Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 52/14. – 29.12.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 012-03/14-01/04
URBROJ: 2133/04-03/05-14-5
Slunj, 29. 12. 2014.

Na temelju članka 6. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” 44/14) i članak 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 18. sjednici održanoj dana 29. 12. 2014.. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Grada Slunja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje osnivanje, sastav, način, rokovi i postupak izbora, djelokrug rada, način financiranja rada i programa savjeta mladih, način osiguranja prostornih i drugih uvjeta za rad, način aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih, pravo na naknadu troškova za sudjelovanje u radu savjeta, te ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Slunja (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.
Savjet mladih savjetodavno je tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Grada Slunja u dobi od navršenih petnaest (15) do trideset (30) godina života.

II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 3.
Savjet mladih broji 5 članova.
Svaki član savjeta ima zamjenika.

Članak 4.
Postupak izbora Savjeta mladih pokreće Gradsko vijeće objavom javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta na web stranici i oglasnoj ploči Grada.
Javni poziv objavljuje se najmanje tri mjeseca prije isteka mandata aktualnog saziva Savjeta mladih.
Kandidaturu za članove Savjeta i njihove zamjenike mogu predložiti udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, pomladci političkih stranaka sindikalnih i strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih ona mora brojiti najmanje 20 mladih.
Prijedlog kandidata podnosi se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.
Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika, datum i godinu rođenja, prebivalište, obrazloženje prijedloga, potpis predlagatelja, izjavu predloženog da prihvaća kandidaturu.
Jedan predlagatelj može predložiti najviše pet kandidata i njihove zamjenike.
Odbor za izbor i imenovanja provjerava potpunost, pravodobnost i ispravnost prijava, utvrđuje listu važećih kandidatura te izviješće i popis dostavlja Gradskom vijeću.
Nakon sastavljanja, izvješće i popis važećih kandidatura objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Grada.
Lista kandidata utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.
Lista kandidata sadrži: naznaku predlagatelja, ime i prezime, prebivalište, te datum i godinu rođenja kandidata i njegovog zamjenika.

Članak 5.
Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta bira članove i zamjenike članova tajnim glasovanjem na način i po postupku propisanim Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Slunja.
Tajno glasovanje provodi se na glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navode se abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata.
Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše 5 kandidata.
Za članove Savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do 5. na rang-listi dobivenih glasova.
Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj glasova pa se zbog toga ne mogu izabrati svi članovi Savjeta, glasovanje će se ponoviti između kandidata koji imaju jednak broj glasova, sve dok ne budu izabrani svi članovi Savjeta.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na gradskoj web stranici, te na oglasnoj ploči Grada.

III. MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 6.
Mandat članova Savjeta traje 3 godine računajući od dana konstituiranja Savjeta.
Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta i prije isteka mandata:
-ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta tijekom kalendarske godine,
– na osobni zahtjev
– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,
Prestankom mandata člana Savjeta prestaje mandat njegovog zamjenika.
Član Savjeta koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina života nastavlja s radom u Savjetu do isteka mandata na koji je izabran.
Ako se broj članova Savjeta trajno spusti ispod dvije trećine početnog broja, Gradsko vijeće provest će postupak dodatnog izbora članova.
Dodatni izbor članova Savjeta provodi se po propisima koji uređuju redoviti postupak izbora.

IV. KONSTITUIRANJE, DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 7.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku 30 dana od objave rezultata izbora.
Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta.
Obavijest o konstituiranju objavljuje se na gradskoj web stranici.
Ako Savjet u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora ne izabere predsjednika, Gradsko vijeće objavit će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih.

Članak 8.
Savjet mladih predstavlja i zastupa predsjednik.
Predsjednika Savjeta biraju članovi Savjeta iz svojih redova.
Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.

Članak 9.
Savjet održava redovite sjednice najmanje jednom u tri mjeseca, a po potrebi i češće.
Sjednice Savjeta saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta.
Predsjednik Savjeta dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta.
Način rada Savjeta kao i izbor predsjednika i njegovog zamjenika podrobnije se uređuje Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Članak 10.
U okviru svog djelokruga Savjet obavlja slijedeće poslove:
– raspravlja na svojim sjednicama o pitanjima značajnim za rad Savjeta, te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade;
– predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih;
– predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja;
– daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade;
– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa za mlade;
– izrađuje izvješća nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih;
– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih;
– potiče suradnju savjeta na lokalnoj i državnoj razini te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
– predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta;
– po potrebi poziva predstavnike grada na sjednice Savjeta;
– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade;
– obavlja druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Članak 11.
Savjet mladih donosi program rada i financijski plan za svaku kalendarsku godinu. Program rada sadrži pitanja i aktivnosti utvrđene Zakonom, nositelje i rokove izvršenja.
Program rada podnosi se na odobrenje Gradskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu.

Članak 12.
Savjet podnosi Gradskom vijeću godišnje izviješće o svom radu, najkasnije do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.
Izviješće iz prethodnog stavka dostavlja se na znanje Gradonačelniku koji ga objavljuje na web stranicama grada.

V. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 13.
Sredstva za rad Savjeta osiguravaju se u Proračunu Grada.
Članovi Savjeta ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na nadoknadu putnih troškova i troškova vezanih za rad u Savjetu, u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Savjetu se osiguravaju i prostorni uvjeti za nesmetani rad i održavanje sjednica.

Članak 14.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta obavlja Odsjek za društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Slunja.

VI. SURADNJA SA GRADSKIM VIJEĆEM I GRADONAČELNIKOM

Članak 15.
Gradsko vijeće dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice, u istom roku kao i članovima predstavničkog tijela, te na drugi prikladan način informira Savjet mladih o svojim aktivnostima.
Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji sa Gradskim vijeće i drugim tijelima Grad.
Na prijedlog Savjeta mladih Gradsko vijeće će raspraviti pitanja od interesa za mlade.
Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta mladih kojeg Savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice predstavničkog tijela, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži Gradsko vijeće.

Članak 16.
Gradonačelnik će najmanje svaka tri mjeseca, a ako postoji potreba i češće, održati zajednički sastanak sa Savjetom mladih na kojem će raspraviti o svim pitanjima od interesa za mlade, to u suradnji Gradonačelnika i Savjeta.
Gradonačelnik je dužan svakih šest mjeseci pisanim putem obavijestiti Savjet mladih o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.
Izuzetno od odredbi članka11. stavka 2. Odluke, program rada za 2015. godinu Savjet mladih dostavit će na odobrenje Gradskom vijeću u roku od 90 dana računajući od dana konstituiranja Savjeta.

Članak 18.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 46/07).

Članak19.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke, obzirom je dosadašnjim članovima Savjeta mladih istekao mandat, provest će se postupak predlaganja i izbora članova Savjeta mladih.

Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window