Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br. 47/14. – 12. 12. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/14-01/164
URBROJ: 2133/04-03/05-14-7
Slunj, 09. 12. 2014.

Na temelju članka 16. Odluke o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima (“Glasnik Karlovačke županije” 46/13, 37/14 i 43/14), članka 25. stavka 1. alineje 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 06/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 17. sjednici održanoj dana 09. prosinca 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju poslova čišćenja nerazvrstanih
cesta u zimskim uvjetima

I.
Radovi čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima povjeravaju se sljedećim izvoditeljima:

1. ZONA 2 – Obrt za čišćenje Potok, Rakovica 116, 47245 Rakovica
2. ZONA 3 – „STIPA“ Obrt za pružanje usluga strojevima i cestovni promet, Mali Vuković 70 a, 47240 Slunj

II.
Poslovi koji su predmet ove Odluke povjeravaju se izvoditeljima iz točke I. ove Odluke za vremensko razdoblje od sklapanja ugovora do 30.04. 2017. godine.

III.
U svrhu uređivanja međusobnih odnosa sa izvoditeljima iz točke I. ove Odluke sklopit će se Ugovori o povjeravanju poslova čišćenja gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima, sukladno Odluci o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima te prihvaćenim ponudama izvoditelja iz točke I. ove Odluke.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

O b r a z l o ž e nj e

Na temelju Odluke Gradskog vijeća o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima (“Glasnik Karlovačke županije” 46/13, 37/14 i 43/14) i Odluke Gradonačelnika o provođenju ponovljenog javnog natječaja za odabir izvoditelja poslova čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (KLASA: 363-01/14-01/164, URBROJ: 2133/04-03/03-14-1) od 18. studenog 2014. godine, u javnom glasilu – „Večernjem listu“ dana 19. studenog 2014. godine objavljen je ponovljeni javni natječaj za odabir izvoditelja poslova čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (za zonu 2 i zonu 3).
U roku za dostavu ponuda (28. studeni 2014. godine do 15:00 sati) zaprimljene su 3 (tri) ponude koje je dana 01. prosinca 2014. godine otvorilo, pregledalo i ocijenilo Povjerenstvo imenovano od strane Gradonačelnika.
Ponude su dostavili: Obrt za čišćenje Potok, Rakovica 116, 47245 Rakovica za zonu 2 i „STIPA“ Obrt za pružanje usluga strojevima i cestovni promet, Mali Vuković 70 a, 47240 Slunj za zonu 2 i zonu 3.
Uvidom u ponudu ponuditelja „STIPA“ Obrt za pružanje usluga strojevima i cestovni promet, utvrđeno je da ponuditelj raspolaže s mehanizacijom za samo jednu zonu. Obzirom je za ZONU 3 navedeni ponuditelj jedini dostavio ponudu, koja je i cjenovno prihvatljiva, za čišćenje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima u ZONI 3 odabire se „STIPA“ Obrt za pružanje usluga strojevima i cestovni promet.
Za čišćenje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima u ZONI 2 odabire se Obrt za čišćenje Potok obzirom se cijene usluge iskazane u ponudi smatraju prihvatljivima te ponuditelj raspolaže potrebnom mehanizacijom.

Gradsko vijeće je sukladno naprijed navedenom donijelo odluku kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA

Marina Mrkonja

DOSTAVITI:
1. Obrt za čišćenje Potok, Rakovica 116, 47245 Rakovica
2. „STIPA“ Obrt za pružanje usluga strojevima i cestovni promet, Mali Vuković 70 a, 47240 Slunj
3. Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje
4. Pismohrana, ovdje

Close Search Window