Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” broj: 15/13 – 05.04.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:340-03/13-01/01
URBROJ:2133/04-03/05-13-3
Slunj, 27. 03. 2013.

Na temelju članka 109. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/2011), i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ broj 20/09, 06/13), Gradsko vijeće Grada Slunja na 39. sjednici održanoj dana 27. 03. 2013.godine, donosi:

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta; njihova zaštita i nadzor te prekršajne odredbe.
Članak 2.
Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi.
Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.
Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno posebnim propisima, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.
Nekretnina koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili na drugi način postala vlasništvo jedinice lokalne samouprave, a lokacijskom dozvolom je predviđena za građenje nerazvrstane ceste, ne može se otuđiti.

Članak 3.
Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i ovom Odlukom, a koje nisu razvrstane kao javne ceste, i to posebice:
– ceste koje povezuju naselja,
– ceste koje povezuju područja unutar gradova i naselja,
– terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,
– pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,
– druge ceste na području naselja i gradova.

Članak 4.
Nerazvrstanu cestu čine:
– cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),
– građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),
– zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste,
– prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,
– javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično).

Članak 5.

Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu Grada Slunja.

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi predstavničko tijelo Grada Slunja.

Odluka iz stavka 2. ovog članka dostavlja se nadležnom sudu radi provedbe brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste u zemljišnoj knjizi.

II. UPRAVLJANJE, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 6.
Upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, ako zakonom nije propisano drugačije.

Članak 7.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Slunja.

Članak 8.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u smislu ove Odluke obuhvaćaju:

– građevinsko i drugo projektiranje sa istražnim radovima,
– projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,
– stručnu ocjenu studija i projekata,
– otkup zemljišta i objekata,
– izmještanje komunalne i druge infrastrukture,
– ustupanje radova građenja,
– organizacija stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,
– organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje,
– sve ostale poslove vezane uz poslove građenja i rekonstrukcije.

Članak 9.

Nerazvrstana se cesta mora projektirati, graditi ili rekonstruirati u skladu sa važećom prostorno planskom dokumentacijom.

Izvođenje radova na nerazvrstanim cestama moguće je samo po prethodno pribavljenom odobrenju upravnog tijela Grada nadležnog za komunalne poslove.

Članak 10.

Održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Slunja.

Radovi i poslovi održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove Odluke, su radovi redovnog održavanja, koji obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i instalacija i sigurnosti prometa na njima.

Članak 11.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćaju:

– planiranje održavanja i mjera zaštite nerazvrstanih cesta i prometa na njima,
– redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta,
– ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta,
– stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja nerazvrstanih cesta,
– ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja nerazvrstanih cesta,
– osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstanih cesta,
– ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,
– zemjena, obnavljanje, popravljanje vertikalne i horizontalne signalizacije,
– zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,
– čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju,
– uklanjanje nepoželjne vegetacije (košenja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj javnoj površini, te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste),
– održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba),
– uklanjanje snijega i leda.

III. ZAŠTITA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 12.

Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za cestovni promet, a u druge svrhe samo u slučajevima, na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama te podzakonskim aktima i aktima nadležnih gradskih tijela donesenih na temelju navedenih zakona.

Članak 13.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je:

– oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,
– trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed nerazvrstane ceste ili njenog dijela,
– dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,
– sprječavati otjecanje voda sa nerazvrstane ceste,
– spuštati po pokosu nasipa ili usjeka kamen, stabla te druge predmete i materijal,
– vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete,
– puštati domaće životinje i kućne ljubimce bez nadzora, napajati životinje u cestovnom jarku te vršiti ispašu ili graditi pojilišta na cestovnom zemljištu,
– postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade,
– odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete,
– postavljati nadgrobne ploče i ostala spomenobilježja,
– postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja na način koji nije sukladan odredbama ove Odluke,
– rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati nerazvrstanu cestu,
– odlagati snijeg i led,
– izvoditi bilo kakve radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje ili zaštite ceste, bez suglasnosti nadležnog upravnog tijela Grada Slunja,
– uključivati ili isključivati se sa nerazvrstane ceste izvan izgrađenih prilaza,
– paliti travu, korov, građu ili bilo koji drugi materijal na nerazvrstanoj cesti ili u njenoj neposredoj blizini,
– neovlašteno postavljati bilo kakve zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti,
– vršiti druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Članak 14.

U blizini raskrižja nerazvrstanih cesta u razini te na unutarnjim stranama cestovnog zavoja ne smije se saditi drveće ili grmlje, postavljati naprave, ograde ili druge predmete koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su na zahtjev upravnog tijela Grada, ukloniti drveće, grmlje, naprave, ograde i druge predmete radi osiguranja preglednosti na nerazvrstanoj cesti.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta ne postupi sukladno odredbi stavka 2. ovog članka, radovi će se izvesti o njegovom trošku.

