Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BR. 2/2015. – 02. 04. 2015.

KLASA: 402-08/15-01/75

URBROJ: 2133/04-03/01-15-1

Slunj, 02. travanj 2015.

Gradonačelnik Grada Slunja na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 I 144/12), članka 36. stavka 1. alineja 17. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13. 15/13 i 3/15) donosi

ODLUKU

o načinu osiguranju vode za naselja koja nisu priključena na javni vodoopskrbni sustav

Članak 1.

Razumijevajući potrebe građana, poglavito onih koji žive u ruralnim naseljima koja pripadaju Gradu Slunju, a koja nemaju osiguranu vodoopskrbu bilo iz razloga što vodovodna mreža nije izgrađena ili iz razloga što se na izvorištima iz kojih se vodovodi opskrbljuju količina vode smanjila zbog dugotrajne suše, a imajući u vidu činjenicu da je voda jedan od osnovnih preduvjeta normalnog života i bilo kakovih gospodarske aktivnosti, utvrđuje se potreba i nužnost da Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj (u daljnjem tekstu: DVD) koje jedino raspolaže cisternom za prijevoz vode nastavi pružati navedene usluge dok se za pojedino naselje ne izgradi vodoopskrbni sustav ili se voda ne osigura na drugi način.

Članak 2.

Usluge prijevoza DVD je dužan pružati:

1. stanovnicima naselja koja nemaju izgrađen sustav vodoopskrbe: Bandino Selo, Blagaj, Bukovac Perjasički, Crno Vrelo, Cvijanović Brdo, Donji Poloj, Donje Primišlje, Donja Visočka, Dubrave, Gornja Visočka, Gornje Primišlje, Grobnik, Jame, Klanac Perjasički, Kosa, Kosijer Selo, Kutanja, Kuzma Perjasička, Miljevac, Mjesto Primišlje, Pavlovac, Polje, Salopek Luke, Slunjčica, Snos, Sparednjak, Stojmerić, Rabinja, Šlivnjak, Tržić Primišljanski, Veljunska Glina, Veljunski Ponorac, Zapoljak, Zečev Varoš

2. stanovnicima naselja ili dijelova naselja koja imaju izgrađene lokalne vodovode (npr. dio Gornje Gline, Donji Kremen, Gornji Kremen, Videkić Selo i sl.) nedovoljne izdašnosti.

3. stanovnicima koji su priključeni na vodoopskrbni sustav „Veljun“ (naselja Veljun, Točak i Lapovac) kojima zbog dotrajale vodovodne mreže, nedovoljne izdašnosti izvora nije osigurana redovita i kvalitetna vodoopskrba. U onim naseljima ili dijelovima naselja koja nisu u sustavu organizirane vodoopskrbe (bilo putem lokalnih vodovoda ili dijelova gradskih vodovoda) pitka voda distribuira se do privatnih bunara.

Članak 3.

Obveza DVD-a utvrđuje se privremeno, do izgradnje javnog vodoopskrbnog sustava i priključenja naselja iz prethodnog članka na iste, bez ostvarivanja dobiti, po cijenama koje su primjenjivane tijekom prethodnog razdoblja pružanja usluga prijevoza vode.

Članak 4.

Grad Slunj obvezuje se sufinancirati prijevoz vode u visini 50% troškova prijevoza pod uvjetom da je korisnik osoba koja ima prijavljeno prebivalište na području naselja iz članka 2. ove Odluke. Cijena vode koja se distribuira nije predmet sufinanciranja.

Članak 5.

DVD mjesečno Gradu dostavlja zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza s iskazom ukupnih izdataka koje je Grad dužan podmiriti s osnova prijevoza uz privitak dokaza (izdatnica, i sl.) o izvršenom prijevozu za svakog korisnika kojemu je tijekom mjeseca za koji se zahtjev dostavlja dostavljena voda.

Članak 6.

Grad se obvezuje sredstva sadržana u zahtjevu iz prethodnog članka doznačiti DVD-u u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 7.

Grad u svakom trenutku ima pravo zatražiti od DVD-a dodatna pojašnjenja u pogledu dostavljenog zahtjeva, a poglavito u odnosu na broj izvršenih usluga i korisnike predmetnih usluga.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza pitke vode („Glasnik Karlovačke županije“ 35/11 i 35/13).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Službenom glasniku Grada Slunja“.

                                                                                                                                                                                                                GRADONAČELNIK:

                                                                                                                                                                                                                      Jure Katić

Close Search Window