoći, vatrogasna vozila, službena vozila organizatora parkiranja i službena vozila predstavnika stranih i domaćih gradova koji su u službenom posjetu Gradu Slunju, te vozila invalida iz članka 22. stavka 1. ove Odluke.

VI. NADZOR NAD PARKIRANJEM VOZILA
Članak 25.
Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkirališnim površinama obavlja ovlaštena osoba organizatora parkiranja.
Nadzor nad rezerviranim parkirališnim mjestima provodi komunalni redar.

VII. KAZNENE ODREDBE
Članak 26.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba čije je vozilo neovlašteno zaustavljeno ili parkirano na rezerviranom parkirališnom mjestu.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost čije je vozilo neovlašteno zaustavljeno ili parkirano na rezerviranome parkirališnom mjestu, ako je prekršaj počinjen u vezi s obavljanjem njezina obrta ili samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja neovlašteno zaustavi ili parkira vozilo na rezerviranome parkirališnom mjestu te odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”, a primjenjuje se od 01. svibnja 2014 .godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window