Članak 15.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste zabranjeno je:

– postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje koji mogu ugroziti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti,
– namjerno paliti vatru i korov uz nerazvrstanu cestu,
– puštati domaće životinje I kućne ljubimce bez nadzora,
– ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti na nerazvrstanu cestu,
– postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanu cestu,
– ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu,
– vršiti druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Zaštitnim pojasom smatra se zemljište uz nerazvrstanu cestu na kojem se primjenjuju ograničenja propisana Zakonom i ovom Odlukom.

Zaštitni pojas mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa tako da je sa svake strane nerazvrstane ceste širok 1 m.

Širina kolnika, kao i gradnja ograda uz nerazvrstane ceste, određuje se dokumentima prostornog uređenja.

Ako se za građenje objekata i instalacija unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste izdaje lokacijska dozvola, odnosno drugi akt kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno posebnom propisu, prethodno se moraju zatražiti uvjeti nadležnog upravnog tijela Grada.

Članak 16.

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti i zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste bez suglasnosti nadležnog upravnog tijela Grada, ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti štetu nerazvrstanoj cesti, kao i ugrožavati ili ometati promet na njoj te povećati troškove održavanja. U suglasnosti se određuju uvjeti za obavljanje tih radova ili radnji.

Ukoliko zbog neposredne ugroženosti sigurnog prometa, života i zdravlja građana ili nastanka veće gospodarske štete, radove na nerazvrstanoj cesti treba obaviti osoba koja upravlja komunalnim, vodnim i energetskim građevinama kao i građevinama elektroničkih komunikacija i povezane opreme, dužna je o potrebi obavljanja radova hitno obavijestiti nadležno upravno tijelo Grada nakon čega je ovlaštena, prije ishođenja suglasnosti iz stavka 1. ovog članka, poduzeti hitne mjere radi sprječavanja ugroze prometa, života i zdravlja građana ili nastanka veće gospodarske štete.

Ako se na nerazvrstanoj cesti izvode ili izvedu radovi ili radnje uslijed kojih je nanesena šteta nerazvrstanoj cesti, postoji mogućnost oštećenja nerazvrstane ceste ili je ugrožena sigurnost prometa na njoj, nadležno upravno tijelo Grada dužno je poduzeti sve mjere za otklanjanje štete, opasnosti od oštećenja nerazvrstane ceste i opasnosti za sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.

U slučajevima iz stavka 3. ovog članka nadležno upravno tijelo Grada ovlašteno je obustaviti radove ili radnje te zatražiti naknadu prouzročenih troškova i štete.

Troškove poduzimanja mjera iz stavka 3. ovog članka te prouzočenu štetu snosi izvođač radova, odnosno naručitelj radova, odnosno osobe koje izvode radnje na nerazvrstanoj cesti.

Članak 17.

Pri izvođenju radova te poduzimanju drugih aktivnosti na nerazvrstanoj cesti mora se uspostaviti odgovarajuća privremena regulacija prometa na način koji osigurava sigurno odvijanje prometa i nesmetano izvođenje radova ili obavljanje drugih aktivnosti.

Po završetku radova ili drugih aktivnosti privremena regulacija prometa iz stavka 1. ovog članka mora se odmah ukloniti.

Radovi ili druge aktivnosti na javnoj cesti trebaju se planirati i izvoditi u vrijeme najmanjeg intenziteta prometa.

Članak 18.

Komunalni redar, može odrediti koji se radovi mogu izvoditi odnosno koje se druge aktivnosti mogu poduzimati na nerazvrstanoj cesti u dane vikenda, blagdana i tijekom turističke sezone, u vrijeme intenzivnog prometa.

Članak 19.

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti nadležnog upravnog tijela Grada.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti i zaštitnom pojasu investitor je dužan osigurati pješački promet i promet vozila uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih jama i sl.), sukladno pozitivnim propisima.

Investitor je dužan najmanje tri dana prije početka radova na prekopavanju izvijestiti upravno tijelo Grada o danu početka izvođenja radova.

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i sve prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje), postavlja i uklanja investitor, na osnovu usvojenog prometnog rješenja.

Po završetku radova investitor je dužan odmah izvijestiti upravno tijelo Grada, a nerazvrstanu cestu odnosno zaštitni pojas dužan je, bez odlaganja dovesti u prvobitno stanje.

Članak 20.

Ako se na nerazvrstanoj cesti i zaštitnom pojasu izvode ili izvedu radovi ili radnje koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurnost prometa, investitor je dužan po nalogu upravnog tijela Grada poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i sigurnost prometa.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, upravno tijelo Grada ovlašteno je obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova nastalih oštećenja.

