Ostali akti grada|

OBJAVLJENO U “SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA” BR. 7/16 – 07. 06. 2016.

 

KLASA: 940-01/16-01/20

URBROJ: 2133/04-03/05-16-9

Slunj, 06. 06.  2016.

 

 

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 I 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. podstavka 5. Statuta Grada Slunja (“Glasnik Karlovačke županije” 20/09, 6/13, 15/13 i 3/15) Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 31. sjednici održanoj dana  06. 06. 2016. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

o kupnji kč.br. 1758 k.o. Slunj 1

 

 1. Prihvaćaju se sve radnje koje je poduzeo Gradonačelnik temeljem Zaključka Gradskog vijeća 940-01/16-01/20, URBROJ: 2133/04-01/01-16-3 od 11. svibanj 2016. godine, te se donosi Odluka o kupnji k.č. br.    1758 (jelvik šuma) od 1788 m2 upisana u zk.ul. 440 k.o. Slunj 1 za iznos od 80.580,00 Kn.

 

2. Uplata kupoprodajne cijene izvršit će se sukladno odredbama Rješenja o dosudi broj: St-1637/11. 

 

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

 

 

                                                                                                                                                                         PREDSJEDNICA

                                                                                                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                                                          Marina Mrkonja

 

 

 

 

 

Close Search Window