Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br. 06/13 – 18. 02. 2013.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/13-01/18
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 15. 02. 2013.

Na temelju članka 3. stavka 1. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ 114/10. I 31/11.) i članka 25. stavka 1. alineje 4. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09.), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 37. sjednici održanoj dana 15. 02. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU

I.

Proračunski korisnici čija je vrijednost imovine i godišnji prihod za 2012. godinu manji od 100.000,00 kuna (mjesna samouprava i Vijeće srpske nacionalne manjine) nisu obvezni sastaviti i predati financijski izvještaj za 2012. godinu, kao ni periodične financijske izvještaje za 2013. godinu.

II.

Proračunski korisnici iz točke I. ove Odluke obvezni su voditi one knjige i evidencije na koje ih obvezuje Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Davor Požega

 

Close Search Window