Ostali akti grada|

Objavljeno u Glasniku Karlovačke županije 28/13 – 11. 07. 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 121-15/13-01/02
URBROJ: 2133/04-03/05-13-3
Slunj, 09. 07. 2013.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10) i članka 25. stavka 1. alineja 18. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije”20/09., 06/13. i 15/13.) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 2. sjednici koja je održana dana 09. 07. 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o načinu utvrđivanja naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način utvrđivanja naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (u daljnjem tekstu: dužnosnici) koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.
Dužnosnicima iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se naknada za rad kao umnožak osnovice i koeficijenta pri čemu je osnovica jednaka osnovici koja je utvrđena za obračun plaće dužnosnika koji svoju dužnost obnaša u radnom odnosu, a koeficijenti iznose:
– 1,68 – za gradonačelnika
– 1,23 – za zamjenika gradonačelnika.

Članak 3.
Rješenje o utvrđivanju naknade donosi pročelnik/ca tijela gradske uprave u čijoj su nadležnosti kadrovski poslovi.

Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu utvrđivanja naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa („Glasnik Karlovačke županije“26/10).

Članak 5.
Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u “Glasniku Karlovačke županije” a primjenjuje se od 01. srpnja 2013. godine (uključujući isplatu naknade za lipanj).

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA:

Marina Mrkonja

 

Close Search Window