Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br. 05/14. – 06. 02. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/14-01/10
URBROJ: 2133/04-03/05-14-3
Slunj, 24. 01. 2014.

Na temelju članka 3. stavka 1. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” 114/10 i 31/11) i članka 25. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 8. sjednici održanoj dana 24. 01. 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o ne postojanju obveze izrade financijskih izviješća

I
Proračunski korisnici čija je vrijednost imovine i godišnji prihod za 2013. godinu manji od 100.000,00 kuna (mjesna samouprava i vijeće srpske nacionalne manjine) nisu obvezni sastaviti i predati financijski izvještaj za 2013. godinu, kao ni periodične financijske izvještaje za 2014. godinu.

II
Proračunski korisnici iz točke I ove Odluke obvezni su voditi one knjige i evidencije na koje ih obvezuje Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

III
Ova odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

Close Search Window