Ukoliko investitor ne poduzme naložene mu mjere iste će poduzeti upravno tijelo Grada na teret investitora.

Članak 21.

Iznimno, u hitnim slučajevima radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovine, prekopavanju nerazvrstanih cesta i zaštitnog pojasa može se pristupiti bez prethodne suglasnosti upravnog tijela Grada, uz obvezu investitora da poduzme sve potrebne radnje za sigurno odvijanje prometa.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka investitor je dužan odmah usmeno izvijestiti upravno tijelo Grada, a najkasnije u roku od jednog dana od početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti.

Investitor je dužan odmah po otklanjanju kvara, izvesti radove na sanaciji nerazvrstane ceste.

Članak 22.

Za sve štete koje nastanu Gradu Slunju, odnosno drugim pravnim ili fizičkim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i zaštitnom pojasu i njihovim zauzimanjem, odgovara investitor.

Članak 23.

Nadležno upravno tijelo Grada mora bez odgode, nakon saznanja, s ceste ukloniti sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji, koje bi mogle oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.

Ako upravno tijelo iz prethodnog stavka ne može zapreku ili nastalo opasno mjesto na nerazvrstanoj cesti ukloniti odmah, do njezinog uklanjanja mora je osigurati propisanom prometnom signalizacijom.

Članak 24.

Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanim cestama mogu se održavati pod uvjetima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim vozilima

Članak 25.

Pravne ili fizičke osobe u obavljanju čije gospodarske djelatnosti (eksploatacija mineralnih sirovina, korištenje šuma, šumskog zemljišta i šumskih proizvoda, industrijska proizvodnja, izvođenje građevinskih radova i slično), dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim vozilima, dužne su platiti naknadu za prekomjernu upotrebu nerazvrstane ceste ako takvu naknadu posebnom odlukom odredi gradonačelnik.

Pod srednje teškim i teškim teretnim vozilima iz stavka 1. ovog članka smatraju se vozila ukupne mase veće od 7,5 tona.

Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste i visinu naknade utvrđuje gradonačelnik.

Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste izdaje nadležno upravno tijelo Grada.

Priključak na cestu

Članak 26.

Priključak na cestu je dio ceste kojim se neka prometna površina povezuje s nerazvrstanom cestom.

Prilaz na cestu je uređena površina uz cestu preko koje se vozila i drugi sudionici u prometu, koji dolaze sa zemljišta ili iz zgrada pokraj ceste, neposredno uključuju u promet na nerazvrstanoj cesti.

Raskrižje nerazvrstanih cesta međusobno te nerazvrstanih cesta i javnih cesta ne smatra se priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu.

Nadležno upravno tijelo Grada u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno izdavanja drugog akta kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno posebnom propisu, utvrđuje uvjete za izgradnju priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smije se izvesti samo uz suglasnost nadležnog upravnog tijela Grada.

Troškove izgradnje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Osoba koja izvede priključak, odnosno prilaz na nerazvrstanu cestu suprotno odredbama ove Odluke, kao i osoba koja se služi priključkom, odnosno prilazom izvedenim suprotno odredbama ove Odluke, isto čini na vlastitu odgovornost.

Priključak i prilaz u području cestovnog zemljišta nerazvrstane ceste sa pripadajućim prometnim znakovima, signalizacijom i opremom sustavni su dio nerazvrstane ceste.

Minimalni uvjeti za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu utvrđuje se u skladu sa zakonom.

Članak 27.

Ako priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu zbog povećanog prometa ili korištenja za drugačiji promet nego što je bio uzet u obzir prilikom izdavanja suglasnosti za njegovu izgradnju više nije odgovarajući, nadležno upravno tijelo Grada rješenjem će zahtijevati prilagođavanje priključka i prilaza izmijenjenim uvjetima (rekonstrukciju).

Troškove prilagođavanja priključka, odnosno prilaza snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Članak 28.

Nadležno upravno tijelo Grada može zahtijevati odgovarajuće prilagođavanja priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu, odrediti zabranu korištenja priključka i prilaza ili njegovo ukidanje ako isti nije održavan sukladno uvjetima i suglasnosti iz članka 26. ove Odluke.

Troškove za izvođenje mjera iz stavka 1. ovog članka snosi nositelj prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Autobusna stajališta

Članak 29.

Uvjeti za određivanje lokacije i uvjeti za projektiranje i uređenje autobusnih stajališta utvrđuju se na način utvrđen zakonom i prostorno planskom dokumentacijom.

Objekti, uređaji i instalacije uz nerazvrstanu cestu

Članak 30.

Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija na nerazvrstanoj cesti ili u zaštitnom pojasu na kojima je došlo do oštećenja zbog kojih može nastati neposredna opasnost za nerazvrstanu cestu i sudionike u prometu i okoliš dužan je o tome obavijestiti nadležno upravno tijelo Grada i nadležnu policijsku upravu.

Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija iz stavka 1. ovog članka mora odmah otkloniti oštećenja na njima radi otklanjanja opasnosti od štete i o tome obavijestiti nadležno upravno tijelo Grada i nadležnu policijsku upravu.

Vlasnik ili korisnik objekata, uređaja i instalacija iz stavka 1. ovog članka obvezan je naknaditi štetu i troškove koji su usljed oštećenja instalacija i uređaja prouzročeni nerazvrstanoj cesti.

Postavljanje reklama

Članak 31.

Na nerazvrstanim cestama i zaštitnom pojasu uz nerazvrstanu cestu nije dopušteno postavljanje reklama na mjestima na kojima bi zbog svog sadržaja, položaja te odnosa prema nerazvrstanoj cesti reklama ugrožavala sigurnost prometa.

Odobrenje ili suglasnost za postavljanje reklama na nerazvrstanim cestama daje nadležno upravno tijelo Grada u skladu sa odlukama Grada Slunj.

Zatvaranje nerazvrstane ceste

Članak 32.

Ako je nerazvrstana cesta u takvom stanju da uopće nije prohodna, ili nije prohodna za pojedine vrste vozila, ili ako se na njoj izvode radovi koji se ne mogu obavljati bez obustavljanja prometa, ili ako je njeno stanje zbog vremenskih nepogoda i drugih razloga ugrožava sigurnost prometa, Odjel će privremeno zabraniti sav promet nerazvrstanom cestom ili pojedinim vrstama vozila te o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

Postavljanje prometnih znakova, signalizacija

Članak 33.

Prometni znakovi, signalizacija i oprema te turistička i ostala signalizacija postavljaju se na nerazvrstanoj cesti na temelju prometnog elaborata.

Za nerazvrstane ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu ove Odluke, a nemaju prometni elaborat, mjerodavno je postojeće stanje prometne signalizacije i opreme. Iznimno u slučajevima kada je ugrožena sigurnost prometa ili u drugim opravdanim slučajevima, moguće je promijeniti postojeću signalizaciju bez prometnog elaborata, uz dobivanje predhodne suglasnosti nadležne policijske postaje na novo prometno rješenje.

Prometni elaborat prilaže se u postupcima ishođenja akata za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta.

Izvanredni prijevoz

Članak 34.

Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama ili zajedno sa teretom, moraju udovoljavati propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, može se obaviti izvanredni prijevoz, na temelju dozvole za izvanredni prijevoz kojom se utvrđuju uvjeti i način obavljanja izvanrednog prijevoza, iznos i način plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza.

Dozvolu za obavljanje izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti, uvjete i način obavljanja izvanrednog prijevoza, iznos i način plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza izdaje nadležno upravno tijelo Grada.

Na izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o cestama.

IV. NADZOR I INSPEKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 35.

Inspekcijski nadzor nad nerazvrstanim cestama obavljaja komunalni redar.

V. PREKRŠAJNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– postupa suprotno odredbi članka 13. ove Odluke,
– postupa suprotno odredbi članka 14. stavka 1. ove Odluke,
– ne pribavi uvjete i suglasnost iz članka 16. ove Odluke,
– postupi suprotno odredbama o privremenoj regulaciji iz članka 17. ove Odluke,
– postupi suprotno odredbama iz članka 19. ove Odluke,
– postupi suprotno odredbama o obustavi radova iz članka 20. ove Odluke,
– postupi suprotno odredbi o usmenom izvješćivanju i podnošenju zahtjeva za izdavanje suglasnosti iz članka 21. ove Odluke,
– održi sportske priredbe i druge manifestacije suprotno odredbi članka 24. ove Odluke,
– ne pribavi rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste iz članka 25. ove Odluke,
– izgradi priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu suprotno odredbama članka 26. ove Odluke,
– ne prilagodi priključak ili prilaz sukladno rješenju iz članka 27. ove Odluke,
– ne postupi prema odredbi članka 30. ove Odluke,
– postavi reklamu suprotno odredbi članka 31. ove Odluke,
– obavlja izvanredan prijevoz suprotno odredbi iz članka 34. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost i odgovorna osoba u pravnoj osobi, novčanom kaznom od 300,00 kn do 5.000,00 kn.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se fizička osoba, novčanom kaznom od 100,00 kn do 2.000,00 kn.

Članak 37.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega

Close Search Window