Ostali akti grada|

 

  OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BROJ:1/2015 – 10. 03. 2015.              

  

REPUBLIKA   HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

            GRAD SLUNJ

       GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 302-01/15-01/08

URBROJ: 2133/04-03/05-15-1

Slunj, 06. 03. 2015.

 

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) Gradsko vijeće na svojoj 20. sjednici održanoj dana 06. 03. 2015. godine donijelo je

 

ODLUKU

 

 I.

Grad Slunj ne prihvaća preuzimanje poslovnih udjela Općine Kamanje, Općine Krnjak i Općine Tounj, koje udjele navedene općine imaju u trgovačkom društvu RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLA d.o.o.

 

 II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

 

                                                                                                                                                                                   PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                                 GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                  Marina Mrkonja

Close Search Window